Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúctải về 47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích47 Kb.
#1031


UBND HUYỆN MỘC CHÂU

PHÒNG GD&ĐT


Số: 634/KH-PGD&ĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Mộc Châu, ngày 26 tháng 12 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017

cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu


Thực hiện Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017;

Thực hiện Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017;

Căn cứ Công văn số 2094/UBND-TCKH ngày 19/12/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị giao dự toán, thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Công khai và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu năm 2017.2. Yêu cầu

Hội nghị tổ chức gọn nhẹ và đạt mục đích, chất lượng, hiệu quả;

Sau Hội nghị, Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được giao phụ trách) các đơn vị trường học quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nghiêm túc tổ chức thực hiện tại các đơn vị.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian; địa điểm tổ chức Hội nghị

* Thời gian: Từ 14 giờ ngày 27/12/2016.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mộc Châu, Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

2. Thành phần

* Chủ trì: Ông Ngô Ngọc Toàn - Trưởng phòng GD&ĐT.

* Thành phần mời:

- Lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu;

- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Châu;

- Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Mộc Châu.* Thành phần triệu tập:

- Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được giao phụ trách trường), kế toán các đơn vị trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện;

- Cán bộ, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT.

3. Chương trình Hội nghị

- Giao Dự toán ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu năm 2017;

- Thảo luận;

- Kết luận và quán triệt các nội dung thực hiện của đồng chí Trưởng Phòng GD&ĐT.III. KINH PHÍ

Thực hiện theo quy định hiện hành.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và giao chuẩn bị nội dung Hội nghị;

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị.2. Các đơn vị trường học

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu. Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học, các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.


Nơi nhận:

- Các đơn vị trường học;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Website Phòng GD&ĐT;- Lưu: VT (Linh 75 bản).

TRƯỞNG PHÒNGNgô Ngọc Toàn

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN MỘC CHÂU

Từ 14 giờ ngày 27/12/2016, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mộc Châu

(Kèm theo Kế hoạch số 634/KH -PGD&ĐT ngày 26/12/2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu)

Stt

Nội dung công việc

Người điều hành

Người thực hiện

1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Lương Văn Linh - Viên chức Phòng GD&ĐT

Ông Lương Văn Linh - Viên chức Phòng GD&ĐT

2

Khai mạc Hội nghị và Thông qua Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; Quyết định số 165/QĐ-PGD ngày 22/12/2016 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mộc Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các trường THCS, PTDT BT THCS huyện Mộc Châu.

Ông Lương Văn Linh - Viên chức Phòng GD&ĐT

Ông Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng GD&ĐT

3

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu thông qua quyết định giao dự toán thu, chi năm 2017 cho các trường mầm non, tiểu học và quán triệt các nội dung liên quan đến việc sử dụng kinh phí.

Ông Lương Văn Linh - Viên chức Phòng GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Châu

4

Thảo luận

Ông Ngô Ngọc Toàn - Trưởng phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học

5

Kết luận, quán triệt các nội dung thực hiện và bế mạc Hội nghị
Ông Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng GD&ĐT
tải về 47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương