Công văn 6310/tchq-txnktải về 51.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.04.2019
Kích51.42 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • Nơi nhận

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 6310/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.
/c: Lô F1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được 21 Đơn đề nghị xác định trước mã số (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) kèm tài liệu của Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Công ty), trong đó 8/21 đơn có kèm mẫu hàng. Liên quan đến đề nghị của Công ty, Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng Cục Hải quan) đã có buổi đối thoại trực tiếp với đại diện Công ty ngày 25/08/2017 để làm rõ đặc điểm hàng hóa (của 8/21 đơn) và tiếp tục xử lý các đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty. Qua xem xét toàn bộ 21 đơn đề nghị xác định trước mã số và nội dung làm việc ngày 25/08/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ qui tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

2. Căn cứ Điều 8 quy định về phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:1. Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích Hệ thống HS.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 dưới đây.

2. Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:

a) Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất;

3. Theo Biên bản làm việc ngày 25/08/2017 giữa Cục thuế xuất nhập khẩu (Tổng Cục Hải quan) và đại diện Công ty thì: Công ty chỉ sản xuất được phần sứ, một số các phần chi tiết phụ kiện khác như nhựa và kim loại phải nhập, một số khác mua trong nước để lắp ráp thành bộ phụ kiện hoàn chỉnh. Các chi tiết trong mỗi phụ kiện Công ty không bán ra thị trường từng chi tiết, chỉ mua về và lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm để bán nguyên bộ sản phẩm (thiết bị vệ sinh). Có nhiều chi tiết phụ kiện nhập dùng lẫn được cho nhau. Sản phẩm bán là sản phẩm cuối cùng.

Do vậy, đề nghị Công ty xem xét tổng thể các mặt hàng trong 21 đơn đề nghị xác định trước mã số này và các mặt hàng linh kiện khác Công ty nhập khẩu để sản xuất thiết bị vệ sinh, trường hợp đáp ứng đúng theo quy tắc 2a trên thì phân loại theo sản phẩm nguyên chiếc là thiết bị vệ sinh mà không phân loại theo mã số của từng linh kiện theo từng đơn đề nghị xác định trước mã số.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể như: Đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị... .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TOTO Việt Nam biết và thực hiện.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái ( để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương


 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ CỦA CÔNG TY


(Kèm theo Công văn số: 6310/TCHQ-TXNK ngày 26 tháng 9 năm 2017)

STT

Đơn đề nghị XĐTMS

Ngày

Tên thương mại của mặt hàng đề nghị XĐTMS

Ký mã hiệu

1

08/2017/TVN-HS

03/08/2017

Nắp đậy van xả bằng nhựa loại B6067-884.

B6067-884

2

09/2017/TVN-HS

03/08/2017

Cần gạt xả bồn cầu bằng nhựa loại B5090-688.

B5090-688

3

12/2017/TVN-HS

08/08/2017

Nắp chuyển nước của van cấp, bằng nhựa.

HF9B161

4

13/2017/TVN-HS

08/08/2017

Lõi van cấp, bằng nhựa.

HF9B166

5

14/2017/TVN-HS

Không ngày

Thân van cấp, bằng nhựa.

HF9B171

6

18/2017/TVN-HS

24/08/2017

Nắp chụp trang trí và dẫn hướng phao cấp của van cấp nước trong bình xối bồn cầu, bằng nhựa.

HF9B157

7

21/2017/TVN-HS

12/09/2017

Nắp chắn nước của van cấp, bằng nhựa

HF9B182

8

19/2017/TVN-HS

12/09/2017

Cần phao cấp bằng nhựa

HF9B185

9

20/2017/TVN-HS

12/09/2017

Dẫn hướng màng ngăn của van cấp, bằng nhựa

HF9B181

10

05/2017/TVN-HS

03/08/2017

Bát sen tắm cầm tay bằng nhựa mạ crôm loại 9A084G-1.

9A084G-1

11

545/2017/TVN-EXIM

09/08/2017

Gác sen gắn tường bằng nhựa mạ crome loại A9A332Y.

A9A332Y

12

06/2017/TVN-HS

03/08/2017

Lõi van bằng nhựa loại T9B2119V1 dùng cho vòi chậu dạng tay gạt.

T9B2119V1

13

553/2017/TVN-EXIM

19/08/2017

Cổ thoát xả bằng đồng mạ crôm, dùng cho chậu rửa.

T6JV2N

14

03/2017/TVN-HS

03/08/2017

Bộ thoát xả bằng nhựa dùng cho bồn tắm loại DB503R-2B.

DB503R-2B

15

07/2017/TVN-HS

03/08/2017

Đệm nối tường bằng nhựa loại T64CP dùng cho bồn tiểu nam.

T64CP

16

04/2017/TVN-HS

03/08/2017

Ống nối sàn bằng nhựa loại TCP02-305 dùng cho bồn cầu.

TCP02-305

17

17/2017/TVN-HS

24/08/2017

Bản lề đóng êm của nắp đậy và bệ ngồi bồn cầu bằng nhựa loại ES014S.

ES014S

18

15/2017/TVN-HS

24/08/2017

Mũ chụp trang trí đinh vít cố định bồn cầu, bằng nhựa, màu trắng loại HF9A874#NW1.

HF9A874#NW1

19

16/2017/TVN-HS

24/8/2017

Mũ chụp trang trí đinh vít cố định bồn cầu, bằng nhựa, màu trắng loại H240#NWL

H240#NW1

20

510/2017/TVN-EXIM

22/08/2017

Bộ chốt cố định loại TS810DV3 dùng để cố định bình xối với bàn cầu

TS810DV3

21

554/2017/TVN-EXIM

19/08/2017

Nắp đậy và bệ ngồi bồn cầu có thể sưởi ấm, bằng nhựa, màu trắng, tự động đóng mở nắp, tự động xả bằng cảm ứng loại TCF993WA#NW 1

TCF993WA#NW1

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương