Công khai xã HỘi hóa trưƠng tiểu họC ĐẠi phongtải về 93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích93 Kb.
#1645

PHÒNG GDĐT BÌNH LỤC

TRƯỜNG THCS AN NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/QĐ-THCSAN

An Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục, năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN NỘI

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ công văn 1422/HDLN/GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 26/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Hà Nam;

Căn cứ thông tư 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ quyết định số 30/2016/ QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 1290/SGD ĐT - KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Căn cứ công văn 213/PGDĐT-KHTG ngày 22/9/2016 của Phòng GD Bình Lục về hướng dẫn thực hiện các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở GD công lập năm học 2016-2017

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Trường THCS An Nội;

Theo đề nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS An NộiQUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục TrườngTHCS An Nội, năm học 2016-2017, gồm các ông, bà có tên sau (Danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH BAN VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

TRƯỜNGTHCS AN NỘI, NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-THCSAN, ngày 18 tháng 10 năm 2016)

stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Ngọc

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch công đoàn

Phó trưởng ban

3

Trịnh Văn Hà

Trưởng ban ĐD CMHS trường

Phó trưởng ban

4

Nguyễn Văn Nhiên

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

5

Nguyễn Bình Minh

Chủ nhiệm lớp 6a

Ủy viên

6

Trần Thị Thủy

Chủ nhiệm lớp 6b

Ủy viên

7

Trần Thị Minh Duyên

Chủ nhiệm lớp 6c

Ủy viên

8

Trịnh Văn Doanh

Chủ nhiệm lớp 7a

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Phượng

Chủ nhiệm lớp 7b

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ nhiệm lớp 7c

Ủy viên

11

Trần Thị Lan Anh

Chủ nhiệm lớp 8a

Ủy viên

12

Vũ Hoàng Anh

Chủ nhiệm lớp 8b

Ủy viên

13

Trần Thị Thu Hồng

Chủ nhiệm lớp 8c

Ủy viên

14

Phùng Văn Thắng

Chủ nhiệm lớp 9a

Ủy viên

15

Trịnh Đức Hanh

Chủ nhiệm lớp 9b

Ủy viênPHÒNG GDĐT BÌNH LỤC

TRƯỜNG THCS AN NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/KH-THCSAN

An Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Năm học 2016-2017

 

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân;Căn cứ Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ công văn 1422/HDLN/GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 26/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Hà Nam;

Căn cứ thông tư 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ quyết định số 30/2016/ QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 1290/SGD ĐT - KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Căn cứ công văn 213/PGDĐT-KHTG ngày 22/9/2016 của Phòng GD Bình Lục về hướng dẫn thực hiện các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở GD công lập năm học 2016-2017

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Trường THCS An Nội;

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-THCSAN ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường THCS An Nội về việc thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục,

Ban vận động xã hội hóa giáo dục của Trường THCS An Nội xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2016-2017 với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp trong công tác xã hội hóa giáo dục tại nhà trường.

- Nhận thức của phụ huynh về công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được nâng lên và chuyển biến sâu sắc; phụ huynh chăm lo đến con em trong việc học tập và mua sắm đồ dùng phục vụ tốt cho việc dạy và học; quan tâm đến các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng; năng nổ, nhiệt tình trong công tác, có ý thức trách nhiệm cao.

- Cơ sở vật chất được sửa chữa, nâng cấp khang trang; trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, phục vụ tốt cho nhu cầu giảng dạy của giáo viên cũng như học tập của học sinh.

1.2. Khó khăn:

- Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá cao; đa số người dân sống bằng nghề nông, thu nhập thấp, kinh tế khó khăn.

- Một số phụ huynh vẫn còn giao khoán cho nhà trường và cho rằng công tác xã hội hóa giáo dục đây là công việc của ngành giáo dục.

2. Mục tiêu:

- Làm chuyển biến nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển xây dựng Nông thôn mới của địa phương; xác định rõ vai trò trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm thực hiện mục tiêu huy động các khoản đóng góp tự nguyện của cộng đồng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục.

- Phối hợp tốt với ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong việc vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia tư vấn, hổ trợ trường trong việc giáo dục học sinh.

- Tham mưu tốt với hội đồng giáo dục của xã, tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã An Nội trong việc chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

3. Biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục:

- Triển khai đến phụ huynh điều lệ trường THCS kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011; Thông tư 58/2011/BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD về qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT; Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và một số văn bản khác của ngành có liên quan đến cha mẹ học sinh.


- Ban giám hiệu cùng với các đoàn thể kết hợp thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh học sinh tham gia hỗ trợ tự nguyện các khoản đóng góp nhằm khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng như xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường.

- Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường một số công trình giáo dục.

- Tham mưu với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Ban đại diện cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục học sinh chưa ngoan, nhằm nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh của phụ huynh cũng như của cộng đồng.

- Thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục gồm các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cốt cán trong nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp. Ban vận động có trách nhiệm vận động các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và thông báo bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Ban vận động xã hội hoá giáo dục xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho các giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

          - Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chính quyền địa phương cũng như Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

- Các thành viên trong Ban vận động xã hội hoá giáo dục của nhà trường phải thực hiện đúng các qui định của pháp luật.Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, năm học 2016-2017 của Ban vận động xã hội hóa giáo dục Trường THCS An Nội./.
TRƯỞNG BAN

Trần Văn Ngọc


tải về 93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương