Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 176.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích176.35 Kb.
#1625

PHÒNG GD&ĐT CHỢ ĐỒN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC PHÁI

Số: /BC-THNPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngọc Phái, ngày tháng 04 năm 2016.


BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2015 -2016
Tên đơn vị: Trường Tiểu học Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn

I – SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Trường Tiểu học Ngọc Phái nằm ở Thôn Phiêng Liềng I – Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. với điều kiện địa lý tự nhiên phần lớn là rừng núi, có đường quốc lộ chạy qua…Trường Tiểu học Ngọc Phái nằm ở cụm trung tâm,cách trung tâm huyện 5 km về phía Bắc huyện Chợ Đồn. Năm học 2015 - 2016 trường có 154 học sinh, trong đó có 2 em học hoà nhập; Đa số học sinh là con em dân tộc trong đó có tới 42% là học sinh dân tộc Dao tập trung ở điểm trường Bản Cuôn cách trường chính gần 5 km về phía Bắc.

- Trường Tiểu học Ngọc Phái luôn sạch sẽ, thoáng mát, bàn ghế đầy đủ, phòng học trang trí đúng quy cách của Bộ giáo dục quy định, có nhà hiệu bộ, phòng họp nơi làm việc cho giáo viên; có sân chơi, bãi tập, cây xanh bóng mát, có nhà vệ sinh dành riêng cho cán bộ giáo viên và học sinh đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, có tường bao quanh đảm bảo an toàn cho nhà trường. Giáo viên và học sinh phấn khởi trong giảng dạy và học tập, phụ huynh yên tâm đưa con đến trường.

- Quá trình thành lập:Trường Tiểu học Ngọc Phái được thành lập ngày 29 tháng 6 năm1995 với tên gọi là trường Tiểu học Ngọc Phái. Trải qua gần 21 năm trưởng thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh ưu tú, nhiều học sinh của trường đã rất thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và xã hội, có người nay đã là cán bộ cấp xã, huyện, tỉnh.

- Năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Ngọc Phái được giao chỉ tiêu biên chế như sau:

* Tổng số cán bộ giáo viên,nhân viên: 20 nữ 17 dân tộc : 19.

Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 02

+ Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 15

+ Kế toán : 01

+ Thư viện thiết bị: 01

+ Y tế học đường: 01

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Đại học: 7

+ Cao đẳng: 7

+ Trung cấp sư phạm: 6

- Nhà trường thành lập 3 tổ sinh hoạt chuyên môn đó là: Tổ khối 1+2+3, tổ khối 4+5, tổ văn phòng.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên.

- Trường có Chi bộ độc lập, có 14 Đảng viên trực tiếp chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, Chỉ thị Nghị quyết của cấp Uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, hoạt động theo điều lệ trường Tiểu học.

- Công đoàn trường gồm 20 thành viên, hoạt động theo Luật Công đoàn có chức năng nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao.2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

Năm học 2015– 2016 nhà trường thực hiện nhiệm vụ: tổ chức giảng dạy, học tập và thực hiện các hoạt động giáo dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và thực hiện giảng dạy, học tập theo Mô hình trường Tiểu học mới VNEN.II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Những biện pháp tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được:

* Những biện pháp tổ chức thực hiện.

a/ Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Nhµ trêng luôn thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

- C¸n bé gi¸o viªn tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp häc chÝnh trÞ do cÊp trªn tæ chøc.

- Thùc hiÖn tèt nghÜa vô cña ngêi c«ng d©n ở nơi cư trú. TËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt.b/ Công tác phổ cập giáo dục tiểu học

- Thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa công tác phổ cập giáo dục, để xã hội hoá toàn dân.

- Ngay từ đầu năm, trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể chủ động điều tra, cập nhật số liệu thường xuyên, củng cố vững chắc hiệu quả PCGDĐĐT từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

- Để bỏ học nhà trường đã có nhiều biện pháp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi như: luôn quan tâm động viên, miễn giảm các khoản tiền đóng góp của nhà trường và ủng hộ quần áo, sách vở.

Trường duy trì PCGDTHDĐT mức độ III

c /Công tác chuyên môn:

- Ngay từ đầu năm nhà trường tiến hành đại hội công chức xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thực hiện, phân công giáo viên giảng dạy phù hợp với năng lực của từng gi¸o viªn.

- Dạy đúng, dạy đủ nội dung chương trình do Bộ Giáo dục ban hành, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

c/ Công tác quản lý:

- Tổ chức quản lý theo điều lệ trường Tiểu học. Chủ động phối hợp thống nhất với các đoàn thể ®Ó xây dựng tËp thÓ v÷ng m¹nh , thèng nhÊt.

- Chỉ đạo c¸n bé gi¸o viên nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, chấn chỉnh nề nếp, tăng cường hiệu quả quản lý, điều chỉnh bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ, lề lối làm việc của giáo viên.

- Đảm bảo thông tin 2 chiều chính xác, kịp thời, triển khai đầy đủ các văn bản chế độ chính sách về quản lý tài chính, nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.Thực hiện chế độ thu chi công khai rõ ràng, đúng mục đích.

- Chỉ đạo tốt công tác hành chính, quản lý thư viện, thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện cho dạy và học.

- Lưu giữ hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định của nhà nước, cập nhật số liệu kịp thời chính xác.

- Khèi thi ®ua kiÓm tra chéo thi đua ®¹t lo¹i: Tèt

* Việc đổi mới công tác quản lý

+ Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

+ Tổ chức thực hiện tốt những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ- viên chức, của người học.

- Cuối năm thực hiện đánh giá cán bộ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

d/ Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể

- Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương , l·nh đạo cÊp trªn n©ng cÊp bæ xung c¬ së vËt chÊt ®Ó trêng tiÕn tíi ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é II

- Phối hợp với công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh để xây dựng kế hoạch hành động có sự phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Phát động phong trào thi đua trong tập thể CBGV- NV và học sinh, khen thưởng động viên kịp thời.

2 Công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất.

Trường triển khai thực hiện tài chính đúng thủ tục, trình tự đảm bảo chi đúng chi đủ nguồn ngân sách cấp.

Cơ sở vật chất được củng cố, sửa chữa thay thế đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường và sử dụng đúng mục đích.

Thiết bị, tài liệu được cấp phát huy được hiệu quả trong giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục của nhà trường.6. Kết quả cụ thể:

* Đăng ký đầu năm học 2015 – 2016:

Khối

Lớp

TS học sinh

Năng lực

Phẩm chất

HSHTCT lớp học

Học sinh được khen

Số lượng

Tỉ lệ

%

Số lượng

Tỉ lệ

%

Số lượng

Tỉ lệ

%

Toàn diện

1 trong 3 nội dung

Số lượng

Tỉ lệ

%

Số lượng

Tỉ lệ

%

1

38

38

100

38

100

38

100

9

23,7

17

44,7

2

33

33

100

33

100

33

100

8

24,2

14

42,4

3

26 (02 hòa nhập)

24

100

24

100

24

100

6

25

10

41,7

4

29(01HN)

28

100

28

100

28

100

7

25

12

42,9

5

28

28

100

28

100

28

100

7

25

12

42,9

Cộng

154(03H)

151

100

151

100

151

100

37

24,3

65

42,7

* Kết quả cuối năm đạt:

Khối

Lớp

TS học sinh

Năng lực

Phẩm chất

HSHTCT lớp học

Học sinh được khen

Số lượng

Tỉ lệ

%

Số lượng

Tỉ lệ

%

Số lượng

Tỉ lệ

%

Toàn diện

1 trong 3 nội dung

Số lượng

Tỉ lệ

%

Số lượng

Tỉ lệ

%

1

38

38

100

38

100

38

100

8

21,1

16

42,1

2

33

33

100

33

100

33

100

10

30,3

13

39,4

3

26 (02 hòa nhập)

24

100

24

100

24

100

7

29,2

9

37,5

4

29

29

100

29

100

29

100

8

27,6

13

44,8

5

28

28

100

28

100

28

100

9

32,1

12

42,9

Cộng

154(02 hòa nhập)

152

100

152

100

152

100

42

27,6

63

41,4

- Thi TDTT cấp huyện đạt ba giải: 01 giải nhất và 01 giải ba cá nhân.

01 giải nhất đồng đội

- Thi phụ trách sao giỏi, sao nhi đồng chăm ngoan cấp huyện đạt giải ba* Kết quả thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên

TS CB, GV, NV

CBQL

Xếp loại tay nghề giáo viên

Nhân viên

Đề nghị danh hiệu TĐ năm học 2015 - 2016

Danh hiệu thi đua tập thể

TS GV

Giỏi

Khá

TB

Yếu

CSCSTT

HT

NV

Không HT

NV
20 (01 xét thi đua ở PGD&

ĐT)


02

15

14

1

0

0

03

2

16

1

0

TTLĐTT

- Có 02 giáo viên thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 01 giáo viên thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Đối với tập thể :


Đạt danh hiệu

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Trường

LĐTT

LĐTT

LĐTT

Công đoàn

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

Chi bộ Đảng

TSVM

TSVM

TSVM

Liên đội

Mạnh cấp tỉnh

Mạnh cấp tỉnh

Đề nghị mạnh cấp tỉnhIII / CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013-2014

Tập thể Lao động Tiến tiến

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND huyện Chợ Đồn.

2014-2015

Tập thể lao động Tiên tiến

Quyết định số1493/QĐCT ngày20/7/2015 của UBND huyện Chợ Đồn.

Trên đây là những thành tích đạt được của trường Tiểu học Ngọc Phái về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đề nghị hội đồng thi đua cấp trên xem xét và công nhận tập thể lao động tiên tiến./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Chợ Đồn ( b/c)

- Lưu VT, HSTĐ.


TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Bàn Văn Nhất

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ ĐỒN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC PHÁIBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Năm học 2015 -2016.

Họ và tên : Bàn Văn Nhất

Chức vụ : Hiệu trưởng

Đơn vị:Trường Tiểu học Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn- Tỉnh Bắc Kạn

Ngọc Phái, tháng 5 / 2016

tải về 176.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương