Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.39 Mb.
trang9/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

8.2. Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Trình bày quan niệm của một số môn khoa học xã hội về cơ cấu xã hội (triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, chính trị học, lịch sử), từ đó so sánh với quan niệm của xã hội học.

2.Trình bày quan niệm của một số nhà xã hội học trên thế giới và Việt Nam về cơ cấu xã hội, từ đó nêu khái niệm về cơ cấu xã hội.

3. Trình bày khái niệm nhóm xã hội và các loại nhóm xã hội, cho ví dụ minh hoạ với mỗi loại nhóm xã hội

4. Vị thế xã hội và vai trò xã hội là gì, nêu mối quan hệ giữa chúng

5. Thế nào là vị thế xã hội, những yếu tố nào tạo nên vị thế xã hội. Trình bày các loại vị thế xã hội

6. Trình bày những nội dung nghiên cứu và các loại vai trò xã hội

7. Thế nào là thiết chế xã hội ? chức năng của thiết chế xã hội. Vận dụng phân tích một số thiết chế xã hội cơ bản (gia đình, giáo dục, kinh tế, tôn giáo)

8. Thế nào là cơ cấu xã hội – nghề nghiệp, cho ví dụ minh hoạ và nêu ứng dụng.

9. Thế nào là cơ cấu xã hội – dân số, cho ví dụ minh hoạ và nêu ứng dụng.

10. Phân tầng xã hội là gì ? nêu các phương pháp nhận diện về phân tầng xã hội

11. Trình bày những lý thuyết cơ bản giải thích về phân tầng xã hội (lý thuyết chức năng, lý thuyết xung đột, lý thuyết dung hoà)

12. Tính cơ động xã hội là gì ? trình bày các hình thức cơ động xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ động xã hội.


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Các vấn đề xã hội đương đại (Contemporary Social Issues)

Mã học phần: XH02057

Số tín chỉ: 2TC: 1,5-0.5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Công tác xã hội

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Các vấn đề xã hội đương đại (Contemporary Social Issues)

1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Lưu Hồng Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa xã hội học, tiến sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Cơ cấu xã hội, Phân tầng xã hội, xã hội học đô thị, phương pháp nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu truyền thông, Xã hội học quản lý

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0913043663 Email: luuhongminh@ajc.edu.vn

 • Giảng viên 2: Họ và tên: Vũ Hào Quang

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Xã hội học, PGS, TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lý, Dư luận xã hội Biến đổi xã hội, Lịch sử xã hội học, Lý thuyết xã hội học …

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0913372726; Email: vuhaoquang@ajc.edu.vn

 • Giảng viên 3: Họ và tên: Phạm Võ Quỳnh Hạnh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Xã hội học, Thạc sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết Phát triển, phương pháp nghiên cứu xã hội học, Cơ cấu xã hội, Xã hội học quản lý, xã hội học đô thị …

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0912789513; Email: phamvoquynhhanh@ajc.edu.vn

2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Các vấn đề xã hội đương đại

- Tên học phần bằng tiếng Anh: Contemporary Social Issues

- Mã học phần: XH02057

- Học phần tiên quyết: Xã hội học đại cương, Lý thuyết xã hội học

- Loại học phần : Tự chọn

- Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 23 tiết

+ Giờ thực hành: 15 tiết

Khoa phụ trách học phần: Khoa Xã hội học3. Mục tiêu của học phần:

Nội dung môn học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích các vấn đề xã hội bức xúc, quan trọng có liên quan tới quá trình biến đổi và phát triển xã hội đương đại ở qui mô các quốc gia và Toàn cầu và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.4. Chuẩn đầu ra

CDR 1: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm và sự tác động của Toàn cầu hóa, Biến đổi khí hậu, Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến xã hội Việt Nam .

CDR 2: Có kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm và sự tác động của Vấn đề chiến tranh, khủng bố và lãnh thổ quốc gia; Vấn đề tôn giáo và sắc tộc; Vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng xã hội; Vấn đề giá trị, chuẩn mực và niềm tin xã hội đến xã hội Việt Nam.

CDR 3: Vận dụng được một số lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học vào phân tích các vấn đề xã hội ở Việt Nam: nhận biết, phân tích, bình luận, phê phán các dữ liệu nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam.

CDR 4: Có tư duy sáng tạo để thiết kế nghiên cứu trên các lĩnh vực xã hội có liên quan đến xã hội Việt Nam:

+ Lập kế hoạch và xây dựng một đề tài nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên đến xã hội Việt Nam: Xác định được vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, v.v.

+ Xây dựng được bộ công cụ như bảng hỏi, bảng hướng dẫn phỏng vấn sâu cho các đề tài nghiên cứu nêu trên.

+ Phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu.CDR 5: Có khả năng để xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

CDR 6: Về thái độ, phẩm chất đạo đức

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo thông qua làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài..

- Trung thực, chính trực; cảm thông, sẵn sàn giúp đỡ bạn bè.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ độc độc lập

- Sẵn sàng truyền bá thi thức môn học

CDR 7: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu như: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập của mình.

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Kỹ năng tư duy hệ thống

4. Tóm tắt nội dung học phần: M«n Các vấn đề xã hội đương đại được thực hiện sau khi học các học phần về cơ sở ngành và các môn về phương pháp nghiên cứu xã hội học. Học phần bao gồm nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n và kỹ năng phân tích những vấn đề bức xúc, quan trọng có liên quan tới quá trình biến đổi và phát triển xã hội đương đại ở qui mô Việt Nam và Toàn cầu. Những vấn đề xã hội đương đại được đề cập đến trong môn học này gồm: Vấn đề Toàn cầu hóa, Biến đổi khí hậu, Cách mạng Công nghiệp 4.0; Vấn đề chiến tranh, khủng bố và lãnh thổ quốc gia; Vấn đề tôn giáo và sắc tộc; Vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng xã hội; Vấn đề giá trị, chuẩn mực và niềm tin xã hội. Những kiến thức này góp phần nâng cao sự hiểu biết của sinh viên về các vấn đề nổi bật của xã hộiđương đại, tạo điều kiện tiếp thu tốt những kiến thức của các môn xã hội học chuyên ngành có liên quan.

5. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Nhập môn Các vấn đề xã hội đương đại

1.1 Khái niệm và đặc điểm về Vấn đề xã hội

1.2 Phân loại các vấn đề xã hội

1.3 Nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội và hệ quả mà các vấn đề xã hội mang lại

1.4 Vai trò của xã hội học trong giải quyết các vấn đề xã hội


5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học.

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc3,5, 6,7

2. Các vấn đề chung mang tính chất toàn cầu

2.1 Vấn đề Toàn cầu hóa

2.2 Vấn đề Biến đổi khí hậu

2.3 Vấn đề Cách mạng Công nghiệp 4.0

10


5

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập tình huống vận dụng một số lý thuyết xã hội học.

- Vẽ sơ đồ- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

-Tự tìm tài liệu bổ sung một số lý thuyết khác nghiên cứu về Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, Cách mạng Công nghiệp 4.0.

- Đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học về các vấn đề trên


1,3, 4,5,6,7

3. Các vấn đề xã hội mang tính toàn cầu khác

3.1 Vấn đề chiến tranh, khủng bố và lãnh thổ quốc gia.

3.2 Vấn đề tôn giáo và sắc tộc.

3.3 Vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng xã hội.

3.4 Vấn đề giá trị, chuẩn mực và niềm tin xã hội7


4

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Thảo luận nhóm

- Xem video- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu.

- Tự tìm tài liệu, đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học, khoa luận, luận văn XHH có liên quan đến các vấn đề xã hội xuất hiện trong các tài liệu, phương pháp.. từ đó lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp.2,3,4,5,6,7

4. Một số vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay

4.1 Vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực chính trị

4.2 Vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế

4.3 Vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực văn hóa

4.4 Vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực xã hội (giáo dục, y tế, sức khỏe)

4.5 Một số vấn đề xã hội khác

4.6 Vận dụng xã hội học vào giải quyết các vấn đề xã hội Việt Nam8


4

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Xem video minh hoạ

- Các nhóm trình bày, phản biện- Đọc tài liệu được giao và sưu tâm thêm.

- Thiết kế được đề tài nghiên cứu

- Viết tóm tắt lại nội dung chính một số đề tài nghiên cứu sau đó trình bày trên lớp

- Nêu những câu hỏi cần hỏi đối với các bạn trong lớp và giảng viên1,2,3,4,5,6,7
23

15


Tổng

386. Học liệu

  1. 6.1. Học liệu bắt buộc:

  2. 1.Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016.

  3. 2. Bùi Thanh Quất: Toàn cầu hóa – một cách tiếp cận mới//Tạp chí Cộng sản, 2003. – Số 27. 

  4. 6.2. Học liệu tham khảo:

3. Bjaznova. Toàn cầu hoá và các giá trị dân tộc. Tài liệu phục vụ nghiên cứu của Viện Thông tin Khoa học xã hội, 2005,  số TN 2005 -37.

4. Phạm Minh Sơn: Đối ngoại công chúng: Mô hình hoạt động của một số nước lớn trên thế giới và đề xuất đối với Việt Nam, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội , 2016.

5. Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa…: Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016

6. Toàn cầu hóa : Báo cáo của nghị sĩ Roland Blum. Sách tham khảo, Người dịch: Nguyễn Lân Hùng Quân,…, Nxb Chính trị quốc gia, 20007. Mai Thị Quý Toàn cầu hóa và vấn đề kế thừa một số giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, H. : Khoa học xã hội, 2009

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


8. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

8.1. Hệ thống đề tài tiểu luận

 1. Trình bày và so sánh các cách tiếp cận xã hội học đối với các vấn đề xã hội.

 2. Nguồn gốc của các vấn đề xã hội theo lý giải của các nhà xã hội học vĩ mô và vi mô.

 3. Phân tích vấn đề bất bình đẳng giới trên thế giới và ở Việt Nam.

 4. Phân tích vấn đề toàn cầu hóa trên thế giới và tác động đến Việt Nam

 5. Phân tích vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới và tác động đến Việt Nam.

 6. Phân tích vấn đề cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động của nó đến Việt Nam

 7. Bất bình đẳng kinh tế và hậu quả của nó.

 8. Nguồn gốc và giải pháp đối với bạo lực học đường.

 9. So sánh và phân tích những lý giải của một số khoa học khác nhau về vấn đề tự tử.

 10. Lựa chọn một vấn đề xã hội đang nổi cộm ở đô thị Việt Nam hiện nay và xây dựng một đề cương nghiên cứu vấn đề đó.

 11. Viết một tổng quan về các nghiên cứu về gia đình ở Việt Nam trong 20 năm trở lại đây.

 12. Các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay và giải pháp.

82. Hệ thống câu hỏi ôn tập

 1. Vấn đề xã hội là gì?Trình bày các cách phân loại các vấn đề xã hội.

 2. Trình bày cách tiếp cận chức năng đối với các vấn đề xã hội? Ưu và nhược điểm của cách tiếp cận này.

 3. Trình bày cách tiếp cận xung đột đối với các vấn đề xã hội? Ưu và nhược điểm của cách tiếp cận này.

 4. Trình bày cách tiếp cận tương tác biểu trưng đối với các vấn đề xã hội? Ưu và nhược điểm của cách tiếp cận này.

 5. Trình bày các phương pháp nghiên cứu áp dụng trong nghiên cứu các vấn đề xã hội. Lấy ví dụ minh họa đối với từng phương pháp.

 6. Phân tích các nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội?

 7. Nêu những hệ quả mà các vấn đề xã hội mang lại?

 8. Phân tích đặc điểm và hệ quả của toàn cầu hóa đối với xã hội Việt Nam ? Liên hệ thực tiễn.

 9. Phân tích đặc điểm và hệ quả của biến đổi khí hậu đối với xã hội Việt Nam ? Liên hệ thực tiễn.

 10. Phân tích đặc điểm và hệ quả của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với xã hội Việt Nam ? Liên hệ thực tiễn.

 11. Phân tích nguồn gốc và hệ quả của bất bình đẳng giới? Liên hệ thực tiễn.

 12. Phân tích nguồn gốc và hệ quả của phân tầng xã hội? Liên hệ thực tiễn.

 13. Phân tích nguồn gốc và hệ quả của tội phạm vị thành niên? Liên hệ thực tiễn.

 14. Trình bày và phân tích những vấn đề của đô thị trong quá trình đô thị hóa và hệ quả của nó? Liên hệ thực tiễn.

 15. Phân tích những vấn đề trong gia đình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Lấy ví dụ minh họa.

 16. Trình bày và lý giải những vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nayHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương