Dự thảo anh mục hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác của các bộ phậntải về 78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích78 Kb.
#2830

D
DỰ THẢO
ANH MỤC


Hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác của các bộ phận
(Ban hành kèm theo Công văn số ……./PGD&ĐT ngày ….. tháng ….. năm 2012 của Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành)I. Hồ sơ của trường:

1. Bậc Mầm non (C.Sương):

Sổ:

1/ Sổ văn bản đi ( sổ giải quyết văn bản)

2/ Sổ văn bản đến

3/ Danh sách trẻ

4/ Sổ phổ cập

5/ Sổ khen thưởng

6/ Sổ theo dõi thi đua

7/ Sổ nhân sự

8/ Sổ biên bản

9/ Sổ biên bản họp ban đại diện cha mẹ trẻ

10/ Sổ biên bản họp liên tịch

11/ Kế hoạch nhà trường

12/ Sổ tổng hợp( biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên)

Hồ Sơ:

1/ Hồ sơ quản lý trẻ em

2/ Hồ sơ quản lý trẻ em khuyết tật

3/ Hồ sơ quản lý nhân sự

4/ Hồ sơ quản lý chuyên môn

a. Giáo dục :

- Hồ sơ thao giảng, hội giảng

- Hồ sơ lưu kiểm tra chuyên môn(Theo kế hoạch của phó HT, hồ sơ chia nhiều phần riêng biệt)

- Hồ sơ lưu công tác tuyên truyềnb. Chăm sóc sức khỏe: Sổ cân đo, sổ theo dõi trẻ SDD, sổ theo dõi các loại bệnh.

5 /Hồ sơ quản lý bán trú:

- Sổ tính ăn hàng ngày

- Sổ tổng hợp thu chi

- Sổ thanh toán với phụ huynh

- Sổ xuất nhập kho lương thực, thực phẩm.

- Sổ kiểm kê kho quỹ.

- Phiếu thu chi (theo quy định của tài chánh)

- Sổ tiếp phẩm

- Sổ chợ

- Sổ báo ăn

- Thực đơn

- Lưu thực phẩm

- Hợp đồng thực phẩm

- Phiếu lưu mẫu

- Tính khẩu phần dinh dưỡng

- Hồ sơ GV-NV( Phiếu KSK, giấy CN tập huấn KT.ATTP, giấy CN của cấp dưỡng)

- Kế hoạch ATVSTP6/ Hồ sơ lưu trữ các văn bản ( theo quy định chung đã có mẫu)

7/ Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chánh.

8/Hồ sơ lưu thanh kiểm tra: Cấp trên thanh tra, kiểm tra các bộ phận

( thanh tra giáo viên, thanh tra đơn vị…)9/ Hồ sơ lưu quyết định + sổ ghi ngày cấp quyết định

10/ Hồ sơ lưu các kế hoạch ( ngoài kế hoạch gởi về Phòng GD)

11/ Hồ sơ khiếu nại , tố cáo + sổ tiếp nhận hồ sơ
2. Cấp Tiểu học (C.Hoa):

- Sổ đăng bộ

- Sổ phổ cập

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh

- Hồ sơ giáo dục trẻ khuyết tật (nếu có)

- Học bạ học sinh

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác

- Sổ quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên

- Sổ khen thưởng, kĩ luật

- Sổ quản lí văn bản, công văn


3. Cấp Trung học cơ sở (T.Đức):

a) Sổ đăng bộ;

b) Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;

c) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục;

d) Sổ gọi tên và ghi điểm;

đ) Sổ ghi đầu bài;

e) Học bạ học sinh;

g) Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

h) Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;

i) Hồ sơ thi đua;

k) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;

l) Hồ sơ kỷ luật;

m) Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến;

n) Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;

o) Sổ quản lý tài chính;

p) Hồ sơ quản lý thư viện;

q) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh;

r) Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Các kế hoạch, quyết định của nhà trường.
II. Hồ sơ của Hiệu trưởng:

1. Bậc Mầm non (C.Sương):

1/Sổ kế hoạch cá nhân

2/Sổ chuyên môn ( học tập chuyên môn, dự giờ, ghi chép các nội dung sinh hoạt)

3/Sổ học tập chính trị

4/ Kế hoạch kiểm tra nội bộ

5 /Lưu kiểm tra nội bộ

6/ Sổ theo dõi hoạt động:

-Theo dõi thể lực, sức khỏe trẻ

-Theo dõi trẻ đến nhóm lớp, chuyên cần, bé ngoan….

-Theo dõi các khoản thu

+Nhận xét, đánh giá giáo viên

2. Cấp Tiểu học (C.Hoa):

- Các loại kế hoạch (năm, học kì,phong trào, các cuộc vận động…)

- Các loại quyết định

- Hồ sơ quản lý giáo viên, nhân viên

- Qui chế dân chủ

- Qui chế chi tiêu nội bộ

- Sổ quản lý tài chính, tài sản

- XHHGD
3. Cấp Trung học cơ sở (T.Đức):

Sổ ghi kế hoạch hoạt động.

Sổ biên bản ghi nội dung các cuộc họp Liên tịch, Hội đồng.III. Hồ sơ của Phó Hiệu trưởng:

1. Bậc Mầm non (C.Sương):

1/Sổ theo dõi chuyên môn

-Theo dõi thể lực, sức khỏe trẻ

-Theo dõi trẻ đến nhóm lớp, chuyên cần, bé ngoan….

+ Nhận xét giáo viên:

2/Sổ kế hoạch hoạt động chuyên môn

3/Sổ chuyên môn

4/Sổ biên bản họp chuyên môn2. Cấp Tiểu học (C.Hoa):

- Kế hoạch chuyên môn (năm, học kì, tháng, tuần…)

- Hồ sơ quản lý các tổ chuyên môn (giáo viên, học sinh)

- Sổ biên bản họp chuyên môn

- Hồ sơ chuyên đề

- Hồ sơ kiểm tra chuyên môn

- Hồ sơ về công tác kiểm tra thường xuyên và định kì đối với học sinh (Kế hoạch, đề thi, bài thi…)

- Sổ dự giờ3. Cấp Trung học cơ sở (T.Đức):

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn.

Sổ biên bản ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.

IV. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ chuyên môn:

1. Bậc Mầm non (C.Sương):

1/Sổ theo dõi chuyên môn

2/Sổ kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn

4/Sổ biên bản họp tổ chuyên môn:


2. Cấp Tiểu học (C.Hoa):

- Kế hoạch tổ (năm, học kì, tháng, tuần…)

- Sổ quản lý giáo viên, học sinh

- Sổ biên biên bản họp tổ

- Hồ sơ chuyên đề

- Sổ dự giờ


3. Cấp Trung học cơ sở (T.Đức):

Sổ ghi kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn.

Sổ biên bản ghi nội dung các cuộc họp tổ chuyên môn.

V. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ văn phòng: (C.Thảo)

1. Kế hoạch hoạt động của Tổ văn phòng (trong đó thể hiện nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận trong tổ)

2. Sổ biên bản họp tổ

3. Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận trong tổ.* Đối với Văn thư:

1. Tập lưu văn bản đi và văn bản đến của đơn vị.

2. Tập lưu số đăng ký văn bản đi và văn bản đến của đơn vị.

* Hồ sơ thi đua :

1. Kế hoạch thi đua năm học

2. Bản tổng hợp đăng ký thi đua của đơn vị (có chữ ký từng cá nhân)

3. Các văn bản có liên quan

4. Biên bản xét thi đua của đơn vị.
VI. Hồ sơ của Giáo viên bộ môn:

1. Cấp Tiểu học (C.Hoa):

- Kế hoạch cá nhân

- Giáo án

- Sổ họp chuyên môn

- Sổ dự giờ

2. Cấp Trung học cơ sở (T.Đức):

a) Giáo án (bài soạn);

b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, lịch báo giảng, dự giờ, thăm lớp;

c) Sổ điểm cá nhân;

d) Sổ ghi kế hoạch cá nhân.

VII. Hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm:

1. Bậc Mầm non (C.Sương):

1/Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em

2/Sổ họp với cha mẹ trẻ

3/Sổ theo dõi trẻ

4/Sổ tài sản

5/Sổ chuyên môn: dự giờ, hội họp, tham quan học tập…

6/Sổ giao ban( bán trú)

7/Sổ nhật ký2. Cấp Tiểu học (C.Hoa):

- Kế hoạch cá nhân

- Giáo án

- Sổ họp chuyên môn

- Sổ dự giờ

- Sổ chủ nhiệm3. Cấp Trung học cơ sở (T.Đức):

a) Giáo án (bài soạn);

b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, lịch báo giảng, dự giờ, thăm lớp;

c) Sổ điểm cá nhân;

d) Sổ chủ nhiệm

e) Sổ ghi kế hoạch cá nhân.VIII. Hồ sơ của giáo viên phụ trách Phổ cập: (T.Na)

1. Bậc Mầm non:

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi;

- Phiếu điều tra trẻ từ 0 đến 5 tuổi;

- Sổ theo dõi tình hình diễn biến trẻ của trường trong năm học;

- Bộ hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi;

- Danh sách trẻ của trường (trẻ của xã học tại trường+trẻ của xã khác, huyện khác, tỉnh khác đến học);

- Danh sách trẻ học trái tuyến;

- Các biểu mẫu thống kê PCGDMN trẻ 5 tuổi;

- Danh mục ĐDĐC chơi trẻ 5 tuổi;

- Thống kê trẻ đầu năm đối với trường và xã đang phụ trách;

- Các biểu mẫu thống kê PCGDMN trẻ 5 tuổi;

- Các báo cáo hàng năm về công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi.2. Cấp Tiểu học:

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục tiểu học;

- Sổ theo dõi Xóa mù chữ;

- Sổ đăng bộ;

- Sổ theo dõi tình hình diễn biến học sinh của trường trong năm học;

- Bộ hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT;

- Danh sách học sinh của trường (HS của xã học tại trường+HS của xã khác, huyện khác, tỉnh khác đến học);

- Danh sách học sinh học trái tuyến;

- Các biểu mẫu thống kê PCGDTH ĐĐT, thống kê Chống mù chữ;

- Các báo cáo hàng năm về công tác PCGD;

- Biên bản vận động học sinh trở lại lớp;

- Thống kê học sinh đầu năm đối với trường và xã đang phụ trách;3. Cấp Trung học cơ sở:

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục trung học;

- Phiếu điều tra trình độ văn hóa;

- Các biểu mẫu thống kê PCGD THCS, PCGDTrH.

- Bộ hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGD THCS;

- Bộ hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDTrH (đối với các đơn vị đạt chuẩn);

- Sổ theo dõi tình hình diễn biến học sinh của trường trong năm học;

- Sổ đăng bộ;

- Các báo cáo hàng năm về công tác PCGD;

- Biên bản vận động học sinh trở lại lớp;

- Danh sách học sinh của trường (HS của xã học tại trường+HS của xã khác, huyện khác, tỉnh khác đến học);

- Danh sách học sinh học trái tuyến;

- Sổ gọi tên và ghi điểm PCGD THCS (nếu có);*Phụ chú: Đối với xã không có trường THCS thì hồ sơ của giáo viên PCGD tiểu học có thêm hồ sơ ở cấp THCS từ mục 1 đến 6.
IX. Hồ sơ của giáo viên phụ trách trung tâm học tập cộng đồng: (T.Na)

1. Hồ sơ lưu các Quyết định; các văn bản chỉ đạo của cấp trên; các tài liệu tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ:

2. Các hồ sơ hoạt động:

- Sổ họp Ban Giám đốc

- Các phiếu điều tra nhu cầu học tập của địa phương;

- Kế hoạch tháng, năm;

- Báo cáo tháng, năm, sơ kết, tổng kết;

- Hồ sơ các lớp tập huấn;

- Biên bản đánh giá, xếp loại TTHTCĐ;

- Sổ quản lý tài sản;

- Sổ theo dõi sử dụng tài chính, tài sản.
X. Hồ sơ của giáo viên Tổng phụ trách Đội: (T.Tâm)

1. Sổ TPT Đội

2. Sổ Liên đội

3. Sổ Chi đội

4. Sổ quản lý Đội viên – Nhi đồng ( Sổ tổ chức )

5. Sổ kế hoạch cá nhân

6. Sổ kế hoạch phong trào

7. Sổ biên bản họp BCH ( sổ này có thể lồng ghép vào sổ Liên đội)

8. Sổ thi đua – khen thưởng

9. Sổ quản lý tài sản của Đội ( có thể sử dụng mẫu sổ tài sản của trường)

10. Sổ theo dõi công văn

11. Sổ phát thanh măng non ( hoặc bìa sơmi lưu bài phát thanh)

12. Sổ quỹ đội ( do thủ quỹ của trường quản lý)

13. Sổ truyền thống

14. Sổ rèn luyện TPT

15. Sổ theo dõi thực hiện chương trình rèn luyên ĐV ( nếu sổ chi đội và Liên đội có ghi nhận thì không làm thêm lọai sổ này)

16. Hồ sơ lưu trữ :

-Bìa sơmi lưu công văn đến ( có danh mục lưu công văn)

-Bìa sơmi lưu công văn đi ( có danh mục lưu công văn)

-Các hồ sơ lưu khác: bài dự thi của học sinh, bài kiểm tra các chuyên hiệu,…* Phụ Chú : Các loại sổ sau đây bắt buộc mỗi TPT phải có đó là sổ TPT, Liên đội, Chi đội , sổ truyền thống, sổ quản lý ĐV – NĐ, sổ ( bài) phát thanh măng non, Sổ biên bản họp BCH, kế hoạch các nhân, kế hoạch phong trào và hồ sơ lưu trữu CV.

Các loại sổ TPT, Liên đội, Chi đội có mẫu của HĐĐ TW ( TPT có thể dựa theo mẫu của TW để làm riêng cho phù hớp với LĐ của mình)


Nội dung của các loại sổ sau:

1. Sổ TPT gồm :

-Kế hoạch TPT

-Số liệu tổ chức

-Kế hoạch tháng

-Báo cáo Sơ, tổng kết

-Theo dõi kết quả học lực, hạnh kiểm của ĐV, danh hiệu CNBH, Sao CNBH, theo dõi các cuộc vận động, các phong trào, danh sách BCH Liên – Chi đội, các đội nghi thức…2. Sổ LĐ gồm :

-Kế hoạch LĐ

-Biên bản họp BCH hàng tháng, biên bản sơ – tổng kết ( nếu có lồng ghép nội dung này vào thì không phải lập thêm sổ biên bản họp BCH)

-Theo dõi kết quả học lực, hạnh kiểm của ĐV, danh hiệu CNBH, Sao CNBH, theo dõi các cuộc vận động, các phong trào, danh sách BCH Liên – Chi đội, thực hiện chương trình rèn luyện ĐV, danh sách các chi đội, các đội nghi thức…3. Sổ Chi đội gồm : Mỗi chi đội có 01 quyển.

-Tiểu sử chi đội mang tên

-Kế hoạch Chi đội

-Nội dung chủ điểm hoạt động hàng tháng ( kế hoạch tháng)

-Thống kê ĐV, theo dõi chương trình rèn luyện ĐV, kết quả học lực, hạnh kiểm của ĐV, danh hiệu CNBH, theo dõi các cuộc vận động, các phong trào, danh sách BCH Chi đội, đội nghi thức…

4. Sổ quản lý ĐV – NĐ gồm :

-Danh sách nhi đồng throng các lớp nhi đồng (thứ tự, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, chức vụ, họ tên cha, mẹ, nghề nghiệp, điện thoại liên lạc…)

-Sơ đồ tổ chức các Sao

-Danh sách đội viên throng các chi đội (thứ tự, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, chức vụ, họ tên cha, mẹ, nghề nghiệp, điện thoại liên lạc…)

-Sơ đồ tổ chức phân đội

5. Sổ kế hoạch cá nhân gồm :

-Kế hoạch cá nhân (kế hoạch này bao gồm kế hoạch TPT và KH Liên đội, kế hoạch giảng dạy, kiêm nhiệm …)

-Kế hoạch hoạt động hàng tháng

-Kế hoạch hoạt động tuần

-Báo cáo tháng

6. Sổ kế hoạch phong trào gồm : các kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, hội thao, hội thi …

XI. Hồ sơ của Giáo viên phụ trách Chủ tịch công đoàn cơ sở: (T.Kiệt)


 • Sổ theo dõi nhân sự

 • Sổ hoạt động công đòan

 • Sổ ghi biên bản họp CĐCS

 • Sổ ghi biên bản họp BCH CĐCS

 • Sổ hoạt động của Ban Nữ công

 • Sổ hoạt động của UBKT

 • Sổ hoạt động của Ban Thanh tra ND

 • Sổ hoạt động các tổ công đoàn

 • Sổ lưu công văn đi đến

 • Các loại qui chế

 • Sổ họp liên tịch

 • Sổ thu chi quỹ công đoàn

 • Sổ quỹ tiền mặtXII. Hồ sơ của kế toán: (T.Bình)

Theo danh mục hồ sơ đã được tăng tải lên Website của Phòng GD&ĐT (Chuyên mục Kế hoạch tài chính).


XIII. Hồ sơ của bộ phận Thư viện: (T.Nhàn)

 1. Sổ đăng ký tổng quát

 2. Sổ đăng ký cá biệt (Nghiệp vụ, Tham khảo, sách GK)

 3. Sổ thống kê bạn đọc

 4. Sổ cho mượn sách của học sinh và giáo viên

 5. Kế hoạch cá nhân

 6. Hồ sơ lưu trử

 7. Tập lưu công văn

 8. Phần mềm quản lý Vemis (các trường TH và THCS)


XIV. Hồ sơ của bộ phận Thiết bị: (T.Nhàn)

 1. Sổ Danh mục đồ dùng dạy học

 2. Sổ cho mượn và sử dụng ĐDDH

 3. Kế hoạch cá nhân

 4. Hồ sơ lưu trữ

 5. Tập lưu công văn

6. Phần mềm quản lý thiết bị

Danh mục lưu hành nội bộ
Các đơn vị nghiên cứu phần dự thảo, cho ý kiến trước khi ban hành chính thức. Mọi chi tiết xin liên hệ ngay các thành viên phụ trách như đã nêu trên. Văn bản sẽ được ban hành chính thức sau 03 ngày ban hành Dự thảo.

tải về 78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương