Danh sách các từ viết tắT


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luậntải về 230 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích230 Kb.
#2664
1   2   3   4

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

* Kết luận:


Qua kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi sơ bộ rút ra các kết luận như sau:

+ Giống măng tây xanh lai F2 UC 157 gieo trồng bằng hạt trên đất cát pha tại thôn Hà Đông xã Điện Hòa bước đầu cho ta một số kết quả rất khả quan. Cụ thể như sau:

* Giai đoạn vườn ươm: Cây sinh trưởng rất tốt; Từ khi gieo hạt đến khi cây đủ tiêu chuẩn trồng ra ruộng sản xuất là 03 tháng.

* Giai đoạn trồng cây ra ruộng sản xuất: Trong 4 tháng đầu chăm sóc cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản, cây sinh trưởng rất tốt, chiều cao cây đạt trung bình trên 113 cm, đường kính gốc 5,75 mm và trong thời kỳ bón phân dưỡng cây mẹ cây phát triển chậm, thời gian cho thu hoạch chồi măng non kéo dài hơn so với quy trình và năng suất thu hoạch chồi măng non thấp, bình quân 2-3 ngày thu hoạch 1kg măng /1000m2. Với diện tích trồng giống Măng tây xanh lai UC 157, trồng bằng phương pháp tách chồi rễ, trồng theo hàng đơn, sau 9 tháng trồng mỗi ngày cho thu hoạch 1,4kg/ngày/250m2 cho thấy tiềm năng năng suất cao, doanh thu ước đạt 500 triệu/ha/năm.

+ Giống Măng tây xanh Địa phương, gieo trồng bằng hạt trên nền đất cát pha tại thôn Hà Đông xã Điện Hòa cho thấy cây sinh trưởng và phát triển tốt, nhưng chồi măng non rất nhỏ, không đạt tiêu chuẩn.

+ Tình hình sâu, bệnh hại trên cây Măng tây xanh: Là đối tượng cây trồng mới, qua hai năm theo dõi cho thấy có nhiều đối tượng dịch hại xuất hiện nhưng mức độ gây hại nhẹ và đặc biệt trong mùa mưa bệnh thối thân, tuyến trùng rễ gây hại nặng cần chú ý biện pháp tiêu thoát nước và phun trị bệnh kịp thời.

- Qua Hội thảo khoa học, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng cây Măng tây xanh nhiều hộ nông dân đã hiểu được giá trị cây Măng tây xanh và đăng ký tham gia mở rộng mô hình.

* Kiến nghị:

- Cây Măng tây xanh là cây lâu năm, là đối tượng cây trồng mới cần tiếp tục theo dõi về năng suất và tình hình dịch bệnh trên cây trồng để có biện pháp tác động kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Cần tiếp tục khảo nghiệm trồng cây Măng tây xanh trên hàng đơn và hàng đôi để có kết luận khuyến cáo người nông dân mở rộng phát triển sản xuất cho phù hợp với điều kiện đất đai và tập quán canh tác ở địa phương.

- Cây Măng tây xanh là đối tượng cây trồng mới, giàu tiềm năng và giá trị thu nhập cao trên một đơn vị diện tích (Phần phụ lục 2) nên cần có quy hoạch, liên doanh liên kết tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, cung cấp cho thị trường.

- Cây Măng tây xanh là rau thực phẩm dùng trong bửa ăn hàng ngày nên khuyến cáo hạn chế dùng phân vô cơ thay vào đó là phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh hay phân trùn quế. Áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn.

Trích dẫn tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu chuyển đổi cơ cấu cây trồng thị xã Điện Bàn giai đoạn 2006-2010.

2. Sách kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Măng tây xanh của Lê Cẩm - Lê Hồng Triều NXB Hải Phòng 2011.

Điện Bàn, ngày 20 tháng 11 năm 2015

CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Nguyễn Đức Chơi Nguyễn Như Thịnh

Điện Bàn, ngày tháng năm 2015

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

PHỤ LỤC 2


KẾT QUẢ THEO DÕI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG MĂNG TÂY XANH LAI UC 157, HÀNG ĐƠN TẠI THÔN CHÂU LÂU, XÃ ĐIỆN THỌ

Qua theo dõi sự sinh trưởng và phát triển cây MTX tại thôn Hà Đông xã Điện Hòa có những biểu hiện cây sinh trưởng kém dần các giai đoạn về sau. Từ đó, tham mưu lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Điện Bàn nay là phòng kinh tế thị xã Điện Bàn phá bỏ một số diện tích trồng cây Măng tây xanh tại thôn Hà Đông đem về trồng mới tại thôn Châu Lâu xã Điện Thọ và qua thời gian trồng đến nay cho kết quả rất khả quan. Cụ thể như sau:1. Giới thiệu địa điểm trồng

 • Địa điểm trồng: Thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ. Đây là diện tích đất vườn của gia đình, với diện tích là 250 m2, nền đất thịt nhẹ, được cải tạo và bồi bổ thêm so với mặt đất tự nhiên 100cm.

 • Ngày trồng: 15/12/2013.

 • Mật độ trồng: 1,4 X 0.5 cm, tương đương 14.000 cây/ha

 • Sự nẩy mầm cây Măng tây xanh sau trồng:

+ Ngày nẩy mầm đầu tiên: 20/12/2013

+ Ngày nẩy mầm 80%: 23/12/2013

+ Tỷ lệ cây nẩy mầm: 80%

2. Sự sinh trưởng và phát triển giống Măng tây xanh lai UC 157 trong giai đoạn bón phân dưỡng cây mẹ tại thôn Châu Lâu xã Điện Thọ

Khi trồng mới bằng phương pháp tách mầm rễ rút ngắn được thời gian sinh trưởng và phát triển cây MTX ít nhất là 7 tháng so với trồng bằng hạt vì không qua giai đoạn vườn ươm và kiến thiết cơ bản. Do đó, sau khi cây nẩy mầm ta tiếp tục thực hiện ngay các biện pháp bón phân dưỡng cây mẹ.Bảng 1: Kết quả theo dõi tốc độ sinh trưởng và phát triển giống Măng tây xanh lai UC 157 tại thôn Châu Lâu

Chỉ tiêu theo dõi

Dưỡng cây mẹ lần 1

Dưỡng cây mẹ lần 2

Dưỡng cây mẹ

lần 3

Chu kỳ kinh doanh sản xuất

Một

tháng sau trồng

Hai

tháng sau trồng

Ba

tháng sau trồng

Bốn

tháng sau trồng

Năm

tháng sau trồng

Sáu

tháng sau trồng

Bảy

tháng sau trồng

Tám

tháng sau trồng

Chín

tháng sau trồng

Trung bình Chiều cao cây (cm)

80

120

120

120

120

120

120

120

120

Trung bình đường kinh gốc (mm)

3

4

4,8

5,2

6,2

6,8

7,4

7,5

8,5

Sản lượng thân lá khô (kg)

15
3050
50
Tổng Sản lượng chồi măng non trong tháng (Kg)

-

-

-

-

-

-

-

-

29.3

Nhận xét:

- Sau 02 tháng trồng, chiều cao cây đạt trên 120 cm và chúng tôi tiến hành bấm tỉa ngọn ở độ cao 120 cm nhằm kích thích cây cho chồi măng non.

- Đường kính cây Măng tây xanh tăng trưởng qua từng thời gian chăm sóc cây, sau 8 tháng trồng cây bắt đầu cho thu hoạch bói và sau 9 tháng trồng khi đường kính thân đạt trên 8 mm thì khả năng cho chồi măng non tập trung và hàng ngày thu được sản lượng chồi măng rất đáng kể.

3. Sản lượng Măng tây xanh thu được trong 25 ngày đầu sau 9 tháng trồng

Bảng 2: Sản lượng chồi măng thu được sau 9 tháng trồng bằng phương pháp tách mầm rễThời gian thu hoạch

Tổng số chồi măng trong 5 ngày

(chồi)


Sản lượng măng thu trong 5 ngày

(gram)


Bình quân số chồi măng thu hoạch trong ngày (chồi)

Bình quân sản lượng chồi thu hoạch trong ngày (gram)

Bình quân tỷ lệ chồi thu hoạch trên tổng số gốc trồng trong ngày (%)

30/ 9 - 4/10

318

4.250

63

850

27,72

5/10 - 9/10

223

4.150

44,6

830

19,62

10/1- 14/10

474

6.400

94,8

1.280

41,71

15/10 - 19/10

500

7.300

100

1.460

44,00

20/10 - 24/10

478

7.200

95,6

1,440

42,06

Tổng cộng

1.993

29.300

79,6

1.188
Nhận xét:

Trong thời gian 25 ngày đầu bước vào thu hoạch chồi non cho ta kết quả rất khả quan, những ngày mới thu hoạch lần đầu chồi măng rất nhỏ, chủ yếu là chồi loại 2, 3 và chồi không đạt quy cách, càng về sau chất lượng chồi tăng lên rất rõ, đồng thời sản lượng chồi thu hàng ngày cũng tăng. Trong những ngày cuối tháng, bình quân mỗi ngày thu được trên 1,4 kg chồi măng/ngày. Với kết quả này cho thấy tiềm năng về năng suất cây Măng tây xanh là rất có triển vọng, là cơ sở chúng ta đánh giá hiệu quả kinh tế khi trồng cây Măng tây xanh so với một số cây trồng khác.4. Phân tích hiệu quả kinh tế trồng cây MTX

a) Chi phí đầu tư cho cây MTX trong năm thứ nhất (1.000m2)

  • Mua giống MTX : 3.200.000 đ

  • Ươm cây giống, giá thể, bao nylon, lưới che : 1.530.000 đ

  • Làm đất : 1.000.000 đ

  • Phân vô cơ bón lót và bón thúc : 16.700.000 đ

  • Phân chuồng : 9.600.000 đ

  • Thuốc BVTV và CPVS ủ phân chuồng : 1.900.000 đ

  • Mua thiết bị, máy móc : 5.200.000 đ

  • Tiền thuê đất : 2.000.000 đ

Tổng cộng : 41.130.000 đ

b) Ước giá trị hàng hóa thu được từ năm thứ 2 trở đi (1 ha)

Với năng suất thực tế 1,4kg/250m2/ngày tương đương 10,08 - 11,76 tấn/ha/năm và giá trị thu được trên 504 - 588 triệu/ha/năm (Đơn giá 50.000đ/kg măng tươi). Trừ đi chi phí đầu tư người trồng bắt đầu thu lãi trên 93 triệu/ha/năm, không tính chi phí công lao động . (Trong một năm có trung bình 180-210 ngày thu hoạch chồi măng non).PHỤ LỤC 3:

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT

TRỒNG CÂY MĂNG TÂY XANH

1. Giống

- Sử dụng giống Lai UC 157.

- Lượng giống: 50g/1000m2.

2. Mât độ trồng: Trồng theo hàng đơn

- Hàng cách hàng 1.2m.

- Cây cách cây: 0,5m.

3. Biện pháp làm cỏ

Là công việc thường xuyên, đảm bảo lớp đất mặt luôn sạch cỏ dại.4. Lượng phân bón cho 01 ha

- Bón lót: 40 tấn Phân chuồng +100kg phân Ure + 300kg Lân + 40kg Kali + 400kg vôi.

- Bón thúc lần 1 sau trồng 1 tháng: 100kg Ure + 300Kg Lân + 50 Kg Kaly.

- Bón thúc lần 2 sau lần 1 là 1 tháng: 100 kg Ure + 300Kg Lân + 50 Kg Kaly.

- Bón thúc lần 3 sau lần 2 là 1 tháng: 160 kg Ure + 500Kg Lân + 100 Kg Kaly.

- Bón thúc lần 4 sau lần 3 là 1 tháng: 200 kg Ure + 600Kg Lân + 160 Kg Kaly + 20 tấn phân chuồng + 200 kg vôi.

- Bón phân dưỡng cây lần 1 sau khi bón phân lần 4 là 1 tháng.

- Bón phân dưỡng cây lần 2 sau khi bón phân dưỡng cây lần 1 là 2 tháng.

- Bón phân dưỡng cây lần 3 sau khi bón phân dưỡng cây lần 2 là 3 tháng.

Lượng phân bón cho lần bón phân dưỡng cây mẹ lần thứ 2, 3 và các chu kỳ tiếp theo trở về sau là 180 kg Ure + 170Kg Lân + 90 Kg Kaly /lần bón. Sau 6 tháng bón bổ sung 20 tấn phân chuồng hoai và 200 kg vôi /ha nhằm cải tạo độ tơi xốp của đất và cải thiện độ PH.

Bón phân trong thời kỳ thu hoạch măng: Một chu kỳ thu hoạch măng kéo dài trong 3- 3,5 tháng. Sau khi chấm dứt thu hoạch măng tiến hành bón phân ( liều lượng như lần bón phân dưỡng cây mẹ lần 3) lựa chon 3-4 chồi măng to khỏe để lại làm cây mẹ, khi quan sát thấy cây mẹ phát triển tốt, đường kính thân > 10mm,

lá chuyển sang màu xanh đậm thì bấm ngọn ở độ cao 120cm để kích thích trổ măng, kết hợp dưỡng cây có cành lá sum suê, tỉa bỏ các cây già, cây nhỏ, cây bị bệnh và bấm tỉa các cành nhánh phần gốc 40-50cm tạo thông thoáng và phòng trị bệnh cho cây.

Trong một chu kỳ thu hoạch măng có thể bón bổ sung 8-10 tấn phân chuồng hoai hoặc phân ủ chế phẩm Trichoderma và bón bổ sung 15 ngày/lần 100-140kg NPK 16:16:8. Lượng phân này tăng dần lên theo sức lớn của các lứa măng sẽ cho măng lớn hơn, nhiều hơn ở các chu kỳ sau và năm sau.

Chú ý:

- Trong quá trình bón phân cho cây Măng tây xanh luôn kết hợp tỉa định cây, mỗi gốc chọn 3 - 4 cây to, khoẻ, không bị bệnh và loại bỏ toàn bộ các cây xiêu vẹo, cây nhỏ. Khi bước vào giai đoạn bón phân dưỡng cây mẹ, tiếp tục tỉa định cây và kết hợp thu hoạch chồi măng non, thời gian thu hoạch chồi măng non tương ứng với thời gian bón phân dưỡng cây mẹ là 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. Sau khi kết thúc thu hái chồi măng non lần 3 là bước vào chu kỳ thu hoạch chồi măng non kế tiếp, mỗi chu kỳ là 3 tháng và tiếp tục thu hái ở những năm tiếp theo. Chú ý trong mùa mưa ngưng thu hái chồi măng non nhằm hạn chế nấm bệnh phát sinh gây hại.

- Để cây Măng tây xanh sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất thu hoạch chồi măng non cao, ta cần chú ý đảm bảo độ ẩm cho cây phát triển. Mùa hè đủ nước tưới, độ ẩm 60-70% và mùa mưa thoát nước tốt, tránh ngập úng.

- Lớp đất mặt luôn tơi xốp, sạch cỏ dại.5. Phòng trừ sâu bệnh:

Sâu hại: Qua theo dõi vườn cây MTX tại thôn Hà Đông cho thấy các đối tượng sâu xuất hiện và gây hại trên cây Măng tây xanh như sâu đất, sâu cuốn lá nhỏ, sâu róm...Nhìn chung các đối tượng sâu có xuất hiện nhưng mức độ thấp, gây hại nhẹ.

Bệnh hại trên cây MTX: Bệnh xuất hiện nhiều và gây hại nặng cho cây MTX trong mùa mưa. Kết quả quan sát trên đồng ruộng cho thấy có những dấu hiệu về bệnh trên cây Măng tây xanh như sau:

Bênh thối rễ: Quan sát trên vườn cây Măng tây xanh có xuất hiện các cây, cành nhánh chết khô, đây là triệu chứng của bệnh thối gốc, cần kiểm tra bộ rễ và có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu do ngập úng cần có biện pháp tiêu thoát nước tốt. Nếu do nấm bệnh gây hại thì dùng thuốc trị nấm như COC - 85 và nếu cây chết nhiều theo từng chòm thì ta cắt toàn bộ cây Măng tây xanh và dùng thuốc Zaven pha nồng độ 1/40 (một phần thuốc 40 phần nước) tưới trực tiếp lên gốc một vài lần là cây hết bệnh.

Bệnh tuyến trùng: Quan sát trên vườn cây Măng tây xanh có xuất hiện cây khô, trên thân có những vết sọc dọc theo thân và kiểm tra bộ rễ có những nốt sần

thì đây chính là bệnh tuyến trùng rễ gây hại. Để phòng trị bệnh này ta dùng thuốc đặc trị tuyến trùng như ViBam, Furadan... phun trực tiếp vào gốc, tiêu diệt bệnh tuyến trùng, hạn chế lây lan trong vườn cây.
Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn

tải về 230 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương