Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.39 Mb.
trang5/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản khái niệm hành vi, các loại hành vi, các yếu tố tạo thành hành vi, mối quan hệ giữa hành vi với môi trường xã hội.

CĐR 2:Hiểu và phân tích được các loại hành vi, nguyên nhân dẫn tới các hành vi, qua đó có thế tiếp cận trợ giúp thân chủ trong các ca công tác xã hội.

CĐR 3:Nắm bắt được vai trò của nhân viên công tác xã hội tham gia vào quá trình trợ giúp chăm sóc gia đình, tiến trình trợ giúp khi làm việc với các vấn đề của gia đình cũng như với các thành viên gia đình.

CĐR 4: Nắm vững và thực hành được các kỹ năng cần thiết khi làm việc với các vấn đề cần trợ giúp của thân chủ, kỹ năng vận dụng các lý thuyết hành vi khi tham gia trợ giúp thân chủ trong công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm và phát triển cộng đồng.

CĐR56: Về thái độ

- Thái độ tích cực, nghiêm túc, cở mở, cầu tiến, tôn trọng sự khác biệt trong các quan điểm trình bày về vấn đề nghiên cứu từ các thành viên trong lớp, trong nhóm.

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Tham gia tích cực, chủ động các buổi làm việc nhóm tại lớp và thực hành cùng nhóm sau giờ học.

- Sau khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có những cách nhìn đúng đắn, không định kiến với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

CĐR 6: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển kỹ năng thảo luận, làm việc độc lập cá nhân và làm việc trong nhóm lớn, nhóm nhỏ?

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, phản biện

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, lên kế hoạch cho các chương trình làm việc của bản thân.

5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành của công tác xã hội

Môn học gồm các bài giảng giới thiệu về hành vi con người, các môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, mối quan hệ giữa hành vi con người và môi trường xã hội, các lý thuyết về hành vi xã hội. Ngoài ra con giới thiệu về mô hình hành vi xã hội của con người qua các giai đoạn phát triển. Đồng thời cũng trang bị kiến thức và kỹ năng cho nhân viên CTXH tham gia phân tích hành vi của thân chủ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới hành vi của thân chủ trong quá trình trợ giúp.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Hành vi con người

1.1 Tổng quan về hành vi con người

1.2. Mối quan hệ giữa nhận thức, thái độ và hành vi

1.3. Hệ sinh thái

35

-Thuyết trình

- Hỏi đáp nhanh

- Làm việc nhóm thực hành về phân tích mối quan hệ giữa nhận thức thái độ và hành vi

- Thảo luận chia nhóm
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Lấy các ví dụ, trường hợp minh hoạ có tính thực tiễn1,5,6

2. Môi trường xã hội

2.1. Khái niệm môi trường xã hội

2.2. Phân loại môi trường xã hội

2.3. Những yếu tố trong môi trường trực tiếp

2.4. Những yếu tố trong môi trường gián tiếp3


5

- Thuyết trình

- Hỏi đáp nhanh

- Làm việc theo cặp

- Làm việc nhóm

- Thực hành

- Xem phim tư liệu
- Đọc giáo trình trước

- Chuẩn bị nội dung trình bày cá nhân và nội dung trình bày của từng cặp.

- Chuẩn bị đóng góp cho sự tham gia làm việc nhóm.

2, 4, 5, 63. Lý thuyết về hành vi xã hội

3.1 Các lý thuyết tâm lý học

- Trường phái tâm lý học chức năng

- Trường phái tâm lý học khách quan

- Lý thuyết hoạt động

3.2. Các lý thuyết ngoài tâm lý

- Tiếp cận hệ thống

- Thuyết hành động xã hội

- Thuyết tương tác biểu trưng

- Thuyết quan hệ cá nhân - xã hội

- Các lý thuyết khác3


5

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập nhóm nhỏ

- Thực hành phân tích hành vi trong các trường hợp giả định

- Xem phim và phân tích vai trò của nhân viên CTXH trong việc trợ giúp thân chủ- Đọc giáo trình

-Tổng hợp thông tin trước ở nhà

- Làm việc nhóm trên cơ sở đóng góp thông tin của các cá nhân đã chuẩn bị trước.

- Viết phản hồi về vai trò nhân viên CTXH nhóm sau khi xem phim.

- Thực hành làm việc theo nhóm.

- Trình bày cá nhân và nhóm


3, 5, 6


4. Mô hình hành vi xã hội của con người qua các giai đoạn phát triển

4.1. Các giai đoạn phát triển của con người

- Mô hình hành vi của trẻ em

- Mô hình hành vi của vị thành niên

- Mô hình hành vi của thanh niên

- Mô hình hành vi của trung niên

- Mô hình hành vi của người cao tuổi

4.2. Môi trường văn hóa và hành vi con người

- Khái niệm

- Văn hóa gia đình

- Văn hóa nhóm đồng đẳng

- Văn hóa đại chúng3

5

- Hỏi đáp

- Thuyết trình

- Thực hành nhóm nhỏ

- Thực hành trong nhóm lớn

- Xem phim tư liệu


- Đọc tài liệu

- Thực hành, làm bài tập cá nhân và nhóm

- Đóng vai.

- Mô tả hành vi qua các giai đoạn phát triển bằng cách thuyết trình theo nhóm
4, 5, 6

5.Công tác xã hội và hành vi con người

5.1 Phương pháp can thiệp đến hành vi

- Kế hoạch chỉnh đổi hành vi

- Phương pháp phát triển và củng cố những hành vi tích cực

- Phương pháp làm giảm những hành vi tiêu cực

5.2 Vai trò của Công tác xã hội trong can thiệp đến hành vi

- Vị trí, vai trò, chức năng của CTXH

- Công tác xã hội cá nhân

- Công tác xã hội nhóm


3

10

- Hỏi đáp

- Thực hành cá nhân và thực hành theo nhóm

- Giải quyết các tình huống giả định, phân tích hành vi của con người và giải quyết các vấn đề với vai trò là một nhà CTXH.


- Đọc tài liệu, phân chia nhóm.

- Thông qua các câu chuyện tình huống giả định, phân tích hành vi, thái độ, động cơ dẫn tới hành vi trong câu chuyện, tìm hiểu và đưa ra các phương án trợ giúp với vai trò là một nhà CTXH.

- Làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
15

30


6. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

1. Nguyễn Tuấn Anh Giáo trình Xã hội học môi trường, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 20166.2 Học liệu tham khảo

1. Lê VĂn Hồng (1995), Tâm lý học sư phạm. H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 141tr

2. PGS.TS.Hoàng Mộc Lan (2016), Giáo trình tâm lý học xã hội. H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội; 310tr.

3. Nguyễn Xuân Kính Con người, môi trường và văn hóa, H. : Khoa học xã hội, 2014

4. Garry Martin, Joseph Pear. 2015. Behavior Modification. What It Is And How To Do It. Aprentice Hall Inc.

5. David L. Watson, Roland G. Tharp. 2013. Self- Directed Behavior. Wadsworth/ Thomson Learning.

6. Lê Huy Bá Môi trường, Nxb Đại học quốc gia Tp HCM, 2004

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận

1. Phân tích cơ sở lý thuyết và thực tiễn về hành vi con người?

2. Giới thiệu về các lý thuyết hành vi trong tâm lý học?

3. Giới thiệu về các lý thuyết hành vi ngoài tâm lý học?

4. Vai trò của môi trường xã hội đến việc hình thành và thay đổi hành vi cá nhân?

5. Phân tích những đặc trưng của hành vi con người qua các giai đoạn sống?

6. Phân tích vai trò của công tác xã hội trong can thiệp hành vi cá nhân?

7. Phân tích tác động của môi trường sống tới hành vi của con người?

8. Ảnh hưởng lối sống của con người tới môii trường văn hoá xã hội?

9. Phân tích sự tác động qua lại của con người với môi trường xã hội?Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Hãy trình bày khái niệm hành vi con người

2. Phân loại hành vi và cho ví dụ minh họa.

3. Phân tích cơ sở sinh học thần kinh của hành vi.

4. Phân tích cơ sở xã hội của hành vi.

5. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức – thái độ - hành vi

6. Trình bày biểu đồ sinh thái diễn tả các mối quan hệ của con người và môi trường xã hội

7. Trình bày khái niệm môi trường xã hội. Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường vật lý đến hành vi con người

8. Trình bày lý thuyết hệ thống xã hội.

9. Trình bày một số lý thuyết hành vi tiêu biểu trong tâm lý học.

10. Trình bày một số lý thuyết hành vi tiêu biểu ngoài tâm lý học.

11. Giới thiệu về các mô hình hành vi thông qua các giai đoạn độ tuổi của con người

12. Phân tích sự tác động của các kiểu môi trường sống đến hành vi con người

13. Nêu các phương pháp can thiệp đến hành vi con người

14. Phân tích vai trò của công tác xã hội trong can thiệp hành vi cá nhân


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: NHẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

(Introduction to Social Works)Mã học phần: XH02002

Số tín chỉ: 2TC: 1.5-0.5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Công tác xã hội


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với HIV, tệ nạn xã hội và tội phạm, Công tác xã hội trong trường học, Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

nguyentoquyen_68@yahoo.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: NHẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Introduction to Social Works

- Học phần tiên quyết: Xã hội học đại cương

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 23 tiết

  • Giờ thực hành: 15 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần này giúp sinh viên nhận thức rõ đối tượng của môn học với tư cách là một khoa học độc lập, một ngành nghề riêng biệt, nắm vững cơ sở khoa học, giá trị nghề nghiệp và các lĩnh vực của ngành công tác xã hội; tạo nền tảng kiến thức cho việc học tập các học phần khác của ngành công tác xã hội.

Cung cấp những quan điểm về ngành công tác xã hội, hệ thống các khái niệm cơ bản và đối tượng nghiên cứu; các lý thuyết áp dụng, quy luật và nguyên tắc của ngành công tác xã hội.

Có kỹ năng xây dựng mô hình công tác xã hội và kỹ năng vận động liên quan tới các lĩnh vực

khác nhau trong ngành công tác xã hội.cán bộ công tác xã hội vì nó liên quan trực tiếp đến

con người, coi con người là giá trị cao nhất.

4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu được nội hàm khái niệm công tác xã hội và vị trí của ngành trong quá trình phát triển xã hội. Nắm được các chức năng cơ bản của ngành CTXH đối với cá nhân và cộng đồng.

CĐR 2: Nắm được quá trình phát triển của ngành CTXH trên thế giới và ở Việt Nam. Hiểu được những thuận lợi và khó khăn của ngành CTXH ở nước ta trong tình hình hiện nay

CĐR 3: Nắm được đối tượng và phương pháp nghiên cứu của CTXH, vận dụng thực hành can thiệp với các nhóm đối tượng

CĐR 4: Vận dụng được các lý thuyết nền tảng của CTXH vào quá trình can thiệp đối với cá nhân, nhóm và cộng đồng

CĐR 5: Nắm chắc được tiến trình CTXH và yêu cầu cơ bản từng bước trong tiến trình.

CĐR 6: Hiểu rõ vai trò và các phẩm chất cần thiết của nhân viên xã hội trong quá trình thực hành nghề nghiệp.

CĐR 7 : Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu về ngành CTXH từ các dữ liệu do giảng viên cung cấp cũng như phân tích, đánh giá vai trò của nhân viên xã hội trong tiến trình CTXH

CĐR 8: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể... để từ đó phát hiện vấn đề của thân chủ, có khả năng vận dụng các kỹ năng, phương pháp CTXH trong can thiệp ca

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, và có khả năng vận động cộng đồng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.5. Tóm tắt nội dung môn học

Đây là môn học khởi đầu bắt buộc đối với sinh viên theo học ngành Công tác Xã hội trước khi nghiên cứu các môn học tiếp theo như Công tác xã hội cá nhân và Công tác xã hội nhóm. Môn học như là một sự khai tâm về khoa học công tác xã hội cho người học, đưa họ bước qua cánh cửa đi vào ngôi nhà tri thức về ngành nghề công tác xã hội. Nội dung của môn học tập chung làm rõ khái niệm công tác xã hội, lịch sử hình thành và các lĩnh vực nghề CTXH trên thế giới và Viêt Nam; vai trò của nhân viên xã hội, tiến trình công tác xã hội. Như vậy, môn học này giới thiệu cho người học về lịch sử của ngành, các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích, phương pháp, và các dịch vụ của ngành công tác xã hội để người học có được cái nhìn tổng quát trước khi đi vào chuyên sâu6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Khái niệm Công tác xã hội

1.1 Định nghĩa của hiệp hội CTXH thế giới

1.2 . Các đặc tính của công tác xã hội

1.3 Vị trí của ngành CTXH

1.4 Chức năng của ngành CTXH

1.5 Phân biệt CTXH và công tác từ thiện5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Nêu được các đặc tính cũng như vị trí và chức năng của ngành học

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,7,8

2. Lịch sử hình thành và phát triển nghề CTXH

2.1 Lịch sử ra đời và phát triển của ngành CTXH trên thế giới

2.2 Lịch sử hình thành và phát triển nghề CTXH tại Việt Nam4


3

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh- Đọc giáo trình

- Tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển của CTXH trên thế giới

-Tự tìm tài liệu về quá trình phát triển CTXH tại Việt Nam


1,2,7,8

3. Đối tượng và phương pháp của ngành công tác xã hội

3.1 Các đối tượng của ngành CTXH

3.2 Các lĩnh vực mà ngành CTXH tham gia

3.3 Các phương pháp trong CTXH

10


5

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Xem phim về các lĩnh vực CTXH tham gia


-Đọc trước tài liệu giáo trình

- Tìm các bài viết, báo cáo về các hoạt động công tác xã hội

- Đọc trước tài liệu về CTXH với cá nhân, nhóm và cộng đồng; chuẩn bị trước các nội dung thắc mắc


1,2,3,7,8

4. Cơ sở lý luận của ngành CTXH (Chuyển lên sau lịch sử)

4.1 Nền tảng khoa học của CTXH

4.2 Các quan điểm cơ bản trong CTXH

4.3 Các nguyên tắc hành động trong CTXH

5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Đóng vai

- Xem phim minh hoạ

- Các nhóm trình bày, phản biện


- Đọc tài liệu về các lý thuyết áp dụng trong CTXH

- Vận dụng được các quan điểm cơ bản trong can thiệp ca.

- Hiểu và xây dựng được các nguyên tắc cho bản thân trong quá trình thực hành nghề nghiệp


2,3,4,7,8

5.Tiến trình CTXH

5.1 Xác định vấn đề

5.2 Phân tích vấn đề

5.3 Lập kế hoạch giải quyết vấn đề

5.4 Thực hiện kế hoạch

5.5 Lượng giá kết thúc hay tiếp tục giúp đỡ

-Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày và phản biện


- Đọc giáo trình

- Thực hành xây dựng tiến trình CTXH với nhóm thân chủ cụ thể

- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp


3,4,5,7,8

6. Nhân viên xã hội

6.1 Khái niệm, đặc điểm nhân viên xã hội

6.2. Các vai trò của nhân viên xã hội

6.3 Các kỹ năng cơ bản của nhân viên xã hội

6.4. Quy tắc, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên xã hội

6.5. Trách nhiệm, quy của nhân viên xã hội

-Thuyết trình

- Thực hành tình huống

- Thực hành các kỹ năng cơ bản

- Đóng vai
Đọc trước tài liệu

- Đóng vai

- Trình bày can thiệp đóng vai bằng clip hoặc trực tiếp trên lớp

- Đặt các câu hỏi nhằm giải đáp thắc mắc1,2,3,4,5,6,7,8
23

15


Tổng

38


7.Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Duy Nhiên (2017), Nhập môn Công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội

2. Nguyễn thị Như Trang Giáo trình Lý luận về thực hành công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia, 2017
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương