CL/THPT/thptlequidon
  A. Hadn’t the plane(*) B. Had the plane not C
CL/THPT/thptdinhthienly/2015-2016/TochucThi-HK1
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
CL/THPT/thptnguyenkhuyen
  Báo cáo kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm họC 2016-2017
CL/THPT/thpthoabinh/TiengAnh
  ĐỀ kiểm tra học kỳ 1 Môn: Tiếng Anh – 12
CL/THPT/thptnguyenhuutho/NH20152016/HKI/KT cuoi HKI/De KT/03.Van
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo kiểm tra học kỳ I, NĂm họC 2015-2016 tp. HỒ chí minh môN: ngữ VĂN – khốI 11 trưỜng thpt nguyễn hữu thọ
CL/THPT/thptbinhphu/De thi
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tphcm kiểm tra đỊnh kì LẦn I (2009 – 2010)
CL/THPT/thptngogiatu
  ĐÁP ÁN ĐỀ thi kiểm tra học kỳ môn thi: ngữ VĂN 12 Ngày thi: 15-12-2015 phầN 4,0
CL/THPT/thptbinhkhanh
  Biên soạN ĐỀ kiểm tra chất lưỢng lớP 10
CL/THPT/thptdienhong
  Phần 1: Đọc hiểu (2 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
CL/THPT/thptngogiatu
  TrưỜng thpt ngô gia tự ĐỀ kiểm tra học kỳ I. NĂM họC 2015 2016 MÔN: ngữ VĂN. LỚP 11
  ĐÁP ÁN ĐỀ thi kiểm tra học kỳ môn thi: ngữ VĂN 12 Ngày thi: 15-12-2015 phầN 4,0
CL/THPT/thptcuchi
  Môn: Văn Khối: 10 Thời gian: 90 phút I. Phần Đọc hiểu
CL/THCS-THPT/thpttranhuutrang/Hoc ky 2/Nghe PT
  ĐỀ kiểm tra học kì II năm họC 2015 2016
CL/THCS-THPT/thpttranhuutrang/Hoc ky 2/Dia ly
  ĐỀ kiểm tra học kỳ II năm họC: 2015 2016
CL/THPT/thptcanthanh
  ĐỀ chính thức câu 1 (1 đ): Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn. Câu 2
CL/THPT/thpthoabinh/Hoahoc
  ĐỀ kiểm tra học kì I môn: Hóa –Khối 10
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2015-2016 Môn : Ngữ Văn 12 Thời gian: 120’ trưỜng thpt nam kỳ khởi nghĩA 000
CL/THPT/thptgiadinh
  ĐÁP Án hki môn văN 12 thời gian: 120’ Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
CL/THPT/thptdinhtienhoang
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo thành phố HỒ chí minh trưỜng thcs – thpt đinh tiên hoàng đỀ 1 ĐỀ thi kiểm tra học kì I năm họC 2015 – 2016
CL/THCS-THPT/thpttranhuutrang/Hoc ky 2/Nghe PT
  Câu hỏI Ôn tập nghề ĐIỆN 11
CL/THPT/thptcanthanh
  Sở gd và Đt tp
CL/THPT/thcs-thptnguyenkhuyen
  ĐỀ chính thứC ĐỀ a kiểm tra học kì I (2015-2016) – MÔN: ngữ VĂn lớP 11
CL/THPT/thptbinhphu/De thi
  ĐỀ thi học kỳ I năm họC 2015-2016 khốI 10 Sở gd-đt tp. Hcm kiểm tra hki năm học 2015-2016 Trường thpt bình Phú Môn: Sinh 10
CL/THPT/thptlequidon
  Môn thi: ngữ VĂN – LỚP 11
CL/THPT/thptnguyenhuutien
  TrưỜng thpt nguyễn hữu tiếN
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2015-2016 Môn : Ngữ Văn 10 Thời gian: 90’ trưỜng thpt nam kỳ khởi nghĩA 000
CL/THPT/thptnguyenthuonghien/GDCD
  ĐÁP ÁN ĐỀ a I: phần lý thuyếT: (7điểm)
CL/THPT/thptdienhong
  ĐỀ kiểm tra học kì I
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Sinh hoc/Khoi 12
  Năm họC 2015 2016 o0o kiểm tra học kì 1
CL/THPT/thpthiepbinh/SINH
  ĐÁP Án bài kiểm tra cuối hki sinh 11 – thời gian 45 phút câu 1
CL/THPT/thptnguyenchithanh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2015-2016 trg thpt nguyễn chí thanh môn thi : lịch sử khốI 11
CL/THPT/thptnguyenthuonghien/Cong nghe
  Câu hỏi Bài Mức độ
CL/THPT/thptnguyenanninh
  Câu 1: Tại một điểm trong môi trường truyền âm có cường độ âm I = 10-10 W/m2, cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2
CL/THPT/thptdienhong
  ĐỀ kiểm tra học kì I
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Tin hoc/Khoi 11
  Câu 26: Trong Turbo Pascal, tên là một dãy liên tiếp không quá bao nhiêu kí tự
CL/THPT/thptnguyenhuutho/NH20152016/HKI/KT cuoi HKI/De KT/05.Dia
  ĐỀ chính thức câu 1: Hãy nêu sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta.(2đ) Câu 2
CL/THPT/thptcanthanh
  Năm họC: 2015 2016 thành phố HỒ chí minh môn: sinh họC
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Sinh hoc/Khoi 12
  Năm họC 2015 2016 o0o kiểm tra học kì 1
  Năm họC 2015 2016 o0o kiểm tra học kì 1
CL/THPT/thptnguyenhuutho/NH20152016/HKI/KT cuoi HKI/De KT/03.Van
  I phầN ĐỌc hiểU (3,0 điểm) Đọc đoạn ca dao sau và trả lời các câu hỏi
CL/THPT/thptgiadinh
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4
CL/THPT/thcs-thptnguyenkhuyen
  TrưỜng thcs thpt nguyễn khuyếN
CL/THPT/thptlequidon
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I
CL/THPT/thptnguyenhuutien
  TrưỜng thpt nguyễn hữu tiếN
CL/THPT/thptcanthanh
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I – NĂm họC: 2015 2016
CL/THPT/thptngoisao/De_thi_Dap-An-Su
  ĐỀ kt học kì I môN: LỊch sử- lớP 10 thời gian: 45 phúT
CL/THPT/thptlongtruong
  Kiểm tra học kì I năm họC 2015 – 2016 Môn : Lịch Sử 10
CL/THPT/thpthoabinh/Ngu_van
  ĐỀ kiểm tra học kỳ 1 Môn: Ngữ văn – 10
CL/THPT/thptlongtruong
  TrưỜng thpt long trưỜng đỀ kttt hk1 NĂm họC 2015– 2016 Môn Ngữ văn 11 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề 01
CL/THPT/thpthoabinh/Lichsu
  ĐỀ kiểm tra học kì I môn: Lịch sử Khối 10
CL/THPT/thptngoisao/De_Thi_Dap_An_Sinh
  Sở giáo dụC & ĐÀo tạO ĐỀ kiểm tra học kỳ 1 NĂm họC 2015-2016 trưỜng thcs thpt ngôi sao môn sinh lớP 12 thời gian 60 phút mã ĐỀ 151
CL/THPT/thptnguyencongtru/Sinh
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I  NĂm họC 2015 2016 Môn sinh họC 11
CL/THPT/thptgiadinh
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4
CL/THPT/thptchuyenlehongphong
  TrưỜng thpt chuyên lê HỒng phong cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptnguyenhuutien
  TrưỜng ptth nguyễn hữu tiếN
CL/THPT/thptnguyenhuutho/NH20152016/HKI/KT cuoi HKI/De KT/07.Su
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo kiểm tra học kì 1, NĂm họC 2015 – 2016 tp. HỒ chí minh môN: LỊch sử khốI 11 trưỜng thpt nguyễn hữu thọ
CL/THPT/thptdienhong
  Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn sinh họC – LỚP 10
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Dia ly/Khoi 10
  TrưỜng thpt hùng vưƠNG
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2015-2016 MÔn lịch sử khốI 10 Thời gian 45 phút Mã đề 215
CL/THPT/thptbinhkhanh
  222 tp hồ chí minh môn: VẬt lý – LỚP 12 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptlongtruong
  Sở giáo dục và ĐẠo tạO ĐỀ kiểm tra học kì I – LỚP 12 thành phố HỒ chí minh năm họC : 2015 2016 trưỜNG THPT LONG trưỜng môN : Vật lí
CL/THPT/thptnguyenanninh
  ÑEÀ thi hoïc kì I
CL/THCS-THPT/thpttranhuutrang/Hoc ky 2/Tin hoc
  ĐỀ kiểm tra học kì II năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptlongtruong
  Mã đề 201 I. PhầN ĐỌC – hiểU
CL/THPT/thptnguyenchithanh
  Phần I. Đọc-hiểu (2điểm)
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  ĐỀ thi học kỳ I – NĂm họC 2015-2016 trưỜng thpt nam kỳ khởi nghĩa môn vật lý 12
CL/THPT/thptnguyenchithanh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ kiểm tra học kì I – NĂm họC 2015 2016 trưỜng thpt nguyễn chí thanh môN : VẬt lý – khốI 11
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Sinh hoc
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự Do Hạnh Phúc
CL/THPT/thptluongthevinh
  ĐỀ thi học kỳ I/2015-2016
CL/THPT/thpthungvuong/KiemtraHK2na8m2016/Bao cao to bo mon/Sinh hoc/Khoi 12
  Sinh học Khối: 12 Thời gian làm bài: 60 phút
CL/THPT/thptbinhkhanh/Anh
  Tiếng anh – LỚP 12 trưỜng thpt bình khánh thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC
  Tiếng anh – LỚP 12 trưỜng thpt bình khánh thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC
CL/THPT/thptdinhtienhoang
  Trường thcs-thpt đinh Tiên Hoàng Năm học: 2015-2016 kiểm tra hki môn sinh học -lớP 12
CL/THPT/thptnguyenchithanh
  Thpt nguyễn chí thanh đỀ thi học kì I- nh: 2015-2016
CL/THPT/thptnguyenanninh
  Trường thpt nguyễn An Ninh Tổ Hóa Học ĐỀ kiểm tra hki
CL/THPT/thptbinhkhanh/Anh
  804 tp hồ chí minh môn: tiếng anh – LỚP 10 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptbinhkhanh
  802 tp hồ chí minh môn: tiếng anh – LỚP 10 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptdongduong
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptdaosontay
  TrưỜng thpt đÀo sơn tâY
CL/THPT/thpthoabinh/TiengAnh
  ĐỀ kiểm tra học kỳ 1 Môn: Tiếng Anh – 11
CL/THPT/thptcanthanh
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I – NĂm họC: 2015 2016
CL/THPT/thptnguyenchithanh/ANH
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2015-2016 MÔN: tiếng anh khốI 12
CL/THPT/thptbinhkhanh
  224 tp hồ chí minh môn: VẬt lý – LỚP 12 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tp. Hcm trưỜng thpt nguyễn hữu cảNH
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Sinh hoc/Khoi 12
  Năm họC 2015 2016 o0o kiểm tra học kì 1
CL/THPT/thptdinhtienhoang
  Sở gd & ĐT – tp. Hcm trường thcs và thpt đinh Tiên Hoàng Đề thi hki năm học 2015 – 2016
CL/THPT/thptgiadinh
  TrưỜng thpt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thpthiepbinh/LY
  Năm học : 2015 – 2016 trưỜng thpt hiệp bình ngày kiểm tra : 14/12/2015
CL/THCS-THPT/thpttranhuutrang/Hoc ky 2/Ngu van
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tp
CL/THPT/thptbinhkhanh
  223 tp hồ chí minh môn: VẬt lý – LỚP 12 trưỜng thpt bình kháNH
  Tiếng anh – LỚP 11 trưỜng thpt bình khánh thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC
CL/THPT/thptbinhkhanh/Anh
  Tiếng anh – LỚP 11 trưỜng thpt bình khánh thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Đ MÃ ĐỀ 148 Ề kiểm tra học kì I khốI 10 MÔN: sinh học thời gian làm bài: 45 phút
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  ĐỀ kiểm tra hk I- năm họC 2015-2016 trưỜng thpt nguyễn hữu cảnh môN: ĐỊa lí – LỚP 12
CL/THPT/thptcanthanh
  Sở giáo dục- đÀo tạo tp
CL/THPT/thptnguyenchithanh
  Sở giáo dụC ĐÀo tạO ĐỀ kiểm tra học kì I – NĂm họC 2015 2016 trg thpt nguyễn chí thanh môN: LỊch sử khốI 10 Thời gian làm bài 45 phút
CL/THPT/thpthiepbinh/LY
  Năm học : 2015 – 2016 trưỜng thpt hiệp bình ngày kiểm tra : 14/12/2015
CL/THPT/thptnguyenanninh
  Câu 1: Công thức tính cảm kháng của cuộn cảm trong đoạn mạch điện xoay chiều là
CL/THPT/thptleminhxuan/BoMon_BaoCao_SoKet_HK1_2015_16
  Mã đề: 628 Môn: VẬt lý
CL/THPT/thptlethanhton
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm học 2015 2016
CL/THPT/thptngothoinhiem/Baocao To bo mon
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự Do Hạnh Phúc
CL/THPT/thptleminhxuan/BoMon_BaoCao_SoKet_HK1_2015_16
  ĐỀ thi học kỳ I năm họC 2015 2016 Môn: hóa họC
CL/THPT/thptdienhong
  Kiểm tra: 15ph
CL/THPT/thptnguyenchithanh
  Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC (Không tính thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 121
CL/THPT/thptdienhong
  Kiểm tra: 15ph
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptdinhtienhoang
  Trường thcs-thpt đinh Tiên Hoàng Năm học: 2015-2016 kiểm tra hki môn sinh học -lớP 12
CL/THPT/thptnguyencongtru/Sinh
  132 Ề kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016 Môn sinh họC 12
CL/THPT/thptcanthanh
  Năm họC: 2015 2016 thành phố HỒ chí minh môn: sinh họC
CL/THPT/thptngoisao
  Phụ LỤC 1 SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
CL/THPT/ptnangkhieudhqg
  ĐẠi học quốc gia tp. HỒ chí minh trưỜng phổ thông năng khiếU
CL/THPT/thptdangkhoa
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015-2016
CL/THPT/thptlythuongkiet
  Trường thpt lý Thường Kiệt
CL/THPT/thpthungvuong/KiemtraHK2na8m2016/Bao cao to bo mon/Vat ly/Khoi 12
  TrưỜng thpt hùng vưƠng năm họC 2015 2016
CL/THPT/thpthoabinh/Dialy
  ĐỀ kiểm tra học kì I môn: ĐỊa lý – Khối 11
CL/THPT/thptngoquyen
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh
CL/THPT/thpthiepbinh/HOA
  TrưỜng thpt hiệp bìNH
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  TrưỜng thpt nguyễn hữu cảNH
CL/THPT/thptanduongvuong/KiemtraHK2nam2016
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thpt an dưƠng vưƠng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CL/THPT/thptchauathaibinhduong
  Tr­êng thpt chu V¨n An
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Tin hoc/Khoi 12
  Nội dung- chủ ĐỀ
CL/THPT/thptnguyenchithanh
  Thpt nguyễn chí thanh đỀ thi học kì I- nh: 2015-2016
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  ĐỀ thi học kỳ I – NĂm họC 2015-2016 trưỜng thpt nam kỳ khởi nghĩa môn vật lý 12
CL/THPT/thptleminhxuan/BoMon_BaoCao_SoKet_HK1_2015_16
  ĐỀ thi học kỳ I năm họC 2015 2016 Môn: sinh họC – Khối lớp 12
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Vat Ly/Khoi 12
  Mã đề : 643 SỞ giáo dục và ĐÀo tạo tp. Hcm trưỜng thpt hùng vưƠng năm họC 2015 2016 o0o kiểm tra học kì I
CL/THPT/thptleminhxuan/BoMon_BaoCao_SoKet_HK1_2015_16
  Môn: ĐỊa lý – Khối lớp 10 Mã đề: 966
CL/THPT/thpthermanngmeiner
  Độc lập –Tự do – Hạnh phúc trưỜng thpt: hermann gmeiner báo cáo học kỳ I năm họC 2015-2016
CL/THPT/thptdienhong
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 – 2016
CL/THPT/thptngoisao/De_Thi_Dap_An_Van
  ĐỀ kiểm tra học kì I năm 2015 2016 MÔn ngữ VĂn lớp 10 Thời gian làm bài: 90 phút
CL/THPT/thptcanthanh
  Sở gd-đt tp
  Câu 1: Trình bày nội dung, tính chất, ý nghĩa của cải cách Minh Trị
CL/THPT/thptbinhphu/De thi
  TrưỜng thpt bình phú ĐỀ kiểm tra học kỳ I năm học 2015 2016 Môn: VẬt lý – khốI 10
CL/THPT/thptngogiatu
  TrưỜng thpt ngô gia tự KẾ hoạch kiểm tra học kỳ 2 NĂm họC 2015 – 2016
CL/THPT/thptnguyenhuutien
  TrưỜng thpt nguyễn hữu tiếN
CL/THPT/thptnguyenhuutho/NH20152016/HKI/KT cuoi HKI/De KT/03.Van
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo kiểm tra học kỳ I, NĂm họC 2015-2016 tp. HỒ chí minh môN: ngữ VĂN – khốI 12 trưỜng thpt nguyễn hữu thọ Thời gian: 120 phút
CL/THPT/thcs-thptnguyenkhuyen
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tp. Hcm trưỜng thcs – thpt nguyễn khuyếN Đề chính thức
CL/THPT/thptgiongongto
  ĐỀ kiểm tra học kì 1- nh: 2015 2016
CL/THPT/thptgiadinh
  Ngữ văn. Thời gian : 120 phút oOo Khối 12
CL/THPT/thptbinhkhanh
  Kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2015 2016 tp hồ chí minh môN: VẬt lý – LỚP 11 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptngoisao/De_Thi_Dap_An_Van
  ĐỀ thi học kì I năm họC 2015- 2016
CL/THPT/thptbinhkhanh
  724 tp hồ chí minh môn: sinh họC – LỚP 12 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptmacdinhchi
  TrưỜng thpt mạC ĐĨnh chi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptnguyenanninh
  Câu : Sóng dừng trên sợi dây đàn dài 60 cm có bụng sóng
CL/THPT/thptbinhkhanh
  Tiếng anh – LỚP 12 trưỜng thpt bình khánh thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Dia ly
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptcanthanh
  Sở gd – Đt tp Hồ Chí Minh
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Kiểm tra môN ĐỊa lí khốI 2 HỌc kì I thời gian làm bài : 45 phút MÃ ĐỀ 122 Câu I. ( điểm )
CL/THPT/thptlequidon
  Phần I: Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
CL/THPT/thptlythuongkiet
  TrưỜng thpt lý thưỜng kiệT
CL/THPT/thptdienhong
  ĐỀ chính thứC (đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
  Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs thpt diên hồng môn công nghệ – LỚP 12 ĐỀ chính thứC
  Sở gd&Đt tp. Hcm ma trậN ĐỀ thi học kì I trưỜng thcs-thpt môN: gdcd- lớP: 11 diên hồng gv: Lâm Lễ Trí
CL/THPT/thpthoabinh/Ngu_van
  ĐỀ kiểm tra học kỳ 1 Môn: Ngữ văn – 11
CL/THPT/thptdienhong
  Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn vật lý – LỚP 10
CL/THPT/thptlythuongkiet/KiemtraHK2nam2016
  TrưỜng thpt lý thưỜng kiệt kiểm tra học kì II – NĂm họC: 2015 2016 Khối 12 Môn: Ngữ văn Thời gian: 120 phút Ngày kiểm tra: 23/04/2016 Phần I. Đọc hiểu
CL/THPT/thptnguyenhuutien
  TrưỜng ptth nguyễn hữu tiếN
CL/THPT/thptnguyenanninh
  ĐỀ thi học kì 1-MÔN ĐỊa lí- khốI 10-NĂm họC 2013-2014
CL/THPT/thptcuchi
  ĐỀ kiểm tra học kì I trưỜng thpt củ chi
CL/THPT/thptgiongongto
  Sở gd – Đt tp. HỒ chí minh đỀ kiểm tra học kì I – nh: 2015 – 2016
CL/THPT/thptnguyenchithanh/HOA
  TrưỜng thpt nguyễn chí thanh đỀ chính thứC ĐỀ kiểm tra học kỳ I
CL/THPT/thptlythuongkiet
  Trường thpt lý Thường Kiệt
CL/THPT/thcs-thptnguyenkhuyen
  ĐỀ chính thức mã ĐỀ 234 kiểm tra học kì I (2015-2016) – MÔN: sinh học lớP 12
CL/THPT/thpthiepbinh/SINH
  TrưỜng thpt hiệp bìNH
  TrưỜng thpt hiệp bìNH
CL/THPT/thptdienhong
  Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn sinh họC – LỚP 11
  Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn lịch sử – LỚP 11
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Đề kiểm tra môn Sử, khối 11
CL/THPT/thptdinhtienhoang
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tp. Hcm trưỜng thcs – thpt đinh tiên hoàNG
CL/THPT/thptlythuongkiet
  TrưỜng thpt lý thưỜng kiệT
CL/THPT/thpthiepbinh/ANH
  TrưỜng thpt hiệp bìNH
CL/THPT/thptcanthanh
  Câu: 1 (1,5đ) Giải các phương trình
CL/THCS-THPT/thpttranhuutrang/Hoc ky 2/Toan
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo thành phố HỒ chí minh
CL/THPT/thcs-thptnguyenkhuyen
  Kiểm tra học kì I (2015 – 2016) MÔN: sinh họC – LỚP 10
CL/THPT/thptlythuongkiet/KiemtraHK2nam2016
  ĐỀ thi học kỳ II năm họC: 2014– 2015
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  ĐỀ kiểm tra học kì I trưỜng thpt nguyễn hữu cảnh năm họC 2015 2016 MÔN: ngữ VĂn khốI 2
CL/THPT/thptdinhtienhoang
  Trường thcs-thpt đinh Tiên Hoàng ĐỀ kiểm tra học kì I năm học 2015-2016 MÔn ngữ VĂn lớP 12 thời gian làm bài 120 phút
CL/THPT/thptlythuongkiet
  ĐỀ thi học kì I
CL/THPT/thptluongvancan
  Báo cáo công tác tổ chức kiểm tra học kỳ I năm họC 2016-2017
CL/THPT/thptcanthanh
  TrưỜng thpt cần thạnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptnguyenhuutien
  TrưỜng ptth nguyễn hữu tiếN
CL/THPT/thptnguyenhuutho/NH20152016/HKI/KT cuoi HKI/De KT/07.Su
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo kiểm tra học kì 1, NĂm họC 2015 – 2016 tp. HỒ chí minh môN: LỊch sử khốI 10 trưỜng thpt nguyễn hữu thọ
CL/THPT/thcs-thptnguyenkhuyen
  Sở gd và Đt tp hcm
CL/THCS-THPT/thpttranhuutrang/Hoc ky 2/Hoa hoc
  Mã đề số 12/1 ĐỀ thi học kỳ hai- 2012-2013
CL/THPT/thptdienhong
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 – 2016
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Vat Ly/Khoi 12
  Mã đề : 421 SỞ giáo dục và ĐÀo tạo tp. Hcm trưỜng thpt hùng vưƠng năm họC 2015 2016 o0o kiểm tra học kì I
CL/THPT/thptngothoinhiem/Baocao To bo mon
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ 1 NĂm họC 2015 – 2016
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Kiểm tra môN ĐỊa lí khốI 10 HỌc kì I thời gian làm bài : 45 phút MÃ ĐỀ 101 Câu I. ( 3điểm)
CL/THPT/thptbinhkhanh
  Tiếng anh – LỚP 11 trưỜng thpt bình khánh thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC
CL/THPT/thptlythuongkiet
  Trường thpt lý Thường Kiệt
CL/THPT/thptdienhong
  ĐỀ kiểm tra học kì I
  ĐỀ chính thứC (đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Hoa hoc/Khoi 10
  TrưỜng thpt hùng vưƠng năm họC 2015 2016 o0o kiểm tra học kì 1
CL/THPT/thpthiepbinh
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015- 2016
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Lich Su
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự Do Hạnh Phúc
CL/THPT/thptgiongongto
  Sở gd – Đt tp. HỒ chí minh đỀ kiểm tra học kì I – nh: 2015 – 2016
CL/THPT/thptbinhkhanh
  Tiếng anh – LỚP 11 trưỜng thpt bình khánh thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ chính thứC
  221 tp hồ chí minh môn: VẬt lý – LỚP 12 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptgiongongto
  60 phút. Mã đề thi 121 (Đề có gồm 40 câu) Câu 1
CL/THPT/thptlequidon
  ĐÁP ÁN ĐỀ chính thức học kỳ I năm họC 2015 – 2016
CL/THPT/thptnguyentatthanh
  TrưỜng thpt nguyễn tất thành cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptnguyenthuonghien/Cong nghe
  Câu 1: 2điểm Bản chất : 0,5đ
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  Hcm đỀ kiểm tra học kỳ I trưỜng thpt nguyễn hữu cảnh năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptnguyenhien
  Trường thpt nguyễn hiền cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptbinhkhanh
  Kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2015- 2016 tp hồ chí minh môN: LỊch sử – LỚP 12 trưỜng thpt bình kháNH
CL/THPT/thptdienhong
  ĐÁP Án toáN 11 ma trậN ĐỀ thi
CL/THPT/thptnguyenhien
  TrưỜng thpt nguyễn hiền số: 39 /bc-nh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptdongduong
  TrưỜng thpt đÔng dưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptnguyenhuutho/NH20152016/HKI/KT cuoi HKI/De KT/08.Sinh
  Kiểm tra học kỳ I, NĂm họC 2015-2016 MÔN: sinh học khốI 12
CL/THPT/thptlequidon
  Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 – 2016 ĐỀ chính thức môn sinh học khối 12
CL/THPT/thptdangkhoa
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự Do Hạnh Phúc
CL/THPT/thpthoabinh/Sinhhoc
  ĐỀ kiểm tra học kỳ 1 Môn: Sinh học – 12
CL/THPT/thptlythuongkiet
  Uỷ ban nhân dâN…
  Trường thpt lý Thường Kiệt
CL/THPT/thptnguyencongtru/Dia
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I  NĂm họC 2015 2016 Môn ĐỊa lý 12 Thời gian làm bài : 45 phút Câu 1
CL/THPT/thptcanthanh
  Uỷ ban nhân dâN…
  Báo cáo tổng kết năm họC 2015 2016
CL/THPT/thpthiepbinh/HOA
  TrưỜng thpt hiệp bìNH
CL/THPT/thptdienhong
  Kiểm tra: 15ph
CL/THPT/thptnguyenthiminhkhai
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tp HỒ chí minh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptlongtruong
  Kiểm tra học kì I môN ĐỊA 11
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tp
CL/THPT/thptlequidon
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptlongtruong
  Kiểm tra học kì I môN ĐỊA 11
CL/THPT/thpthanthuyen/BCHKI
  Nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ I
CL/THPT/thptnguyenhuucanh
  TrưỜng thpt nguyễn hữu cảNH
CL/THPT/thptnguyenanninh
  K mã đề 612 IỂm tra học kỳ I (2015 – 2016) Môn Sinh học lớp 12
CL/THPT/thptnguyenthiminhkhai
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CL/THPT/thptnguyenthuonghien
  TrưỜng thpt nguyễn thưỢng hiền cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CL/THPT/thptaulac
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 2016
CL/THPT/thpthungvuong/KiemtraHK2na8m2016/Bao cao to bo mon/Vat ly/Khoi 12
  TrưỜng thpt hùng vưƠng năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptnguyenanninh
  ĐỀ thi học kì 1-MÔN ĐỊa lí- khốI 10-NĂm họC 2013-2014
CL/THPT/thptngoquyen
  Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 2016
CL/THPT/thptnamkykhoinghia
  Kiểm tra học kì I – NĂm họC 2015 2016 MÔn lịch sử khốI: 12 – thời gian: 45 phúT – MÃ ĐỀ 121 Câu 1
CL/THPT/thptnguyencongtru/Su
  Câu 1: (2đ) Trình bày sự thành lập, mục tiêu và những thành tựu của tổ chức asean. Câu 2
CL/THPT/thpthungvuong/Bao cao to bo mon/Lich Su/Khoi 10
  TrưỜng thpt hùng vưƠNG
171.251.236.153=_38400-[123doc] - de-thi-thpt-chuyen-le-hong-phong-nam-dinh.doc
  Së gi¸o dôc ®µo t¹o
171.236.69.230=_356827-Đề mẫu Tiếng Anh THPT Quốc Gia.pdf
  Sở gd & Đt bắc ninh trưỜng thpt lý thái tổ KỲ thi thử TỐt nghiệp thpt khốI 12 NĂm họC 2020 – 2021
14.185.110.70=_24294-ĐỀ THI TỰ LUẬN ĐIỆN THPT.docx
  I. BÀI tập về MÁy biếN Áp các công thức cần nhớ: + Số vòng dây cuộn sơ cấp
125.235.236.253=_35645-thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2022-mon-Hoa-De-1-1.docx
  Thuvienhoclieu com
27.67.87.97=_126464-onluyen.vn_Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Văn có đáp án chi tiết sở Hải Dương - Lần 3.doc
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠng trưỜng trung học phổ thông ninh giang
14.181.71.233=_29318-Đề cương ôn tập học kì 2 môn GDCD lớp 10 năm 2020 - 2021 THPT Lê Lợi.docx
  Ma trận và ĐỀ CƯƠng ôn tập cuối kỳ II môn gdcd lớP10 NĂm họC: 2020 – 2021
directory THPT  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương