Images/editor/files/T BICH/T11
  Nội dung giới thiệu với nhà ĐẦu tư NƯỚc ngoàI
Images/editor/files/KIM CUC
  Phần I thực trạng lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa của nước ta
Images/editor/files/KIM CUC/2016
  Báo cáO ĐỀ ÁN: NÂng cao chất lưỢng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hà Nội 08/2016
Images/editor/files
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi, ngµy th¸ng 01 n¨m 1999
Images/editor/files/Hoa
  Bảng tổng hợp kiến nghị CỦa doanh nghiệp tại hội nghị ĐỐi thoại doanh nghiệp cảng biểN, VẬn tải biển năM 2015
Images/editor/files/KIM CUC
  Bé Giao th ng VËn ti
Images/editor/files
  Danh mụC ĐẶt hàng đỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đỂ XÉt giao trực tiếp bắT ĐẦu thực hiện trong kế hoạch năM 2017
  Danh mụC ĐẶt hàng đỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đỂ XÉt giao trực tiếp bắT ĐẦu thực hiện trong kế hoạch năM 2017
  Bộ giao thông vận tảI
  Viện khoa họC
  Viện khoa họC
Images/editor/files/HOAI LAM/File nam 2017
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 BÁo cáO
Images/editor/files/KIM CUC
  Phụ LỤc nội dung trả LỜi và giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị TẠi hội nghị ĐỐi thoại doanh nghiệp vận tảI ĐƯỜng bộ
Images/editor/files/Toan/2016
  Bộ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files
  ĐƠn vị ĐẦu mốI1
  ĐƠn vị ĐẦu mốI1
  Báo cáo thực trạng về CƠ SỞ HẠ TẦng kỹ thuật công nghệ VÀ TÌnh hình triển khai các hệ thống thông tin, CƠ SỞ DỮ liệu tạI ĐƠn vị
Images/editor/files/Toan/2018
  Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Images/editor/files
  Bộ giao thông vận tảI
  Câu hỏi phỏng vấN
Images/editor/files/XUAN NGUYEN/Nam 2017/Quy II
  B¶ng ®ãng gãp ý kiÕn nhËt xÐt dù th¶o tiªu chuÈn quèc gia tcvn: “ tiªu chuÈn sn bay dn dông viÖt nam
Images/editor/files/XUAN NGUYEN/Nam 2018/Quy III
  Bé Giao th ng
Images/editor/files
  Bé giao th ng vËn ti Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Microsoft Word Heading Nice10
Images/editor/files/Toan/2018
  Nâng cao hiệu quả quản lý nhà NƯỚc về chất lưỢng đÀo tạO, SÁt hạch và quản lý giấy phép lái xe đỂ GÓp phầN ĐẢm bảo an toàn giao thôNG
Images/editor/files
  Phụ lục danh mục nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia
Images/editor/files/KIM CUC/2016
  Mục lục các nội dung trả LỜi kiến nghị doanh nghiệp tại hội nghị thủ TƯỚng vớI doanh nghiệP 2016
Images/editor/files
  Bộ khoa học và CÔng nghệ
  Bé Khoa häc vµ c ng nghÖ
  Trong kế hoạch năM 2018
Images/editor/files/Toan/2018
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
Images/editor/files
  Phụ LỤc danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018
  Bộ khoa học và CÔng nghệ
Images/editor/files/HOAI LAM
  Tóm tắt báo cáO
Images/editor/files
  Mẫu số 01a CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/editor/files/KIEUANH/NAM 2015/THANG 3
  Btv đOÀn thanh niên bộ gtvt
Images/editor/files/HOAI LAM/Hnghi PPP 122014
  Các dự án bot ~60 dự án (18 đã hoàn thành) tmđT: 6 tỷ usd đặc trưng
Images/editor/files/XUAN NGUYEN/Nam 2018/Quy IV
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU
Images/editor/files/HOAI LAM
  Bộ giao thông vận tảI Đề án nghiên cứu CỤc hàng hải việt nam
  Bộ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files/Hoa
  Độc lập Tự do Hạnh phúc thông tư Quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt
Images/editor/files/Thanhtra
  Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về phân loại đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy trình xử lý đơn; Những vấn đề cơ bản Luật Khiếu nại
Images/editor/files
  Sở BƯu chính viễn thông hà NỘI
Images/editor/files/Toan/2016
  Bộ giao thông vận tải số: /2016/tt-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/editor/files
  Vietnam korea joint research program
Images/editor/files/Toan/2018
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu tv4
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu tv1
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu tv5
Images/editor/files/TRONGPV
  ĐƠn vị Số: / V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files
  Thông báo tuyển dụng nhân sự khối hành chíNH
  Bộ khoa học và CÔng nghệ
Images/editor/files/XUAN NGUYEN/Nam 2017/Quy II
  Sự khác biệt giữa tt số 01/2012/tt-bgtvt và DỰ thảo tt thay thế SỐ…
Images/editor/files/Toan/2018
  Bộ giao thông vận tải ban qlda đƯỜng hồ chí minh hồ SƠ MỜi thầU
Images/editor/files/Toan/2015/03
  Bộ giao thông vận tải số: 179
Images/editor/files
  Dự thảo bộ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc quy chế
Images/editor/files/KIM CUC
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thông tư Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Images/editor/files/Toan/2018
  Bộ giao thông vận tải ban qlda đƯỜng hồ chí minh hồ SƠ MỜi thầU
  Bộ giao thông vận tải ban qlda đƯỜng hồ chí minh hồ SƠ MỜi thầU
Images/editor/files/Toan/2019
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu tv2
Images/editor/files
  Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành 12 nghị quyết, Bộ đã ban hành 04 chỉ thị, 32 công điện, trên 000 quyết định và trên 200 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành
  ChưƠng trình kc. 09/16-20
Images/editor/files/KIEUANH/NAM 2015/THANG 3
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hưỚng dẫn kỹ thuật về XẾp dỡ HÀng hóa trên xe ô TÔ ban hành kèm theo qcvn 1518/bgtvt
Images/editor/files
  PhưƠng pháp tính chỉ SỐ molisa ict index 2018 I. Hạ tầng kỹ thuật
Images/editor/files/HOAI LAM
  Nội dung giới thiệu với nhà ĐẦu tư NƯỚc ngoàI
Images/editor/files
  ĐIỀu khoản tham chiếU
  Bản dự thảo hà NỘI-2015 MỤc lụC
Images/editor/files/HOAI LAM/File nam 2017
  I. Kiểm điểm công tác giải ngân kế hoạch năm 2016 Tổng quan kế hoạch năm 2016
Images/editor/files
  Memorandum of understanding
  Trung tâm công nghệ thông tin đỀ CƯƠng khảo sát quy trình tổ chứC, quản lý nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia
  Memorandum of understanding
  Danh mục nhiệm vụ kh&cn cấp quốc gia thuộc chưƠng trình phát triển vật lý ĐẾn năM 2020
Images/editor/files/T BICH/T11
  Bộ giao thông vận tải số: /QĐ-bgtvt
Images/editor/files
  Viện khoa học thủy lợi việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Phụ lục danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đẶt hàng đỂ XÉt giao trực tiếP
  Học viện chính trị khu vực I đẢng cộng sản việt nam
Images/editor/files/KIM CUC/2017
  Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng năm 2014
Images/editor/files/T BICH/T10
  Nội dung giới thiệu với nhà ĐẦu tư NƯỚc ngoàI
Images/editor/files
  Mẫu 1 11/2014/tt-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/editor/files/VuNhung
  Bộ giao thông vận tải số: /2017/tt-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files/Toan/2018
  Bộ giao thông vận tải số: 25 /2018/tt-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files/HOAI LAM/Nam2020
  Bộ giao thông vận tải số /2020/tt-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Images/editor/files
  \Phụ lục danh mục dự Án khoa học và CÔng nghệ VÀ CÁc nhiệm vụ thuộc dự Án khoa học và CÔng nghệ CỦa sản phẩm quốc gia "SÂm việt nam"
  Trung tâm công nghệ thông tin phiếu khảo sát khảo sát hiện trạNG, nhu cầu triển khai văn bảN ĐIỆn tử theo quyếT ĐỊnh 28/2018/QĐ-ttg VÀ HỆ thống một cửA ĐIỆn tử theo nghị ĐỊnh 61/2018/NĐ-cp
  Memorandum of understanding
  2. Mục tiêu nhiệm vụ: Làm rõ cơ sở lý luận về truyền thông đại chúng đối với phát triển con người dựa trên quyền con người
  Quy trình kiểM ĐỊnh kỹ thuật an toàN
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu yêu cầU
  Bộ khoa học và CÔng nghệ Số: 2620/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/editor/files/Thanhtra
  Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về phân loại đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy trình xử lý đơn; Những vấn đề cơ bản Luật Khiếu nại
Images/editor/files
  Juglans regia Linn tại Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc”, mã số nvqg: 2016-15
  Bộ khoa học và CÔng nghệ Số: 2656/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/editor/files/Toan/2016
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008
Images/editor/files
  Trung tâm thông tin cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files/VuNhung
  B ộ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files
  Biểu A1-PĐxnc
  Mẫu 1 11/2014/tt-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Công đOÀn viên chức việt nam c ộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Mẫu số 02 MẪu báo cáo hoạT ĐỘng bảO ĐẢm an toàn thông tin mạng năM 2017
  Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụNG
  Biểu mẫu dành cho cáC ĐƠn vị ngoài vụ BÁo cáo tình hình ưdcntt, triển khai cpđt tạI ĐƠn vị VÀ KẾ hoạch ưdcntt
Images/editor/files/KIEUANH/NAM 2021
  Heliports Standards
Images/editor/files
  Phụ lục danh mụC ĐẶt hàng nhiệm vụ kh&cn quỹ gen cấp quốc gia thuộc chưƠng trình bảo tồn và SỬ DỤng bền vững nguồn gen đẾn năM 2025, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
  Bộ TƯ pháp vụ phổ biếN, giáo dụC pháp luậT
Images/editor/files/Gopy
  Chính phủ Số: /2020/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/editor/files
  Qtkđ: 19-2014/BLĐtbxh bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi quy trình kiểM ĐỊnh kỹ thuật an toàN
  Danh mụC ĐẶt hàng nhiệm vụ kh&cn về quỹ gen cấp quốc gia thuộc chưƠng trình bảo tồn và SỬ DỤng bền vững nguồn gen đẾn năM 2025, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030 tuyển chọN
  Bộ khoa học và CÔng nghệ Số: 2621/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
directory Images editor  




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương