Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngànhtải về 2.39 Mb.
trang8/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

1.1. Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến lý thuyết phát triển như: Các khái niệm liên quan đến phát triển như: phát triển, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế. Các lý thuyết về phát triển như: lý thuyết hiện đại hóa, lý thuyết sự phụ thuộc, lý thuyết hệ thống thế giới. Đồng thời tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự phát triển: các chính sách, tài nguyên thiên nhiên-môi trường, khoa học công nghệ…Ngoài ra còn tìm hiểu các vấn đề cần quan tâm trong phát triển đó là: phát triển và công bằng xã hội, bình đẳng giới, công bằng giới trong phát triển hay phát triển với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, môn học giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải thích, đánh giá những vấn đề trong phát triển, phát triển bền vững ở Việt Nam.


Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Xã hội học và Công tác xã hội.

6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Tổng quan về các khái niệm phát triển

1.1 Phát triển

1.2. Phát triển bền vững

1.3. Tăng trưởng kinh tế

1.4. Phát triển kinh tế

1.5. Các khối nước kh5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Vẽ tranh


- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học:

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,5,6

2. Các lý thuyết phát triển

2.1. Khái niệm lý thuyết

2.2. Lý thuyết hiện đại hóa

2.3. Lý thuyết sự phụ thuốc

2.4. Lý thuyết hệ thông thế giới

2.5. Lý thuyết phát triển lấy con người làm trung tâm

4


3

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập tình huống


- Đọc giáo trình đã được giảng viên phát.

-Tự tìm tài liệu bổ sung về các lý thuyết liên quan đến sự phát triển2,3,4,5

3. Các chỉ số/ chỉ báo đo lường trong phát triển

3.1. Chỉ số/ chỉ báo đo lường trong kinh tế

3.2. Chỉ số/chỉ báo đo lường trong xã hội

3.3. Chỉ số/chỉ báo đo lường trong môi trường

10


5

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Xem phim về các vấn đề phát triển liên quan đến các chỉ báo/chỉ số phát triẻn


-Đọc trước tài liệu về các chỉ số đo lường sự phát triển của world bank,

- Các nhóm sinh viên chuẩn bị bài tập: xây dựng các chỉ báo/chỉ số đo lường sự phát triển2,3,4,5,6

4. Một số yếu tố quyết định đến sự phát triển và một số vấn đề cần quan tâm trong phát triển

4.1. Nhân tố con người

4.2. Chính sách xã hội

4.3. Khoa học công nghệ

4.4. Tài nguyên thiên nhiên

4.5. phát triển và công bằng xã hội

4.6. phát triển và bảo vệ môi trường5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày, phản biện


- Đọc tài liệu

- Sưu tầm các tài liệu về các chủ đề trên
2,3,4,5,6
24

14


Tổng

38


6. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

 1. Lưu Văn An (2014), Lý thuyết và mô hình phát triển xã hội

 2. PGS.TS.Vũ Hiền ( 1999 ), Dân số và phát triển, chính trị quốc gia, 298tr

6.2 Học liệu tham khảo

 1. Vũ Hào Quang, Bài giảng Các lí thuyết xã hội học, 2016

 2. Vũ Hào Quang, 2017, Các lí thuyết xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia HN

 3. Công bằng và phát triển : Báo cáo phát triển thế giới 2006 : Sách tham khảo/ Vũ Cương, Bùi Thị Tố Nga, Hoàng Thuý Hạnh dịch, H. : Văn hóa thông tin, 2005

 1. Đinh Thế Huynh: 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, năm 2015

 2. Cải thiện các dịch vụ để phục vụ người nghèo : Sách tham khảo. Báo cáo phát triển thế giới 2004 / Người dịch và hiệu đính: Vũ Cương, Dương, H. : Chính trị quốc gia, 2003

 3. Báo cáo phát triển thế giới 2010: Phát triển và biến đổi khí hậu : Ngân hàng thế giới, 2010

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6
 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận

1. Tìm hiểu học thuyết vÒ t¨ng trëng kinh tÕ/ hiÖn ®¹i hãa

2. Tìm hiểu Häc thuyÕt sù phô thuéc

3. Tìm hiểu Häc thuyÕt vÒ HÖ thèng thÕ giíi

4. Tìm hiểu Häc thuyÕt Ph¸t triÓn lÊy con ngêi lµm trung t©m

5. Tìm hiểu Häc thuyÕt cña Marx vÒ sù ph¸t triÓn

6. Vận dụng các lý thuyết trong phát triển để áp dụng nghiên cứu một vấn đề cụ thể

7. Vấn đề đói nghèo

8. Công nghiệp hóa/hiện đại hóa

9. Nhân tố khoa học công nghệ quyết định đến sự phát triển

10. Nhân tố môi trường quyết định đến sự phát triển12. Hệ thống câu hỏi ôn tập

Câu 1: Anh/chị hãy phân biệt phát triển và phát triển bền vững. Để phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta phải làm gì?

Câu 2: Anh/chị hãy phân tích tam giác phát triển bền vững? Tại sao nói “phát triển con người là mục đích còn tăng trưởng kinh tế chỉ là phương tiện của phát triển” (theo báo cáo của liên hợp quốc năm 1996).

Câu 3: Anh/chị hãy trình bày tam giác phát triển bền vững? Từ đó phân tích những ảnh hưởng của đói nghèo đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam?

Câu 4: Hãy phân tích tam giác phát triển bền vững. Để phát triển bền vững Việt Nam nên thực hiện những chiến lược gì trong thời gian sắp tới?

Câu 5: Anh/chị hãy giải thích: “Tại sao bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu quan trọng của phát triển bền vững”. Để phát triển bền vững Việt Nam nên thực hiện những biện pháp gì trong thời gian sắp tới?

Câu 6: Theo Anh/chị yếu tố con người quyết định đến sự phát triển như thế nào? Nêu trách nhiệm của cá nhân và xã hội trong công cuộc phát triển xã hội?

Câu 7: Lý thuyết Hiện đại hóa giải thích thế nào về sự phát triển của các quốc gia trên thế giới? từ đó phân tích mối quan hệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển?

Câu 8: Hãy lựa chọn hai chỉ báo đo lường tốt nhất về phát triển kinh tế (Mỗi chỉ báo cần làm rõ khái niệm, cách đo lường, ưu điểm và hạn chế khi đo lường về sự phát triển bền vững)?

Câu 9: Hãy lựa chọn hai chỉ báo đo lường tốt nhất về phát triển xã hội (Mỗi chỉ báo cần làm rõ khái niệm, cách đo lường, ưu điểm và hạn chế khi đo lường về sự phát triển bền vững)?

Câu 10: Hãy lựa chọn hai chỉ báo đo lường tốt nhất về phát triển môi trường (Mỗi chỉ báo cần làm rõ khái niệm, cách đo lường, ưu điểm và hạn chế khi đo lường về sự phát triển bền vững)?

Câu 11: Trình bày các chỉ báo trong bộ chỉ số HDI (Mỗi chỉ báo cần làm rõ khái niệm, cách đo lường, ưu điểm và hạn chế khi đo lường về sự phát triển bền vững.)?

Câu 12: Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bất bình đẳng/giàu nghèo?


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(XÃ HỘI HỌC)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Xã hội học về cơ cấu xã hội (Sociology of Social Structure).

Mã học phần: XH02054

Số tín chỉ: 2TC: 1,5-0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành xã hội học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Xã hội học về cơ cấu xã hội

1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Lưu Hồng Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa xã hội học, tiến sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Cơ cấu xã hội, Phân tầng xã hội, xã hội học đô thị, phương pháp nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu truyền thông, Xã hội học quản lý

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0913043663 Email: luuhongminh@ajc.edu.vn

 • Giảng viên 2: Họ và tên: Phạm Võ Quỳnh Hạnh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Xã hội học, Thạc sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết Phát triển, phương pháp nghiên cứu xã hội học, Cơ cấu xã hội, Xã hội học quản lý, xã hội học đô thị …

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0912789513; Email: phamvoquynhhanh@ajc.edu.vn

2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Xã hội học về cơ cấu xã hội

- Tên học phần bằng tiếng Anh: Sociology of Social Structure

- Mã học phần: XH02054

- Học phần tiên quyết: Xã hội học đại cương, Lịch sử xã hội học

- Loại học phần : Bắt buộc

- Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 23 tiết

+ Giờ thực hành: 15 tiết

Khoa phụ trách học phần: Khoa Xã hội học3. Mục tiêu của học phần:

Nội dung môn học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.4. Chuẩn đầu ra

CDR 1: Có kiến thức cơ bản về phạm trù cơ cấu xã hội, các thành tố cơ bản của cơ cấu xã hội và các loại cơ cấu xã hội cơ bản.

CDR 2: Hiểu biết cơ bản về phân tầng xã hội, tính cơ động xã hội, các mô hình về phân tầng xã hội, các chỉ báo và phương pháp nhận diện về phân tầng xã hội, các lý thuyết xã hội học lý giải về phân tầng xã hội

CDR 3: Vận dụng được một số lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học vào phân tích các cơ cấu xã hội Việt Nam: nhận biết, phân tích, bình luận, phê phán các dữ liệu nghiên cứu về cơ cấu xã hội trên thế giới và Việt Nam.

CDR 4: Có tư duy sáng tạo để thiết kế nghiên cứu về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam:

+ Lập kế hoạch và xây dựng một đề tài nghiên cứu: Xác định được vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, v.v.

+ Xây dựng được bộ công cụ như bảng hỏi, bảng hướng dẫn phỏng vấn sâu cho các đề tài nghiên cứu cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội.

+ Phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu.CDR 5: Có khả năng để xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội ở liên quan đến cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội.

CDR 6: Về thái độ, phẩm chất đạo đức

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo thông qua làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài..

- Trung thực, chính trực; cảm thông, sẵn sàn giúp đỡ bạn bè.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ độc độc lập

- Sẵn sàng truyền bá thi thức môn học

CDR 7: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu như: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập của mình.

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Kỹ năng tư duy hệ thống

4. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Nội dung môn học làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội: Khái niệm về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và tính cơ động xã hội, các yếu tố cơ bản của cơ cấu xã hội, các loại hình về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, tính cơ động xã hội, các lý thuyết giải thích về phân tầng xã hội, nhận diện về phân tầng xã hội, các yếu tổ ảnh hưởng đến phân tầng xã hội. Phân tích, làm rõ các đặc trưng cơ bản của một số cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam. Những kiến thức của môn học góp phần tiếp thu được nội dung các môn xã hội học chuyên ngành và vận dụng vào nghiên cứu, phân tích các vấn đề thực tiễn của xã hội. Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Xã hội học và Công tác xã hội.

5. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Cơ cấu xã hội: Khái niệm và cách tiếp cận

1.1: Quan niÖm cña c¸c khoa häc kh¸c vÒ c¬ cÊu x· héi

1.2. Nh÷ng quan niÖm cña c¸c nhµ x· héi häc níc ngoµi vÒ c¬ cÊu x· héi

1.3. Quan niÖm cña mét sè nhµ khoa häc ViÖt Nam

1.4. Nh÷ng vÊn ®Ò chó ý vÒ ph¬ng ph¸p luËn khi nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu x· héi
5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Bài tập tình huống vận dụng một số lý thuyết xã hội học. Nhóm trình bày
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học.

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,3,4,6,7

2. Các thành tố cơ bản của cơ cấu xã hội

2.1. Nhãm x· héi

2.2. VÞ thÕ x· héi

2.3. Vai trß x· héi

2.4. ThiÕt chÕ x· héi


4

2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Bài tập tình huống vận dụng một số lý thuyết xã hội học. Nhóm trình bày

- Vẽ sơ đồ


- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học.

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc


3. Mét sè m« h×nh c¬ cÊu x· héi vÜ m« ë ViÖt Nam

3.1. C¬ cÊu x· héi – giai cÊp

3.2. C¬ cÊu x· héi – nghÒ nghiÖp

3.3. C¬ cÊu x· héi – d©n sè

3.4. C¬ cÊu x· héi – d©n téc

C¬ cÊu x· héi – l·nh thæ3

3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Bài tập tình huống vận dụng một số lý thuyết xã hội học. Nhóm trình bày- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

- Tự tìm tài liệu, đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học, khoa luận, luận văn XHH có nghiên cứu về cơ cấu xã hội: phân loại vấn đề xuất hiện trong các tài liệu, phương pháp.. từ đó lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp.


4. Phân tầng xã hội

4.1 Khái niệm về phân tầng xã hội

4.2 Hệ thống phân tầng

4.3 Các tháp phân tầng

4.4 Các cách thức nhận diện về phân tầng xã hội

4.5 Một số lý thuyết kiến giải về phân tầng xã hội

4.6 Phân tầng xã hội ở Việt Nam7


4

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập nhóm và nhóm trình bày.

- Vẽ tháp phân tầng Việt Nam

- Xem video


- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

-Tự tìm tài liệu bổ sung một số lý thuyết xã hội học khác nghiên cứu về phân tầng xã hội.

- Tự tìm tài liệu, đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học, khoa luận, luận văn XHH có nghiên cứu về phân tầng xã hội: phân loại vấn đề xuất hiện trong các tài liệu, phương pháp.. từ đó lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp.


2,4,5,6,7

5. Tính cơ động xã hội

5.1 Khái niệm về cơ động xã hội

5.2 Các hình thức cơ động xã hội

5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã

5


2

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Thảo luận nhóm

- Xem video- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu.

- Đọc một số đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết trên tạp chí Xã hội học2,5,6,7
23

15


Tổng

386. Học liệu

  1. 6.1. Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội.

  1. 2. Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Đình Tấn, Lê ngọc Hùng (2012), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội trong điều kiện đổi mới ở Việt nam , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  2. 3. Lưu Hồng Minh(2016), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Giáo trình nội bộ.

6.2. Học liệu tham khảo:

  1. 5. Tạp chí Xã hội học

  2. 6 . Tống Văn Chung (2000), Xã hội học nông thôn. H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 414tr.

  3. 7. Bùi Quang Dũng ( 2010 ), Xã hội học nông thôn, H.: Đại học Quốc gia HN, 314tr

8. Bilton T., Bonnett K., Jones P., Stanworth M., Sheard K., Webster A. (1993), NhËp m«n x· héi häc. NXB Khoa häc x· héi, Hµ néi.

 1. G. Endruweit vµ G. Trommsdorff, Tõ ®iÓn x· héi häc, NXB ThÕ giíi, 2001.

10. Giddens A. (1997), Sociology, Polity Press, London.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


8. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

8.1. Hệ thống đề tài tiểu luận

 1. Giới thiệu và phân tích một số cách tiếp cận XHH về cơ cấu xã hội trên thế giới và ở Việt Nam.

 2. Phân tích khái niệm cơ cấu xã hội thông qua các thành tố cơ bản như nhóm xã hội, vị thế xã hội, vai trò xã hội, thiết chế xã hội.

 3. Giới thiệu và phân tích một số phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản ở Việt Nam

 4. Thông qua khái niệm phân tầng xã hội, hãy phân tích về một số vấn đề bất bình đẳng ở Việt Nam

 5. Phân tích khái niệm và các hình thức về tính cơ động xã hội

 6. Trên cơ sở khái niệm về cơ cấu xã hội nhân khẩu học hãy xác định các loại thang đo về tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân... ý nghĩa của các thang đo này khi nghiên cứu các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

 7. Trên cơ sở khái niệm về cơ cấu xã hội nghề nghiêp hãy xác định các loại thang đo về nghề nghiệp cá nhân, ý nghĩa của các thang đo này khi nghiên cứu các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

 8. Trên cơ sở khái niệm về cơ cấu xã hội nghề nghiêp hãy xác định các loại thang đo về nghề nghiệp hộ gia đình, ý nghĩa của các thang đo này khi nghiên cứu các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

 9. Trên cơ sở khái niệm về các chỉ báo nhận diện về phân tầng xã hội hãy xác định các loại thang đo về phân tầng xã hội, ý nghĩa của các thang đo này khi nghiên cứu các vấn đề xã hội ở Việt Nam.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương