CL/THPT/thptdienhong
  Phần 1: Đọc hiểu (2 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
  ĐỀ kiểm tra học kì I
  ĐỀ kiểm tra học kì I
  Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn sinh họC – LỚP 10
  Kiểm tra: 15ph
  Kiểm tra: 15ph
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 – 2016
  ĐỀ chính thứC (đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
  Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs thpt diên hồng môn công nghệ – LỚP 12 ĐỀ chính thứC
  Sở gd&Đt tp. Hcm ma trậN ĐỀ thi học kì I trưỜng thcs-thpt môN: gdcd- lớP: 11 diên hồng gv: Lâm Lễ Trí
  Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn vật lý – LỚP 10
  Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn sinh họC – LỚP 11
  Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn lịch sử – LỚP 11
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 – 2016
  ĐỀ kiểm tra học kì I
  ĐỀ chính thứC (đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
  ĐÁP Án toáN 11 ma trậN ĐỀ thi
  Kiểm tra: 15ph
directory THPT thptdienhong  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương