Dữ liệu cho việc kháng cáo thẩm xét và phán quyếTtải về 1.59 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1.59 Mb.
#2587

DỮ LIỆU CHO VIỆC KHÁNG CÁO

THẨM XÉT VÀ PHÁN QUYẾT
Làm sao để chuẫn bị cho cuộc Thẩm xét

và những gì mong đợi
Vui lòng đọc cuốn cẩm nang này về những dữ liệu quan trọng

cho cuộc kháng cáo và quyết định của bạn.

Bạn sẽ nhận được giấy báo về cuộc

Thẩm xét bằng thư qua bưu điện.
Nếu bạn có những thắc mắc gì mà không

tìm thấy giải đáp trong cuốn cẩm nang này.

Vui lòng liên lạc với Tòa Phúc thẩm

điện thoại số: (405) 601 3311

Đin thư: (405) 601 3337

Số điện thoại miễn phí: 1-800-522-8218

appellatedivision@oesc.state.ok.us

TDD/TTY: 1-800-722-0353
NHỮNG DIỄN TRÌNH ĐỂ CHUẪN BỊ

CHO CUỘC ĐIỀU TRẦN CỦA BẠN


 1. Cần phải đọc cẩn thận cuốn sách này và những giấy tờ liên hệ bạn nhận được từ Ủy ban hay từ tòa Kháng cáo.
 1. Phải biết ngày hết hạn nộp hồ sơ kháng cáo và những giấy tờ cần trong cuộc thẩm xét. Nếu có những tài liệu nào bạn muốn được sử dụng trong cuộc kháng cáo, hãy gởi cho chúng tôi ngay.
 1. Lượng giá và chuẩn bị câu chuyện đối kháng của bạn. Có tài liệu bạn muốn sử dụng hay có nhân chứng mà bạn muốn gọi trong cuộc thẩm xét hay không?
 1. Trong lúc thẩm xét; cẩn thận lắng nghe. Ghi chú những điều mà bạn muốn hỏi đến hoặc trả lời khi bạn (điều trần) làm chứng.
 1. Trình bày dẫn chứng. Yêu cầu là những dẫn chứng bạn trình bày được nhập làm hồ sơ cho cuộc thẩm xét. Bất cứ những tài liệu nào không viết bằng Anh ngữ cần phải dịch sang Anh ngữ và cần minh xác của người dịch thuật. Ví dụ cụ thể của sự minh xác này được

đính kèm dưới đây. Không cần phải chứng thực.


 1. Nếu bạn có nhân chứng đi theo, chọn người hiểu biết thực tế chính xác về sự vụ về những gì má bạn muốn học điều trần làm chứng.
 1. TUYÊN BỐ CUỐI CÙNG. Suy nghĩ về những chứng liệu Và lời chứng đã được trình bày. Nói với giới chức thẩm xét vào cuối cuộc thẩm tra những điều bạn cho là quan trọng và tại sao bạn muốn họ phán quyết theo nguyện vọng của bạn.

Mục lục

Ngày, Giờ, Nơi thẩm xét 4


Hoãn (Dời lại) ngày xử 5
Sự quan trọng của của thẩm xét 6
Sư hiện diện của nhân chứng 6
Những tài liệu KHÔNG bằng Anh ngữ 6
Yêu cầu trát tòa 7
Nhận hồ sơ cho cuộc thẩm xét 7
Nộp hồ sơ cho cuộc thẩm xét 8
Không tham dự cuộc thẩm xét 9
Kháng cáo trể hạn 9
Thu hồi kháng cáo 10
Quyền của bạn trong cuộc thẩm xét 10
Tiến trình cuộc điều trần 11
Thẩm xét qua điện thoại 11
Sự Phán quyết 12
Kháng cáo lên hội đồng kiểm chứng 13
Sự độc lập của giới chức thẩm xét và

Ủy ban kiểm duyệt 13


Thông dịch viên 14
Quyền có người đại diện 14
Chương trình bình đẳng về cơ hội lao động

Những hổ trợ và những dịch vụ cung cấp theo yêu cầu cho những người khuyết tậtNGÀY, GIỜ VÀ NƠI THẨM XÉT
Ngày, Giờ và Nơi thẩm xét sẽ được ghi rõ trên thư báo về cuộc Thẩm xét. Cuộc Thẩm xét qua điện thoại có thể được chọn. Bạn cần phải ghi danh cho cuộc Thẩm xét qua mạng hoặc gọi vào để thẩm xét qua điện thoại, hoặc hiện diện trong cuộc thẩm xét tối thiểu là 10 phút trước thời gian ấn định, và báo cho nhân viên tiếp tân là bạn sẳn sàng cho cuộc thẩm xét. Xin vui lòng NHANH CHÓNG. Khi bạn nghe được gọi vào, hãy sẳn sàng cho cuộc thẩm xét cho giới chức gọi lên bắt đầu cuộc thẩm xét.
Bạn có thể ghi tên trên mạng ghi sau: https://ok.c2tinc.com/register/
Bạn sẽ được hỏi tên của người khiếu nại, số an sinh xã hội, vũ xữ số cunu4ng như ngày và địa điểm của cuộc thẩm xét. Phải thông báo ngay cho tòa Kháng cáo nếu có sự thay đổi về địa chỉ. (Tất cả mọi thay đội về địa chỉ cần phải viết bằng văn bản. Không có sự thay đổi nào được thực hiện qua điện thoại.)
Người khiếu nại: Nếu bạn vẫn còn đang thất nghiệp, tiếp tục lập hồ sơ trợ cấp như được chỉ dẫn trong khi sự kháng cáo đang tiến hành.

NHỮNG SỰ ĐÌNH HOÃN


Một yêu cầu gởi đến Tòa Kháng cáo nhằm xin thay đổi ngày giờ thẩm xét sẽ không được chấp thuận, nếu bạn không nêu ra nguyên do chính đáng cho sự thay đổi. Ví dụ điển hình về những nguyên do chính đáng như là: Nhân chứng quan trọng trong cuộc thẩm xét không thể hiện diện được hoặc luật sư điện cho đương sự không thể có mặt vì bị thương hoặc phải tham gia việc làm bồi thẩm đoàn, đau bệnh, hoặc có người trực hệ trong gia đình qua đời. Nếu luật sư phải hiện diện tại một tòa án cao hơn thì đây cũng được xem là nguyên do chính đáng. Nếu vì không đủ thời gian để tìm luật sư đại diện cho mình thì không phải là lý do chính đáng để được dời ngày thẩm xét. Xem điều khoảng OAC 240:10-13-37.
Bất cứ yêu cầu đổi ngày đều phải viết qua văn bản. Yêu cầu đó có thể fax đến văn phòng số (405) 601 3337. OAC 240:10-13-38. Yêu cầu của bạn phải được nhận bởi văn phòng Tòa Kháng cáo tối thiểu là bốn (4) ngày trước ngày giờ thẩm xét. Bạn nên hiểu rằng yêu cầu của bạn đã không được chấp thuận trừ khi bạn nhận được giấy báo của tòa Kháng cáo.
Nếu trường hợp khẩn cấp xảy đến lập tức phải báo cho văn phòng thẩm xét là bạn không thể tham dự được, vui lòng gọi tòa Kháng cáo qua điện thoại số: (405) 601 3311. Một yêu cầu dời ngày phán xét có thể nộp vào thời điểm này. Giới chức Thẩm xét sẽ quyết định ngay vào hồ sơ và cho dời lại một ngày, giờ nào đó. OAC 240:10-13-28.
Luật sư không tham dự được cuộc xử vì lý do phải tham dư một tòa án khác, có thể được yêu cầu cung cấp hồ sơ minh chứng với văn phòng của Giám đốc tòa Kháng cáo với giải thích chi tiết về thời gian bất tiện tối thiểu là bốn (4) ngày trước ngày thẩm xét.


TẦM QUAN TRỌNG CỦA BUỔI ĐIỀU TRẦN
Giới chức Thẩm xét sẽ quyết định căn cứ trên lời khai được tuyên thệ và ghi âm được các phần tử và nhân chứng trình bày trong cuộc xữ, cùng với những tài liệu được đưa vào hồ sơ thẩm xét. Chỉ có những vấn đề được đưa ra trước khi bắt đầu cuộc thẩm xét mới được giám định.


SỤ THAM DỰ CỦA NHÂN CHỨNG

Nhân chứng phải là người thực sự chứng kiến sự vụ và hiểu rõ sự kiện rõ ràng, người đã hiện diện, nghe và thấy những gì đã xảy ra. Nếu bạn muốn nhân chứng trình bày trước cuộc thẩm xét thì phải thu xếp để nhân chứng hiện diện một cách tự nguyện và làm theo lời hướng dẫn trong giấy báo về cuộc thẩm xét và thong báo với tòa Kháng cáo là bạn có ý định mời nhân chứng tham dự. Sự yêu cầu trì hoãn ngày thẩm xét không chắc chắn sẽ được chấp thuận chỉ vì nhân chứng không thể hiện diện được.


Nếu nhân chứng sống ở một nới quá xa để lái xe về thành phố Oklahoma và cuộc thẩm xét qua sự hiện diện của hai bên thì nhân chứng có thể làm chứng bằng các trình bày qua điện thoại trong khi thẩm xét. Yêu cầu này phải thong báo cho tòa Kháng cáo ngay khi nhận được giấy báo về cuộc thẩm xét. OAC 240:10-13-60.


HỒ SƠ KHÔNG VIẾT BẰNG ANH NGỮ
Những hồ sơ, văn kiện không viết bằng Anh ngữ cần phải dịch ra Anh ngữ bởi một người biết đọc, viết và hiểu Anh ngữ cũng như ngôn ngữ trong hồ sơ chính. Thâng dịch viên phải ký vào tờ cam đoan về phiên dịch. Xem ví dụ ở phần sau của cuốn cẩm nang này.

YÊU CẦU PHÁT HÀNH TRÁT TÒA
Nếu nhân chứng từ chối tham gia cuộc thẩm xét tự nguyện, bạn có thể yêu cầu bằng văn thư với thư ký của tòa Kháng cáo để phát hành một trát tòa mời tham dự. Yêu cầu đó bao gồm những điểm sau: (1) Số Hồ sơ sự vụ, ngày, địa điểm thẩm xét, (2) Tên và địa chỉ tư gia của nhân chứng, và thứ (3) Viêt một đoạn văn trình bày sơ lượt về việc làm chứng của từng nhân chứng. Bât cứ những trát tòa được yêu cầu cần phải gởi đến văn phòng tòa Kháng cáo tối thiểu là bốn ngày trước ngày thẩm xét. Yêu cầu về trát tòa cần được gởi đến văn phòng thư ký của tòa Kháng cáo theo địa chỉ ghi rõ trên trang 14. Cuộc thẩm xét sẽ không thay đổi (dời lại) chỉ vì lý do là nhân chứng không thể đến tham dự được, ngoại trừ phải chứng tỏ một lý do xác đáng có giá trị theo như những định nghĩa được trình bày ở trên. (See lại khoảng “NHỮNG SỰ ĐÌNH HOÃN”).
THU THẬP HỒ SƠ CHO CUC ĐIỀU TRẦN
Nếu người nào khác có hồ sơ hoặc tài liệu mà bạn cần cho trường hợp của bạn, bạn có thể yêu cầu tòa Kháng cáo ra một trát lệnh để lấy những tài liệu hay hồ sơ đó. Những hồi sơ đó cần phải có sự liên hệ đến sự vụ. Sự yêu cầu gởi đến phải được văn phòng này nhận tối thiểu là năm (5) ngày trước ngày thẩm xét phải chắc chắn:


 1. Số hồ sơ thẩm xét, ngày và nơi thẩm xét.

 2. Mô tả sơ qua về hồ sơ hoặc văn bản để họ có thể dể dàng xác định. Bạn cần phải cho biết chi tiết đặc biệt là tại sao bạn cần những dữ liệu này cho sự vụ của bạn.

 3. Cần cho biết Tên và Địa chỉ của người hiện đang có hồ sơ đó. OAC 240:10-13-60NỘP HỒ SƠ CHO BUỔI THẨM XÉT
Các bên liên hệ trong cuộc kháng cáo nên gời tất cả những hồ sơ cần thiết điểm yểm trợ vị thế của mình đến tòa Kháng cáo ngay sau khi nhận được giấy báo phúc thẩm. Những hồ sơ nhận được không đủ năm (5) ngày trước ngày thẩm xét có thể cho thẩm định hoặc có thể bị từ chối căn cứ vào những lý do và những ảnh hưởng của sự gởi đến chậm trễ đó. Ngày thẩm xét không thể tính là một trong năm ngày giới hạn. ;Nhằm tang cơ hội cho các tài liệu nộp trể được cứu xét, bạn có thể gởi hồ sơ đó tới bên đối phương theo địa chỉ ghi trong giấy báo và ghi chú là bạn đã làm như thế. Cả hai bên sẽ nhận được những hồ sơ do Ủy Ban Bảo toàn lao dộng gởi đến trừ trường hợp đã được thông báo là hồ sơ đã được gở đến phía đối phương.
Các bên có ý định giới thiệu hồ sơ vào làm bằng chứng cần phải gởi bản sao của những hồ sơ đó đến tòa Kháng cáo, nhưng cũng phải sẳn sàng để trình bày bản chính của hồ sơ khi cần đến. Bạn nên dẫn theo nhân chứng, người có thể giải thích những hồ sơ đó dã chuẫn bị như thế nào cho cuộc điều trần này.
Các bên gởi âm thanh, video, hoặc hình ảnh điện tử như những chứng cứ cần phải cung cấp trong khuông khổ căn bản ấn định. Cac chứng cứ đó phải cung cấp với hình thức có thể kiểm tra không cần mã số hay phần mềm đặc biệt. Các dạng tiêu chuẫn là:

Video: MP4, MP2, AVI, và DVDs có thể xem bằng những máy DVD thông dụng.

Âm thanh: MP3, CDA, và WAV

Hình ảnh điện tử: JPG, Adobe Acrobat PDF, và BMP


KHÔNG THAM DỰ CUỘC ĐIỀU TRẦN
Nếu bên nào không hiện diện trong cuộc thẩm xét đã ấn định, lời minh chứng có thể thu nhận từ bên hiện diện, và sự vụ dẽ được quyết định căn cứ vào những dữ liệu và những lời khai nhận được trong cuộc thẩm xét. Nếu cả hai bên đều không hiện diện, sự vụ sẽ được quyết định căn cứ trên những chứng liệu có được. Nếu bên vắng mặt có thể dẫn chứng được lý do chính đáng vì những hoàn cảnh hoặc điều kiện ngoài khả năng kiểm soát của mình và thông báo với tòa Kháng cáo bằng văn thư hoặc điện thư trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày nhận được quyết định của tòa Kháng cáo. Số điện thư của tòa Kháng cáo là (405) 601 3337. Nếu văn phòng này nhận được thư trong thời hạn năm (5) ngày thì thư sẽ được thẩm định là có nên có một thẩm xét khác để quyết định về nguyên do chính đáng để vắng mặt trong cuộc thẩm xét đã ấn định hay không. Cả hai bên sẽ được thông báo ngày giờ của cuộc thẩm xét mới, và các bên nên tham dự. OAC 240:10-13-40.
KHÁNG ÁN TRỂ
Nếu bạn không nộp đơn phản đối trong thời hạn 10 ngày sau khi quyết định của Ủy ban được gởi ra, bạn phải chứng minh nguyên do chính đáng vì những lý do và điều kiện ngoài sự kiểm soát của chính minh vì vậy đã trể trong việc nộp đơn phán án (40 O.S. Sec. 2-614). Một cuộc thẩm xét sẽ được ấn định để xem nguyên do đưa ra có chính đáng hay không. Nếu nhận thấy rang nguyên do đó không chính đáng để bạn văng mặt thì việc kháng cáo của bạn sẽ bị bác bỏ. Bạn nên chuẫn bị để giải thích trong cuộc thẩm xét về lý do tại sao bạn kháng cáo trể. Nếu như ngày thứ 10 của thời gian kháng cáo nhằm vào thứ Bảy, chủ Nhật hay là ngày lễ, thì kháng cáo của bạn sẽ được chấp thuận là đúng hạn nếu nộp đơn vào ngày làm việc kế tiếp.


RÚT LẠI KHÁNG CÁO
Người kháng tố có thể thu hồi kháng cáo của mình bằng văn thư gởi đến văn phòng tòa Phúc thẩm vào bất cứ lúc nào trước ngày giờ thẩm xét hoặc trước khi phán quyết được ban hành. Sự cũng có thể được thu hồi theo lời yêu cầu bằng miệng trong buổi điều trần. OAC 240: 10-13-41.
NHỮNG QUYỀN CỦA BẠN KHI THẨM XÉT
Mỗi bên có những quyền sau đây:

 1. Điều trần cho chính bạn;

 2. Được sự đại diện của một luật sư hoặc bởi một đại diện do bạn chọn;

 3. Trình bày những tài liệu và hồ sơ dẫn chứng;

 4. Đặc câu hỏi cho chính bạn và chấc vấn các nhân chứng bên đối phương;

 5. Giải thích hoặc bác bỏ những bằng chứng chống lại bạn;

 6. Để phản đối những lời khai và tài liệu của đối phương;

 7. Quyền yêu cầu được đình hoãn cuộc thẩm xét khi có những vấn đề mới hoặc những bằng chứng không thích hợp cho bạn;

 8. Để kết đoán cuộc thẩm xét bằng cách trình bày những bằng chứng và điều luật thuận lợi cho vị thế của bạn.HẢNH VI (TƯ CÁCH) TRONG LÚC ĐIỀU TRẦN
Viên chức thẩm sát có quyền duy nhất cho cuộc phân xét. Trong việc tiến hành cuộc thẩm xét, viên chức thẩm xét có trách nhiệm:

 1. Giải thích những vấn đề và ý nghĩa của các điều khoản các bên không thong hiểu;

 2. Giải thích về thứ tự các nhân chứng sẽ điều trần, chấc vấn và phản biện với đối phương;

 3. Giúp các bên đặt câu hỏi với nhân chứng của đối phương;

 4. Chấc vấn đối phương và nhân chứng để tìm thấy những dữ liệu cần thiết;

 5. Quyết định nếu các lời khai và những tài liệu cung cấp có nên được thu nhận và lượng định hay không;

 6. Đòi hỏi các bên phải cung cấp nền tảng chính đáng cho những dữ liệu gián tiếp, hồ sơ và ý kiến điều trần; và

 7. Đứng vào vị thế chính thức hoặc tư cách pháp lý được thành lập trên căn bản của vấn đề và hiểu biết thông dụng, hồ sơ của cơ quan, và hồ sơ công cộng.


THẨM XÉT QUA ĐIỆN THOẠI
Nếu cuộc thẩm xét của bạn được ấn định qua điện thoại, bạn có thể tham gia với sự đại diện hoặc không có người đại diện (của luật sư). Bạn sẽ sớm nhận được Giấy báo về cuộc Thẩm xét qua hệ thống bưu điện. Bạn, người đại diện, và các nhân chứng phải ký tên qua hệ thống mạng, hoặc gọi điện thoại ghi trên giấy báo thẩm xét tối thiểu là 10 phút trước giờ thẩm xét bắt đầu và để lại điện thoại của mình để viên chức thẩm tra liên lạc khi đến giờ thẩm xét. Nếu bạn dùng điện thoại công cọng, bạn cần phải xác định là điện thoại đó có thể nhận được điện thoại gọi vào. Điện thoại cầm tay thường hay có trở ngại và không tin tưởng được và bạn nên biết rằng cuộc thẩm xét có thể kéo dài đến một giờ đồng hồ hoặc có khi kéo dài hơn nữa. Tòa Phúc thẩm đề nghị rằng bạn không nên sử dụng điện thoại cầm tay làm phương tin điện thoại liên lạc cho cuộc thẩm xét. Viên chức thẩm tra sẽ gọi cho bạn và nhân chứng của bạn qua số điện thoại đã ghi lại.

Những tài liệu bạn muốn trình bày nhu những dẫn chứng trong cuộc điều trần cần phải gởi đến tòa Phúc thẩm và phải được nhận đúng thời gian quy định để cung cấp các bản sao cho phía đối phương trước giờ điều trần được ấn định. Vui lòng ghi rõ vụ số, thời giờ và ngày thẩm xét khi nộp tài liệu cho tòa Phúc thẩm. Tòa Phúc thẩm sẽ gởi bản sao của những tài liệu này đến phía đối phương. Để cho thủ tục này được nhanh chóng hơn, bạn có thể gởi đến bên đối phương một bản hồ sơ khi bạn gởi một bản đến tòa Phúc thẩm. Nếu hồ sơ đã được gở đến cho phía bên kia sẽ tránh được sự trùng hợp. Nếu bạn muốn có nhân chứng điều trần để hổ trợ cho vị thế của bạn qua điện thoại, bạn phải cho nhân chứng biết ngày giờ của cuộc điều trần và thu xếp cho họ đến gần điện thoại với bạn, hoặc là gọi vào cho số điện thoại để có thể liên lạc với họ. Bạn và nhân chứng sẽ ngồi ỏ một nơi yên tỉnh.


Nếu bạn không tham gia được cuộc điều trần bằng điện thoại, thì bạn theo những chỉ dẫn trong phần “HOÃN LẠI HOẶC DỜI NGÀY XỮ”.
PHÁN QUYẾT
Quyết định của Viên chức Thẩm sát thường thì sẽ được gởi đến bạn trong vòng 14 ngày sau cuộc thẩm xét. Quyết định này sẽ nói lên những dẫn chúng tìm thấy qua những dữ liệu được trình bày trong cuộc điều trần, những điều luật ứng dụng và những căn bản dẫn chứng về phán quyết của Thẩm sát viên. OAC 240: 10-13-73. Quyết định này sẽ bao gồm thông báo quyền kháng cáo của bạn đến Ủy Ban Kiểm sát.
KHÁNG CÁO LÊN ỦY BAN KIỂM SÁT
Người khiếu nại, công ty, hoặc Ủy ban có thể kháng cáo bất cứ quyết định nào lên Ủy ban Kiểm sát. Nếu nhận được đơn kháng cáo, Ủy ban Kiểm sát sẽ quyết định vấn đề trên căn bản dựa vào hồ sơ thành lập tại tòa Phúc thẩm. Kháng cáo của bạn cần phải gởi trực tiếp đến Ủy ban Kiểm sát trong thời hạn 10 ngày từ ngày quyết định của tòa Phúc thẩm gời ra.

SỰ ĐỘC LỘC CỦA GIỚI CHỨC THẨM XÉT

VÀ ỦY BAN KIỂM SÁT
Đạo luật về an ninh việc làm của tiểu bang Oklahoma cung cấp cho một cuộc điều trần công bình và vô tư đối với tất cả các bên liên hệ có ảnh hưởng đến sự quyết định của Ủy ban theo đòi hỏi của đạo luật về An sinh Xã hội. Theo quá trình quyết định của tòa Phúc thẩm và các viên chức thẩm sát hoàn toàn độc lập với Ủy ban bảo toàn lao động và các cơ quan trực thuộc. Tất cả các giai đoạn trong tiến trình của tòa Phúc thẩm được chi phối bởi các quy tắc của Bộ luật Ứng xử của tiểu bang về các giới chức thẩm định trong việc bảo hiểm thất nghiệp, được thành lập bởi Hiệp hội quốc gia về tòa Phúc thẩm cho Bảo hiểm thất nghiệp. OAC 240: 10-13-9.
THÔNG DỊCH VIÊN
Nếu cần phải có một thông dịch viên trợ giúp cho bạn hay nhân chứng nào, hãy nói với tòa Phúc thẩm ngay và sẽ có thông dịch viên hiện diện. Các bên liên hệ không được phép có thông dịch viên riêng.
QUYỀN CÓ ĐẠI DIỆN
Bạn có thể hiện diện trong cuộc thẩm xét cùng với người đại diện hoặc không có người đại diện. Nếu bạn muốn có một luật sư nhưng khó khăn không tìm được hoặc không có khả năng tài chánh, bạn nên liên lạc với hiệp hội luật sư hoặc nơi cung cấp các dịch vụ pháp lý. OAC 240: 10-13-44. Khi mên có luật sư đại diện thì tất cả mọi giấy tờ liên hệ sẽ được gởi đến luật sư hoặc là người đại diện có tên trong hồ sơ. OAC 240-13-44. Nếu bạn muốn được đại diện bởi một luật sư do bạn chọn, vui lòng liên lạc ngay với luật sư. Lệ phí của luật sư là do bạn trách nhiệm. Luật sư phí không thể vượt quá 20% tổng số tiền phúc lợi tối đa mà bạn nhận được. OAC 240: 15-1-8.
Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt được đề cập đến trong đạo luật về Người Mỹ khuyết tật, hãy thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ hoặc số điện thoại dưới đây ngay khi bạn nộp đơn kháng cáo. Nếu bạn có những thắc mắc hoặc những ưu tư khác liên quan đến cuộc điều trần hoặc thủ tục điều trần, xin vui lòng liên lạc:

Tòa Phúc thẩm

điện thoại số: (405) 601 3311

Đin thư: (405) 601 3337

Số điện thoại miễn phí: 1-800-522-8218

appellatedivision@oesc.state.ok.us

TDD/TTY: 1-800-722-0353

Giấy cam đoan dịch thuật

Tôi, ____________________ là người thông thạo tiếng Anh và tiếng _______________________. Tôi xác nhận ràng tôi đã dịch và xác định các tài liệu được đính kèm với tờ cam đoan này.


Những tài liệu này như sau:

Tôi cũng xin xác nhận thêm rằng, theo sự hiểu biết của tôi, các tài liệu đính kèm viết bằng tiếng Anh là bản dịch đúng và chính xác từ các tài liệu đính kèm viết bằng: _________________


______________________________

Tên và chữ ký của người phiên dịch

Tòa Phúc thẩm

Hộp thư 53345

Oklahoma City, OK 73152

Điện thoại: (405) 601 3311

Điện thư: (405) 601 3337

Điện thoại miễn phí: 1-800-522-8218appellatedivision@oesc.state.ok.us

TTD/TTY 10800-722-0353

Ghi danh qua mạng:

https://ok.c2tinc.com/register/

Ủy ban Bảo toàn Lao động OklahomaOES: 404A (Tu chính 10/13)


tải về 1.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương