Danh sách phân phối tài liệU 9 ghi nhận các tu chỉnh 11tải về 0.94 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2019
Kích0.94 Mb.
#100333
1   2   3   4

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi áp dụng của tài liệu khai thác Sân bay- Cảng HKQTPhú Quốc.

 1. Mục đích:

 • Tài liệu khai thác sân bay - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là căn cứ để Cục Hàng không Việt Nam thực hiện quy trình thẩm định, cấp Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không, sân bay quốc tế Phú Quốc theo quy định tại Điều 51 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, Điều 39 Thông tư số 17/2016/ TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

 • Tài liệu khai thác sân bay - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cơ sở để các cơ quan chức năng, lực lượng Giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay của Cục Hàng không Việt Nam lập danh mục kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, khuyến nghị, các quy trình khai thác và chất lượng dịch vụ được cung cấp tại sân bay. Việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện trong quá trình thẩm định cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay quốc tế Phú Quốc và trong quá trình hoạt động khai thác thực tế.

 • Tài liệu khai thác sân bay - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cung cấp các thông tin và hướng dẫn cần thiết thông qua việc mô tả các Quy trình khai thác, cung cấp dịch vụ làm cơ sở cho Người khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tham chiếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 1. Yêu cầu:

 • Các thông tin trong tài liệu đáp ứng được các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của các tổ chức quốc tế: ICAO, IATA, ACI…,các quy định, tài liệu hướng dẫn khác của Việt Nam, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của tàu bay và chất lượng dịch vụ cung cấp cho người sử dụng cảng hàng không, sân bay.

 • Lập Danh mục không đáp ứng trong Tài liệu khai thác sân bay đối với các hạng mục công trình không đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn khai thác theo quy định.

 • Tài liệu khai thác sân bay - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phải được cập nhật các nội dung thay đổi liên quan đến các nội dung của tài liệu và trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trách nhiệm cập nhật tài liệu khai thác sân bay theo quy định.

 1. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Nam, Người khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các cơ quan, đơn vị hoạt động và cung cấp dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

 1. Căn cứ pháp lý và tài liệu viện dẫn.

 1. Căn cứ pháp lý.

 • Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014.

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

 • Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội về Luật phòng, chống thiên tai.

 • Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội về Bảo vệ môi trường

 • Nghị định 75/2007/NĐ-CP ngày 09/05/2007 của Chính phủ về điều tra tai nạn, sự cố tàu bay.

 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

 • Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về An ninh hàng không.

 • Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

 • Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ Quy định Chi tiết về Quản lý hoạt động bay.

 • Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 của Chính phủ Quy định về Quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

 • Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

 • Nghị định 44/NĐ-CP ngày 13/03/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

 • Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

 • Thông tư 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

 • Thông tư số 34/2014/TT-BGTVT ngày 11/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành QCVN “Sơn tín hiệu trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay”.

 • Thông tư 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010 Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến baychuyên cơ và Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010 Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

 • Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng An ninh hàng không dân dụng; Thông tư số 45/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng An ninh hàng không dân dụng; Thông tư 02/2018/TT-BGTVT ngày 09/01/2018 của Bộ GTVT quy định ngưng hiệu lực một phần thông tư số 45/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng An ninh hàng không dân dụng.

 • Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; Thông tư 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

 • Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng.

 • Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

 • Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/08/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không.

 • Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.

 • Quyết định 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2007 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Quy chế tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng.

 • Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không dân dụng;

 • Quyết định 349/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Chương trình an toàn đường CHC.

 • Quyết định số 399/QĐ-CHK ngày 25/02/2015 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế báo cáo an toàn hàng không.

 • Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vị can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

 • Quyết định 1272/QĐ-CHK ngày 09/6/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình.

 1. Tài liệu viện dẫn:

Các tài liệu của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO:

 • Phụ ước 2 về Quy tắc bay;

 • Phụ ước 4 về Bản đồ, sơ đồ hàng không;

 • Phụ ước 5 về Đơn vị đo lường hàng không;

 • Phụ ước 10 về Thông tin liên lạc hàng không;

 • Phụ ước 11 về Dịch vụ điều hành bay;

 • Phụ ước 12 về Tìm kiếm cứu nạn;

 • Phụ ước 13 về Điều tra sự cố và tai nạn tày bay;

 • Phụ ước 14 về Tiêu chuẩn và khuyến nghị thực hành (SARPs) về thiết kế và khai thác sân bay;

 • Phụ ước 15 về Dịch vụ thông báo tin tức hàng không;

 • Phụ ước 17 về An ninh hàng không;

 • Phụ ước 19 về Quản lý an toàn cảng hàng không của ICAO;

 • Sổ tay hướng dẫn cấp chứng chỉ sân bay (Doc 9774 –AN/969) của ICAO;

 • Sổ tay hướng dẫn Thông báo tin tức Hàng không (Doc 8126 ICAO);

 • Sổ tay hướng dẫn an ninh bảo vệ hàng không dân dụng ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp (Doc 8973 ICAO );

 • Sổ tay hướng dẫn quản lý an toàn (Doc 9859-AN/474- ICAO);

 • Sổ tay hướng dẫn về các dịch vụ sân bay (Doc 9137-ICAO);

 • Sổ tay hướng dẫn thiết kế sân bay (Doc 9157/AN901 ICAO).

 1. Quy trình sửa đổi, bổ sung tài liệu.

 1. Đơn vị có trách nhiệm:

 • Căn cứ vào tình hình hoạt động khai thác tại sân bay quốc tế Phú Quốc và theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, nếu có những thay đổi, các đơn vị hoạt động tại Cảng phải gửi các nội dung liên quan tới Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc theo địa chỉ:

 • Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc.

 • Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

 • Điện thoại: 0297.3.987 777 - 0972.777 787, Fax: 0297.3.986 969.

 • Email: minhdong@vietnamairport.vn.

 • Phòng Điều hành sân bay thuộc Cảng HKQT Phú Quốccó trách nhiệm theo dõi bổ sung, tu chỉnh các nội dung liên quan đến thay đổi của tài liệu.

 1. Quy trình bổ sung, tu chỉnh tài liệu:

 • Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phải kiểm tra, rà soát các thay đổi trong tài liệu (các nội dung thay đổi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản), báo cáo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trình Cục Hàng không Việt Nam xem xét phê duyệt để tu chỉnh tài liệu theo quy định. Những nội dung bổ sung tu chỉnh trong tài liệu sau khi được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt phải được thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện;

  • Bản bổ sung tu chỉnh phải được ghi nhận vào trang “Ghi nhận các tu chỉnh” và đính kèm tài liệu.

 1. Các điều kiện chung để khai thác sân bay quốc tế Phú Quốc.

  1. Tính chất khai thác:

 • Sân bay Phú Quốc là sân bay cấp 4E dùng chung dân dụng và quân sự; tiếp nhận các chuyến bay quốc tế, nội địa thường lệ, không thường lệ, các tàu bay tư nhân, các loại tàu bay quân sự và các loại tàu bay khác khi được cấp phép khai thác.

 • Sân bay Phú Quốc có khả năng tiếp thu các tàu bay code E trở xuống (B747-400, B757, B737, A321, A320, ATR72…).  1. Giờ hoạt động, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của các cơ quan hoạt động tại Cảng HKQT Phú Quốc:

   S

   TT

   Tên cơ quan, đơn vị

   Địa chỉ

   Giờ

   hoạt động

   Số điện thoại

   Fax/Email

   1

   Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0297.3.987 777 - 0972.777 787;

   Fax: 0297.3.986 969;

   E-mail: minhdong@vietnamairport.vn

   - vanphongcangpq@gmail.com   2

   Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0297.3.996 633 - 0918.083 485;

   Fax: 0297.3.996 611;

   E-mail: pqc@saa.gov.vn


   3

   Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc - Công ty quản lý bay Miền Nam

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0297.3.977 766 - 0903.025 522;

   Fax: 0297.3.977 788;

   E-mail: phuquoctwr@gmail.com


   4

   Tổ Kỹ thuật máy bay – Công ty VAECO tại Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0938.977 767;

   E-mail:pqc.vaeco@vietnamairlines.com

   - huutinhvo@yahoo.com.vn


   5

   Đài DVOR/DME Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0909.128 215;

   E-mail: thieuzdg@attech.com.vn   6

   Trạm công an cửa khẩu tại sân bay quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0297.3.608 686;

   Fax: 0297.3.992 242;

   E-mail: cackspq.vn@gmail.com


   7

   Hải quan tại sân bay quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0297.3.846 445;

   Fax: 0297.3.848 761;

   E-mail: phuquoc@kg.customs.gov.vn


   8

   Kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm y tế dự phòng Kiên Giang

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0297.3.609 063;

   Fax: 0297.3.941 755.

   E-mail: kiemdichytekg@gmail.com


   9

   Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam tại Phú Quốc (Skypec)

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   24/24h

   Tel: 0932.222 868;

   Email:chieunv.cnmn@skypec.com.vn   10

   Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   Hoạt động theo chuyến bay

   Tel: 0297.3.980 818;

   E-mail: pqc.station@vietnamairlines.com   11

   Đại diện Hãng hàng không Vietjet Air tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   Hoạt động theo chuyến bay

   Tel: 0297.3.991 166.

   E-mail: pqc.go@vietjetair.com   12

   Đại diện Hãng hàng không Jetstar Pacific tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   Hoạt động theo chuyến bay

   Tel: 0297.3.992 469.

   E-mail: pqcairport@jetstarpacific.com.vn   13

   Đại diện Công ty bay dịch vụ HK (Vasco) tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   Hoạt động theo chuyến bay

   Tel: 0932.044 439 - 0935.041 586.

   E-mail:


   phuquocbranch.vasco@vasco.com.vn

   14

   Đại diện hãng hàng không Bamboo Airway tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

   Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   Hoạt động theo chuyến bay

   Tel: 0967.971 561.

   E-mail: trind@bambooairways.com 1. Hệ thống thông báo tin tức hàng không hiện có và các thủ tục thông báo.

  1. Hệ thống thông báo tin tức hàng không tại Cảng HKQT Phú Quốc:

 • Hệ thống thông báo tin tức hàng không tại Cảng HKQT Phú Quốc là hệ thống AIS do bộ phận thông báo tin tức hàng không thuộc đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc- Công ty Quản lý bay miền Nam quản lý khai thác;

 • Hệ thống gồm bộ máy tính được kết nối đường truyền riêng biệt với Trung tâm AIS thuộc Trung tâm thông báo tin tức hàng không.

  1. Quy chế phối hợp và hiệp đồng:

 • Hệ thống thông báo tin tức hàng không hiện có tuân thủ theo văn bản hiệp đồng “ Bảo đảm dịch vụ thông báo tin tức hàng không giữa Tổng công tyQuản lý bay Việt Nam và Tổng công tyCảng hàng không Việt Nam - CTCP” ký kết tháng 11/2018,có hiệu lực từ ngày 01/12/2018;

 • Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc giữa Công ty Quản lý bay miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ký kết tháng 21/12/2016, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017.

 1. Hệ thống thống kê hoạt động cất hạ cánh của tàu bay tại Cảng HKQT Phú Quốc.

  1. Cơ quan thống kê:

Đội Điều phối khai thác - Phòng Điều hành sân bay thuộc Cảng HKQT Phú Quốc chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo số lần hoạt động cất, hạ cánh và vận chuyển thương mại của tàu bay tại Cảng HKQT Phú Quốc.
  1. Chế độ báo cáo:


Số liệu được báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, sáu tháng và hàng năm về Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Nam theo quy định tại thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
  1. Nội dung thốngkê bao gồm:


  • Thống kê so sánh sản lượng vận chuyển tăng, giảm của từng thời kỳ: So với tuần trước, tháng trước, so với năm trước, so với cùng kỳ năm trước, để phục vụ cho công tác dự báo sản lượng vận chuyển.

  • Thống kê sản lượng hàng hóa, hành lý, bưu kiện vận chuyển theo từng chuyến bay đến/ đi.

  • Thống kê sản lượng vận chuyển của từng Hãng hàng không đang khai thác tại Cảng HKQT Phú Quốc.

  • Thống kê số lần cất hạ cánh theo từng mục đích khai thác (nội địa, quốc tế, thương mại, quân sự, huấn luyện, thuê chuyến).

 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người khai thác Cảng HKQT Phú Quốc.

  1. Chức năng:

 • Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị tại Cảng HKQT Phú Quốc do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP giao;

 • Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không theo quy định pháp luật hiện hành;

 • Cung cấp các dịch vụ hàng không và phi hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;

 • Thực hiện các chức năng khác được Tổng công ty phân công.

  1. Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung “Tài liệu khai thác sân bay” bảo đảm tính chính xác của các thông tin đề cập trong Tài liệu khai thác phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định;

 • Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản và nguồn lực khác theo quy định của pháp luật, của Tổng công ty để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ tiêu, kế hoạch của Tổng công ty giao;

 • Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng HKQT Phú Quốc; Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định về an ninh, an toàn hàng không;

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm; Định mức lao động, quy chế phân phối tiền lương trình Tổng công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện;

 • Quản lý, khai thác mặt bằng, cơ sở hạ tầng tại khu bay, nhà ga hành khách, sân đỗ ô tô phục vụ cho các dịch vụ hàng không và phi hàng không;

 • Thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động bay và tổ chức điều hành bay; Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;

 • Đàm phán, thương lượng và ký kết các hợp đồng dịch vụ hàng không với các Hãng hàng không có máy bay đi, đến tại Cảng HKQT Phú Quốc và ký kết các hợp đồng kinh tế khác theo phân cấp quản lý hoặc ủy quyền của Tổng công ty;

 • Tổ chức cung ứng các dịch vụ kỹ thuật - thương mại, giám sát các hoạt động khai thác của các tổ chức, cá nhân tại Cảng HKQT Phú Quốc;

 • Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì và khai thác hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật tại Cảng HKQT Phú Quốc;

 • Tổ chức kinh doanh các dịch vụ hàng không và phi hàng không tại Cảng HKQT Phú Quốc;

 • Tổ chức thực hiện công tác khẩn nguy cứu nạn; Công tác phòng cháy và chữa cháy theo tiêu chuẩn quy định của ICAO, pháp luật Việt Nam và theo quy định của Tổng công ty;

 • Phối hợp với các cơ quan chức năng: Đại diện Cảng vụ hàng không và các cơ quan chức năng khác… làm việc tại Cảng HKQT Phú Quốc nhằm bảo đảm phục vụ hành khách an toàn, lịch sự, hiệu quả;

 • Phối hợp với các cơ quan Quân đội, Công an địa phương nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn Cảng HKQT Phú Quốc;

 • Phối hợp với Đại diện Cảng vụ hàng không để triển khai các quy định chuyên ngành liên quan;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

  1. Quyền hạn:

 • Ban hành các quy định về quản lý, khai thác Cảng HKQT Phú Quốc không trái với quy định của Tổng công ty và các quy định khác do Nhà nước ban hành;

 • Thực hiện các quyền hạn khác theo phân cấp của Tổng công ty.


tải về 0.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương