Danh sách 58 ĐỀ TÀi báo cáo hộI ĐỒng trưỜng – khoa qt-ktqt


DƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẠNH-04QT2tải về 281.5 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích281.5 Kb.
#956
1   2   3

20

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẠNH-04QT2

7.33

9.00

Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ hội nhập tại công ty Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai (DONAFOODS)

Đứng trước thời cơ hội nhập ra thế giới của đất nước, các doanh nghiệp Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh về mặt số lượng và quy mô hoạt động. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để buôn bán giao lưu với nước ngoài, có cơ hội để quảng bá sản phẩm chiếm lĩnh thị trường và mở rộng thị trường ra nhiều vùng, nhiều lãnh thổ trên thế giới. Sản phẩm của chúng ta sẽ có thương hiệu mạnh và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng ở bất cứ đâu. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có điều kiện để phát triển, thu ngoại tệ làm giàu cho doanh nghiệp, cho đất nước.

(DONAFOODS) đã, đang và sẽ xây dựng thành một tổng công ty lớn mạnh về mọi mặt, trở thành đơn vị đầu tàu của tỉnh Đồng Nai.21

NGUYỄN HOÀNG HẢI-04QT2

7.55

9.00

Nghiên cứu mở rộng họat động dịch vụ Quảng cáo tiếp thị của Công ty TNHH Quảng cáo và tiếp thị Sáng Suốt đến năm 2013

Lyù do choïn ñeà taøi:

* Tìm hieåu veà hoaït ñoäng dòch vuï cuûa coâng ty. Töø ñoù phaùt hieän ra nhöõng toàn taïi, yeáu keùm ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm caûi thieän, ñaåy maïnh hoaït ñoäng dòch vuï cuûa coâng ty döïa treân thöïc teá, thöïc traïng coâng ty keát hôïp vôùi lyù thuyeát ñaõ ñöôïc hoïc.Muïc ñích nghieân cöùu:

* Coù theåà aùp duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc treân gheá nhaø tröôøng vaøo thöïc tieãn coâng vieäc vaø cuoäc soáng

* Hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn töø thöïc teá coâng vieäc

* Tìm kieám vaø giaûi quyeát vaán ñeà taïi coâng ty.

* Nghieân cöùu môû roäng hoaït ñoäng dòch vuï Quaûng caùo tieáp thò cuûa coâng ty TNHH Quaûng caùo vaø tieáp thò Saùng Suoát ñeán naêm 201322

TRƯƠNG THÀNH

LỘC- 05VB2-QT

7.4

9.00

Đánh giá rủi ro tài chính của dự án Khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ là lĩnh vực hoạt động chính Công ty CP Thống Nhất. Tuy nhiên với Công ty CP Thống Nhất thì đây lại là lĩnh vực kinh doanh rất mới mẻ.Tác giả thực hiện đề tài “Đánh giá rủi ro tài chính của dự án Khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo” với mong muốn:

Vận dụng kiến thức về thẩm định dự án đầu tư để thẩm định hiệu quả cũng như đánh giá rủi ro tài chính của dự án Khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo.

Đề xuất những giải pháp nhằm giảm bớt những rủi ro tài chính của dự án Khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo.


23

LÊ MINH NHẬT-04QT2

7.62

9.00

Giải pháp chiến lược nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tại Công Ty TNHH in ấn Triệu Ân.

Nhận thấy tiềm năng kinh tế cũng như vai trò thiết yếu của ngành in trong đất nước. Công ty TNHH in ấn TRIỆU ÂN ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai. Tuy nhiên, vì là giai đoạn đầu nên tình hình công ty gặp rất nhiều khó khăn. Các nguồn lực của công ty chưa được tận dụng đúng mức, thương hiệu chưa đủ lớn mạnh để tạo ảnh hưởng trong khu vực, đối thủ cạnh tranh nhiều và mạnh, nguồn cung ứng còn hạn chế.

Vì vậy, việc củng cố và phát triển thương hiệu công ty trong thời gian sắp tới là nhu cầu cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm trên thị trường. Với nhận thức sự cần thiết trên, tác giả quyết định chọn đề tài: “Giải pháp chiến lược nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH in ấn TRIỆU ÂN” làm đề tài nghiên cứu khoa học.  • Mục đích nghiên cứu:

Dựa trên các học thuyết về kinh tế; các lý thuyết về quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược, quản trị dự án và đầu tư, quản trị tài chính, thống kê doanh nghệp; dựa trên phân tích dự báo các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến công ty; dựa trên phân tích hoạt động kinh doanh thực tế của công ty để đánh giá và đưa ra những giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh đến năm 2012.


24

LÔI THỊ QUỲNH NHƯ-04NT1

6.94

9.00

Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai – Hoàn thiện và phát triển

Mục tiêu nghiên cứu.

-Hiểu được nội dung và qui trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ sử dụng trong ngoại thương.

-Quyết định lựa chọn phương thức thanh toán tín dụng chứng từ phù hợp theo từng hoàn cảnh và tình huống cụ thể.

-Phát hiện những bất hợp lý khi kiểm tra bộ chứng từ khi ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ.

-Đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện việc áp dụng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng.


25

TRẦN TUYẾT PHƯỢNG-05VB2-NT

7.39

9.00

Phân tích quá trình đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty TNHH SX-TM Thế Nguyên

* Thời gian nghiên cứu:

Đề tài được nghiên cứu từ tháng 1-2008 đến tháng 4-2008

* Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu quá trình đàm, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu của công ty đối với khách hàng; nghiên cứu về thị trường xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu.

* Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê, các phương pháp so sánh suy luận logic biện chứng, và thu thập thông tin trên 3 hướng chính:  • Thông qua tài liệu sẵn có được tích lũy trong thời gian học tập, kết hợp với những thông tin và tài liệu thực tế tại Công ty TNHH SX-TM Thế Nguyên.

  • Sử dụng thông tin trên một số sách, tạp chí và thông tin trên Internet.

  • Tham gia ý kiến đóng góp của các Thầy trong trường.
26

LÊ CÔNG HOÀNG THY-04NT1

7.04

9.00

Một số giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu tại Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa.


. Hiện nay Việt Nam đã tiếp nhận một lượng vốn đầu tư nước ngoài rất lớn cùng việc hàng loạt các công ty nước ngoài thành lập tại Việt Nam. Đồng thời gia nhập WTO cũng mở ra cho Việt Nam một thị trường vô cùng rộng lớn. Bối cảnh đó tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Vì thế, các doanh nghiệp, các công ty xuất khẩu cần phải luôn khẳng định mình, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và phải hoạch định xây dựng chiến lược xuất khẩu hợp lý để tồn tại và phát triển vững mạnh.

Để có cái nhìn đúng đắn và xác thực hơn, tác giả đã chọn đề tài “ Một số giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu tại Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà”
27

PHẠM THỦY TIÊN-04NT1

7.49

9.00

Nâng cao năng lực xuất khẩu cà phê của Nhà máy chế biến nông sản Tín Nghĩa

Nhà máy chế biến nông sản Tín Nghĩa qua quá trình hình thành và phát triển đã khẳng định uy tín và vị trí của mình tại Tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Một trong những đơn vị trực thuộc công ty Tín Nghĩa là Nhà máy Chế Biến Nông Sản Tín Nghĩa trong nhiều năm liên tục khẳng định là đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô lớn về chế biến và Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng Cà phê nhân đã được đánh giá cao về chất lượng ổn định.

Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới sau Braxin, và đứng đầu thế giới về sản xuất cà phê Robusta, chiếm khoảng 35 – 40% nguồn cung Robusta của thế giới. Cà phê là một mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu khá cao, hàng năm mang về cho quốc gia hàng trăm triệu USD.

Vì vậy qua quá trình đi thực tế tại Nhà máy CBNS Tín Nghĩa. Tác giả đã chọn Đề tài “Nâng cao năng lực xuất khẩu cà phê của Nhà máy chế biến nông sản Tín Nghĩa.”


28

TIÊU THỊ DIỄM TRANG-04NT1

7.68

9.00

Các giải pháp đa dạng hóa phương thức thanh toán quốc tế tại Xí nghiệp may Đồng Thịnh trong thời kỳ hội nhập WTO.

Phương thức thanh toán là một trong những điều kiện quan trọng trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều công ty vẫn chưa thực hiện tốt việc đa dạng hóa các phương thức thanh toán để tránh rủi ro về tiền hàng. Từ lý do đó, Diễm Trang thực hiện đề tài “CÁC GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG XÍ NGHIỆP MAY ĐỒNG THỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO” nhằm đề xuất với xí nghiệp để có thêm những hình thức thanh toán mới.

29

ĐỖ QUỐC VIỆT-04QT2

7.68

9.00

Hoạch định chiến lược phát triển công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đến 2015.

Trước sự phát triển ngày càng cao của ngành du lịch, thì môi trường cạnh tranh trong ngành du lịch cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Trong hoàn cảnh cạnh tranh gay gắt như thế, một chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo điều kiện nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm biện pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm họa của môi trường kinh doanh đang thay đổi. Do vậy, tác giả chọn đề tài “HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015”, hy vọng đây sẽ là một đóng góp nhỏ giúp cho công ty cổ phần du lịch Đồng Nai có thể tận dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hơn nữa.

30

NGUYỄN HOÀNG THI-04QT1

7.2

8.93

Thực trạng và giải pháp Marketing tại công ty Cổ phần An Bảo

Với tình hình cạnh tranh gay gắt như ngày nay, thì cạnh tranh thị trường là nguyên nhân trực tiếp và quyết định cho sự phát triển hay suy sụp của một doanh nghiệp hay đơn vị sản xuất kinh doanh nào. Vì vậy, Marketing không chỉ là một chức năng trong hoạt động kinh doanh, nó là một triết lý dẫn dắt toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong việc phát hiện ra, đáp ứng và làm thoả mãn cho nhu cầu của khách hàng.

Trước tình hình thực tế đó kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần An Bảo, tác giả hy vọng với đề tài “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN BẢO” sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng cường khả năng liên doanh, liên kết, giảm được sự cạnh tranh đồng thời làm cho quá trình lưu thông hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả hơn.31

ĐOÀN ĐẶNG QUỲNH ANH-05VB2-QT

7.46

8.83

Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự tại công ty TNHH một thành viên XD&SXVLXD Biên Hòa.

Lý do chọn đề tài

Một doanh nghiệp, một công ty dù có nhiều khả năng về tài chính, thiết bị hiện đại, vị trí thuận lợi nhưng vẫn có thể thất bại nếu không biết quản lý và khai thác con người. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng với những biện pháp đồng bộ khác, muốn thành công công ty phải có chính sách chiến lược con người linh hoạt. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp không còn con đường nào khác là tập trung vào việc quản lý, bồi dưỡng và giữ gìn nguồn tài nguyên vô giá của mình, đó là tài nguyên con người trong doanh nghiệp.Mục đích nghiên cứu:

Góp phần đưa ra những giải pháp thích hợp, kịp thời cho công tác quản lý nhân sự, đặc biệt là quản lý chất lượng lao động tại công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa một cách hiệu quả, ổn định.32

LÊ NGUYÊN NHUNG-04NT1

7.76

8.83

Chieán Löôïc Marketing Xuaát Khaåu Taïi Coâng Ty Coå Phaàn May Ñoàng Nai – Donagamex

Hoaït ñoäng Marketing ñoùng vai troø quan troïng trong caùc doanh nghieäp vaø laø coâng cuï nhaïy beùn, hieäu quaû goùp phaàn vaøo söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng. Nhôø coù Marketing maø doanh nghieäp ñöa ra nhöõng chieán löôïc vaø quyeát ñònh coù cô sôû khoa hoïc vöõng chaéc hôn, doanh nghieäp coù ñieàu kieän vaø thoâng tin ñaày ñuû ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng.

Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vaán ñeà treân, taùc giaû thöïc hieän ñeà taøi: “CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN MAY ÑOÀNG NAI – DONAGAMEX” laøm chuyeân ñeà toát nghieäp.33

TRẦN THANH TÂM-04NT1

7.63

8.83

Phân tích hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cấp Nước Đồng Nai

- Nước là một nhu cầu vô cùng cần thiết trong cuộc sống của mỗi con người và vạn vật. Thậm chí ngày nay, trong một số ngành nghề, nước đã trở thành một nguồn nguyên liệu không thể thay thế được. Cùng với sự bùng nổ dân số và những ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công nghiệp thì nguồn nước tự nhiên ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm, trong khi nhu cầu về nước sinh họat và sản xuất đã, đang và sẽ không ngừng gia tăng.
Để đạt được hiệu quả như mong muốn, ngày nay công ty cần thiết phải lựa chọn và xác định mục tiêu đầu tư, phương hướng sử dụng các nguồn lực hợp lý. Trong khi đó, điều này chỉ có thể thực hiện dựa trên cơ sở Phân tích hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh. Đó là lý do Tác giả Trần Thanh Tâm đã chọn đề tài " Phân tích hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cấp Nước Đồng Nai".

34

PHẠM THÔNG THÁI-04QT1

7.52

8.83

Điều tra nghiên cứu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH TMDV TH Kiến Quốc.

Mục tiêu của việc nghiên cứu.

Mục tiêu chính của đề tài là trả lời cho câu hỏi: Vị trí hiện thời của công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ tin học KIẾN QUỐC trên thị trường BH - ĐN?

Từ đó tìm hiểu xem, trong số các công ty dịch vụ thương mại tin học hiện này tại thị trường BH – ĐN thì công ty nào đứng đầu trong tâm trí người tiêu dùng.

Nghiên cứu nhu cầu của thị trường, thị hiếu của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ tin học trong khu vực Biên Hòa – Đồng Nai. Đồng thời khảo sát quan niệm của người tiêu dùng đối với các thuộc tính được coi là có tầm quan trọng hàng đầu khi chọn mua sản phẩm.Phân tích các hệ quả rút ra từ những mục tiêu trên, từ đó đưa ra một cái nhìn tồng quát về những mặt mạnh cần phát huy và những mặt yếu cần khắc phục, đề xuất một số kiến nghị thực hiện nhằm củng cố vị thế đã đạt được, phát triển những thuộc tính quan trọng được người tiêu dùng mong chờ nhằm nâng cao uy tín và tô đậm thêm hình ảnh của công ty KIẾN QUỐC trong tâm trí khách hàng, tạo tiền đề vững chắc cho sự thành công trong cuộc cạnh tranh lành mạnh nhưng đầy quyết liệt trên thương trường.

35

NGUYỄN THỊ THƠ-04QT2

7.31

8.83

Một số giải pháp Marketing nhằm thu hút khách hàng tại trung tâm dịch vụ lữ hành ( Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai).

Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có gần 34 khu và cụm công nghiệp với khoảng 300.000 người lao động đang làm việc. Trong đó có 3.839 chuyên gia là người nước ngoài, với 5.692 doanh ngiệp, 350 đơn vị hành chính, dân số là 2.333.814 người của tỉnh Đồng Nai nhưng thực tế từ trước cho đến nay, số lao động trên chỉ có lo “làm”, còn vấn đề vui chơi giải trí thì lại đến nơi khác, thông thường là về Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Điều này cho thấy Đồng Nai đang thiếu hằn những sân chơi để phục vụ nhu cầu trên và không cân xứng với tiềm năng du lịch tỉnh nhà. Đồng thời thiếu hẳn đội ngũ hướng dẫn và Marketing để thu hùt và làm dừng chân du khách .

36

LÊ NGỌC YẾN-04QT1

7.13

8.83

Moät soá bieän phaùp naâng cao hieäu quaû SXKD cuûa coâng ty TNHH Keùc Vieät Nam

  • Mục đích Nghiên cứu :

  1. Heä thoáng hoaù cô sôû lyù luaän, tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng.

  2. Phaân tích ñaùnh giaù thöïc traïng hieäu quaû kinh doanh cuûa Coâng ty TNHH Keùc – Vieät Nam trong thôøi gian vöøa qua.

  3. Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp höõu hieäu nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty TNHH Keùc Vieät Nam.
37

ĐẶNG THỊ KIM YẾN-04NT1

7.42

8.77

Xây Dựng Chiến Lược Marketing Xuất Khẩu tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hàng Tiểu Thủ Công Nghiệp Sài Gòn Giai Đoạn 2008 – 2010

Hàng thủ công mỹ nghệ được xem là ngành hàng truyền thống và là thế mạnh của Việt Nam. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam như: gốm, sứ, đồ gỗ, mây tre lá, sơn mài... hiện nay đã có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặt biệt là Châu Âu, Mỹ, Nhật.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác nghiên cứu thị trường, kế hoạch marketing xuất khẩu, thiết kế kiểu dáng, mẫu mã. Hiện nay khoảng 90% các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt nam được sản xuất theo mẫu thiết kế đặt hàng của nước ngoài.

Để có thể cạnh tranh và ngày càng mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm thì các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Artex SaiGon nói riêng cần phải có những chiến lược marketing phù hợp, đáp ứng được nhu cầu thị trường thế giới.


38

VŨ LÊ THÙY CHÂU-04QT1

7.14

8.67

Lập dự án khu trang trại chăn nuôi 8000 heo giống hậu bị kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Tham gia thöïc hieän chuû tröông ñaàu tö phaùt trieån neàn noâng nghieäp nöôùc nhaø, ñöa khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát chaên nuoâi cuûa TW, Chính phuû.

Phaùt trieån neàn kinh teá noâng nghieäp, kinh teá trang traïi vaø ñaëc bieät laø moâ hình chaên nuoâi heo (laáy thòt) keát hôïp nuoâi thuûy saûn (caù tra) coâng ngheä khoa hoïc hieän ñaïi.Saûn phaåm cuûa döï aùn:

Heo haäu bò gioáng sieâu thòt sieâu naïc, heo thòt.

Caù chaát löôïng cao.


39

VŨ HÙNG CƯỜNG-04NT1

7.24

8.67

Những giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ tại công ty Cổ phần May Đồng Nai

Trong xu höôùng toaøn caàu hoùa ñang dieãn ra, vieäc gia nhaäp vaøo WTO ñaõ taïo thuaän lôïi cho neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån, hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi, caùc doanh nghieäp Vieät Nam phaûi noã löïc raát nhieàu môùi coù theå caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc caùc quoác gia khaùc. Trong boái caûnh ñoù, vieäc naâng cao hoaït ñoäng kinh doanh laïi caàn thieát hôn, do vaäy tác giả ñaõ maïnh daïn choïn ñeà taøi, nhaèm ñaùnh giaù vaø ñöa ra bieän phaùp naâng cao hoaït ñoäng kinh doanh, giuùp cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ñaït hieäu quaû cao.

Phaân tích tình hình ngaønh may trong nöôùc vaø theá giôùi, ñaëc bieät laø cuûa Hoa Kyø, ñöa ra nhöõng giaûi phaùp thieát thöïc, phaân tích caùc hôïp ñoàng, caùc soá lieäu thöïc teá, tìm hieåu nhu caàu may maëc cuûa thò tröôøng Hoa Kyø seõ giuùp coâng ty phaàn naøo coù bieän phaùp xöû lyù vaø khaéc phuïc nhöõng phaàn naøo maø coâng ty coøn thieáu hoaëc chöa laøm ñöôïc. Thoâng tin theâm veà thò tröôøng may maëc cuûa Hoa Kyø, caùc loaïi thueá, chính saùch môùi cuûa Hoa Kyø ñaùnh vaøo ngaønh may cuûa caùc nöôùc vaø Vieät Nam.40

NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG-04NT1

7.45

8.67

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bao thanh toán tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Biên Hòa

Việc sử dụng các dịch vụ tài chính sẽ giúp ích được nhiều cho các doanh nghiệp cũng như các dịch vụ tổ chức tài chính trong quá trình hoạt động.

Nhận thức điều đó, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đang từng bước nâng cao dịch vụ thêm đa dạng và phong phú để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Trong đó, Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Biên Hòa đã và đang áp dụng thực hiện nghiệp vụ Factoring hay còn gọi là nghiệp vụ “bao thanh toán”. Đây là nghiệp vụ còn khá mới mẻ đối với nhiều tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.41

TRẦN THỊ PHƯƠNG MY-04QT2

7.33

8.67

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Đồng Nai

Trong tất cả các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề khác đều phụ thuộc vào mức độ thành công của quản trị con người”


tải về 281.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương