Documents/Uploads
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 8422: 2010
  Mục lục lời nói đầu Phần quy đỊnh chung
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 6818-1 : 2010
  Quy trinh chan nuoi lon
  Tiêu chuẩn việt nam
  Quy chế CỦA Ủy ban châU ÂU (EC) số 1883/2006
  Tiêu chuẩn việt nam
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9044: 2012 en 15607: 2009
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8398 : 2012
  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các dự án thủy lợi
  Tiêu chuẩn quốc gia
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 5320-2 : 2008 iso 815-2 : 2008
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9416 : 2012
  28tcn 150: 2000 Kích dục tố cho cá đẻ hcg
  Bộ NÔng nghiệp và CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn tiêu chuẩn kỹ NĂng nghề TÊn nghề: KỸ thuật dâu tằm tơ
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 6862: 2012 iso 11277: 2009
  Tiêu chuẩn kỹ NĂng nghề
  Quy tr×nh chÈn ®o¸n
  Quy trình chẩN ĐOÁn bệnh nhiệt tháN
  Quy trình chẩN ĐOÁn bệnh nhiệt tháN
  Quy trình chẩN ĐOÁn bệnh nhiệt tháN
  Tiêu chuẩn quốc gia
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 6500 : 1999 iso 6879 : 1995
  Microsoft Word cb 538 + 539. doc
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9386: 2012
  Qui đỊnh số 852/2004 CỦa nghị viện và HỘI ĐỒng liên minh châU Âu ngàY 29/04/2004 VỀ VỆ sinh thực phẩM
  Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  Tiêu chuẩn việt nam
  Tiêu chuẩn việt nam
  10tcn 365 2004 (Soát xét lần 1)
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9494 : 2012 iso 17556: 2005
  Tiêu chuẩn việt nam
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 7538-3 : 2005 iso 10381-3 : 2001
  28 tcn 172 Cấp bậc kỹ thuật công nhân trong lĩnh vực cơ khí đóng, sửa tàu thuyền thuỷ sản(Phần II)
  Bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8478: 2010
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 4085: 2011
  Tiêu chuẩn quốc gia
  Tiêu chuẩn quốc gia
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7597: 2013 codex stan 210-1999, Amd
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 5977 : 2009 iso 9096 : 2003
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9760: 2013 iso 2808: 2007
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 8423 : 2010
  Quy tr×nh chÈn ®o¸n bÖnh s­ng phï ®Çu ë lîn con
  Quy trình chẩN ĐOÁn bệnh nhiệt tháN
  Quy tr×nh chÈn ®o¸n bÖnh dÞch t lîn
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10 tcn 678-2006 tiêu chuẩn vệ sinh nưỚc thải chăn nuôI
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9711: 2013 en 14352: 2004
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9602-2: 2013 iso 13053-2: 2011
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7249: 2008 iso/astm 51431: 2005
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8575: 2010 iso 12578: 2008
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9712: 2013 cac/rcp 51-2003
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 6305-9: 2013 iso 6182-9: 2005
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7039 : 2013 iso 6571: 2008
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 4891: 2013 iso 927 : 2009
  Lời nói đầu tcvn 5641: 2012 thay thế tcvn 5641: 1991. tcvn 5641: 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia
  Qui trình chẩN ĐOÁn bệnh nấm phổI
eoffice/documents/uploads
  Quy đỊnh tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị LƯỚI ĐIỆn phân phối trong tổng công ty đIỆn lực miền trung
Documents/Uploads
  X¸c ®Þnh hµm l­îng cloramphenicol trong thÞt vµ c¸c sn phÈm cña thÞt b ng hplc
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 8298: 2009 CÔng trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật trong chế TẠo và LẮp ráp thiết bị CƠ khí, KẾt cấu théP
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7869 : 2008 iso 14111 : 2003
  Tiêu chuẩn ngàNH
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9289: 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 3804 : 2009 iso 5993 : 1979
  Qcvn 01-06: 2009/bnnptnt
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông nghiệP
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 6202 : 2008 iso 6878 : 2004
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9064 : 2012
  10tcn tiêu chuẩn ngàNH
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7867 : 2008 astm d 6584 07
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8061 : 2009 iso 10382 : 2002
  Microsoft Word 14001#iso doc
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 22005 : 2008
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9532 : 2012 iso 27107 : 2008
  HộI ĐỒng cộng đỒng châU ÂU
  8tcn 155: 2000 Quy trình kỹ thuật trồng rong câu chỉ vàng đạt năng suất tấn rong khô/ha/năm
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông nghiệP
  Microsoft Word tcvn 4200 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 987 : 2012 iso 11212 : 1997
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9480 : 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7940 : 2008 iso 17381 : 2003
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9988: 2013 iso 12875: 2011
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8409: 2010
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9301: 2013
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7891 : 2008
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 6857 : 2001 iso 11259 : 1998
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8927 : 2013
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 01-91: 2012/bnnptnt
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8641: 2011
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8814: 2011
  Qcvn 01 165 : 2014/bnnptnt
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9602-1: 2013 iso 13053-1: 2011
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso/iec 17043: 2011 iso/iec 17043: 2010
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 22006: 2013 iso 22006: 2009
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7716: 2007
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9655-1: 2013 iso 11024-1: 1998
  Qcvn 01 114 : 2012/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  Qcvn 01 139 : 2013/bnnptnt
  Tiêu chuẩn ngàNH
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn tiêu chuẩn kỹ NĂng nghề TÊn nghề: phòng và chữa bệnh thủy sảN
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9719: 2013 astm d 1292-10
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9164: 2012
  Bé n ng nghiÖp
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9377-1: 2012
  28 tcn213: 2004: Quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh cá Tra
  28 tcn211: 2004: Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Tra
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 6751 : 2000 iso 9169 : 1994
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7699-2-10 : 2007
  Ván sợi – Ván mdf
  28tcn131: 1998-Cá nước ngọt Cá bố mẹ Yêu cầu kỹ thuật
  Bé n ng nghiÖp & ptnt céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9609: 2013 iso 5500: 1986
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 06: 2011/btc
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông nghiệP
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8636: 2011
  28tcn132: 1998-Cá nước ngọt Cá bột Yêu cầu kỹ thuật
  Tiêu chuẩn quốc gia national standard tcvn iso 9001 : 2008
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4065: 1985
  Microsoft Word tcvn 9354 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9989: 2013 iso 12877: 2011
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9744: 2013 iso 10727: 2002
  Lời nói đầu tcvn 6355-1+8 : 2009 thay thế tcvn 6355 : 1998 tcvn 6355-1+8 : 2009
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn tiêu chuẩn kỹ NĂng nghề TÊn nghề: VẬn hàNH, SỬa chữa máy tầu cuốC
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9663: 2013 iso 21543: 2006
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9472: 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8424-1 : 2010 en 12393-1 : 2008
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8635 : 2011
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7868 : 2008
  2 CÔng báO/Số 73 + 74/Ngày 03-02-2013
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9302: 2013
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7958 : 2008
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 4252: 2012
  Guide to storage in silos using forced ventilation
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso/iec 17021: 2011
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 538 : 2005 iso 10381 : 2002
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8790 : 2011
  28 tcn214: 2004: Quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh cá Ba sa
  Và phát triển nông thôN ––––––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tiêu chuẩn ngành 04 tcn 129 2006
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8929: 2013 iso 4474: 1989
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 01-85: 2012/bnnptnt
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9370: 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9371 : 2012
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9598: 2013 iso 11095: 1996
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9027: 2011 iso 24333: 2009
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 5363 : 2006 iso 4649 : 2002
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 10274: 2013
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7937-1: 2013 iso 15630-1: 2010
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn tiêu chuẩn kỹ NĂng nghề TÊn nghề: trồng lúa mã SỐ nghề
  Về phụ gia thực phẩm chất làm dàY
  Qui đỊnh củA Ủy ban châU ÂU (EC) Số 664/2006 ngày tháng 11 năm 2006
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7895 : 2008
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7979 : 2013 codex stan 207 1999 with amendment 2010
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9976 : 2013
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9842 : 2013
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7305-1: 2008 iso 4427-1: 2007
  Tiêu chuẩn ngàNH
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7731 : 2008 en 14573 : 2004
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 10302: 2014
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8664-4: 2011 iso 14644-4: 2001
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9139: 2012
  Qui phạm thi công và nghiệm thu
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn tiêu chuẩn kỹ NĂng nghề TÊn nghề: chế biến rau quả MÃ SỐ nghề
  Tiêu chuẩn kỹ NĂng nghề
  Tổng vụ y tế và Bảo vệ Người tiêu dùng
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7538-5 : 2007 iso 10381-5: 2005
  Qcvn 01 116 : 2012/bnnptnt
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8176 : 2009 iso 13580 : 2005
  Qcvn 01-153: 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhất và TÍnh ổN ĐỊnh của giống mưỚP ĐẮNG
  Qcvn 01-29 : 2010/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trêN ĐỒng ruộng hiệu lực các thuốc trừ RẦy hại lúA
  Tiêu chuẩn ngàNH
directory Documents Uploads  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương