Câu 1: Động năng của dao động điều hoà biến đổi theo thời giantải về 179 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích179 Kb.
#3450


Câu 1: Động năng của dao động điều hoà biến đổi theo thời gian:

 1. Tuần hoàn với chu kì T C. Không đổi

 2. Như một hàm cosin D. Tuần hoàn với chu kì T/2

Câu 2: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:

 1. Li độ có độ lớn cực đại C. Li độ bằng không

 2. Gia tốc có dộ lớn cực đại D. Pha cực đại

Câu 3: Khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây không đúng

 1. Tổng năng lượng là đại lượng tỉ lệ với bình phương của biên độ

 2. Tổng năng lượng là đại lượng biến thiên theo li độ

 3. Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoàn

 4. Tổng năng lượng của con lắc phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu

Câu 4: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:

 1. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

 2. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

 3. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

 4. Hệ số lực cản tác dụng lên vật


Câu 5: Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần:

 1. Biên độ dao động giảm dần

 2. Cơ năng dao động giảm dần

 3. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm

 4. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh

Câu 6: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là:

 1. Tần số dao động C. Chu kì dao động

 2. Pha ban đầu D. Tần số góc

Câu 7: Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng:

 1. Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ

 2. Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó

 3. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ

 4. Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số:

 1. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần

 2. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần

 3. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha

 4. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha

Câu 9: Dao động được mô tả bằng biểu thức x = Asin (ωt + φ), trong đó A, ω, φ là hằng số, được gọi là dao động gì?

 1. Tuần hoàn C. Tắt dần

 2. Điều hoà D. Cưỡng bức

Câu 10: Thế nào là dao động tự do?

 1. Là dao động tuần hoàn

 2. Là dao động điều hoà

 3. Là dao động không chịu tác dụng của lực cản

 4. Là dao động phụ thuộc vào các đặc tính riêng của hệ, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

Câu 11: Trong dao động điều hoà, giá trị gia tốc của vật:

 1. Tăng khi giá trị vận tốc tăng

 2. Không thay đổi

 3. Giảm khi giá trị vận tốc tăng

 4. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.

Câu 12: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà ta đã:

 1. Làm mát lực cản môi trường đối với vật chuyển động

 2. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật

 3. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì

 4. Kích thích lại dao động khi dao động bị tắt dần

Câu 13: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

 1. Cùng pha với vận tốc C. Sớm pha π/2 so với vận tốc

 2. Ngược pha với vận tốc D. Trễ pha π/2 so với vận tốc

Câu 14: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

 1. Cùng pha với li độ C. Sớm pha π/2 so với li độ

 2. Ngược pha với li độ D. Trễ pha π/2 so với li độ

Câu 15: Dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà F = Hsin (ωt + φ) gọi là dao động:

 1. Điều hoà B. Cưỡng bức C. Tự do D. Tắt dần

Câu 16: Công thức nào sau đây dùng để tính chu kì dao động của lắc lò xo treo thảng đứng (∆l là độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng):

 1. T = 2π B. T = ω/ 2π C. T = 2π D. T =

Câu 17: Dao động cơ học đổi chiều khi:

 1. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu C. Lực tác dụng bằng không

 2. Lực tác dụng có độ lớn cực đại D. Lực tác dụng đổi chiều

Câu 18: Một dao động điều hoà theo thời gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) thì động năng và thế năng cũng dao động điều hoà với tần số:

 1. ω’ = ω B. ω’ = 2ω C. ω’ = ω/2 D. ω’ = 4ω

Câu 19: Pha của dao động được dùng để xác định:

 1. Biên độ dao động C. Trạng thái dao động

 2. Tần số dao động D. Chu kì dao động

Câu 20: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng là:

 1. Đoạn thẳng C. Đường thẳng

 2. Đường elíp D. Đường tròn

Câu 21: Hai dao động điều hoà: x1 = A1sin (ωt + φ1) và x2 = A2sin (ωt + φ2)

Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi: 1. φ2 – φ1 = (2k + 1)π C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2

 2. φ2 – φ1 = 2kπ D. φ2 – φ1 = π/4

Câu 22: Hai dao động điều hoà: x1 = A1sin (ωt + φ1) và x2 = A2sin (ωt + φ2)

Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi: 1. φ2 – φ1 = (2k + 1)π C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2

 2. φ2 – φ1 = 2kπ D. φ2 – φ1 = π/4

Câu 23: Trong những dao động tắt dần sau, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi:

 1. Dao động của khung xe qua chỗ đường mấp mô

 2. Dao động của đồng hồ quả lắc

 3. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm

 4. Cả B và C đều đúng

Câu 24: Chọn câu đúng trong các câu sau:

 1. Dao động điều hoà là một dao động tắt dần theo thời gian

 2. Chu kì dao động điều hoà phụ thuộc vào biên độ dao động

 3. Khi vật dao động ở vị trí biên thì thế năng của vật lớn nhất

 4. Biên độ dao động là giá trị cực tiểu của li độ

Câu 25: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà

 1. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng

 2. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng

 3. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất

 4. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng

Câu 26: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:

 1. Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng thì chuyển động nhanh dần đều

 2. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại

 3. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có giá trị cực đại

 4. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không

Câu 27: Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn:

 1. f = 2π. B. C. 2π. D.


Câu 28: Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức:

 1. Là dao động dưới tác dụng của ngoai lực biến thiên tuần hoàn

 2. Là dao động điều hoà

 3. Có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

 4. Biên độ dao động thay đổi theo thời gian

Câu 29: Chu kì dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào:

 1. Biên độ dao động C. Cấu tạo của con lắc

 2. Cách kích thích dao động D. Cả A và C đều đúng


Câu 30: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:

 1. Hệ số lực cản tác dụng lên vật

 2. Tần số ngoại lực tác dụng lên vật

 3. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

 4. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vậtĐáp án trắc nghiệm lí thuyết 12
Chương I: Dao động cơ học


A

B

C

D


A

B

C

D


A

B

C

D

1


*11*


21
*2*


12*


22

*


3
*

13

*
23

*


4

*
14
*

24*
5*


15
*

25*
6*


16*


26

*


7*


17
*

27


*

8
*

18
*

28


*

9
*

19


*29
*10


*20

*
30*
Каталог: vanban -> vb dethi
vb dethi -> ĐỀ kiểm tra học kỳ I: MÔn lịch sử (1)
vb dethi -> Sở giáo dục và ĐÀo tạO
vb dethi -> Tröôøng thpt ngoâ Gia Töï Đ Đề Ề kiểm tra học kỳ LỚP 10 Môn : Sinh học Ban : Cơ bản Thời gian: 45 phút
vb dethi -> Sở gd&Đt phú YÊN
vb dethi -> Sở giáo dục và ĐÀo tạo tỉnh phú YÊn kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt năm họC 2012-2013
vb dethi -> Sở giáo dục và ĐÀo tạo tỉnh phú YÊn kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt năm họC 2012-2013
vb dethi -> Kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt năm họC 2012-2013 Môn thi: ngữ VĂN
vb dethi -> ĐỀ thi tuyển sinh trung học phổ thông chuyên năm họC 2008-2009
vb dethi -> SôÛ giaùo duïc vaø ÑAØo taïo phuù yeâN

tải về 179 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương