Câu 2: Chương trình dịch làm gìtải về 120 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.08.2022
Kích120 Kb.
#183500
40 cau hoi trac nghiem pascal

TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất ở các câu trả lời bên dưới:

Câu 1: Chương trình dịch làm gì ?


A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 2: Đâu là các từ khoá:
A. Program, end, begin.
B. Program, end, begin, Readln, lop82
C. Program, then, mot, hai,ba
D. Lop82, uses, begin, end
Câu 3: Program là từ khoá dùng để:
A. Khai báo tiêu đề chương trình B. Kết thúc chương trình
C. Viết ra màn hình các thông báo D. Khai báo biến
Câu 4: Tên nào đúng ?
A. Lop 8a B. Lop8/a C. Lop8a D. 8a
Câu 5: Tên nào sai ?
A. Chuong_trinh B. Baitap1
C. A4H D. hoa@yahoo.com
Câu 6: Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào?
A. Khai báo B. Khai báo và thân
C. Tiêu đề, khai báo và thân D. Thân
Câu 7: Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?
A. TINHS B. DIENTICH
C. DIEN TICH D. TIMS
Câu 8: Để thoát khỏi Pascal ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Alt + F9 B. Alt +X C. Ctrl+ F9 D. Ctrl + X
Câu 9: Kết quả in ra màn hình của câu lệnh Writeln(‘5+20 = ‘, 20+5); là:
A. 5+20=25 B. 5+20=20+5 C. 20+5=25 D. 25 = 25
Câu 10: Phần nguyên trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là:
A. 16 div 5 = 1 B. 16 mod 5 = 1
C. 16 div 5 = 3 D. 16 mod 5 = 3
Câu 11: Trong Pascal, lệnh clrscr được dùng để
A. Xóa màn hình B. In thông tin ra màn hình
C. Nhập dữ liệu từ bàn phím D. Tạm dừng chương trình
Câu 12: Từ khóa dùng để khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:
A. Const B. Var
C. Real D.End
Câu 13: Để dừng chương trình nhập dữ liệu ta dùng lệnh
A. Clrscr; B. Readln(x);
C. X:= ‘dulieu’; D. Write(‘Nhap du lieu’);
Câu 14: Trong chương trình Turbo Pascal, tổ hợp phím Alt + F9 dùng để:
A. Dịch chương trình. B. Lưu chương trình.
C. Chạy chương trình. D. Khởi động chương trình
Câu 15: Trong chương trình Turbo Pascal từ khoá dùng để khai báo tên chương trình là:
A. uses. B. Begin C. Program. D. End
Câu 16: Trong các tên sau, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
A. Dien tich; B. Begin;
C. Tamgiac; D. 5-Hoa-hong;
Câu 17: Để tìm giá trị lớn nhất của 2 số a, b thì ta viết:
A. Max:=a;If b>Max then Max:=b;
B. If (a>b) then Max:=a;If (b>a) then Max:=b;
C. Max:=b;If a>Max then Max:=a;
D. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 18: IF a>8 THEN b:=3 ELSE b:=5; Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào?
A. 0 B. 5 C. 8 D. 3
Câu 19: Khi một chương trình Pascal hết lỗi, ta muốn chạy chương trình thì nhấn phím:
A. F9 B. Ctrl + F9 C. F2 D. Ctrl + F2
Câu 20: Viết biểu thức toán a3-b3 sang Pascal thì ta viết là:
A. a3-b3 B. a*a*a-b*b*b
C. a.a.a-b.b.b D. aaa-bbb
Câu 21: Để thực hiện phép tính tổng của hai số nguyên a và b ta thực hiện như sau :
A. Tong=a+b; B. Tong:=a+b;
C. Tong:a+b; D. Tong(a+b);
Câu 22: Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:
A. If < đk > then < câu lệnh 1> Else ;
B. If <đk > then < câu lệnh>;
C. If <đk> then < câu lệnh 1>,;
D. Cả a,b,c đều sai.
Câu 23: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ không phải từ khóa là:
A. Uses B. Program C. End D. Computer
Câu 24: Dãy kí tự 20n10 thuộc kiểu dữ liệu
A. String B. Integer C. Real D. Char
Câu 25: Để chạy một chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím
A. Ctrl+F9 B. Alt+F9
C. Shitf+F9 D. Ctrl+Shift+F9
Câu 26: Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là:
A. Begin -> Program -> End. B. Program -> End -> Begin.
C. End -> Program -> Begin. D. Program -> Begin -> End.
Câu 27: Phần dư trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là:
A. 16 div 5 = 1 B. 16 mod 5 = 1
C. 16 div 5 = 3 D. 16 mod 5 = 3
Câu 28: A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:
A. A:= 4.5; B. X:= ‘1234’; C. X:= 57; D. A:=‘LamDong’;
Câu 29: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng:
A. Var hs : real; B. Var 5hs : real;
C. Const hs : real; D. Var S = 24;
Câu 30: Chương trình sau cho kết quả là gi ?
Program vd;
Var a, b,: real; x,: integer ;
Begin readln(a, b);
If a>b then x:=a else x:=b;
Write(x);
End.
A. Xuất ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số a, b đã nhập
B. Xuất ra màn hình số lớn nhất trong 2 số a, b đã nhập
C. Chương trình không thực hiện được do lỗi khai báo kiểu dữ liệu
D. Đảo giá trị của 2 biến a, b cho nhau
Câu 31: 0Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?
A. Writeln(‘Nhập x = ’); B. Write(x);
C. Writeln(x); D. Readln(x);
Câu 32: Câu lệnh nào sau đây dùng để in giá trị lưu trong biến x ra màn hình?
A. Writeln(x); B. Write(x);
C. Write(x: 3); D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 33: Trong Pascal, muốn dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:
A. Alt + F9 B. Ctrl + F9 C. Alt + F3 D. Ctrl + S
Câu 34: Số biến có thể khai báo tối đa trong một chương trình là bao nhiêu?
A. Chỉ một biến cho mỗi kiểu dữ liệu. B. 10 biến.
C. Chỉ hạn chế bởi dung lượng bộ nhớ. D. Không giới hạn.
Câu 35: Trong Pascal, để lưu chương trình mới gõ ta nhấn phím?
A. Nhấn phím F1 B. Nhấn phím F2
C. Nhấn phím F3 D. Nhấn phím F4
Câu 36: Trong Pascal, câu lệnh Writeln(16 mod 3) sẽ in lên màn hình kết quả là bao nhiêu?
A. Kết quả là 5 B. Kết quả là 1
C. Kết quả là 16 D. Kết quả là 3
Câu 37: Phép toán (105 div 10 + 105 mod 5) có giá trị là:
A. 5 B. 0 C. 15 D. 10
Câu 38: Các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình gồm:
A. Bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh.
B. Bảng chữ cái và các từ khoá
C. Các từ khoá và tên
D. Bảng chữ cái, các từ khoá và tên
Câu 39.Nếu ta dùng số Pi= 3.14, để tính chu vi đường tròn thì ta dùng từ khóa nào để khai báo ?
A. Program B. Uses C. Var D.Const
Câu 56: Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ trong các câu sau :
A. If x : = a + b then x : = x + 1;
B. If a > b then max = a;
C. If a > b then max : = a ; else max : = b;
D. If 5 = 6 then x : = 100;

Câu 57. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:


A. 8a
B. tamgiac
C. program
D. bai tap
Câu 58. Để biên dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
A. Ctrl – F9
B. Alt – F9
C. F9
D. Ctrl – Shitf – F9
Câu 59. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var tb: real;
B. Type 4hs: integer;
C. const x: real;
D. Var R = 30;
Câu 60. Biểu thức toán học (a² + b)(1 + c)³ được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)
B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)
D. (a² + b)(1 + c)³
Câu 61. Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’); Readln (NS); Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là:
A. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh”.
B. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS.
C. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS
D. Tất cả đều sai.
Câu 62: Phép toán (105 div 10 + 105 mod 5) có giá trị là:
A. 5
B. 0
C. 15
D. 10
Câu 63: Hãy chọn câu đúng trong những phát biểu dưới đây:
A. Con người có thể ra lệnh cho máy tính bằng một câu lệnh đơn giản.
B. Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được
C. Khi thực hiện chương trình, máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình theo thứ tự ngẫu nhiên và thứ tự thực hiện các lệnh không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình
D. Mọi chương trình máy tính đều được lập trình sẵn, được gắn trong phần cứng của máy tính và được bán cùng máy tính
Câu 64: Thứ tự đúng của chương trình Program Chuong trinh 1; (1) Begin (2) Uses crt; (3) Writeln ( ’ hoa cỏ mùa xuân’);(4) End. (5)
A. 1, 3, 2, 4, 5
B. 1, 2, 4, 3, 5
C. 2, 3, 1, 4, 5
D. 1, 2, 3, 4, 5
Câu 65: Các ngôn ngữ lập trình phân chia dữ liệu thành các kiểu khác nhau với mục đích gì? Hãy chọn phương án trả lời SAI trong các phương án sau đây.
A. Sử dụng bộ nhớ máy tính một cách có hiệu quả
B. Thực hiện các phép toán tương ứng với từng kiểu dữ liệu
C. Tự động hóa việc viết chương trình
D. Kiểm soát lỗi khi chương trình thực hiện các phép toán không có nghĩa.
Câu 66: Trong NNLT Pascal, biểu thức dưới đây được biểu diễn như thế nào?

A. 1/(x-a)*(b+2)/(2+a)
B. 1/x-(a*b+2)/(2+a)
C. 1/x-a*(b+2)/(2+a)
D. (1/x-a*b+2)/(2+a)
Câu 67: Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong NNLT Pascal?
A. Khoi 8
B. Tamgiac;
C. Bai-tap-thuc-hanh
D. beginprogram
Câu 68: Khi thực hiện phép chia, phép chia lấy phần nguyên, phép chia lấy phần dư của hai số 14 và 5, có các kết quả sau, hãy chọn kết quả đúng.
A. 14/5 = 2.8; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4
B. 14/5 = 2,8; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4
C. 14/5=2; 14 div 5 =2; 14 mod 5 = 4
D. 14/5 = 2.8; 14 div 5 = 4; 14 mod 5 = 4
Câu 69: Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau đây?
A. Ngôn ngữ tự nhiên của con người
B. Ngôn ngữ máy
C. Tất cả các ngôn ngữ trên
D. Ngôn ngữ lập trình
Câu 70: Trong NNLT Pascal, với câu lệnh như sau: Writeln (‘KQ là:’, a); cái gì sẽ in ra màn hình?
A. Ket qua la: a
B. Không đưa ra gì cả
C. KQ la a
D. KQ la:
Câu 71: Các tên sau đây, nhóm nào là các từ khoá?
A. End, Mod, Var, Readln;
B. Begin, Uses, Write; Or
C. Begin, Program, Uses, And.
D. Begin, Readln, Or, Uses
Câu 72: Các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình gồm:
A. Bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh.
B. Bảng chữ cái và các từ khoá
C. Các từ khoá và tên
D. Bảng chữ cái, các từ khoá và tên
Câu 73: Biểu thức 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4)+1/(4*5) là dạng biểu diễn của biểu thức toán học:
Câu 74: Các từ khóa nào viết sai:
A. Pro_gram
B. Uses
C. Begin
D. End
Câu 75: Trong các chương trình sau, chương trình nào không hợp lệ:
A. Ch­ương trình 1
Begin
Write (‘Chao cac ban!!’);
End.
B. Ch­ương trình 2
Program bai1;
Begin
Write (‘Chao cac ban!!’);
End
C. Ch­ương trình 3
Begin
Program bai1;
Write (‘Chao cac ban!!’);
End.
D. Ch­ương trình 4
Program bai1;
Uses crt;
Begin
Clrscr;
Write (‘Chao cac ban!!’);
End.
Câu 76: Khai báo biến bằng từ khóa:
A. Const
B. Var
C. Type
D. Uses
Câu 77: Khai báo hằng bằng từ khóa:
A. Var
B. Uses
C. Type
D. Const
Câu 78: Để chạy chương trình ta ấn tổ hợp phím:
A. Alt + F9
B. Alt + F5
C. Ctrl + F9
D. Ctrl + F5
Câu 79: Để lưu tệp chương trình ta ấn phím:
A. F2
B. F3
C. F5
D. F9
Câu 80: Để nhập dữ liệu ta dùng lệnh:
A. Clrscr;
B. Readln(x);
D. X:= ‘dulieu’;
C. Write(‘Nhap du lieu’);
Câu 81: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng:
A. Var tb: Real;
B. Var 4hs:Integer;
C. Const x:Real;
D. Var R=30;Trangtải về 120 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương