Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
  Viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
  Nội dung chính
  Đề tài Khoa học Kỹ thuật
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia
  Viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống và phần mềm các quá trình vòng đỜI phần mềM
  Bộ thông tin và truyềN thông vụ khoa học công nghệ thuyết minh đỀ TÀI
  Đề tài Khoa học Kỹ thuật
Upload/Store/tintuc/vietnam/13089
  Thuộc Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia về cntt lần thứ IV
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX: 010 Xuất bản lần SÁch – YÊu cầu chung
  Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn việt nam công nghệ thông tin – CÁc kỹ thuật an toàN –HƯỚng dẫn quản lý an toàN thông tin cho các tổ chức viễN thôNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Cục viễn thông 
  Qcvn 47: 201x/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ TẦn và phát xạ ĐỐi với thiết bị VÔ tuyếN ĐIỆn national technical regulation
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Bộ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Cục viễn thông 
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  ĐẠi học huế
  TưƠng thích đIỆn từ (emc)
  Hướng dẫn đánh giá sản phẩm phần mềm
  Tcvn XXX: 2015 iec/ts 61000-1-2 : 2008 Xuất bản lần 2
  Tcvn XXX: 2010 t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
  Thuyết minh rà soát tiêu chuẩN
  Tcvn XXX: 2010 tcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử DỤng kênh thuê riêng tốC ĐỘ 2048 kbit/S
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu â n q u ố cgia tcvn XXX: 010 Xuất bản lần MẠng viễn thông cáp sợI ĐỒng vào nhà thuê bao – YÊu cầu kỹ thuậT
  Tcvn XXXX: 015 Xuất bản lần MẠng viễn thông cáp quang công nghệ BỌc chặt yêu cầu kỹ thuậT
  Hiện nay, trước sự phát triển như vũ bão của mạng thông tin viễn thông, mạng thông tin sử dụng cáp quang cũng đang được đầu tư cả về chiều sâu và chiều rộng
  Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  Bộ BƯu chính viễn thôNG
  Bộ BƯu chính viễn thôNG
  Tcvn xxxx-2 : 010 iso/iec 20000-2: 2005 Xuất bản lần CÔng nghệ thông tin quản lý DỊch vụ phầN 2: quy tắc thực hàNH
  Bộ thông tin và truyềN thông cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin Điện tử thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet
Upload/Store/tintuc/vietnam/7
  Bộ thông tin và truyềN thôNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Bộ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX : 2012/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã (set top box) trong mạng truyền hình số MẶT ĐẤT
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thuyết minh rà soát tiêu chuẩN
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX: 011 Xuất bản lần HỆ thống đIỆn thoại dùng thẻ
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử DỤng kênh thuê riêng tốC ĐỘ 2048 kbit/S
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Công nghệ thông tin – CÁc kỹ thuật an toàN – HỆ thống quản lý an toàN thông tin
  Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  Bộ BƯu chính viễn thôNG
  Bộ thông tin và truyềN thông thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia giao thức cấu hình máy chủ ĐỘng cho ipv6 (dhcpv6)
  Bộ thông tin và truyềN thông thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia các phưƠng thức cấu hình dns cho dhcpv6
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử DỤng kênh thuê riêng tốC ĐỘ 2048 kbit/S
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Bộ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tcvn XXX: 2010
  Thuyet minh de tai 24-11-khkt-tc
/7203
  Thông tư CỦa bộ VĂn hóa thông tin số 12/2007/tt-bvhtt ngàY 29 tháng 05 NĂM 2007
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thuyết minh dự thảO
  Bộ thông tin và truyềN thôNG
/1794
  Số: 11/CĐ-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2012/btttt thuyết minh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ TẦn số VÀ TƯƠng thích đIỆn từ ĐỐi với thiết bị truyền thanh không dây sử DỤng kỹ thuậT ĐIỀu tầN (FM) BĂng tầN 54-68MHz
  Tên qcvn đặt vấn đề Giới thiệu về thiết bị vô tuyến hàng không vhf (118-137MHz) 4
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyết minh
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Bộ thông tin và truyềN thông cục viễN thông  thuyết minh
  Thuyết minh đỀ TÀI
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX: 2011 t I ê uchu ẩ n quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Bộ thông tin và truyềN thôNG
  Cục viễn thông 
  Qcvn XX : 201X/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ĐIỆn thoại vhf cầm tay có TÍch hợp dsc loại d trong thông tin hàng hảI
Upload/Store/tintuc/vietnam/7
  Bộ BƯu chính viễn thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia
/2282
  Ngân hàng nhà NƯỚC
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  1. Tính cần thiết của đề tài
  Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài
  Thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử DỤng kênh thuê riêng tốC ĐỘ 2048 kbit/S
Upload/Store/tintuc/vietnam/36
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  En 01 908-11 electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (erm); Base Stations
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n q u ố cgia tcvn XXXX: 2011 tiêu chuẩn cho trang thông tin đIỆn tử HỖ trợ ngưỜi khuyết tật truy cập và SỬ DỤng thông tin
Upload/Store/tintuc/vietnam/27
  Biểu mẫu 2
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  Hướng dẫn đánh giá sản phẩm phần mềm
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử DỤng kênh thuê riêng tốC ĐỘ 2048 kbit/S
  Thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử DỤng kênh thuê riêng tốC ĐỘ 2048 kbit/S
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Bộ thông tin và truyềN thông cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin Điện tử thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet
  Viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩN
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 201X/ btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về TƯƠng thích đIỆn từ ĐỐi với thiết bị VÔ tuyếN
  Viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin cho đIỆn thoại di đỘNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Các yêu cầu chức năng an toàn
  Công nghệ thông tin – CÁc kỹ thuật an toàN – quy tắc thực hành quản lý an toàN thông tin
Upload/Store/tintuc/vietnam/7
  Phát triển hạ tầng viễn thông và Internet Việt Nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử DỤng kênh thuê riêng tốC ĐỘ 2048 kbit/S
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyet minh de tai 24-11-khkt-tc
/2223
  Bộ yêu cầu đáp ứng
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Bộ BƯu chính viễn thôNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX: 2015 t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
directory Upload Store  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương