Danh sách 58 ĐỀ TÀi báo cáo hộI ĐỒng trưỜng – khoa qt-ktqt


(Dareck cherrington.1995. the management of human resources. Prentice hall. New jersey.tr536)tải về 281.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích281.5 Kb.
#956
1   2   3

(Dareck cherrington.1995. the management of human resources. Prentice hall. New jersey.tr536)

Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang là vấn đề khó khăn và thử thách lớn đối với doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cùng với sự hướng dẫn của giáo viên và qua thời gian thực tập, tìm hiểu tại công ty Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Đồng Nai tác giả Phương My đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Đồng Nai” .

42

NGUYỄN THỤY DUY NGỌC-04NT1

7.24

8.67

Phân tích và đề xuất giải pháp cải tiến hoạt động tín dụng chứng từ tại chi nhánh Sacombank Tân Bình

Mục đích nghiên cứu:

Nhằm làm rõ vị trí và vai trò của công tác thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngoại thương nói riêng và trong hoạt đông đối ngoại nói chung, cũng như mở rộng thêm sự hiểu biết cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Dựa trên nội dung của công tác thanh toán quốc tế và các yêu cầu phải đổi mới, nâng cao nghiệp vụ này trong nền kinh tế hội nhập của Ngân Hàng Sacombank Tân Bình. Trên cơ sở phân tích, đánh giá nhằm rút ra được các mặt ưu, nhược điểm trong công tác thanh toán quốc tế tại Sacombank Tân Bình, để từ đó xây dựng cơ sở lý luận và các thực tiễn.43

LÊ HỒ THANH NHÃ-04NT1

7.17

8.67

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng phương thức Tín dụng chứng từ trong thanh toán hàng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcom Bank) chi nhánh Chợ Lớn.

Lý do chọn đề tài:

Nhận thấy được tầm quan trọng của dịch vụ thanh toán quốc tế trong thời đại ngày nay đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, em quyết định chọn đề tài trên làm đề tài nghiên cứu khoa học, nhằm hoàn thiện hơn quy trình thực tế tại một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam – Techcombank.Mục đích nghiên cứu:

- Phân tích thực trạng vận dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán hàng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Chợ Lớn.- Đề ra một số giải pháp hoàn thiện việc vận dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán hàng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Chợ Lớn.


44

NGUYỄN VŨ MỸ PHƯƠNG-04QT1

7.5

8.67

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Việt Phương Nam.

Quản trị bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị kế toán… Trong đó quản trị nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng nhất, nó khó khăn hơn nhiều so với quản trị các yếu tố khác vì con người là nguồn tài nguyên quý giá nhưng đó cũng là nguồn tài nguyên hết sức phức tạp và hay biến đổi. Chính vì vậy mà việc quản lý con người là một công việc rất khó khăn, nó mang tính nghệ thuật và đòi hỏi người quản lý phải có sự sáng tạo, sự linh động. Các xí nghiệp các tổ chức có thể khác nhau về quy mô, về lĩnh vực hoạt động nhưng đều có chung một yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, đó chính là con người, là nguồn nhân lực của tổ chức. Trường hợp của Công ty TNHH VIỆT PHƯƠNG NAM không phải ngoại lệ. Là đơn vị kinh doanh về lĩnh vực xây dựng, nhu cầu hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực nhằm thích ứng với tình hình hoạt động và sự phát triển nhanh chóng của thị trường xây dựng hiện nay là rất lớn.

45

NGUYỄN THỊ ANH THƯƠNG-04NT1

7.31

8.67

Giaûi phaùp phaùt trieån cho vay khaùch haøng caù nhaân taïi Eximbank – chi nhaùnh Ñoàng Nai

Vôùi mong muoán giuùp saûn phaåm cho vay hoã trôï tieâu duøng, cho vay khaùch haøng caù nhaân cuûa Eximbank Chi nhaùnh Ñoàng Nai mang tính caïnh tranh hôn, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu khaùch haøng caù nhaân treân ñòa baøn tænh; qua quaù trình khaûo saùt thöïc teá ôû moät soá ngaân haøng thöông maïi vaø keát hôïp vôùi thôøi gian thöïc taäp taïi ngaân haøng, Taùc giaû ñaõ tieán haønh ñeà taøi “Giaûi phaùp phaùt trieån cho vay khaùch haøng caù nhaân taïi Eximbank – chi nhaùnh Ñoàng Nai”.

46

TRƯƠNG THỊ DIỄM THÚY – 04QT1

7.07

8.67

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty May Công Nghiệp Đồng Nai

Công ty May Công Nghiệp Đồng Nai là một trong các cong ty trong nước đã góp vào sự phát triển của ngàng dệt may Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm hơn 2,7 triệu USD. Để gia tăng sản lượng xuất khẩu sản phẩm, gia tăng doanh thu, thu hút nhiều đơn đặt hàng hơn, cạnh tranh với các công ty may mặc trong nước thì chất lượng sản phẩm, giá cả, thị trường, các dịch vụ sau đó hay nói cách khác đi là hoạt động Marketing đối với công ty là vô cùng cần thiết.

47

TRẦN NHƯ Ý-05VB2-NT

7.23

8.67

Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng dòch vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi ngaân haøng Ngoaïi Thöông Ñoàng Nai

Hieän nay, coù raát nhieàu phöông thöùc thanh toaùn quoác teá ñöôïc söû duïng trong thöông maïi quoác teá nhö : phöông thöùc ghi soå, chuyeån tieàn, nhôø thu,... nhöng phoå bieán nhaát vaãn laø phöông thöùc tín duïng chöùng töø. Ñoái vôùi Vieät Nam, vieäc söû duïng nghieäp vuï thanh toaùn theo phöông thöùc tín duïng chöùng töø cho caû haøng xuaát vaø haøng nhaäp chieám moät tyû troïng ñaùng keå. Nhaän thöùc taàm quan troïng ñoù, taùc giaû ñaõ choïn ñeà taøi : “ Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng dòch vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi ngaân haøng Ngoaïi Thöông Ñoàng Nai”.


48

LÊ THỊ CHI-04NT1

7.61

8.50

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của NHTMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

Mục đích:

1.Nghiên cứu về NHTM và các hoạt động chủ yếu của NHTM.

2.Tìm hiểu về thực trạng hoạt động hiện nay của các NHTM Việt Nam mà cụ thể là VIB Đồng Nai, những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức mà ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung và VIB Đồng Nai nói riêng đang gặp phải.

3. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và lợi thế cạnh tranh của VIB Đồng49

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN-04NT1

7.07

8.50

Nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro cho Công ty Bảo Việt Đồng Nai

Nhu cầu an toàn đối với các cá nhân và tổ chức trong xã hội là vĩnh cữu. Lúc nào con người cũng tìm cách bảo vệ chính bản thân và tài sản của mình trước những bất hạnh của số phận và những biến cố bất ngờ xảy ra trong sản xuất kinh doanh. Chính vì thế bảo hiểm đời tồn tại và phát triển qua nhiều thế kỷ có một vai trò như một công cụ tài trợ cho tổn thất thực hiện chức năng dàn trải tổn thất về sinh mạng con người, về tài sản, của cải vật chất của xã hội.

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động phức tạp nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trên thị trường ngày càng nhiều, sức ép cạnh tranh ngày một lớn và gay gắt thì sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp bảo hiểm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì thế, đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có các chiến lược và biện pháp thích hợp để kinh doanh có hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.
50

HỒ THỊ LIÊN-04QT1

7.14

8.50

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả SXKD tại HTX Thái Dương

Ngành gốm mỹ nghệ là một trong những ngành nghề truyền thống của tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện từ truyền từ 300 năm nay, mà Thành Phố Biên Hòa là nơi ngành gốm hình thành và phát triển.Từ một ngành gốm dân dụng với những sản phẩm thô sơ, sau quá trình phấn đấu lâu dài cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Ngành Gốm Mỹ Nghệ từng bước phát triển với những sản phẩm tinh xảo, độc đáo đang chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ rộng lớn trên thế giới.

Việc tạo ra hiệu qủa và duy trì hiệu qủa là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của Doanh nghiệp.51

PHAN THỊ HƯƠNG NHÀN-04QT1

7

8.5

Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Việt Phương Nam tại thị trường trong nước.

Công ty TNHH Việt Phương Nam là một công ty đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng,công nghiệp …là một công ty mới thành lập một vài năm gần đây và cũng đang dần thể hiện mình ở thị trường trong tỉnh Đồng Nai nói riêng và thị trường trong nước nói chung. Công ty cũng như bao công ty khác cũng không nằm ngoài quy luật cạnh tranh và bị cạnh tranh. Từ thời điểm 12/06/1999 (hiệu lực ngày 01/01/2000) luật doanh nghiệp chính thức có hiệu lực đã tạo ra bước phát triển mới. các doanh nghiệp có sân chơi và luật chơi, sự bình đẳng trong cạnh tranh được thiết lập một cách thực sự. Xuất phát từ đó tác gỉa đã chọn đề tài “Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Việt Phương Nam tại thị trường trong nước”.

52

ĐỖ THỊ THANH VÂN-04NT1

7.13

8.5

Chiến lược và giải pháp xuất khẩu sản phẩm Gỗ sang thị trường Hoa Kỳ tại công ty Cổ phần chế biến hàng Xuất khẩu Đồng Nai.

Mục đích nghiên cứu:

- Nhận dạng rõ thị trường Hoa Kỳ - một thị trường xuất khẩu gỗ tiềm năng trên thế giới.

- Tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tìm ra những điểm mạnh, yếu, tìm hiểu nguyên nhân nhằm đưa ra giải pháp thích hợp cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tham khảo, rút ra bài học kinh nghiệm về việc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ của các như Trung Quốc, Canada…trên cơ sở đó đề ra các chiến lược hoạt động cho Công ty.


53

NHÂM CÔNG ĐIỆP-04NT1

7.17

8.33

Nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ Marketing tại công ty TNHH Khai Sáng I.T.S.

Việc lựa chọn đề tài xuất phát từ lý do bị kích thích mạnh mẽ từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ quảng cáo, nhận thức PR của giới trẻ, cũng như bản thân. Đó còn là sự ảnh hưởng bởi tâm lý của nhiều người về lĩnh vực này. Đa số nhận định đều cho rằng đây là một lĩnh vực dành cho giới trẻ, người thích sáng tạo, năng động và thường đi với cảm tưởng về sự miềm vui đuợc quen với nhiều nguời trong quan hệ xã hội. Do đó tôi tin tưởng rằng mình có thể làm được đề tài này một cách tốt nhất. Nhằm mục đích:

Tìm ra những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ Marketing của Công ty I.T.S..Tăng cường mức độ ảnh hưởng và nhận biết thương hiệu đối với các đối tượng chính của Công ty. Tiến dần đến việc định vị một thương hiệu chất lượng trong sự lựa chọn của những người khi muốn nâng cao kiến thức54

NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN -05VB2-QT

7.21

8.33

Nâng cao hiệu quả quản trị chiến lược kinh doanh tại công ty Vacine Nam Hưng Việt

Việc nghiên cứu đề tài này thông qua phương pháp chung như sau:
Bước 1: Thu thập số liệu thông qua:
 Tài liệu của cơ quan thực tập
 Tham khảo các tài liệu có liên quan
 Quan sát thực tế tại cơ quan thực tập
 Hoặc phỏng vấn trực tiếp các nhà quản lý của cơ quan thực tập
Bước 2: Phân tích số liệu bằng một số phương pháp như:
 Phương pháp so sánh, tổng hợp: so sánh giữa các kỳ trong năm rồi đi đến kết luận.

 Phương pháp quy nạp: phương pháp đi từ những vấn đề nhỏ rồi mới đi đến kết luận chung

Phương pháp Ma trn chiến lược chính:


  • Phương pháp phân tích bằng Ma trn QSPM (Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng):
55

ĐỖ HOÀI LINH -04NT1

7.13

8.17

Hoàn thiện qui trình mua sắm thiết bị vật tư cho việc sản xuất kinh doanh tại PV Gas Việt Nam

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí (PV GAS) là công ty tiên phong và duy nhất hiện nay ở Việt Nam mua lại khí của chủ mỏ về xử lý, chế biến và kinh doanh sản phẩm khí. Năm 1995, Công ty đã hoàn thành hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Bà Rịa (giai đoạn fast track), chấm dứt việc đốt bỏ khí ngoài khơi của mỏ Bạch Hổ. Đến nay, hơn 30 tỷ m³ khí đã được đưa vào bờ chế biến, xử lý, cung cấp khí hóa lỏng, dung môi pha xăng (condensate), khí đồng hành cho các khách hàng công nghiệp và dân dụng.

Trong những năm qua, việc bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện theo quy trình của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước. Do đó, việc hoàn thiện quy trình đàm phán ký kết tổ chức thực hiện hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa công trình khí này là cần thiết đối với Công ty PV GAS nói riêng và ngành dầu khí Việt Nam nói chung.56

NGUYỄN THỊ THANH THẢO -

7.79

8.17

Chiến lược xây dựng thương hiệu cho công ty Cao su Màu (CASUM) trên thị trường giày dép Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu

  • Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa doanh nghieäp, ñeånhaän dieän vaø ruùt ra ñieåm maïnh – ñieåm yeáu – cô hoäi – thaùch thöùc cuûa thöông hòeâu CASUM so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng giaøy deùp Vieät Nam. Qua ñoù ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp caûi thieän môùi laï, phuø hôïp vaø khaû thi.
  • Tìm ra neùt haáp daãn vaø nhöõng khoaûng troáng chöa ñöôïc khai phaù hoaëc khai phaù chöa xöùng taàm treân thò tröôøng Vieät Nam, nhaèm ñem ñeán tính ñoät phaù cho thöông hieäu CASUM tröôùc caùc teân tuoåi ñaõ thaønh coâng nhö BITI’S, THAIBINH SHOES v.v…
  • Tham chieán vaø hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm xaây döïng thöông hieäu mang tính ñieån hình cuûa haøng loaït teân tuoåi Quoác teá “ ñang leân” hieän nay maø xuaát xöù Chaâu AÙ, goàm: NISSAN (Nhaät Baûn), SAMSUNG (Haøn Quoác), TATA (Aán Ñoä), HAIER (Trung Quoác), BENQ (Ñaøi Loan), TIGER BEER ( Singapore) vaø SIAM CEMENT (Thaùi Lan).
  • Vaän duïng vaø phaùt huy coù hieäu quaû caùc chuû tröông ñöôøng loái ñoåi môùi vaø hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc trong muïc tieâu toång theå hoaøn taát quaù trình Coâng nghieäp hoaù – Hieän ñaïi hoaù thaønh coâng vaøo naêm 2010.
  • Tranh thuû vaø taän duïng toát nhaát coù theå nhöõng cô hoäi môû cuûa thò tröôøng caùc nöôùc, song song döï baùo vaø ñeà ra bòeân phaùp öùng phoù töông ñoái ñuùng ñaén nhöõng nguy cô khi Vieät Nam cuõng chính thöùc môû cöûa hoaøn toaøn trong saân chôi lôùn WTO.
57

ĐỒNG VĂN HIỂN -04QT2

6.95

8

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing tại công ty TNHH Tôn Việt - Nhật.

Do söï phaùt trieån ngaøy caøng cao của ngành toân theùp nói chung, thì moâi tröôøng caïnh tranh trong ngaønh tôn thép cuõng ngaøy caøng trôû neân gay gaét hôn. Trong hoaøn caûnh caïnh tranh gay gaét nhö theá, moät chieán löôïc kinh doanh ñuùng ñaén, moät keá hoaïch Marketing thích hôïp seõ taïo ñieàu kieän naém baét vaø taän duïng caùc cô hoäi kinh doanh, ñoàng thôøi chuû ñoäng tìm bieän phaùp khaéc phuïc vaø vöôït qua nhöõng nguy cô vaø hieåm hoïa cuûa moâi tröôøng kinh doanh ñang thay ñoåi. Do vaäy, tác giả choïn ñeà taøi MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING TAÏI COÂNG TY TNHH SX - TM TOÂN VIEÄT – NHAÄT”, hy voïng ñaây seõ laø moät ñoùng goùp nhoû giuùp cho coâng ty TNHH TM- SX TOÂN VIEÄT – NHAÄT coù theå taän duïng hieäu quaû caùc nguoàn löïc ñeå phaùt trieån hôn nöõa.
PHẠM KIM ANH -04QT1

7.13

7.67

Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cao su Màu Đồng Nai.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành đầu tư hay sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh những lợi thế sẳn có thì nội lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp các doanh nghiệp xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mình và Công ty Cao Su Màu Đồng Nai cũng không nằm ngoài điều kiện này.

Do đó, phân tích và thẩm định vốn, nắm bắt kịp thời tình hình tài chính của Công ty để có biện pháp xử lý và khắc phục sớm là điều cần thiết quan trọng và cũng là mục tiêu chính của đề tàiPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU MÀU ĐỒNG NAI”.


tải về 281.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương