Công ty cổ phần thưƠng mại bia hà NỘItải về 45.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích45.03 Kb.


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘICÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 84 4 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

--------------------------------------------

Số: /BB.HĐQT-HAT Hà Nôi, ngày 30 tháng 03năm 2015BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thời gian: 13h 00 ngày 30 tháng 03 năm 2015

Địa điểm: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội


 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội.
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

 1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1/ Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

3/ Ông Phạm Việt Dũng - Ủy viên HĐQT

4/ Bà Phạm Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT

5/ Ông Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc

II. Thư ký ghi biên bản:

1/ Bà Lê Thị Thanh Bình - thư ký
 1. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản để bàn về các vấn đề sau:

- Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch, tài chính năm 2015 trình Đại hội cổ đông năm 2015

- Phân công công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2015

+ Công ty rà soát các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 theo đúng qui định đối với công ty niêm yết.
 1. Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

1.1. Năm 2014, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao, trong đó sản lượng đạt 50.977.390 lít, tăng 12% so với cùng kì và 5% so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch và cùng kì năm ngoái.

- Trong năm, công ty đã tổ chức thành công Câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội, tạo ra một sân chơi dành cho những người yêu thích Bia hơi Hà Nội– những người sẽ là tuyên truyền viên quảng cáo cho Bia hơi Hà Nội, cùng nhau xây dựng văn hóa uống bia hơi Hà Nội một cách văn minh lịch sự.

- Công ty đã xây dựng được hệ thống nhà hàng chuyên doanh sản phẩm Bia Hà Nội.

- Được sự nhất trí cao của Hội đồng quản trị, công ty đã tiến hành các thủ tục nhập thêm một lượng vỏ keg Bia hơi Hà Nội và mua thêm xe ô tô tải, kịp thời đón đầu vụ mùa năm nay….

- Sau 01 năm thực hiện ISO, công ty đã thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ và được đoàn kiểm tra đánh giá cao, thực hiện chuẩn chỉ trong công tác quản trị công ty.

- Tính đến nay, mức trích cho quỹ đầu tư phát triển của công ty tương đối cao, theo tư vấn của Kế toán trưởng Tổng công ty và Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đề nghị HĐQT xem xét mức chi trả cổ tức năm 2014 là 30%/năm.

1.2. Kế hoạch năm 2015

- Dự kiến kế hoạch tiêu thụ là 53 triệu lít. Để đạt được sản lượng tiêu thụ như vậy trong tình hình hiện nay là một thách thức lớn trước sự xâm nhập mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh.

- Việc siết chặt kiểm tra, phạt xe quá tải trọng cũng dẫn đến khả năng phải tăng số chuyến vận tải, phải tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

- Các điểm bán lớn ở nội thành bị thu hẹp dần, thay bằng nhiều điểm nhỏ, phân tán hơn nên khó khăn trong vận chuyển hơn, phải tăng thêm đầu xe, thêm đầu tuyến và chi phí làm hình ảnh, biển hiệu cũng tăng thêm nhiều.

- Công ty tiếp tục bám sát thực tế thị trường, nghiên cứu để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền.

- Kiểm tra các hình ảnh, biển bảng quảng cáo nhận diện thương hiệu bia hơi Hà Nội do Công ty cấp cho khách hàng trên thị trường; nếu hình ảnh nhận diện không còn tác dụng tốt nhân viên thị trường sẽ đề xuất cấp mới thay thế nhằm đảm bảo nhận diện thương hiệu sản phẩm.

- Thúc đẩy hoạt động của Câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội (HAT CLUB), bên cạnh việc tổ chức các buổi gặp mặt hàng quý, sẽ đẩy mạnh công tác chiêu mộ và quản lý hội viên, xây dựng chương trình kỷ niệm 1 năm ngày thành lập HAT Club và các chương trình gắn kết cộng đồng khác.
 1. Bà Phạm Thị Thu Hương:

- Đề nghị kế hoạch chi trả mức cổ tức năm 2015 là 25%/năm và xem xét đề nghị mức thưởng Ban quản lý và ban điều hành theo qui định, trình HĐQT Tổng công ty cho ý kiến chỉ đạo.

- Trong buổi làm việc với đại diện Tổng công ty về việc thẩm tra báo cáo kiểm toán tình hình tài chính của công ty, đại diện Tổng công ty cũng đánh giá cao các chỉ tiêu đạt được của công ty và đề nghị công ty tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, công ty cần rút kinh nghiệm một số nội dung để việc quản trị được tốt hơn.

- Nên bổ sung vào kế hoạch chi phí một số hạng mục:

+ Chương trình đào tạo, học tập đối với cán bộ quản lý cao cấp

+ Hỗ trợ trang thiết bị làm việc cho Ban quản lý điều hành và cán bộ chủ chốt
4.Ông Phạm Việt Dũng:

- Thống nhất đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2014 là 30%, kế hoạch 2015 là 25%

- Đề nghị để khuyến khích động viên Ban quản lý, điều hành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trích thưởng là 500.000.000 đồng.


 1. Ông Trần Đình Thanh:

- Về việc chi trả cổ tức tăng lên 30% và mức thưởng Ban quản lý và ban điều hành 500 triệu, đề nghị có giải trình cụ thể để báo cáo xin ý kiến Tổng công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Giám đốc công ty xem xét kế hoạch chuyển trụ sở công ty ra ngoài khu vực Tổng công ty.

- Về kế hoạch chi phí:

+ Đề nghị rà soát, thống kê tất cả các nhà hàng đã thực hiện làm biển trong năm 2014 và có kế hoạch rõ ràng trong năm 2015

+ Báo cáo đầy đủ về việc kiểm kê toàn bộ vỏ keg năm 2014 đến 31/12/2014.

+ Có kế hoạch trang bị , đãi ngộ đối với cán bộ quản lý.


III. Các quyết định được thông qua

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau: 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, giao Ban giám đốc công ty phân công công tác chuẩn bị tài liệu, phục vụ Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục theo đúng qui định đối với công ty niêm yết.

 2. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Biểu quyết nhất trí 5/5

- Thông qua Báo cáo của HĐQT: Biểu quyết nhất trí: 5/5

- Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015: Biểu quyết nhất trí: 5/5

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Biểu quyết nhất trí: 5/5

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015: Biểu quyết nhất trí: 5/5

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2015: Biểu quyết nhất trí: 5/5

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Biểu quyết nhất trí: 5/5
Cuộc họp kết thúc hồi 15h00 cùng ngày.

Biên bản họp HĐQT được lập thành 02 bản và được các thành viên HĐQT thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH


Lê Thị Thanh Bình

Trần Đình Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT:


- Ông Nguyễn Văn Hùng:
- Ông Phạm Việt Dũng:

- Bà Phạm Thị Thu Hương:

- Ông Vũ Anh Tuấn:

N¬i nhËn:


 • Thµnh viªn H§QT

 • Tr­ëng Ban kiÓm so¸t

 • L­u TK.H§QTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU

NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA HÀ NỘI


Số: /NQ-HĐQT.HATCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2015NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày tháng 03 năm 2015,


QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 • Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 • Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2015

 • Thống nhất nội dung các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua gồm:

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

 2. Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015

 3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

 4. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015

 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Lưu: TK.HĐQT

Trần Đình ThanhПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương