Câu hỏi chưƠng 1tải về 94.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2018
Kích94.47 Kb.

CÂU HỎI CHƯƠNG 1

Câu 1

a/ Kể tên các hình thái tiền tệ theo lịch sử hình thành?

b/ Phân biệt giá trị tiền tệ - giá cả tiền tệ? Liên hệ thực tiễn xu hướng biến động của các giá trị trên trong trường hợp nền kinh tế lạm phát tăng?

Câu 2

a/ Kể tên một số nhược điểm điển hình của tín tệ tiền giấy?

b/ Nêu những nội dung chủ yếu của hình thái tín tệ của tiền tệ? Liên hệ thực tiễn: tiền xu tại Việt Nam hiện nay còn được coi là tín tệ không (theo pháp luật và theo thực tế)?

Câu 3

a/ Tính thanh khoản của tài sản được hiểu như thế nào?

b/ Tính thanh khoản cao hay thấp phụ thuộc (thuận/nghịch) vào những yếu tố nào? Khối tiền nào trong nền kinh tế có tính lỏng cao nhất?Vì sao?

Câu 4

a/ Kể tên 3 chức năng phổ biến của tiền tệ?

b/ Nội dung chủ yếu của chức năng phương tiện trao đổi của tiền tệ? Ý nghĩa thực tiễn của chức năng phương tiện trao đổi?

Câu 5

a/ Quan niệm mới về tiền tệ theo nghĩa rộng?

b/ Nội dung chủ yếu của chức năng thước đo giá trị của tiền tệ? Ý nghĩa thực tiễn của chức năng thước đo giá trị của tiền tệ?

Câu 6

a/ Kể tên một số nhược điểm điển hình của hình thái hoá tệ phi kim?

b/ Làm rõ chức năng cất trữ giá trị của tiền tệ? Ý nghĩa thực tiễn của chức năng cất trữ giá trị của tiền tệ?

Câu 7

a/ Các khối tiền tệ được phân chia căn cứ vào yếu tố nào? Tại sao lại chọn yếu tố đó?

b/ Nêu thành phần cơ bản của các khối tiền tệ trong nền kinh tế hiện đại (từ M0  M2)? Chỉ tiêu M2/GDP có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Câu 8

a/ Kể tên cơ sở tồn tại của phạm trù tài chính?

b/ Nêu đặc trưng bản chất của tài chính? Liên hệ thực tiễn cho ví dụ về quá trình hình thành, tạo lập, phân phối quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp?

Câu 9

a/ Nêu 4 phương pháp phân phối chủ yếu trong tài chính?

b/ Nội dung chủ yếu của quá trình phân phối trong chức năng phân phối của tài chính? Liên hệ thực tiễn để thấy ý nghĩa của phân phối lại?

Câu 10

a/ Kể tên các chức năng của tài chính?

b/ Làm rõ chức năng giám đốc tài chính? Liên hệ thực tiễn của chức năng giám đốc trong tài chính doanh nghiệp?
CÂU HỎI CHƯƠNG 2

Câu 1

a/ Nêu tên chủ thể cung (savers/người dư vốn) và chủ thể cầu (borrowers/người thiếu vốn) chủ yếu trong hệ thống tài chính?

b/Nêu 3 biểu hiện chính của hiện tượng dư vốn và 3 biểu hiện chính của hiện tượng thiếu vốn của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường? Liên hệ giải pháp giải quyết của doanh nghiệp khi thiếu vốn kinh doanh?

Câu 2

a/ Nêu tên các quỹ tiền tệ cơ bản trong hệ thống tài chính?

b/ Phân tích vai trò của ngân sách nhà nước trong hệ thống tài chính? Minh họa thực tế hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước?

Câu 3

a/ Nêu tên gọi theo tính chất dòng vốn đi qua trung gian tài chính và đi qua thị trường tài chính?

b/ Người thiếu vốn thực hiện hành động gì để huy động vốn từ hệ thống tài chính? Liên hệ thực tiễn công cụ huy động vốn dài hạn trên thị trường chứng khoán của công ty cổ phần?

Câu 4

a/ Hãy kể tên các thành phần chủ yếu của hệ thống tài chính theo cấu trúc các thành phần tổng hợp?

b/Phân tích cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính của thị trường tài chính? Minh họa tính “khan hiếm” qua phân bổ tài chính?

Câu 5

a/ Nêu tên các chức năng chủ yếu của thị trường tài chính?

b/ Phân tích cơ chế động lực qua chức năng dẫn vốn của thị trường tài chính? Minh họa tính “khan hiếm” qua huy động tài chính?

Câu 6

a/ Nêu tên gọi thị trường khi nhìn cấu trúc thị trường tài chính theo kỳ hạn luân chuyển vốn?

b/ Sự khác biệt cơ bản của các công cụ khi tham gia các thị trường theo kỳ hạn luân chuyển? Ý nghĩa của các công cụ trên phương diện vận động của nền kinh tế?

Câu 7

a/ Kể tên 3 công cụ trên thị trường tiền tệ mà anh/chị biết?

b/ Vai trò của các công cụ trong thị trường tiền tệ?Liên hệ thực tiễn về vai trò của công cụ qua các doanh nghiệp tham gia thị trường tiền tệ?

Câu 8

a/ Kể tên 3 công cụ trên thị trường vốn mà anh/chị biết?

b/ Vai trò của các công cụ trong thị trường vốn? Liên hệ thực tiễn về vai trò của công cụ qua công ty cổ phần tham gia thị trường vốn?

Câu 9

a/ Kể tên các trung gian tài chính chủ yếu mà anh/chị biết?

b/ Giải thích vai trò quan trọng của ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính? Liên hệ với các hoạt động của ngân hàng thương mại để làm rõ vai trò trên?

Câu 10

a/ Kể tên các chủ thể phát hành chủ yếu trên thị trường tài chính mà anh/chị biết?

b/ Phân tích vai trò của chủ thể phát hành trên thị trường tài chính? Tại sao chính phủ lại tham gia phát hành và phát hành công cụ gì?
CÂU HỎI CHƯƠNG 4

Câu 1

a/ Nêu tên theo trình tự các lý thuyết tiêu biểu về cầu tiền tệ ?

b/ Trình bày nội dung lý thuyết số lượng tiền tệ của Irving Fisher? Theo Irving Fisher, lãi suất tiền gửi có ảnh hưởng đến số lượng tiền tệ dân chúng nắm giữ không? Tại sao?

Câu 2

a/ Nêu công thức và giải thích ký hiệu về quan hệ giữa tổng lượng tiền tệ và tổng chi tiêu của nền kinh tế trong lý thuyết số lượng tiền tệ của Irving Fisher?

b/ Theo Irving Fisher ở câu a/, tốc độ chu chuyển tiền tệ có ảnh hưởng như thế nào đến tổng lượng tiền tệ?

Câu 3

a/ Viết công thức biểu hiện các yếu tố ảnh hưởng đến số dư về tiền tệ thực (Md/P) theo quan điểm của John Maynard Keynes?

b/ Theo John Maynard Keynes ở câu a/, thu nhập thực ảnh hưởng đến số dư tiền tệ thực (Md/P) như thế nào? Cho ví dụ minh họa?
Câu 4

a/ Nêu tên ba động cơ giữ tiền của công chúng theo quan điểm của John Maynard Keynes?

b/ Theo John Maynard Keynes ở câu a/, động cơ giữ tiền nào bị ảnh hưởng bởi lãi suất? Cho ví dụ minh họa?

Câu 5

a/ Viết công thức thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến số dư tiền tệ thực (Md/P) theo quan điểm của Milton Friedman?

b/ Theo Friedman ở câu a/, giả sử các yếu tố khác không thay đổi, lợi tức của cổ phiếu tăng lên thì cầu về số dư tiền tệ thực (Md/P) của công chúng sẽ thay đổi như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 6

a/ Kể tên ít nhất ba tài sản được Milton Friedman đưa vào hàm cầu tiền trong lý thuyết số lượng tiền tệ hiện đại?

b/ Theo Friedman ở câu a/, lãi suất tiền gửi ngân hàng có ảnh hưởng đến cầu về số dư tiền tệ thực (Md/P) không? Tại sao? Cho ví dụ minh họa?

Câu 7

a/ Nêu tên các kênh cung ứng tiền tệ của ngân hàng trung ương?

b/ Phân tích kênh cung tiền của ngân hàng trung ương qua nghiệp vụ tín dụng? Cho ví dụ minh họa?

Câu 8

a/ Vàng và ngoại tệ có thể là công cụ để ngân hàng trung ương điều tiết lượng cung tiền không? Tại sao?

b/ Khi ngân hàng trung ương bán vàng trên thị trường ngoại hối thì khả năng thanh toán của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào? Tại sao? Cho ví dụ minh họa?

Câu 9

a/ Nêu tên các tác nhân tham gia vào quá trình cung tiền?

b/ Tác nhân nào có vai trò quan trọng nhất? Giải thích?

Câu 10

a/ Nêu tên các thành phần chủ yếu của tài sản NỢ trong bảng cân đối tài sản tổng quát của ngân hàng trung ương?

b/ Phân tích quá trình kiểm soát tiền cơ sở (MB) qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) trong trường hợp ngân hàng trung ương mua chứng khoán chính phủ từ ngân hàng thương mại? Trong trường hợp này, C và R thay đổi như thế nào trong sự thay đổi của MB?
Câu 11

a/ Nêu tên các thành phần chủ yếu của tài sản CÓ trong bảng cân đối tài sản tổng quát của ngân hàng trung ương?

b/ Phân tích quá trình kiểm soát tiền cơ sở (MB) của ngân hàng trung ương khi ngân hàng thương mại vay chiết khấu? Trong trường hợp này, C và R thay đổi như thế nào trong sự thay đổi của MB?

Câu 12

a/ Nêu tên các thành phần chủ yếu của tài sản CÓ trong bảng cân đối tài sản tổng quát của ngân hàng thương mại?

b/ Phân tích quá trình kiểm soát tiền cơ sở (MB) của ngân hàng trung ương thông qua kênh thị trường ngoại tệ? Cho ví dụ minh họa?

Câu 13

a/ Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tạo tiền trong quá trình cung ứng tiền tệ ở mô hình giản đơn?

b/ Giải thích mô hình giản đơn qua công thức về sự tạo tiền trong quá trình cung ứng tiền tệ? Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu mô hình là gì?

Câu 14

a/ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc có ảnh hưởng đến sự tạo tiền trong quá trình cung ứng tiền tệ của ngân hàng trung ương hay không? Tại sao?

b/ Viết công thức thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo tiền trong quá trình cung ứng tiền tệ ở mô hình tổng quát. Khi công chúng có xu hướng tăng tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi thì số nhân tiền tệ sẽ thay đổi như thế nào? Tại sao?

Câu 15

a/ Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cung tiền của ngân hàng trung ương trong mô hình tạo tiền đầy đủ?

b/ Nếu tất cả các ngân hàng thương mại đều tăng tỷ lệ dự trữ vượt mức thì quá trình cung ứng tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ thay đổi như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 16

a/ Hiểu nội dung khái niệm lạm phát theo Friedman?

b/ Giải thích việc tăng cung tiền liên tục gây ra lạm phát? Ý nghĩa thực tiễn của điểm Yn trên đường LRAS?

Câu 17

a/ Nêu các trường hợp từ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa làm dịch chuyển đường tổng cầu (AD) sang phải?

b/ Thâm hụt ngân sách nhà nướcgây ra lạm phát hay không? Tại sao? Cho ví dụ minh họa?
Câu 18

a/ Theo quan điểm của Milton Friedman, nguyên nhân của lạm phát là gì? Nêu ví dụ minh họa?

b/ Chính sách tài khóa có gây ra lạm phát hay không? Minh họa bằng đồ thị trường hợp chính phủ tăng thuế?

Câu 19

a/ Tại sao chính phủ phải theo đuổi chính sách tiền tệ lạm phát?

b/ Trình bày chính sách tiền tệ lạm phát do chi phí đẩy đối với chính sách tạo việc làm?

Câu 20

a/ Để giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, chính phủ có thể áp dụng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa như thế nào? Tại sao?

b/ Trình bày chính sách lạm phát do cầu kéo đối với chính sách giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên?
CÂU HỎI CHƯƠNG 5

Câu 1

a/ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do chủ thể nào quy định? Tác dụng quản lý của công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong thực tế?

b/ Nêu cơ chế tác động của công cụ dự trữ bắt buộc mà ngân hàng trung ương sử dụng nhằm thực thi chính sách tiền tệ? Lấy ví dụ minh hoạ sự ảnh hưởng của việc điều hành dự trữ bắt buộc lên hệ số nhân tiền?

Câu 2

a/ Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) là gì?

b/ Công cụ nghiệp vụ thị trường mở mang lại những ưu điểm gì so với các công cụ gián tiếp khác mà ngân hàng trung ương sử dụng? Ngân hàng trung ương có thể mua - bán tín phiếu kho bạc trên OMO không? Vì sao?

Câu 3

a/ Kể tên các công cụ gián tiếp mà ngân hàng trung ương sử dụng nhằm thực thi chính sách tiền tệ?

b/ Nêu cơ chế tác động của công cụ nghiệp vụ thị trường mở (OMO)? Trong thực tế các giấy tờ có giá được mua - bán trên OMO có đặc điểm gì về tính rủi rotính thanh khoản?

Câu 4

a/ Liệt kê các tiêu chí lựa chọn biến số trong mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ?

b/ Nêu ưu, nhược điểm của biến số lãi suất trong mục tiêu trung gian? Lấy ví dụ minh hoạ?

Câu 5

a/ Kể tên các biến số trong mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ?

b/ Ngân hàng trung ương có thể chọn đồng thời, kết hợp các biến số trong mục tiêu trung gian không? Tại sao?

Câu 6

a/ Kể tên các loại mục tiêu của chính sách tiền tệ?

b/ Nêu mối quan hệ giữa các mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ? Chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá có nhất thiết phải luôn theo cùng một hướng (mở rộng/ thắt chặt) trong một thời điểm không? Giải thích?

Câu 7

a/ Trong ngắn hạn, chính sách tiền tệ có thể cùng giảm lạm phát và giảm thất nghiệp không? Tại sao?

b/ Làm rõ mục tiêu giảm thất nghiệp (tạo công ăn việc làm cao) của chính sách tiền tệ? Trong thực tế chính sách tiền tệ có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 0% được không? Lấy ví dụ minh hoạ?

Câu 8

a/ Kể tên các mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ?

b/ Mối liên hệ giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu cuối cùng khác? Lấy ví dụ minh hoạ?

Câu 9

a/ Ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm chính về chính sách vĩ mô nào? Tại sao nói ngân hàng trung ương là định chế công?

b/ Nội dung chủ yếu của chức năng ngân hàng trung ương là ngân hàng của các ngân hàng? Trong thực tiễn, nếu ngân hàng trung ương luôn sẵn sàng cấp tín dụng cho ngân hàng thương mại trong trường hợp thì có thể dẫn tới điều gì? Giải thích?

Câu 10

a/ Kể tên các chức năng của ngân hàng trung ương?

b/ Làm rõ chức năng quản lý nhà nước của ngân hàng trung ương? Giải thích tại sao ngân hàng trung ương có quyền lực to lớn và được giao trọng trách thực thi chính sách tiền tệ?

Câu 11

a/ Ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ trực tiếp nào để thực thi chính sách tiền tệ?

b/ Nêu ưu, nhược điểm của công cụ khung lãi suất so với các công cụ khác mà ngân hàng trung ương sử dụng nhằm thực thi chính sách tiền tệ?

Câu 12

a/ Ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ trực tiếp nào để thực thi chính sách tiền tệ?

b/ Nêu ưu, nhược điểm của công cụ hạn mức tín dụng so với các công cụ khác mà ngân hàng trung ương sử dụng nhằm thực thi chính sách tiền tệ?

Câu 13

a/ Lãi suất tái chiết khấu là gì?

b/ Nêu ưu, nhược điểm của công cụ chính sách tín dụng chiết khấu mà ngân hàng trung ương sử dụng nhằm thực thi chính sách tiền tệ?

Câu 14

a/ Mục đích chủ yếu ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay chiết khấu (chính sách tín dụng chiết khấu) là gì?

b/ Nêu cơ chế tác động của công cụ chính sách tín dụng chiết khấu mà ngân hàng trung ương sử dụng nhằm thực thi chính sách tiền tệ? Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất tái chiết khấu điều đó có nghĩa nền kinh tế đang có biểu hiện gì? Giải thích?

Câu 15

a/ Kể tên các biến số trong mục tiêu hoạt động của chính sách tiền tệ?

b/ Các tiêu chí lựa chọn biến số trong mục tiêu hoạt động là gì? Liên hệ thực tiễn lấy ví dụ minh hoạ?

Câu 16

a/ Giảm phát là hiện tượng đồng tiền để càng lâu càng tăng “sức mua tiền tệ”, điều đó có thể hiểu là một trạng thái rất tốt cho nền kinh tế không?

b/ Làm rõ mục tiêu ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát của chính sách tiền tệ? Khi chính phủ thực hiện chính sách kích cầu sản xuất kích cầu tiêu dùng có nghĩa nền kinh tế đang kiềm chế lạm phát, điều đó đúng hay sai? Giải thích?

Câu 17

a/ Loại chính sách tiền tệ trong trường hợp nền kinh tế lạm phátgiảm phát là gì?

b/ Nêu mối quan hệ giữa cung tiền với tăng trưởng kinh tế, cung tiền với lạm phát? Lấy ví dụ minh hoạ và giải thích?

Câu 18

a/ Ngân hàng trung ương thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực nào? Hoạt động đó có vì mục tiêu lợi nhuận không?

b/ Nội dung chủ yếu của chức năng ngân hàng trung ương độc quyền phát hành tiền? Nếu trong thực tiễn ngân hàng trung ương không phải chủ thể độc quyền phát hành tiền thì điều gì có thể xảy ra với nền kinh tế? Giải thích?

Câu 19

a/ Nêu tên các loại tín dụng chiết khấu của ngân hàng Trung ươngvới các ngân hàng thương mại?

b/ Tác dụng của công cụ chính sách chiết khấu với vai trò người cho vay cuối cùng (LOLR) của ngân hàng trung ương như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 20

a/ Nêu vị trí pháp lý của ngân hàng trung ương?b/ Phân tích khác biệt cơ bản về bản chất của ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại? Ngân hàng trung ương điều tiết lượng tiền cung ứng M vào nền kinh tế qua ngân hàng thương mại bằng cách nào?
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương