Câu 1: a trình bày đặc điểm chung của cơ thể sống?Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa?tải về 44.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích44.72 Kb.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 6 HỌC KÌ I

Câu 1: a) trình bày đặc điểm chung của cơ thể sống?Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

*Đặc điểm chung của cơ thể sống là:

+ lớn lên và sinh sản.

+ Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải).

*Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt ví dụ: cây bưởi

+Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Vd: rêu, dương xỉb)Nêu đặc diểm chung của thực vật? thực vật có hoa được cấu tạo từ những loại cơ quan nào ? Chức năng của mỗi loại cơ quan đó ?

*Đặc điểm chung của thực vật là:

+ Tự tổng hợp được chất hữu cơ .

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển .

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài .

*Cơ thể thực vật có hoa được cấu tạo từ những loại cơ quan :

+ Cơ quan sinh dưỡng : Gồm rễ ,thân ,lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây .

+ Cơ quan sinh sản : gồm hoa ,quả ,hạt có chức năng sinh sản ,duy trì và phát triển nòi giống .Câu 2 : Trình bày cấu tạo tế bào thực vật ?

*Cấu tạo tế bào thực vật :

+ Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định .

+ Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào .

+ Chất tế bào: chứa các bào quan như lục lạp => Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào .

+ Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào .

+ Không bào : chứa dịch tế bào

Câu 3 : Vì sao cơ thể thực vật lớn lên được ? Tế bào nào có khả năng phân chia ? Trình bày sự lớn lên và phân chia của tế bào ?

*Cơ thể thực vật lớn lên được là nhờ sự lớn lên và phân chia của tế bào(ý nghĩa)

* Chỉ có tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia

*Sự lớn lên và phân chia của tế bào: Đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào conCâu 4 : Có mấy loại rễ chính, đặc điểm của mỗi loại ? Rễ cấu tạo gồm mấy miền, chức năng của mỗi miền, trong các miền đó miền nào quan trọng nhất ?

*Có 2 loại rễ chính đó là rễ cọc và rễ chùm .

- Rễ cọc : Gồm rễ cái to, khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên.Từ các rế con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa. Ví dụ cây có rễ cọc: cây bưởi, rau cải, hồng xiêm, nhãn…

- Rễ chùm : Gồm những rễ con dài gần bằng nhau , thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành chùm. Ví dụ cây có rễ chùm: cây lúa, cây ngô, cây cau, cây hành, cây tỏi, …..

*Rễ cấu tạo gồm 4 miền :

- Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.

- Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng.

- Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.

- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.

*Miền hút là miền quan trọng nhất vì nó đảm nhiệm chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan cho cây.


Câu 5 : Trình bày cấu tạo và chức năng miền hút của rễ ?

Caáu taïo mieàn huùt goàm coù 2 phaàn chính: vỏ và biểu bì

a/Voû gồm biểu bì và thịt vỏ:

-Bieåu bì:.Baûo veä caùc boä phaân beân trong. Một số tế bào biểu bì kéo dài ra tạo thành lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

-Thòt voû:chuyeån caùc chaát töø loâng huùt vaøo truï giöõa.

b/Truï giöõa: gồm 1 vòng bó mạch ( mạch gỗ và mạch rây) và ruột.

+Maïch raây:chuyeån chaát höõu cô töø laù ñeán caùc boä phaän khaùc ñeå nuoâi caây.

+Maïch goã:chuyeån nöôùc vaø muoáâi khoaùng töø reã leân thaân,laù.

-Ruoät:chöùa chaát döï tröõ.

Câu 6 : Kể tên các loại rễ biến dạng và chức năng ?

- Rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả. Ví dụ: cây cải củ, cây cà rốt…..

- Rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên . Ví dụ: cây trầu không, cây hồ tiêu,…….

- Rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí. Ví dụ: cây bụt mọc, cây bần………..

- Giác mút lấy thức ăn từ cây chủ. Ví dụ: cây tầm gửi, cây tơ hồng…….

Câu 7: Tại sao phải thu hoạch những cây rễ củ trước khi chúng ra hoa tạo quả ?

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì:

- Rễ củ là phần rễ phình to dự trữ chất dinh dưỡng dùng cho cây khi ra hoa tạo quả.

- Nếu thu hoạch sau khi ra hoa tạo quả thì một phần chất dinh dưỡng của củ đã được chuyển hóa để tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ giảm, năng suất không cao.Câu 8: Trình bày cấu tạo ngoài của thân ? Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá ?

*Cấu tạo ngoài của thân : Gồm thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách. Chồi nách có 2 loại chồi hoa và chồi lá.

*Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá :+ Chồi lá phát triển thành cành mang lá.

Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.Câu 9 : Kể tên các loại thân chính ? cho ví dụ

Có 3 dạng thân chính:

- Thân đứng có 3 loại: + Thân gỗ như cây nhãn, vải, cây bưởi….

+ Thân cột như cây cau, cây dừa, cây cọ, cây tre, cây thốt nốt..

+ Thân cỏ như cây lúa, cây ngô, cây cỏ mần trầu….

- Thân leo có 2 loại: + leo nhờ tua cuốn như cây bầu, cây mướp, bí…..

+ leo bằng thân quấn như cây mồng tơi, cây nho, cây sắn dây…

- Thân bò như cây rau má.Câu 10 : Nêu thí nghiệm để biết thân dài ra do đâu? Cho biết thân dài, thân to ra do đâu ?

*Thí nghiệm để biết thân dài ra do đâu:

Gieo một số hạt đậu xanh hoặc đậu đen và khay cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất.

Chọn 6 cây cao bằng nhau. Ngắt ngọc 3 cây ( từ đoạn trên 2 lá thật )

Sau 3 ngày quan sát thấy cây không bị ngắt ngọn tiếp tục cao lên, còn cấc cây bị ngắt ngọc không cao lên được nữa.

Từ kết quả thí nghiệm trên cho thấy: Thân dài ra là do phần ngọn

*Thân dài ra là do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

*Thân to ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh của tầng sinh vỏ và tâng sinh trụ .Câu 11 : Trình bày cấu tạo trong của thân non ? Cho biết các chất trong thân được vận chuyển nhờ bộ phận nào ?

a)Caáu taïo thaân non goàm 2 phaàn chính: vỏ và trụ giữa

+ Voûgồm biểu bì và thịt vỏ.

-Bieåu bì:baûo veä caùc boä phaân beân trong.

-Thòt voû:döï tröõ vaø tham gia quang hôïp.

+ Truï giöõa gồm bó mạch (mạch gỗ, mạch rây) và ruột

Maïch raây:chuyeån chaát höõu cô töø laù ñeán caùc boä phaän khaùc ñeå nuoâi caây.

Maïch goã:chuyeån nöôùc vaø muoáâi khoaùng töø reã leân thaân,laù.

-Ruoät:chöùa chaát döï tröõ.b) Sự vận chuyển các chất trong thân

+ Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.

+ Chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây

Câu 12 : Laù coù nhöõng ñaëc ñieåm beân ngoaøi vaø caùch saép xeáp treân caây nhö theá naøo giuùp noù nhaän ñöôïc nhieàu aùnh saùng?

Lá có đaëc ñieåm beân ngoaøi vaø caùch saép xeáp treân caây giuùp noù nhaän ñöôïc nhieàu aùnh saùng:

* Laù goàm coù cuống lá vaø phiến lá ,treân phieán coù nhieàu gaân. Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá => giúp lá hứng được nhiều ánh sáng .

* Laù xeáp treân caây theo kieåu:moïc caùch,moïc ñoái,moïc voøng . Lá trên các mấu thân xếp so le nhau, => giúp lá nhận được nhiều ánh sáng .

Câu 13 : Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ?

- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi.

- Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp:

Nước + Khí cacbonic ánh sáng Tinh bột + Khí oxi

(rễ hút từ đất) ( Lá lấy từ không khí) chất diệp lục (trong lá) (lá nhả ra ngoài môi trường)

Câu 14 : Hô hấp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ?

- Hô hấp là quá trình cây lấy khí oxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời nhả ra khí cacbônic và hơi nước.

- Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp:

Chất hữu cơ + Khí oxi Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước

Câu 15 : Tại sao nói không có cây xanh thì không có sự sống trên Trái đất?

Nói không có cây xanh thì không có sự sống trên Trái Đất vì con người và hầu hết động vật trên Trái đất đều sống nhờ vào chất hữu cơ và khí oxi do cây xanh quang hợp tạo ra.Câu 16: Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá.

Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá:

- Giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá;

- Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng Mặt trời.

Câu 17 : Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Cho biết những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa.

- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân, lá).

- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp như:

+ sinh sản bằng thân bò: rau má, rau dấp + sinh sản bằng thân rễ: gừng, riềng

+ sinh sản bằng rễ củ: khoai lang +sinh sản bằng lá: lá cây thuốc bỏng.

18: a/ Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng?

Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng để cây có điều kiện quang hợp tốt,chế tạo được nhiều chất hữu cơ và làm tăng sản lượng của cây trồng.b/ Taïi sao khi nuoâi caù caûnh trong beå kính ngöôøi ta thöôøng thaû theâm vaøo beå caùc loaïi rong?

Vì trong quaù trình cheá taïo tinh boät/,caây rong ñaõ nhaû khí ôxi /hoøa tan vaøo nöôùc cuûa beå/,taïo ñieàu kieän cho caù thôû toát hôn.19/ Có những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?

Có 4 yếu tố: ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ ảnh hưởng đến quanh hợp của cây  • Nước và khí cacsbonic là nguyên liệu cần thiết cho cây quang hợp.

  • Ánh sáng cần thiết cho cây quang hợp.

  • Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp, nhiệt độ cao quá hay thấp quá làm cây quang hợp giảm hoặc ngừng. Cây quang hợp tốt nhất trong khoảng nhiệt độ: 20-300C

20/Taïi sao ban ñeâm khoâng neân ñeå nhieàu hoa hoaëc caây xanh trong phoøng nguû ñoùng kín cöûa?

Vì ban ñeâm caây khoâng quang hôïpnhöng vaãn duy trì hoâ haáp,/caây seõ laáy khí ôxi vaø thaûi ra nhieàu khí cacbônic /neân seõ laøm cho ngöôøi nguû deã bò ngaït thôû,coù theå cheát.21/ Ở những cây lá rụng sớm hoc lá biến thành gai thì chức năng quang hợp do bộ phận nào đảm nhiệm? VÌ sao?

Ở những cây lá rụng sớm hoặc lá biến thành gai thì chức năng quang hợp do thân đảm nhiệm vì thân hoặc cành của những cây đó có màu xanh do phần thịt vỏ của chúng có chứa lục lạp nên có thể thực hiện quang hợp thay cho lá?22. Hoa gồm những bộ phận nào? Bộ phận nào là quan trọng nhất? vì sao?

a) Hoa gồm: cuống, đế, đài, tràng, nhị và nhụy

b) Nhị và nhụy là bộ phận quan trọng nhất vì: Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

+ Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.+ Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương