Câu hỏi trắc nghiệMtải về 325.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu31.12.2018
Kích325.5 Kb.
#53742
  1   2   3

powerpluswatermarkobject10894643Hóa Hữu cơ – Gv: Ngô An Ninh Trang

TRUY CẬP GROUP

https://www.facebook.com/groups/kythithptqg/

Để nhận tài liệu ôn thi THPTQG miễn phí

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

HÓA HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

CHƯƠNG : RƯỢU

Câu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về nhóm định chức :


 1. là hợp chất hữu cơ có những tính chất hóa học nhất định.

 2. là nhóm các nguyên tử gây ra những phản ứng hóa học đặc trưng cho một loại hợp chất hữu cơ

 3. là nhóm nguyên tử quyết định tính chất hóa học đặc trưng cho một loại hợp chất hữu cơ.

 4. B và C đúng .

Câu 2: Hydrat hóa 2-metylbut-2-en thì thu được sản phẩm chính là :

A. 3-metyl-butan-1-ol B. 3-metyl-butan-2-ol

C. 2-metyl-butan-2-ol. D. 2-metyl-butan-1-ol

Câu 3: Phản ứng nào sau đây không xảy ra :

 1. C2H5OH + HBr B. C2H5OH + NaOH. C. C2H5OH + Na D.C2H5OH + CuO

Câu 4: Gọi tên ancol sau đây:


׀
CH3


׀

׀
C2H5–C–CH2–CH–C2H5

OH CH3 1. 4-etyl-2,4-dietyl hexan-2-ol B. 5-etyl-3,5-dimetylheptan-3-ol

C. 2,4-dietyl-4-metylhexan-2-ol D. 3,5-dimetylheptan-3-ol.

Câu 5: Trong các chất sau đây, chất nào có đồng phân vị trí ?

1. CH3OH 2. C2H5OH

3. CH3CH2CH2OH 4. (CH3)2CHOH

A. 1,2 B. 2,3 C. 3,4 D. 2,4

Câu 6: Chất nào là ancol bậc II:

1) metanol 2) etanol 3) propan-2-ol

4) 2-metylpropan-2-ol 5) butan-2-ol

A. 1,2,3. B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 3,5

Câu 7: Chọn phát biểu đúng :

A. Nhiệt độ sôi của ancol etylic cao hơn ancol metylic và thấp hơn ancol propylic.

B. Để so sánh nhiệt độ sôi của các ancol ta phải dựa vào liên kết hydro.

C. Ancol metylic ở trạng thái khí .

D. Ancol dễ tan trong nước.

Câu 8: ancol etylic tan trong nước vì :


 1. Phản ứng với nước. B. Tạo được liên kết hidro với nước.

C. Điện li thành ion. D. Cho được liên kết hidro với ancol .

Câu 9: Công thức nào sau đây là công thức chung của ancol no đơn chức:

 1. CnH2n + 2Ox ( với x ≥2) B. CnH2n + 2O C. CnH2n + 1OH D. CnH2nO

Câu 10: Nhiệt độ sôi của các chất sau đây được xếp theo thứ tự

 1. C2H5Cl > C2H5OH > CH3-O-CH3. B. CH3-O-CH3 > C2H5OH > C2H5Cl.

C. C2H5OH > C2H5Cl > CH3-O-CH3. D. C2H5OH > CH3-O-CH3 > C2H5Cl.

Câu 11: Cho biết đồng phân nào của C4H9OH khi tách nước sẽ tạo 2 olefin đồng phân :

A. Ancol isobutylic. B. Butan-1-ol. C. 2-metylpropan-2-ol D. Butan-2-ol.C
+CuO/to
âu 12:
Cho sơ đồ biến hóa :

C4H10O B

B không cho phản ứng tráng bạc, cấu tạo của C4H10O phải là :A. CH3CHOHCH2CH3. B. CH3CH(CH3)CH2OH.

C. CH3CH2CH2CH2OH. D. CH3C(CH3)2OH.

Câu 13: Cu(OH)2 tan trong glixerol là do :

 1. Glixerol có tính axit . B.Glixerol có H linh động.

C. Glixerol tạo phức với đồng II hidroxit. D.Glixerol tạo được liên kết hidro.

Câu 14: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất :

A. CH3OCH3 B. C2H5OH. C. H2O. D. CH3CHO.

Câu 15: Cho hỗn hợp Z gồm 2 ancol có công thức phân tử CxH2x+2O và CyH2yO. Biết x + y = 6 và x khác y và khác 1. Công thức phân tử 2 ancol là :

 1. C3H7OH và CH3OH. B. C4H10O và C3H6O.

 1. C2H6O và C4H8O. D. C4H10O và C2H4O.

Câu 16: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6 gam H2O và 72 gam hỗn hợp 3 ete. Biết 3 ete thu được có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn, vậy công thức phân tử của 2 ancol trên là :

 1. C3H7OH và CH3OH B. CH3OH và C2H5OH

C. C2H5OH và C3H7OH D. CH3OH và C4H9OH.

Câu 17: Ancol A khi tác dụng với Na cho

bằng với V hơi ancol A đã dùng. Mặt khác để đốt cháy hết 1 thể tích hơi rượu A thu được chưa đến (các thể tích đo trong cùng điều kiện). vậy tên gọi của ancol A là:A. ancol etilic. B. Propan-1,2-diol. C. Glixerol . D. Etylenglicol.

Câu 18: Trộn 0,5mol C2H5OH và 0,7 mol C3H7OH. Sau đó dẫn qua H2SO4 đặc nóng. Tất cả ancol đều bị khử nước ( không có rượu dư). Lượng anken sinh ra làm mất màu 1 mol Br2 trong dung dịch . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy số mol H2O tạo thành trong sự khử nước trên là:

A. 1mol B. 1,1mol C. 1,2mol D. 0,6mol

Câu 19: Một hợp chất hữu cơ A có chứa 10,34% hidro. Khi đốt cháy A thì chỉ thu được CO2 và H2O. Biết rằng (hơi) và số mol O2 cần dùng gấp 4 lần số mol A. Vậy công thức phân tử của A là

A. C3H6O B. C4H8O. C. C2H6O D. C4H10O

Câu 20: Khi đun nóng m1 gam ancol X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam hợp chất Y. Tỷ khối hơi của Y so với X là 0,7 ( hiệu suất phản ứng là 100%). Công thức phân tử của X là:

A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. C4H9OH. D. CH3OH.

Câu 21: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol đa chức cần 3,5 mol O2 thì công thức phân tử của rượu ấy là:

 1. CH2OH-CH2OH B. CH2OH-CHOH-CH2OH.

C. CH3-CHOH-CH2OH. D. CH2OH-CH2-CH2OH.

Câu 22: Có 4 chất lỏng : Glixerol(1), phenol(2), benzen(3), ancol anlylic(4). Các thí nghiệm cho kết quả sau:
A

B

C

D

Dd Br2

Phản ứng

không

Phản ứng

không

NaOH

Phản ứng

không

không

không

Cu(OH)2

không

Phản ứng

không

không

Kết quả nào sau đây phù hợp ?

 1. A(1); B(2); C(3); D(4).

 2. A(2); B(3); C(1); D(4).

 3. A(4); B(3); C(2); D(1).

 4. A(2); B(1); C(4); D(3).

Câu 23: Phát biểu nào sau đây sai :

 1. Ancol có nhiệt độ sôi cao bất thường vì ancol có liên kết hidro với nước.

 2. Phenol có tính axit là do ảnh hưởng cùa vòng benzen lên nhóm –OH .

 3. Do ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm –OH nên C3H5(OH)3 tác dụng được với Cu(OH)2.

 4. Phenol và ancol thơm đều có chứa hidro linh động.

Câu 24: Trong số các đồng phân chứa nhân thơm có công thức phân tử C7H8O. Số lượng đồng phân tác dụng được với NaOH có:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 25: Số lượng các đồng phân ancol có công thức phân tử C5H12O là :

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9

Câu 27: Khi tách nước từ hỗn hợp CH3OH và C2H5OH có xúc tác H2SO4 đặc ở to cao thu được số sản phẩm hữu cơ tối đa:

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 28: Một ancol no Y mạch hở có số C bằng số nhóm chức. Biết 9,3g Y tác dụng với Na dư thu được 0,15 mol H2 (đktc). Công thức cấu tạo của Y là:

A. CH3OH B. C3H5(OH)3. C. C2H4(OH)2. D. C4H6(OH)4.

Câu 29: Tên của ancol: HO-CH2CH2CH(CH3)-CH3

A. 2-metylbutan-4-ol B. ancol isoamylic.

C. 3,3-dimetylpropan-1-ol. D. 3-metylbutan-1-ol.

Câu 30: Đốt cháy 1 ancol no đơn chức X thu được 4,4g CO2 và 2,16g nước. X không bị oxi hóa bởi CuO nung nóng. Công thức cấu tạo của X là:

 1. CH3)2C(OH)CH2CH3. C. (CH3)3COH.

 2. (CH3)2CH-CH2-CH2OH. D. (CH3)2CH-CH2OH.

Câu 32: Số lượng đồng phân mạch hở có công thức phân tử C4H10O là :

A.4 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 33: Khi hydrat hóa 2-metylbut-2-en thì thu được sản phẩm chính là:

 1. 3-metylbutan-1-ol B. 3-metylbutan-2-ol.

C. 2-metylbutan-2-ol. D. 2-metylbutan-1-ol.

Câu 34: Ancol đơn no chúa 6 nguyên tử cacbon có số lượng đồng phân ancol bậc một là :

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 35: Cho các chất sau:

 1. CH2OH-CHOH-CH2OH. 4- CH2OH-CH2OH

 2. CH2OH-CHOH-CH=O. 5- HOOC-COOH.

 3. CH2OH-CHOH-COOH. 6- H2N-CH2COOH.

Chọn đáp án đúng :

A. Hợp chất đa chức: 1, 2, 3. B. Họp chất đa chức: 1, 3, 6.

C. Hợp chất tạp chức : 2, 3, 6. D. Hợp chất tạp chức: 2, 3, 4.

Câu 36: Trong các mệnh đề sau đây :

1- Hợp chất hữu cơ có hai nhóm chức trở lên trong phân tử là hợp chất có nhiều nhóm chức.

2- hợp chất hữu co có hai nhóm chức là hợp chất tạp chức.

3- Hợp chất hữu cơ có hai hay nhiều nhóm chức giống nhau trong phân tử là hợp chất đa chức.

4- Hợp chất hữu cơ có hai hay nhiều nhóm chức không giống nhau trong phân tử là hợp chất tạp chức.

Các mệnh đề đúng về hợp chất có nhiều nhóm chức là:A. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 1,2,4. D. 1,2,3,4.

Câu 37: Glixerol tác dụng được với Cu(OH)2 do:

 1. có nhiều nhóm –OH .

 2. có nhiều nhóm OH gắn vào các nguyên tử C kế cận nhau.

 3. glixerol là rượu đa chức.

 4. glixerol ở trạng thái lỏng.

Câu 38: Cho các chất: 1) CH2OH-CH2OH ; 2) CH2OH-CHOH-CH2OH; 3) C3H7CHO;

4) CH2OH-CH2-CH2OH; 5) CH3-CH2-O-CH3 ; 6) C6H5OH.

Chất nào tác dụng với Na và Cu(OH)2 ?

A. 1,2,3,4. B. 1,2,4,6. C. 1,2,5. D. 1,2.

C
H2SO4, 170oC

+H2O

H2SO4, toC


âu 39:
Cho chuỗi phản ứng :

CH3-CH2-CH2-OH A B

A và B lần lượt là:A. propen; propan-2-ol B. propylen; propan-1-ol

C. di-propylete; ancol propylic D. propen; propanal

Câu 40: Đốt cháy một ete A đơn chức thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ mol H2O : CO2 = 5 : 4. Vậy ete A được tạo ra từ

 1. ancol etylic. B. ancol metylic và ancol propylic.

C. ancol metylic và ancol isopropylic. D. A, B, C đều đúng.

Câu 41: Thöïc hieän 2 thí nghieäm sau: Thí nghieäm 1 cho töø töø natri kim loaïi vaøo ancol etylic, thí nghieäm 2 cho töø töø natri kim loaïi vaøo nöôùc thì:

A.Thí nghieäm 1 phaûn öùng xaûy ra maõnh lieät hôn phaûn öùng 2.

B.Thí nghieäm 2 phaûn öùng xaûy ra maõnh lieät hôn phaûn öùng 1.

C.Caû 2 thí nghieäm 1 vaø 2 ñeàu xaûy ra phaûn öùng nhö nhau.

D.Chæ coù thí nghieäm 1 xaûy ra phaûn öùng, coøn thí nghieäm 2 phaûn öùng khoâng xaûy ra.

Câu 42: Một ancol no có công thức nguyên : (C2H5O)n. Công thức phân tử của ancol là...

A. C2H5O B. C4H10O2 C. C6H15O3 D. C8H20O4

Câu 43: Một ancol no, đơn chức, bậc 1 bị tách một phân tử nước tạo anken A. Cứ 0,525 gam anken A tác dụng vừa đủ với 2g brôm. Ancol này là...

A. Butan-1-ol B. Pentan-1-ol C. Etanol D. Propan-1-ol

Câu 44 : Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lit H2 (đktc). % về khối lượng các rượu trong hỗn hợp là :

A. 27,7% và 72,3% B. 60,2% và 39,8% C. 40% và 60% D. 32% và 68%

Câu 45 : X là một ancol no, đa chức, mạch hở có số nhóm -OH nhỏ hơn 5. Cứ 7,6 gam ancol X phản ứng hết với Natri cho 2,24 lít khí (đo ở đktc). Công thức hoá học của X là...

A. C4H7(OH)3 B. C2H4(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C3H6(OH)2

Câu 46 : A là đồng đẳng của rượu etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,3125. Số đồng phân có mạch cacbon không phân nhánh của A là...

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
PHENOL

Câu 1 : Cho hợp chất có CTCT là :

Trong 3 tên gọi sau đây, tên gọi nào đúng?1. 2-metylphenol 2. O-cresol

3. 2-metyl-1-hidroxibenzen.

A. Chỉ có 1. B. 1, 2 C. Chỉ có 2. C. cả 3 đều đúng.

Câu 2: Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:

 1. mất màu nâu đỏ của nước brom. B. tạo kết tủa đỏ gạch.

C. tạo kết tủa trắng. D. tạo kết tủa xám bạc.

Câu 3 : Cho hợp chất thơm có công thức phân tử : C7H8O. Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức trên ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 4 : Để phân biệt giữa phenol và rượu benzylic, ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau đây : 1. Na ; 2.dd NaOH ; 3. nước brom

A. Chỉ có 1 B. Chỉ có 2. C. 1 và 2. D. 2 và 3.

Câu 5 : Hãy chọn phát biểu đúng :

 1. Phenol là chất có nhóm –OH, trong phân tử có chứa nhân benzen.

 2. Phenol là chất có nhóm –OH không liên kết trực tiếp với nhân benzen.

 3. Phenol là chất có nhóm –OH gắn trên mạch nhánh của hidrocacbon thơm.

 4. Rượu thơm là chất có nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân.

Câu 6 : Có bao nhiêu đồng phân rượu thơm có công thức phân tử C8H10O ?

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 7 : Hãy chọn câu đúng khi so sánh tính chất hóa học khác nhau giữa ancol etylic và phenol .

 1. cả hai đều phản ứng được với dung dịch NaOH.

 2. Cả hai đều phản ứng được với axit HBr.

 3. Ancol etylic phản ứng được với NaOH còn phenol thì không.

 4. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH còn ancol etylic thì không.

Câu 8 : Cho 3 chất : (X) C6H5OH,

(Y) CH3C6H4OH ; (Z) C6H5CH2OH.

Những hợp chất nào trong số những hợp chất trên là đồng đẳng của nhau ?

A. (X) ; (Y) B. (Y) ; (Z) C. (X) ; (Z) D. (X) ; (Y) ; (Z).

Câu 9 : Phát biểu nào sau đây sai :


 1. Phenol là axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

 2. Phenol là axit yếu, nhưng tính axit vẫn mạnh hơn axit cacbonic.

 3. Phenol cho kết tủa trắng với dung dịch nước brom.

 4. Phenol rất ít tan trong nước lạnh.

Câu 10 :Một hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với natri dư cho ra hỗn hợp 2 muối có tổng khối lương là 25,2 gam. Cũng lượng hỗn hợp ấy tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp X và thể tích hidro bay ra (đktc) trong phản ứng giữa X và Natri .

 1. 0,1mol ancol ; 0,1mol phenol ; 2,24 lítH2

 2. 0,2mol ancol ; 0,2mol phenol ; 4,48 lítH2

 3. 0,2mol ancol ; 0,1mol phenol ; 3,36 lítH2

 4. 0,18mol ancol ; 0,06mol phenol ; 5,376 lít H2.

Câu 11 : Oxi hóa 21,6g o-cresol bằng dung dịch K2Cr2O7 0,5M ở môi trường H2SO4. Tính thể tích dung dịch K2Cr2O7 cần thiết và khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được.

A. 0,4lít ; 28,8g. B. 0,3lít ; 25,8g. C. 0,5lít ; 30,2g. D. 0,4lít ; 27,6g.

Câu 12 : Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O đều phản ứng được với dung dịch NaOH ?

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 13 : Có các phát biểu sau đây :

1. C2H5OH và C6H5OH đều phản ứng dễ dàng với HBr.

2. C2H5OH có tính axit yếu hơn C6H5OH.

3. C2H5ONa và C6H5ONa phản ứng hoàn toàn với nước cho ra trở lại C2H5OH và C6H5OH.

Chọn phát biểu sai :

A. chỉ có 1 B. chỉ có 2. C. chỉ có 3. D. 1 và 3.

Câu 14 : Có 3 chất (X)C6H5OH ; (Y)C6H5CH2OH ; (Z)CH2=CH-CH2OH.

Khi cho 3 chất trên phản ứng với Na kim loại, dung dịch NaOH, dung dịch nước brom. Phát biểu nào sau đây sai : 1. (X) ; (Y) ; (Z) đều phản ứng với Na.

 2. (X) ; (Y) ; (Z) đều phản ứng với NaOH.

 3. (X) ; (Z) phản ứng với dung dịch brom, còn (Y) thì không phản ứng với dd brom

 4. (X) phản ứng với dd NaOH, (Y) ; (Z) không phản ứng với dd NaOH.

Câu 15 : Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:

 1. C5H5ONa + CO2 + H2O C. C6H5ONa + Br2

 2. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na.

Câu 16 : Cho a (mol) hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2 tác dụng với natri dư thu được a (mol) khí H2(đktc). Mặt khác, a (mol)X nói trên tác dụng vừa đủ với a (mol) Ba(OH)2. Trong phân tử X có thể chứa:

 1. 1 nhóm cacboxyl COOH liên kết với nhân thơm.

 2. 1 nhóm CH2OH và 1 nhóm OH liên kết với nhân thơm

 3. 2 nhóm OH liên kết trực tiếp với nhân thơm.

 4. 1 nhóm OCH2OH liên kết với nhân thơm

Câu 17: Phản ứng nào dưới đây đúng :

A. 2C6H5ONa + CO2 + H2O → 2C6H5OH + Na2CO3

B. C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

C. C2H5OH + NaOH → C2H5ONa + H2O

D. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

C
Cl2, Fe

dd NaOHđ, p,tocao
âu 18:
Cho các phương trình phản ứng theo dây chuyền chuyển hóa sau :

C


dd HCl
6H6 (B) (C)

C6H5OH

Hiệu suất của quá trình trên là 80%, nếu lượng benzen ban đầu là 2,34 tấn, thì khối lượng phenol thu được là :A. 2,82 tấn B. 3,525 tấn C. 2,256 tấn D. 2,526 tấn

Câu 19: Một dd X chứa 5,4g chất đồng đẳng của phenol đơn chức. Ch odd X phản ứng với nước brom (dư), thu được 17,25g hợp chất chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức phân tử chất đồng đẳng của phenol là:


tải về 325.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương