Dịch lá thư 1 trang 35tải về 18.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.03.2019
Kích18.47 Kb.
#88194
loạiApplication form

DỊCH LÁ THƯ 1 TRANG 35

1. The buyer (or importer) asks his bank to "issue" or "open" a Letter of Credit. He has ordered goods, the seller (or exporter) has sent an invoice to show details of the cost, and the buyer instructs his bank to issue the Letter of Credit in favour of the seller for the amount of the purchase. There is usually a special application form which the seller fills in and sends to his bank.

2. The buyers instruct their bank to issue the Letter of Credit through their agent or correspondent bank in the seller's country or city.

3. The buyer's bank writes to its agent in the seller's country, giving instructions about the amount of the credit, the beneficiary, the currency, the documents required, and other special instructions .The seller hands in the documents against payment. (The bank will not issue the credit unless the shipping documents arc presented.)

4. The agent bank writes to the seller, informing him that a Letter of Credit has been issued in his favour. The Letter of Credit is now "confirmed", that is a bank in the seller's country provides the credit for the seller.

If there is an agreement between the seller and the buyer, a Bill of Exchange (or Draft) can be accepted by the agent bank. This Bill of Exchange can be for 30, 60, 90 days, and gives the buyer credit for a short time. If the seller submits a Bill of Exchange, he will do so against acceptance (that is he will surrender the documents only if the bank accepts responsibility for the payment of the amount and credit on the Bill of Exchange).
1. Người mua (hoặc nhập khẩu) yêu cầu ngân hàng của mình để "phát hành " hay "mở" Thư tín dụng. Ông ta đã đặt mua hàng hóa, người bán (hoặc xuất khẩu) đã gửi một hóa đơn ghi chi tiết về chi phí, và người mua hướng dẫn ngân hàng của mình phát hành thư tín dụng cho người bán hường lợi số tiền mua hàng. Thư tín dụng thường có một mẫu đặc biệt mà người bán điền vào và gửi cho ngân hàng của mình.

2. Người mua hướng dẫn ngân hàng của họ để phát hành thư tín dụng thông qua đại diện của họ hoặc ngân hàng đại lý trong nước, thành phố của người bán.

3. Ngân hàng của người mua viết cho đại lý của nó tại nước của người bán, đưa ra hướng dẫn về số lượng tín dụng, thụ hưởng, tiền tệ, các giấy tờ cần thiết, và hướng dẫn đặc biệt khác. Người bán nắm trong tay các tài liệu chống lại thanh toán. (Ngân hàng sẽ không phát hành tín dụng, trừ khi chứng từ hàng hóa được xuất trình.)

4. Các ngân hàng đại lý viết cho người bán, thông báo cho ông rằng một thư tín dụng do ông hưởng lợi đã được thiết lập . Thư tín dụng là "xác nhận", đó là một ngân hàng trong nước của người bán cung cấp tín dụng cho người bán. Nếu có một thỏa thuận giữa người bán và người mua, một Bill of Exchange (Dự thảo) có thể được chấp nhận bởi ngân hàng đại lý. Bill của Exchange có thể được cho 30, 60, 90 ngày, và cho các tín dụng người mua trong một thời gian ngắn. Nếu người bán nộp một Bill của Exchange, ông ta sẽ được chấp nhận (có nghĩa là ông ta sẽ nộp lại các văn bản nếu ngân hàng chấp nhận trách nhiệm thanh toán số tiền và tín dụng trên Bill of Exchange).DỊCH LÁ THƯ 2 TRANG 36

Dear Sirs,

We thank you for your letter of 14th November 19...

We are pleased to receive your order, and we can confirm that we have adequate stocks of type EM127DN in our warehouse, and that delivery dates can be met.

Payment by irrevocable Letter of Credit is convenient for us, and we shall draw a 60 d/s bill on your agent bank in London.

On receiving acceptance of our bill, we shall pack the tapes, and consult our agents in London about shipment.

We look forward to hearing from you. Any request for further assistance or information will receive immediate attention.

Yours faithfully,

HxacC


B.T. Greenwood

SALES DEPARTMENTKính gửi Ngài,

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lá thư ngài đã viết cho chúng tôi vào ngày 14 tháng 10 năm 2011

Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được đơn đặt hàng của quý ngài , và chúng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi có đầy đủ hàng loại EM127DN trong kho trữ hàng của chúng tôi và sẽ được vận chuyển đến cho quý ngài đúng ngày quy định.

Thanh toán bằng thư tín dụng là rất thuận lợi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ kí phát một hối phiếu 60 ngày và gửi đến ngân hàng quý ngài tại Luân Đôn.

Khi nhận được hối phiếu chấp nhận, chúng tôi sẽ đóng gói lô hàng, và tham khảo thêm ngân hàng chi nhánh của chúng tôi tại Luân Đôn về việc giao hàng.

Chúng tôi rất mong nhận được thư hồi âm của ngài . Mọi yêu cầu được trợ giúp thêm hoặc các thông tin sẽ nhận được sự chú ý ngay lập tức.

Kính thư.

HxacC


B.T. Greenwood

SALES DEPARTMENT

PHẦN 2: VIẾT THƯ
LÀ THƯ SỐ 1 - WRITE A LETTER INFORMING YOUR SUPPLIERS THAT YOUR BANK HAS OPENED A LETTER OF CREDIT FOR THEM.

The Letter of Credit is to cover a consignment of 250 men's jackets. The order No. is 57381. Your bank is the General Commercial Bank. The amount is for £8,000. Your agent bank is The Merchant Bank in London. They will confirm the credit, but they demand the shipping documents. They will accept a draft for 90 d/s.

R.S. Whileleaf,

315 High way Street,

London, El4 8PE.

30th September, 2011

Dear Sirs,

We refer to our letter of enquiry dated the 20th September. We have received your invoice (No. 2013084) and we now wish to place an initial order for 250 men’s jackets. The order No. is 57381. We have instructed our bank, the General Commercial Bank of Japan, to open an irrevocable documentary Letter of Credit in your favour. The amount is for £8,000. This credit will be confirmed soon by our bank's correspondents in London. You are authorised to draw a 90 days' bill on us against this credit for the amount of your invoice. Your draft must be accompanied by a complete set of shipping documents, consisting of:

A full set of clean shipped1 Bills of Lading

Commercial Invoice (3 copies)

The Insurance Certificate

Our bank's agents ( The Merchant Bank ) in London will accept your 90 d/s draft on them for the amount of your invoice and also the cost of freight and insurance as agreed. Your bill will therefore be at 90 d/s for full invoice c.i.f. The credit is valid until the 5th January.

Yours faithfully.

LÁ THƯ SỐ 4 : REPLY TO an English buyer who has informed you that his bank has opened an irrevocable documentary letter of credit in your favour.

Domesco Co.ltd

73 Hoang Van Thu, ward 15

District Phu Nhuan, HCM city,VN

Rua laguari 327

04137 Sao Paulo, Brazil

Monday, September 2, 2011
Dear A.J.D.Peres,
We thank for your letter of 30th November, 2011
We are pleased to receive your order and we can confirm that we have adequate stocks of type 37 FWW ( flying without wing) and that delivery dates can be met.
Payment by letter of credit is convenient for us and we shall draw 60 days bill of exchange on your agent bank in Brazil
On your receiving acceptance of our bill of exchange , we shall pack the tapes and consult our agent about shipment.
Your faithfully,
PHẦN 3:

PROCEDURE FOR DOCUMENTARY CREDIT

The graph indicates a procedure for documentary credit. It normally involves 7 stages.

First of all, the buyer (importer) instructs his bank to issue the Letter of credit. Next, the issue bank opens the letter of credit in the importer’s favour and send it to the advising bank. In the third stage, the advising bank confirm the letter of credit and then notify it to the exporter. The forth stage requires the exporter to send the shipping documents to the advising bank and copies of the shipping documents to the importer. In the fifth stage, the advising bank send the letter of credit to the issue bank to be considered of payment. Next, the issue bank, after checking the documents, will transfer money to the advising bank if the documents are suitable. Lastly, the advising bank will credit the exporter’s account if he presents the suitable documents.

In conclusion, following these stages will help the exporters and the importers know how to make payment in the international trade and protect their right in transactions.CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI VIẾT SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Mở bài: Nói lên cái tổng quan của sơ đồ

The graph indicates/ the graph shows…


Thân bài:

It normally involves …… stages/steps or THE PROCESS BEGIN WITH

Next is….

The third stage,….., requires…

……… are next

The fifth stage, …. ,The last stage requires that……
Kết bài: chốt lại mở bài nhưng với một cách viết khác đi một chút

In conclusion, ….

tải về 18.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương