Câu 264: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vật chất với tư cách là phạm trù triết học có đặc tính gì?tải về 19.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích19.29 Kb.
#185090
triết 264-292

Câu 264: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vật chất với tư cách là phạm trù triết học có đặc tính gì?
-Thực tại khách quan
Câu 265: Đỉnh cao nhất của tư tưởng duy vật cổ đại về vật chất là ở chỗ nào?
-Mang nặng tính trực quan, ngây thơ , chất phát
Câu 266: Câu nào không thuộc về nguyên tắc phương pháp luận rút ra khi tìm hiểu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?
- Vật chất có trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức,
- Vật chất là nguồn gốc, là tiền đề cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của ý thức.
- Hay nói cách khác vật chất thế nào thì ý thức như thế ấy, vật chất thay đổi đến đâu thì ý thức thay đổi đến đó.
Câu 267: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nguồn gốc xã hội của ý thức là gì?
-Lao động và ngôn ngữ là nguồn gốc xã hội của ý thức
Câu 268: Sự khác nhau cơ bản giữa phản ánh ý thức và các hình thức phản ánh khác của thế giới vật chất được thể hiện ở điểm nào?
Câu 269: “Ý chí” là một trong những yếu tố cơ bản của những yếu tố nào dưới đây?
Câu 270: Căn cứ vào lĩnh vực nhận thức, tri thức được chia thành mấy yếu tố?
Câu 271: Trong các yếu tố tạo thành ý thức, yếu tố nào đóng vai trò định hướng đối với sự phát triển và quyết định mức độ biểu hiện của các yếu tố khác?
Câu 272: Hãy tìm phát biểu sai về đứng im?
Câu 273: Đâu không phải là tính chất chung của không gian, thời gian và vật chất?
Câu 274: Đâu là một trong những điều kiện ra đời của chủ nghĩa duy vật siêu hình?
Câu 275: Đâu là một trong những điều kiện ra đời của chủ nghĩa duy biện chứng?
Câu 276: Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học xuất phát từ quan điểm nào dưới đây?
Câu 277: “Ý thức, cảm giác của con người là cơ sở quyết định sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng trong thế giới”. Quan niệm trên đây thuộc trường phái triết học nào?
Câu 278: Hêghen là đại biểu cho trường phái triết học nào? Duy tâm khách quan
Câu 279: Béccơly và Hium là đại biểu cho trường phái triết học nào? Duy tâm
Câu 280: Đâu là đóng góp của chủ nghĩa duy vật cổ đại? Đưa ra một số kết luận mà về sau ngta thấy mang nặng tính trực quan, ngây thơ, chất phát.Lấy bản thân giới tự nhiên để giải thích TG
Câu 281: Phương pháp tư duy siêu hình nhận thức thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ, mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn trong trạng thái như thế nào?
Câu 282: Lênin đã tiếp tục bảo vệ và phát triển hình thức cơ bản nào của chủ nghĩa duy vật?
Câu 283: Ai là người khẳng định bản chất vật chất của thế giới và đưa ra định nghĩa kinh điển về vật chất?
Câu 284: Việc vật chất tồn tại ngoài ý thức, độc lập với ý thức, không phụ thuộc vào ý thức của con người thể hiện thuộc tính gì của vật chất?
Câu 285: Theo quan niệm của Ăngghen, vận động của vật chất là vận động như thế nào? Câu
286: Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về đứng im?
Câu 287: Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định, chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất; thế giới vật chất là cái có trước, tồn tại khách quan, độc lập với yếu tố nào sau đây?
Câu 288: Theo Lênin, đâu là một trong những yếu tố tạo nên sự nghiệp cách mạng của hàng triệu người trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt nhằm giải phóng mình, giải phóng nhân loại?
Câu 289: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng, vật chất và ý thức tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động lẫn nhau thông qua yếu tố nào sau đây?
Câu 290: Quan điểm đòi hỏi chúng ta khi nhận thức và hành động phải xuất phát từ bản thân sự vật, hiện tượng, không lấy ý muốn chủ quan của mình làm cơ sở định ra chính sách, không lấy ý chí áp đặt cho thực tế, là quan điểm thuộc nguyên tắc nào?
Câu 291: Nguyên tắc khách quan đòi hỏi chống lại đặc điểm nào trong nhận thức và thực tiễn?
Câu 292: Bên cạnh việc kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học trước đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng còn sử dụng những thành tựu nào?
tải về 19.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương