Câu hỏi trắc nghiệm thi nghề NĂm họC 2013tải về 24.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2018
Kích24.07 Kb.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI NGHỀ NĂM HỌC 2013
Câu 1: Trong Word, để bật/tắt thanh công cụ ta thực hiện:

A. View/Toolbars/ Chọn tên thanh công cụ muốn thực hiện.

B. Edit/Toolbars/Chọn tên thanh công cụ thực hiện.

C. Ctrl + V

D. Format/Toolbars/ Chọn tên thanh công cụ muốn thực hiện.

Câu 2: Để ẩn/hiện thanh công thức trong Excel, ta thực hiện:

A. View/Toolbars/Formula BarB. View/Formula Bar

C. Edit/Formula Bar

D. Format/Formula Bar

Câu 3: Trong Microsoft Word, muốn trình bày khổ giấy theo hướng ngang, trong hộp thoại Page Setup, ta thực hiện mục nào sau đây :A. Landscape

B. Right


C. Portrait

D. Left


Câu 4: Để tạo một Shortcut trên Desktop của Windows, cách nào đúng.

A. Start / New / Shortcut

B. Duoble Click / New / Shortcut

C. Click / New / ShortcutD. Click Phải / New / Shortcut

Câu 5: Trong Excel, để sắp xếp dữ liệu trong danh sách đã chọn, ta thực hiện ?

A. Data, Filter

B. View, Sort by

C. Data, Sort by

D. Data, Sort

Câu 6: Trong Microsoft Word, để giãn hàng đoạn văn bản đã chọn, thực hiện thao tác:

A. Format / Borders and Shading

B. Format / Tab

C. Format / Font

D. Format / Paragraph

Câu 7: Trong Word, để chèn các ký tự “Ω   ” ta thực hiện:

A. Insert / Objects…

B. Insert / Symbol..

C. Insert / Picture

D. Insert / Photo

Câu 8: Trong Word, để chọn toàn bộ văn bản ta thực hiện thao tác:A. Edit / Select All

B. Ctrl + All

C. Nhấp kép ngoài lề văn bản

D. Ctrl + T

Câu 9: Trong Excel, công thức =MIN(15,”19”,0) trong ô D2 có kết quả là:

A. Báo lỗi

B. 19

C. 15


D. 0

Câu 10: Trong Word, để định dạng văn bản thành nhiều cột, ta chọn phần văn bản cần định dạng, thực hiện thao tác nào sau đây :

A. View / Columns..

B. Format / Columns..

C. Insert / Columns..

D. Table / Columns..

Câu 11: Trong Excel, công thức =7+Value(-7) sẽ cho kết quả nào sau đây ?

A. 14

B. 7


C. 0

D. Báo lỗi

Câu 12: Trong Excel, công thức nào sau đây cho ta phần nguyên của kiểu dữ liệu số của ô C5 ?

A. ROUND(C5/2,0)*2

B. MOD(C5)

C. INT(C5)

D. ROUND(C5,0)

Câu 13: Trong Microsoft Word, muốn tìm kiếm và thay thế ta dùng tổ hợp phím:

A. Ctrl + T

B. Ctrl + S

C. Ctrl + H

D. Ctrl + L

Câu 14: Trong cửa sổ My Computer, khi cần định dạng (Format) một ổ đĩa nào đó, ta phải nhấp nút phải chuột chỉ vào biểu tượng ổ đĩa đó và chọn:

A. Format

B. Scandisk.

C. Open

D. ExplorerCâu 15: Ô B2 có giá trị x, công thức =IF(B2=”X”,LEFT(“A001”,2),RIGHT(“A001”,2)) cho kết quả:

A. “01”


B. 01

C. 1


D. A0

Câu 16: Trong Word, để chèn số thứ tự một cách tự động, thực hiện lệnh :A. Format/ Bullets and Numbering…

B. Format/ Font..

C. Format/ Paragraph…

D. Format/ Border and Shading…

Câu 17: Trong Excel, thao tác nào sau đây để đều chỉnh độ rộng cột/dòng của toàn bộ bảng tính như nhau :

A. Không thể chọn các độ rộng cột/dòng như nhau.B. Chọn toàn bảng tính, điều chỉnh độ rộng cột/ dòng bất kỳ.

C. Edit/ Columns

D. Format/ Columns

Câu 18: Tổ hợp phím nào sau đây dùng để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở trong windows:A. Alt + Tab

B. Ctrl + Tab

C. Ctrl + Alt + Tab

D. Shift + Tab


Câu 19: Trong Windows Explorer, để sao chép một tập tin đã chọn, ta vào menu lệnh:

A. File/ CopyB. Edit/ Copy

C. View/ Copy

D. Tools/Copy

Câu 20: Các ô A1, A2, A3, A4 lần lượt chứa các giá trị là: 7.0, 7.5, A, 6.5. Công thức =MAX(A1:A4, +10) sẽ cho kết quả nào sau đây:

A. 6.5

B. 10

C. Báo lỗi

D. 7.5

Câu 21: Trong Excel, để chọn toàn bảng tính, cách nào đúng ?A. Click vào góc bên trái ( góc trên giao giữa tên cột và dòng)

B. Chọn File/All

C. Quét cột A

D. Click ô A1

Câu 22: Trong Excel, công thức = IF(or(3= “2”,1=1), “true”, “false”) Cho kết quả:

A. False


B. True

C. true

D. false

Câu 23: Trong Microsoft Word, muốn xem lại trang văn bảng trước khi in, ta dùng thao tác:

A. Ctrl + Shift + P

B. View/ Page

C. File/ Print Preview

D. View/ Full Screen

Câu 24: Trong Excel, công thức = RUOND(-5.7689,2) cho kết quả là ?

A. 5.7689

B. 5.768

C. 5.77


D. -5.77

Câu 25: Phần mở rộng mặc định của một file khi lưu trong Notepad là:

A. XLS

B. DOC


C. TXT

D. RTF


Câu 26: Để các biểu tượng trên Desktop của Windows được sắp xếp tự động, dùng cách nào sau đây ?

A. Click phải/ Arrange Icon/ Auto Arrange

B. Click phải/ Arrange Icon By/ Arrange Auto

C. Click phải/ Arrange Icon By/ Auto Arrange

D. Click phải/ Arrange Shortcut/ Auto Arrange

Câu 27: Trong Excel, hàm dùng tính trung bình cộng các ô có kiểu dữ liệu số là ?

A. MAX


B. SUM

C. AVERAGE

D. AVG


Câu 28: Tại các ô C1, C2, C3 chứa lần lượt các giá trị số 123, 456, 789. Công thức = C1&C2&C3 cho kết quả:

A. Số 789456123B. Số 123456789

C. Chuỗi 123456789

D. Chuỗi 321654987

Câu 29: Để tìm kiếm tệp hay thư mục trong windows, ta thực hiện lệnh nào sau đây ?A. Start, Search

B. Start, Run, Gõ Search..

C. Start, Control Panel, Search..

D. Nhấp chuột phải lên Desktop, chọn Search

Câu 30: Trong Microsoft Word, để xóa một cột trong Table, thực hiện thao tác ?

A. Chọn cột rồi ấn phím Delete

B. Nhấp phải lên 1 ô trong cột/ Chọn Delete

C. Chọn cột/ chọn Table/ Delete/ Columns

D. Chọn cột/ Nhấp chuột phải/ chọn Delete Columns

Câu 31: Trong Windows để xem thuộc tính tập tin đang chọn, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Click phải/ chọn Properties

B. Tại My Computer/ Tools/ Chọn properties

C. Tại My Computer/ Edit/ Chọn properties

D. Tại explore/ Edit/ Chọn Properties

Câu 32: Trong Excel, tổ hợp phím Shift + F3 có chức năng nào sau đây ?

A. Mở màn hình trợ giúp – HelpB. Mở màn hình hỗ trợ viết hàm

C. Đổi dữ liệu chữ hoa thành chữ thường

D. Đổi dữ liệu chữ thường thành chữ hoa

Câu 33: Để khởi động windows explorer, cách nào sau đây đúng ?

A. Click phải tại Desktop/ Chọn explore

B. Click phải Start/ Chọn explore

C. Start/ Windows Explorer

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E

Câu 34: Trong Excel, giả sử ô D4 có chuỗi “Kỳ thi nghề THPT”. Hàm = PROPER(D4) cho ra kết quả nào sau đây ?

A. kỳ thi nghề thpt

B. KỲ THI NGHỀ THPT

C. Kỳ thi nghề THPT

D. Kỳ Thi Nghề Thpt

Câu 35: Trong Excel, dữ liệu kiểu số sau khi nhập ( Không định dạng) sẽ hiển thị vị trí nào trong ô ?

A. Chính giữa

B. Bên tráiC. Bên phải

D. Tùy ý

Câu 36: Để tạo thư mục con mới trong windows Explorer, ta chọn lệnh ?

A. File/ Properties/ FolderB. File/ New, Folder

C. File/ Create Directory

D. File/ New, Shortcut

Câu 37: Để tạo thư mục con mới trong Windows Explorer, ta chọn lệnh:

A. File/ Properties/ Foder

B. File/ New/ Folder

C. File/New/ Shortcut

D. File/ Create Directory

Câu 38: Lệnh Insert/Columns trong Excel thực hiện hành động nào sau đây ?A. Chèn một cột vào trước cột hiện hành

B. Chèn một dòng vào trên dòng hiện hành

C. Chèn một cột vào sau cột hiện hành

D. Chèn một dòng vào dưới dòng hiện hành

Câu 39: Với định dạng ngày mm/dd/yyyy, ở ô A5 nhập giá trị ngày 6/15/2013, công thức = DAY(A5) sẽ cho kết quả là gì ?

A. 06


B. 6

C. Báo lỗi

D. 15


Câu 40:

Trong Excel, công thức =IF(MOD(B1,A1)=0,INT(B1/A1),INT(A1/C1)), nếu các ô A1, B1, C1 có các giá trị 4, 36, 6. Kết quả là bao nhiêu ?A. 0

B. 6


C. 9

D. 4
Каталог: Data -> hcmedu -> thptngogiatu -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Đề thi trắc nghiệm thpt ngô Gia Tự
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương