Câu hỏi chia sÎ Bằng kinh nghiệm và qua tìm hiểu hoÆc b¹n ®· thùc hiÖntải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2018
Kích445 b.Câu hỏi chia sÎ

 • Bằng kinh nghiệm và qua tìm hiểu hoÆc b¹n ®· thùc hiÖn:

 • Đ/c cho biết mục đích việc thành lập Hội đồng tự quản ?Câu hỏi:

 • Bằng kinh nghiệm theo Đ/c các bước để bầu HĐTQ lớp học gồm các bước nào ?Các tình huống và giải pháp cùng chia sẻ

 • 1- Học sinh nhút nhát không tự tin khi tham gia ?

 • 2- Sè l­îng HS đăng kí không đồng đều giữa các ban ?

 • 3- Theo Đ/c có giải pháp gì để nâng cao năng lực và hiệu quả của HĐTQ ?

 • 4- HĐTQ có cần thay đổi không; tại sao ?

 • 5- Vai trò của GV khi tổ chức thành lập HĐTQThùc hµnh BÇu H§TQ líp tËp huÊn

 • 1- ChuÈn bÞ:

 • - ChuÈn bÞ s½n s¬ ®å cña H§TQ

 • - Dù kiÕn c¸c ban

 • 2- Ban tæ chøc cña H§TQ líp

 • - Chñ tÞch 01

 • - Phã chñ tÞch: 02

 • - C¸c tr­ëng Ban (do c¸c ban giíi thiÖu…BÇu)Hộp thư cá nhân (chia sẻ, kết bạn…)Câu hỏi chia sẻ

 • 1- Bạn có giải pháp gì để các hòm thư hoạt động có ý nghĩa GD tránh hình thức…?

 • 2- Giáo viên có cần định hướng cho học sinh khi tham gia viết thư chia sẻ sau các tiết học…hoặc ở các hoạt động không ? Cho ví dụ minh họa cụ thể…

 • 3- Có nên làm giấy sẵn cho HS không ?

 • 4- Giáo viên có được viết thư cho học sinh không ?Gãc sinh nhËt

 • Gióp häc sinh hiÓu râ ý nghÜa ngµy sinh nhËt

 • T¹o c¬ héi ®Ó HS hiÓu râ h¬n vÒ c¸c b¹n, ®Ó cïng nhau quan t©m chia sÎ.. Chóc mõng

 • (d­íi nhiÒu h×nh thøc trùc tiÕp, gi¸n tiÕp viÕt th­ chia sÎ qua hßm th­…)

 • C©u hái chia sÎ:

 • B¹n h·y kÓ l¹i ho¹t ®éng tæ chøc sinh nhËt cho häc sinh ë líp b¹n

 • Gîi ý:

 • - Thµnh phÇn

 • - Ai lµ ng­êi tæ chøc

 • - Vai trß cña H§TQ

 • - C¸c ho¹t ®éng cô thÓ

 • - Sù tham gia cña céng ®ångNội quy lớp họcXây dựng các góc học tập

C©u hái chia sÎ

 • 1- §/c cho biÕt c¸c khã kh¨n vµ gi¶i ph¸p §/c ®· lµm, ®Ó t¨ng c­êng ®å dïng d¹y häc ®Ó trong c¸c gãc häc tËp ?

 • 2- §/c cã gi¶i ph¸p g× ®Ó khai th¸c hiÖu qu¶:

 • - C¸c gãc häc tËp…vÝ dô minh häa cô thÓ

 • - Th­ viÖn líp häc…vÝ dô minh häa cô thÓ

 • 3- Nªu c¸c gi¶i ph¸p: §Ó t¨ng c­êng sè l­îng s¸ch vµ ®Çu s¸ch trong Th­ viÖn líp ?

S¬ ®å céng ®ång

 • - Gióp häc sinh n¾m ®­îc con ®­êng ®Õn tr­êng em ph¶i ®i qua

 • M« t¶ kh¸i qu¸t ®­îc ®Þa bµn n¬i HS ë vµ sinh ho¹t

 • C©u hái: Nªu t¸c dông cña b¹n ®å céng ®ång ®èi víi GV vµ HS nh­ thÕ nµo…?Nhà trường và cộng đồngGãc céng ®ång

 • - Gióp häc sinh biÕt ®­îc c¸c th«ng tin vÒ céng ®ång, lao ®éng s¶n xuÊt…

 • - Gi¸o dôc ý thøc häc sinh cã tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång

 • Lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó hç trî d¹y häc

 • C©u hái chia sÎ:

 • 1- Gãc céng ®ång do ai lµm ?

 • 2- C¸c gi¶i ph¸p ®Ó h×nh thµnh gãc céng ®ång ?

 • 3- VËn dông vµo d¹y häc ë m«n häc nµo ?

 • 4- Häc céng ®ång cã ph¶i thay ®æi kh«ng; T¹i Sao ?Gãc cộng đồng ë tr­êng tiÓu häc miÒn nói • Tr©n träng c¶m ¬n

 • Nam §Þnh, th¸ng 7/2014Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương