Covid safety Plan Guidelines 01-07-2020tải về 177.28 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2020
Kích177.28 Kb.
  1   2   3

English

Vietnamese

GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN

CÁC HƯỚNG DẪN CHO KẾ HOẠCH AN TOÀN VỚI COVID (COVID SAFETY PLAN) CỦA QUÝ VỊ

Updated 19 June 2020

Được cập nhật vào ngày 19 tháng 6 năm 2020

Thank you for working with us to reduce the impact of

COVID-19 in the ACT.

Cảm ơn quý vị đã làm việc cùng chúng tôi để giảm sự tác động của COVID-19 trong ACT.

This document provides guidance for the following businesses and undertakings that are required to develop a COVID Safety Plan:

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho các doanh vụ và hoạt động kinh doanh sau, cần phải xây dựng một Kế hoạch An toàn với COVID:

 • Restaurants and cafes offering dine-in - This includes hotel-based restaurants and cafes services

 • Gyms, health clubs, fitness or wellness centres

 • Yoga, barre, pilates, spin facilities

 • Swimming pools

 • Boot camps and personal trainers

 • Personal services (e.g. hairdressers, barbers, nail salons, tattoo or body modification studios, day spas, and non-therapeutic massage services)

 • Organisers of weddings and funerals

 • Auction houses

 • Real estate agencies conducting open home inspections or auctions

 • Libraries

 • Các nhà hàng và tiệm café phục vụ ăn uống tại chỗ - Đây bao gồm các dịch vụ nhà hàng và tiệm café trong các khách sạn

 • Các phòng tập thể dục, câu lạc bộ sức khỏe, các trung tâm thể dục hay luyện tâm

 • Các cơ sở yoga, tập ba-lê, pilates và chơi bóng cri-kê

 • Các hồ bơi

 • Các trại huấn luyện ngoài trời và những người hướng dẫn tập thể dục cá nhân

 • Các dịch vụ cá nhân (ví dụ, tiệm uốn tóc, cắt tóc, các tiệm làm móng, phòng xăm hình hay biến đổi cơ thể, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban ngày, và các dịch vụ mát-xa không phải trị liệu)

 • Các tổ chức cử hành hôn lễ và tang lễ

 • Các cuộc đấu giá nhà

 • Các đại lý bất động sản tiến hành các cuộc thăm quan các căn nhà mở cửa hay các cuộc đấu giá nhà

 • Các thư viện

 • Galleries, museums, national institutions or historic sites.

 • Clubs and licensed venues

 • Cinemas, movie theatres and open-air drive-in cinemas

 • Choirs, bands and orchestras

 • Dance classes

 • Concert venues, theatres, arenas, auditoriums or outdoor venues

 • Indoor Amusement Centres, Arcades, and Outdoor or Indoor Play Centres

 • Hotels

 • Organised sport

 • Betting agencies

 • Các phòng tranh nghệ thuật, viện bảo tàng, các định chế quốc gia hay những nơi lịch sử

 • Các câu lạc bộ và các địa điểm phục vụ rượu có giấy phép

 • Các rạp chiếu phim, các nhà hát và các rạp chiếu phim ngoài trời cho phép lái xe vào

 • Các ca đoàn, ban nhạc và dàn nhạc

 • Các lớp khiêu vũ

 • Các địa điểm hòa nhạc, nhà hát, đấu trường, sân vận động hay các địa điểm ngoài trời

 • Các Trung tâm Vui chơi Giải trí Trong nhà, các Phòng Giải trí, và các Trung tâm Vui chơi Ngoài trời hay Trong nhà

 • Các Khách sạn

 • Các hoạt động thể thao có tổ chức

 • Các đại lý cá cược

For places of worship and religious ceremonies, a COVID Safety Plan is required for those who wish to increase gatherings up to 100 people.

Đối với những nơi thờ phượng và các nghi lễ tôn giáo, Kế hoạch An toàn với COVID là điều cần phải có với những ai muốn tăng các cuộc tụ họp lên tới 100 người.

The ACT does not require the use of a standard template for ACT businesses to use when developing their COVID Safety Plan, as we are looking to try and maintain a level of flexibility for

businesses. If all matters within this Guideline document are addressed in a written or electronic form that can be produced during a compliance check, this will be sufficient to constitute a

COVID Safety Plan for your business.


ACT không đòi hỏi các doanh vụ của ACT phải sử dụng mẫu tiêu chuẩn khi xây dựng Kế hoạch An toàn COVID của mình, bởi chúng tôi muốn cố gắng và duy trì một mức độ linh hoạt cho các doanh vụ. Nếu tất cả các vấn đề trong tài liệu Hướng dẫn này được xử lý trong một mẫu được viết ra hoặc mẫu điện tử mà có thể được trình ra trong cuộc kiểm tra sự tuân thủ, thì đó sẽ là đủ để là một Kế hoạch An toàn với COVID cho doanh vụ của quý vị.

Some jurisdictions and industry peak bodies have developed templates. For businesses seeking a template the NSW and Commonwealth Governments websites may have some useful

information. Alternatively get in touch with your industry peak body.Một số hệ thống tài phán và các cơ quan quản lý ngành nghề có thể đưa ra các mẫu sẵn. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm một mẫu sẵn, các trang mạng của Chính phủ NSW và Liên bang có thể có một số thông tin hữu ích. Một cách khác là liên lạc với cơ quan quản lý ngành nghề của quý vị.

NSW

NSW

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe-businesses

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe-businesses

Commonwealth

Liên bang

AIS Framework for Rebooting Sport in a COVID-19 Environment

Khung khuôn khổ của AIS để Khởi động Lại Hoạt động Thể thao trong Môi trường COVID-19

https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport

https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport

Note: If your sporting organisation or club has a ‘Return to Play in a COVID Safe Environment Plan’, this will meet the requirements of the COVID Safety Plan. Therefore, there is no requirement

to produce an additional COVID Safety Plan.Xin lưu ý: Nếu tổ chức hay câu lạc bộ thể thao của quý vị có một ‘Return to Play in a COVID Safe Environment Plan’ ('Kế hoạch Trở lại Chơi trong Môi trường An toàn với COVID'), thì kế hoạch này sẽ đáp ứng được các đòi hỏi của Kế hoạch An toàn với COVID. Vì vậy, không có đòi hỏi về việc đưa ra một Kế hoạch An toàn với COVID thêm nữa.

When developing your COVID Safety Plan should take into consideration the requirements of Public Health Directions and ACT COVID Safety Plan Guidelines and any other specific

requirements for your sector/industry specific to the ACT, along with the information and advice provided in these guidelines.Khi xây dựng Kế hoạch An toàn với COVID của mình, quý vị nên xét đến những đòi hỏi của Public Health Directions (Các Chỉ thị về Y tế Công cộng) và Các Hướng dẫn về Kế hoạch An toàn với COVID của ACT cũng như bất kỳ đòi hỏi cụ thể nào khác đối với lĩnh vực/ngành nghề của quý vị cụ thể cho ACT, cùng với các thông tin và sự cố vấn được cung cấp trong các hướng dẫn này.

There are also a range of fact sheets, case studies and other useful resources contained within the Business Resource Kit www.covid19.act.gov.au/resources.

Còn có nhiều tờ dữ kiện thực tế, các trường hợp điển cứu và các tư liệu hữu ích khác trong Bộ Tư liệu của Doanh vụ www.covid19.act.gov.au/resources.

For the latest advice on restrictions go to www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do or call the COVID-19 helpline on (02) 6207 7244.

Muốn biết hướng dẫn mới đây nhất về những hạn chế, xin quý vị truy cập www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do hoặc gọi đường dây giúp đỡ về COVID-19 qua số (02) 6207 7244.

To discuss your business needs, call the Access Canberra Business Liaison Line on (02) 6205 0900.

Muốn trao đổi các nhu cầu kinh doanh của mình, xin quý vị gọi Access Canberra Business Liaison Line qua số (02) 6205 0900.

Canberra Business Advice and Support Service Business owners can receive up to four hours of free, tailored advice and access online business development resources. Call (02) 6297 3121.

Các chủ Doanh vụ thuộc chương trình Cố vấn Kinh doanh và Dịch vụ Hỗ trợ của Canberra có thể nhận được tối đa tới bốn giờ đồng hồ cố vấn miễn phí, thích hợp cho từng doanh vụ và tiếp cận các tư liệu phát triển kinh doanh trực tuyến. Xin quý vị gọi số (02) 6297 3121.

Your obligations

Các bổn phận của quý vị

The ACT Public Health (Restricted Activities – Gatherings, Business or Undertakings) Emergency Direction 2020 imposes a

requirement on several categories of business or undertaking to develop and follow a COVID Safety Plan.(Restricted Activities – Gatherings, Business or Undertakings) Emergency Direction (Chỉ thị cho Tình trạng Khẩn cấp (Các Hoạt động bị Hạn chế - Các cuộc Tụ họp, Doanh vụ hay Hoạt động Kinh doanh) của Y tế Công ACT Năm 2020 áp đặt đòi hỏi đối với một số loại doanh vụ hay hoạt động kinh doanh phải xây dựng và tuân theo một Kế hoạch An toàn với COVID.

This information sheet outlines the range of considerations you should take into account when developing your COVID Safety Plan and the resources you can access when developing

your plan. You will be stepped through:Tờ thông tin này nêu sơ lược về những điều quý vị nên xem xét khi xây dựng Kế hoạch An toàn với COVID của mình và các tư liệu quý vị có thể tiếp cận khi xây dựng kế hoạch này của mình. Quý vị sẽ qua các bước:

 • Ensuring physical distancing

 • Cleaning, sanitising and hygiene activities

 • Managing staff or customers presenting with illness

 • Additional requirements for certain businesses and organisations, including those required to request contact

information from patrons or visitors and record it if received

 • Compliance and enforcement.

 • Bảo đảm việc giãn cách

 • Lau chùi, khử trùng và vệ sinh

 • Quản lý nhân viên hay khách hàng có biểu hiện bị bệnh

 • Các đòi hỏi thêm đối với một số doanh vụ và tổ chức nhất định, bao gồm các doanh vụ và tổ chức cần phải yêu cầu thông tin liên lạc từ khách hàng hay khách thăm và lưu giữ các thông tin này nếu nhận được

 • Tuân thủ và thực thi.

The COVID Safety Plan must be in writing and available to be produced on request by compliance and enforcement officers, but it does not need to be submitted for approval.

Kế hoạch An toàn với COVID phải được viết ra và có thể trình ra khi được nhân viên kiểm tra về sự tuân thủ và thực thi yêu cầu, nhưng kế hoạch này không cần được nộp để được phê duyệt.

The COVID Safety Plan should identify the risks posed by COVID-19 to your staff (including contractors and volunteers), business and customers, and should be guided by this checklist.

Kế hoạch An toàn với COVID nên xác định các nguy cơ mà COVID-19 gây ra cho nhân viên của quý vị (bao gồm những người làm theo hợp đồng và các thiện nguyện viên), cho việc kinh doanh và khách hàng, và nên sử dụng danh sách kiểm tra này làm hướng dẫn.

Not all the points in this checklist will apply to every business, and this checklist is not intended to be exhaustive.

Không phải tất cả các điểm trong danh sách kiểm tra này sẽ áp dụng với từng doanh vụ, và danh sách kiểm tra này không phải là đầy đủ tất cả.

The development of a COVID Safety Plan is an important step in ensuring that you keep your staff and the broader community safe. You should consult with your staff as you develop your COVID Safety Plan to ensure they are aware of their responsibilities and are able to carry them out.

Xây dựng Kế hoạch An toàn với COVID là một bước quan trọng trong việc bảo đảm là quý vị giữ cho nhân viên và cộng đồng của mình được an toàn. Quý vị nên nói chuyện với nhân viên của mình khi xây dựng Kế hoạch An toàn với COVID của quý vị để bảo đảm là họ biết các trách nhiệm của mình và có thể thực hiện các trách nhiệm này.

Your COVID Safety Plan should be revisited and updated following further updates to public health advice, and any changes to the Public Health Directions.

Kế hoạch An toàn với COVID của quý vị nên được xem xét lại và được cập nhật tiếp sau những cập nhật thêm trong trong hướng dẫn về y tế công cộng, và bất kỳ sự thay đổi nào trong các Chỉ thị về Y tế Công cộng.

Completing a COVID Safety Plan does not replace your responsibilities under the Work Health Safety Act 2011 (ACT).

Việc hoàn thành COVID Safety Plan không thay thế cho các trách nhiệm của quý vị theo Work Health Safety Act 2011 (ACT) (Đạo luật về sự An toàn của Sức khỏe Nghề nghiệp Năm 2011).

Check if your venue can re-open

Kiểm tra xem địa điểm của quý vị có thể mở cửa trở lại được không

Before you re-open or re-commence operations check for any changes to business restrictions and the Public Health Directions through the following link: https://www.covid19.act.gov.au/

Trước khi quý vị mở cửa trở lại hay bắt đầu hoạt động trở lại, hãy kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào về các hạn chế kinh doanh và các Chỉ thị về Y tế Công cộng, qua đường kết nối sau: https://www.covid19.act.gov.au/

Ensure physical distancing

Bảo đảm việc giãn cách

All businesses and undertakings should implement physical distancing as outlined in the Public Health Directions, including:

Tất cả các doanh vụ và hoạt động kinh doanh nên thực hiện việc giãn cách như được nêu ra trong các Chỉ thị về Y tế Công cộng, bao gồm:

 • With the exception of staff in hospitality businesses only, there must be at most one person per 4 square metre of space available in an indoor or outdoor space.

 • Với ngoại lệ là các nhân viên trong doanh vụ phục vụ khách mà thôi, bằng không phải có ít nhất không gian để bảo đảm một người trên 4 mét vuông trong không gian trong nhà hay ngoài trời.

 • Appropriate social distancing measures must be put in place, including maintaining a distance of 1.5 metres between people, where possible and as much as possible.

 • Các biện pháp giãn cách xã hội thích hợp phải được áp dụng, bao gồm việc duy trì khoảng cách 1,5 mét giữa mọi người với nhau, trong trường hợp có thể và càng nhiều càng tốt.

More information about how to implement physical distancing measures in your premises can be found at https://www.covid19.act.gov.au

Thông tin thêm về cách thực thi các biện pháp giãn cách trong cơ sở của quý vị, có thể được tìm thấy tại trang mạng https://www.covid19.act.gov.au

Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities

Lau chùi, Khử trùng và Vệ sinh

All businesses and undertakings are required to demonstrate appropriate hand and respiratory hygiene. Businesses should also ensure they maintain appropriate cleaning and sanitising practices and supplies.

Tất cả các doanh vụ và hoạt động kinh doanh cần phải cho thấy việc vệ sinh tay và hô hấp thích hợp. Các doanh vụ cũng nên bảo đảm là họ duy trì thông lệ và cung cấp đồ cho việc khử trùng và lau chùi thích hợp.

 • For more information about how to implement proper cleaning click here

 • For more information about how to implement good hygiene in the workplace click here

 • Để biết thêm thông tin về cách thực thi việc lau chùi cẩn thận click here

 • Để biết thêm thông tin về cách thực thi vệ sinh sạch sẽ tại nơi làm việc click here

Training

Huấn luyện

It is strongly recommended that all people working within a business, whether they be owners, employees or contractors, undertake relevant training.

Điều được khuyến cáo mạnh mẽ là tất cả những người làm việc trong doanh vụ, bất kể họ là chủ nhân, nhân viên hay người làm theo hợp đồng, thực hiện việc huấn luyện phù hợp.

 • A range of training options are available, some of which are nationally recognised, subsidised by government or free for the learner. More information about options available can be found at https://www.covid19.act.gov.au/

 • Có nhiều lựa chọn huấn luyện khác nhau, một số được công nhận trên toàn quốc, được chính phủ trợ giá hoặc miễn phí cho người học. Thông tin thêm về các lựa chọn sẵn có có thể được tìm thấy tại trang mạng https://www.covid19.act.gov.au/

Manage staff or patrons/visitors presenting with illness

Quản lý nhân viên hay khách hàng/khách thăm có biểu hiện bị bệnh

The Government is urging everyone to stay home if they are unwell. This applies to staff and the broader community. Businesses and undertakings should also be prepared to turn patrons or visitors away if they have clear symptoms of illness.

Chính phủ đang cố thuyết phục tất cả mọi người ở nhà nếu họ không khỏe. Việc này áp dụng với nhân viên và cộng đồng rộng lớn hơn. Các doanh vụ và hoạt động kinh doanh cũng nên được chuẩn bị để từ chối cho khách hàng hay khách thăm vào cơ sở của mình nếu họ có các triệu chứng rõ ràng của bệnh.

 • More information about how to manage staff or patrons who are unwell can be found at:

https://www.covid19.act.gov.au/businesshub/workplace-health-and-safety

 • If a direction is issued requiring your workplace to close due to confirmed case of COVID19 contamination, you must notify

WorkSafe ACT.

 • Thông tin thêm về cách quản lý nhân viên hay khách hàng không khỏe, có thể được tim thấy tại trang mạng:

https://www.covid19.act.gov.au/businesshub/workplace-health-and-safety

 • Nếu chỉ thị được đưa ra đòi hỏi nơi làm việc của quý vị phải đóng cửa do có trường hợp được xác nhận là bị nhiễm COVID19, quý vị phải thông báo cho WorkSafe ACT biết.

Additional Requirements

Các Đòi hỏi Thêm

Some businesses and organisations will be required to provide additional information in their COVID Safety Plans and request contact information from patrons and visitors and record such details if they are provided.

Một số doanh vụ và tổ chức sẽ cần phải cung cấp các thông tin thêm trong Kế hoạch An toàn với COVID của mình và yêu cầu thông tin liên lạc từ các khách hàng và khách thăm rồi lưu lại các chi tiết này nếu được họ cung cấp.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương