Dự thảo BÁo cáo chính trị CỦa ban chấp hành đẢng bộ thành phố khóa XIV trình đẠi hộI ĐẠi biểu lần thứ XV đẢng bộ thành phố HÀ NỘItrang4/5
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1 Mb.
#158
1   2   3   4   5

XI. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN, GẮN VỚI PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

1. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp: Chủ động bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phân công trách nhiệm đại biểu HĐND các cấp, trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết của HĐND, nhất là những nghị quyết lớn về cơ chế, chính sách chung của Thành phố. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, tái giám sát; mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác tiếp dân, xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp chặt chẽ hoạt động của HĐND với UBND, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Nâng cao năng lc điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp: Nghiên cứu, xây dựng cơ chế và tiếp tục phân công, phân cấp, ủy quyền cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn giải quyết những công việc, thủ tục hành chính mà ở cấp đó đủ điều kiện đảm nhận; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, có biện pháp bảo đảm quản lý thống nhất sau khi phân công, phân cấp, ủy quyền.

Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ xây dựng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Hiện đại hóa công tác quản lý hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính, tài sản công; xây dựng nếp sống văn minh công sở, đề cao kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm mô hình tổ chức, chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông"; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của cơ quan hành chính liên quan đến cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ tới từng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa thống nhất và thực hiện công khai hoá các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng v.v... Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống văn bản pháp quy của UBND Thành phố, chuẩn hoá quy trình ban hành quyết định hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp của Thành phố; ưu tiên thu hút nhân tài, trí thức giỏi, các chuyên gia đầu ngành về công tác tại Thành phố. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ tin học, ngoại ngữ; đào tạo sau đại học cho một số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm đủ số lượng, có phẩm chất, đạo đức tốt, tận tụy với công việc, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn quy định trở lên.Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các cơ quan Tư pháp của Thành phố: Tiếp tục thực hiện "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp Thành phố trong sạch, vững mạnh, bảo đảm thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan hỗ trợ hoạt động tư pháp và cơ quan thi hành án thuộc Thành phố. Thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức, nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động cho các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Đổi mới hoạt động của MTTQ các đoàn thể nhân dân các cấp

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp từ Thành phố tới cơ sở, khắc phục tính "hành chính hóa", hướng mạnh về cơ sở. Xây dựng tổ chức vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở; có cơ chế để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội thông qua MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; vận động các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.Thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng và phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo, giải quyết các vấn đề dân sinh, dân chủ, bảo đảm an sinh xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc Thành phố: Mở rộng các tổ chức thành viên, trên cơ sở củng cố liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, nhằm tập trung trí tuệ, công sức của nhân dân thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thực hiện Quy chế dân chủ và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư; xây dựng nội dung, cơ chế, nâng cao hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Liên đoàn Lao động Thành phố: Xây dựng tổ chức công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện, đội ngũ công nhân viên chức, lao động Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả, vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, người lao động; tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động; phối hợp giải quyết kịp thời, đúng luật các vụ tranh chấp lao động, đình công, bãi công, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức công đoàn thuộc các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm tới khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Hội Nông dân Thành phố: Tập trung củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động cho sát với đời sống nông dân Thủ đô để Hội thật sự trở thành người bạn tin cậy, là chỗ dựa tinh thần của “nhà nông”. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho giai cấp nông dân ở Thủ đô; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng, chính quyền, đề xuất và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Thành phố về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân; tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng và xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu nhi Thủ đô; tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành; chăm lo, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng thế hệ thanh niên sống có lý tưởng cao đẹp, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, thanh lịch, văn minh, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật, hăng hái đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH Thủ đô. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, trọng tâm là địa bàn dân cư, các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Hội Sinh viên. Quan tâm thu hút, tập hợp thanh niên tôn giáo và thanh niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chăm lo tốt hơn công tác xây dựng đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố: Tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội LHPN các cấp theo hướng đa dạng hóa, theo lứa tuổi, ngành nghề, sở thích, vùng, miền. Chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Hội và đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội ở những nơi còn khó khăn, yếu kém, nhất là ở cấp cơ sở, vùng có nhiều đồng bào công giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số; chăm lo, giải quyết việc làm, đời sống, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của phụ nữ. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua: “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Hội Cựu chiến binh Thành phố: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu đóng góp thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới. Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, làm nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh chính trị ở địa phương. Quan tâm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; chăm lo đời sống và các quyền lợi hợp pháp của hội viên; tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh phức tạp từ cơ sở.

XII. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐN ĐNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đo đức Hồ Chí Minh”

Tiếp tục đổi mới phương pháp nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng phát huy trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy các cấp; gắn khâu truyền đạt với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của mỗi tổ chức, đơn vị. Chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết; đổi mới phương pháp thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, quản lý báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, bảo đảm an ninh thông tin.

Chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó làm tốt công tác định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tăng cường các hoạt động đối thoại, chất vấn giữa lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm giảm những bức xúc về tư tưởng, đơn thư khiếu nại ngay từ ở cơ sở. Đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm chống phá, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, chú trọng việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thời kỳ mới

Triển khai thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao; có ý thức trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức phụng sự sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, phục vụ nhân dân. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách về công tác cán bộ, về phân công, phân cấp quản lý cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, trọng tâm là: nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, bảo đảm sự kế thừa, phát triển giữa ba thế hệ cán bộ. Chú ý đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ cơ sở ở vùng khó khăn, xa trung tâm. Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, đặc biệt là chủ trương trẻ hóa, nhất thể hóa một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút cán bộ giỏi, có đức, có tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố. Thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ trong tình hình mới.3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ s đảng và chất lưng đội ngũ đảng viên

Nghiên cứu xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị và thống nhất thực hiện trong toàn Thành phố. Trước mắt, tập trung củng cố, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của chi bộ, mối quan hệ với chi hội đoàn thể trên địa bàn dân cư, tổ dân phố thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn. Phát triển, củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước cho phù hợp với thực tiễn. Bổ sung, hoàn thiện quy chế về mối quan hệ hoạt động và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực và vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, phối hợp quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú; dựa vào dân để xây dựng Đảng.

4. Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng (khóa XI) về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trọng tâm là thực hiện kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng; công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, các chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Chỉ đạo tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các vụ việc tồn đọng, nổi cộm, bức xúc, phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, gắn với công tác thi hành kỷ luật bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Củng cố, kiện toàn bộ máy kiểm tra, giám sát các cấp, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ có đủ trình độ, năng lực, trách nhiệm, công tâm, trong sạch.5. Đổi mới nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động công tác dân vận

Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo, công tác dân tộc đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng các cấp chính quyền vững mạnh, chú trọng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Xây dựng, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội hợp lòng dân, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở vào nề nếp, có chiều sâu, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình.

6. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ở các lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò, hiệu quả giám sát của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự có hiệu quả, các cấp, các ngành, đoàn thể Thành phố phải tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công khai tài sản của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Cán bộ phải thực sự gương mẫu trong thực hiện các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, nhất là các trường hợp nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp; trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị và phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các cấp và các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng.7. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), trước hết là đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, điều hành, trên tinh thần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy. Đổi mới nội dung các kỳ họp, các vấn đề cấp ủy bàn, quyết nghị theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, gắn với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm trách nhiệm lãnh đạo tập thể, song cần coi trọng trách nhiệm cá nhân, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cấp.

Thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở, xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa các tổ chức của hệ thống chính trị. Thực hiện nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, khoa học. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, giảm bớt hội họp; khắc phục kịp thời bệnh giấy tờ, quan liêu, phô trương, hình thức, v.v… ; sâu sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn, đơn vị khó khăn, phức tạp.

XIII. CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ Thành phố đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:1. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô

Các cấp ủy tổ chức học tập Nghị quyết trong cán bộ chủ chốt; chỉ đạo hệ thống tuyên giáo biên soạn kế hoạch, đề cương tuyên truyền, thông qua các kênh thông tin, phổ biến nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố phải gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội

Các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, căn cứ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội cấp mình vận dụng, cụ thể hóa xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đảng Đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, chương trình công tác lớn của Thành ủy bằng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Từng chương trình, kế hoạch phải đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, định rõ thời gian hoàn thành, đồng thời phổ biến để nhân dân biết, giám sát.

3. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội

Các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị phải tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, hiệu quả ngay sau Đại hội.

Công tác chỉ đạo phải bám sát Nghị quyết, các chương trình, đề án. Định kỳ rà soát, sơ kết để bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các chương trình, đề án đã xây dựng.
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương