Câu : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1- 1đ) a) Số liền trước của 89 là: A. 90 B. 87 C. 88 b) Điền số thích hợp: 17 -…7 = 10 A. B. C. 17 Câu 3tải về 33.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2023
Kích33.05 Kb.
#185625
Câu 1
Tổng hợp word formation bắt đầu bằng D trong tiếng Anh ..., Chinh phục đề thi vào 10 chuyên - Khối chuyên Anh (Dương Thị Hương
    Điều hướng trang này:
  • Câu 9.

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1-1đ)
a) Số gồm 7 chục và 8 đơn vị được viết là:
A. 87
B. 67
C. 78
b) Số nào lớn nhất trong các số dưới đây?
A. 89
B. 98
C. 90
Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1- 1đ)
a) Số liền trước của 89 là:
A. 90
B. 87
C. 88
b) Điền số thích hợp: 17 -…7…..= 10
A. 8
B. 7
C. 17
Câu 3: Viết vào chỗ chấm: (M1- 1đ)
55: ……nam mươi năm……………… Sáu mươi tư:…64…………………
70:…………bảy mươi………… Ba mươi ba:……33…………….....
Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)
a) 51 + 17 68 b) 31+ 7 38
c) 89 – 32 00.
32 d) 76 - 5
Câu 5: >, <, = (M1-1đ)
41 + 26 …………67
52 + 20 …………74
36…………….78 - 36
20 …………….58 - 48
Câu 6: Tính (M2- 1đ)
a) 87cm - 35cm + 20 cm = ………………..
b) 50 cm + 27cm – 6 cm = ……………..
Câu 7: Cho các số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)
a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….
b) Các số lớn hơn 58 là: ………………………………………………………
c) Số lớn nhất là: ……………………………………………………………..
Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ bên có:
………….hình tam giác
…………..hình vuông
…………..hình trònCâu 9. Số (M3-1đ)

Câu 10. Đức có 78 viên bi, Đức cho bạn 34 viên bi. Hỏi Đức còn lại bao nhiêu viên bi? (M3-1đ)
Phép tính:..............................................................
Trả lời:....................................................................
tải về 33.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương