Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.39 Mb.
trang23/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể... để từ đó phát hiện vấn đề của thân chủ, có khả năng vận dụng các kỹ năng, phương pháp CTXH trong can thiệp các vấn đề trong trường học.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, và có khả năng vận động cộng đồng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong Công tác xã hội trường học, bao gồm: khái niệm, đối tượng, chức năng, mô hình và phương pháp công tác xã hội trường học. Đồng thời môn học cũng cung cấp hệ thống các lý thuyết tiếp cận, các nguyên tắc đạo đức và kỹ năng cần thiết quá trình tiếp cận và trợ giúp thân chủ đối với các vấn đề xảy ra trong trường học.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội. 1. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Những vấn đề chung về CTXH trong trường học

1.1 Khái niệm CTXH trường học

1.2 Đối tượng nghiên cứu CTXH trường học

1.3. Vai trò của

CTXH trường học

1.4 Sơ lược lịch sử phát triển của CTXH trường học


5


5

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học:

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,5,6

2. Lý thuyết vận dụng, nguyên tắc đạo đức, kỹ năng trong công tác xã hội trường học

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Lý thuyết hệ thống

2.1.2 Các học thuyết tâm lý phát triển

2.1.3 Lý thuyết thang bậc nhu cầu của Maslow2.2 Một số kỹ năng trong CTXH trường học

2.2.1 Kỹ năng giao tiếp

2.2.2 Kỹ năng lắng nghe

2.2.3 Kỹ năng quan sát

2.2.4 Kỹ năng biện hộ

2.2.5 Kỹ năng thuyết phục2.3 Nguyên tắc đạo đức trong CTXH trường học5


5

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc các tài liệu liên quan

-Tự tìm tài liệu và bài báo khoa học liên quan đến nội dung bài học.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận


2,3,4,5,6

3. Mô hình và phương pháp trợ giúp can thiệp của Công tác xã hội trường học

3.1 Mô hình trợ giúp

3.3.1 Mô hình tổ, nhóm hỗ trợ học sinh

3.3.2 Mô hình hợ tác giữa nhà trường và các tổ chức cộng đồng

3.3.3 Mô hình hợp tác gia đình – nhà trường – cộng đồng3.2 Phương pháp trợ giúp can thiệp của nhân viên CTXH trong trường học

3.2.1 Phương pháp CTXH cá nhân

3.2.2 Phương pháp CTXH nhóm

3.2.3 Phương pháp tham vấn

5


10

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Đóng vai

- Bài tập nhóm, các nhóm trình bày, phản biện- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học

- Các nhóm sinh viên chuẩn bị bài tập:2,3,4,5,6

4. Một số vấn đề CTXH trong trường học

4.1 CTXH trong trường học với vấn đề bạo lực học đường

4.1.1 Khái quát chung về bạo lực học đường

4.1.2. Vai trò của NVCTXHTH trong việc phòng chống và trợ giúp giải quyết vấn đề BLHĐ

4.2. Công tác xã hội trong trường học với vấn đề học sinh khuyết tật học hòa nhập

4.2.1 Khái quát chung vấn đề của học sinh bị huyết tật hòa nhập học đường

4.2.2 Vai trò của NVCTXHTH trong việc phòng chống và trợ giúp giải quyết vấn đề học sinh bị khuyết tật hòa nhập học đường

4.3. Công tác xã hội trong trường học với vấn đề sức khỏe tâm thần

4.3.1 Khái chung về sức khỏe tâm thần và sức khỏe tâm thần

4.3.2 Vai trò của NVCTXHTH với vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh

4.4 CTXH trong trường học với vấn đề học sinh nghiện game online

4.4.1 Khái quát chung về game on line (trò chơi trực tuyến)

4.4.2 Vai trò của NVCTXHTH đối với vấn đề nghiện game online0


10

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập nhóm, các nhóm trình bày, phản biện

- Đóng vai- Đọc tài liệu

- Đọc luận văn, luận án

- Các nhóm sinh viên chuẩn bị bài tập: chọn một vấn đề nghiên cứu, Thiết lập phương án trợ giúp


2,3,4,5,6
15

30


Tổng

45


7. Học liệu

7.1. Học liệu Bắt buộc

1. Tập bài giảng Nhập môn Công tác xã hội của khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và tuyên truyền.

2. Lê ngọc Hùng (2006), Xã hội học giáo dục. H.: Nxb Lý luận chính trị

7.2. Học liệu tham khảo

1. Mạc Văn Trang ( 2009 ), Xã hội học giáo dục. H.: Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, 123tr

2. Công tác xã hội với trẻ em, Nguyễn thị Nhẫn dịch, Nxb Đại học Mở - bán công tp. HCM, 2001

3. Khoa Nhà nước – Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2008, 2010): Tập bài giảng Công tác xã hội, Hà Nội.

4. Trần Thị Minh Đức (2016). Giáo trình tham vấn tâm lý. H., NXb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, 450tr

5. Chalse Zastrow (1996), Social work & social welfare, Cole Publishing Company.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội.

7. Nguyễn Thị Tố Quyên Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em, Nxb Khoa học xã hội, 2017

8. Mai Huy Bích (2003), Xã hội học gia đình, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

9. Lê Thị quý Xã hội học gia đình học. H. Nxb Chính trị - Hành chính, 2011

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


9. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận


 1. Công tác xã hội trường học là gì? Hãy trình bày đối tượng nghiên cứu của CTXH trường học?

 2. Nêu và phân tích vị trí, vai trò CTXH trường học đối với hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay.

 3. Hãy nêu quá trình hình thành và phát triển của CTXH trường học?

 4. Hãy trình bày nguyên tắc đạo đức trong hoạt động CTXH trường học?

 5. Nêu tóm tắt kỹ năng cần thiết đối với nhân viên CTXH trong trường học. Lấy ví dụ minh họa và phân tích?

 6. Nêu các mô hình trợ giúp trong CTXH trường học. Lấy ví dụ minh họa.

 7. Nêu các Phương pháp trợ giúp can thiệp của nhân viên CTXH trong trường học.

 8. Nêu các nhiệm vụ mà người nhân viên CTXH trường học cần thực hiện trong quá trình can thiệp ca.

 9. Trình bày thuyết hệ thống trong công tác xã hội trong trường học, liên hệ với thực tiễn.

 10. Trình bày thuyết Lý thuyết thang bậc nhu cầu của Maslow trong công tác xã hội trong trường học, liên hệ với thực tiễn.

 11. Trình bày học thuyết Tâm lý xã hội của Eric Erikson, vận dụng lý thuyết này trong CTXH trong trường học.

 12. Chọn một vấn đề nghiên cứu của CTXH trong trường học. Nêu tình huống và phân tích vai trò NVXH trong quá trình trợ giúp và giải quyết vấn đề đó.

 13. Nêu một tình huống về bạo lực học đường. Phân tích vai trò của NVXH trong quá trình trợ giúp và giải quyết vấn đề đó.

 14. Phân tích vai trò nhân viên CTXH trong quá trình trợ giúp và can thiệp học sinh nghiện trò chơi trực tuyến, lấy ví dụ và phân tích.

 15. Phân tích vai trò nhân viên CTXH trong quá trình trợ giúp và can thiệp trường hợp trẻ em bị khuyết tật hòa nhập học đường, lấy ví dụ và phân tích.HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(XÃ HỘI HỌC)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Xã hội học gia đình (Family Sociology)

Mã học phần: XH03070

Số tín chỉ: 2TC: 1,0-1.0

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Công tác xã hội


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật; Xã hội học giáo dục; Nhập môn công tác xã hội; Xã hội học về giới, Xã hội học môi trường

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

nguyentoquyen_68@yahoo.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Xã hội học gia đình

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Family Sociology

- Học phần tiên quyết: Dân số và phát triển; Kỹ thuật chọn mẫu

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 30 tiết

  • Giờ thực hành: 7.5 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Xã hội học gia đình nghiên cứu sự sinh ra, phát triển và hoạt động của gia đình như là một hạt nhân đầu tiên của xã hội trong các điều kiện văn hoá, kinh tế - xã hội cụ thể. Bài giảng cung cấp hệ thống những kiến thức về gia đình: khái niệm gia đình, đối tượng nghiên cứu, đặc trưng, các mối quan hệ trong gia đình, các chức năng cơ bản của gia đình, và vai trò của gia đình đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các gia đình theo hướng tiếp cận, phân tích của xã hội học và hình thành kĩ năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến gia đình.

4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết về sự hình thành và phát triển của gia đình trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người

CĐR 2: Nắm được khái niệm, đối tượng nghiên cứu, đặc trưng, các mối quan hệ trong gia đình.

CĐR 4: Vận dụng được các lý thuyết xã hội học vào trong nghiên cứu các vấn đề về gia đình

CĐR 4: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các gia đình theo hướng tiếp cận, phân tích của xã hội học và hình thành kĩ năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến gia đình.

CĐR 5: Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu các vấn đề xã hội từ các dữ liệu do giảng viên cung cấp cũng như phân tích, đánh giá các sự kiện này.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích các dữ liệu, sáng tạo khi lựa chọn đề tài và phân tích các vấn đề phù hợp với từng nội dung nghiên cứu Xã hội học gia đìnhCĐR 6: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Xã hội học gia đình nghiên cứu sự sinh ra, phát triển và hoạt động của gia đình như là một hạt nhân đầu tiên của xã hội trong các điều kiện văn hoá, kinh tế - xã hội cụ thể. Bài giảng cung cấp hệ thống những kiến thức về gia đình: khái niệm gia đình, đối tượng nghiên cứu, đặc trưng, các mối quan hệ trong gia đình, các chức năng cơ bản của gia đình, và vai trò của gia đình đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các gia đình theo hướng tiếp cận, phân tích của xã hội học và hình thành kĩ năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến gia đình.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Xã hội học và Công tác xã hội.

6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Tổng quan về gia đình

1.1 Tiếp cận XHH nghiên cứu về gia đình

1.2 Khái niệm gia đình

1.3 Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học gia đình5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Vẽ tranh


- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học:

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,5,6

2. Lịch sử phát triển và các lý thuyết về XHH gia đình

2.1 Lịch sử ra đời và phát triển của XHH gia đình

2.2 Các lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu XHH gia đình4


3

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập tình huống


- Đọc giáo trình

- Tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển của gia đình qua các thời kỳ lịch sử

-Tự tìm tài liệu về các lý thuyết xã hội học vận dụng trong nghiên cứu gia đình


2,3,4,5

3. Các nội dung trọng tâm

3.1 Các loại hình gia đình

3.2 Đường đời của gia đình10


5

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Xem phim


-Đọc trước tài liệu về các loại hình gia đình

- Sưu tầm 1 số luận văn XHH có nghiên cứu về gia đình. Phân loại vấn đề xuất hiện trong các luận văn: xác định phương pháp, đối tượng, vấn đề nghiên cứu, rút ra các bước tiến hành nghiên cứu2,3,4,5,6

4. Những vấn đề về gia đình cần quan tâm ở Việt Nam hiện nay

4.1 Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình

4.2 Bạo lực trong gia đình

4.3 Ly hôn

5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Đóng vai

- Xem phim minh hoạ

- Các nhóm trình bày, phản biện


- Đọc tài liệu

- Sưu tầm các số liệu về bình đẳng giới trong gia đình.

- Sưu tầm và phân tích các bài viết, nghiên cứu về bạo lực trong gia đình

- Thiết kế được đề tài nghiên cứu
2,3,4,5,6
30

15


Tổng

45
 1. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

Nguyễn Thị Tố Quyên (2013), Xã hội học gia đình, Giáo trình nội bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. Lưu Hào Quang Xã hội học gia đình: Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm: Sách chuyên khảo, H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017

6.2 Học liệu tham khảo

1. Ria Liljestron. Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam. H. Nxb Khoa học xã hội, 1991, 181tr.

2. Lê Ngọc Hùng Lịch sử và lý thuyết xã hội học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2015

3. Mai Huy Bích. Xã hội học gia đình. H. Nxb Khoa học xã hội, 2011, 221tr.

4. Phùng Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB CTQG, Hà Nội.

5. Mai Huy Bích Xã hội học gia đình. H. Nxb Khoa học xã hội, 2011, 221tr.

6. Nguyễn Thị Tố Quyên Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em, Nxb KHXH, 2017

7. Lê Thị quý Xã hội học gia đình học. H. Nxb Chính trị - Hành chính, 2011

8. Lê Ngọc Văn (2012), Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội.Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin về các cuộc điều tra xã hội và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn

 2. Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận

 1. Vấn đề thực hiện chức năng tái sản xuất con người của gia đình Việt Nam?

 2. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình?

 3. Sự phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn hiện nay?

 4. Vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức cho trẻ em?

 5. Nhu cầu giao tiếp về sức khoẻ sinh sản giữa cha mẹ và con cái?

 6. Vấn đề giáo dục trí dục trong gia đình?

 7. Vấn đề lựa chọn bạn đời trong giới trẻ hiện nay?

 8. Độ bền vững của hôn nhân và gia đình?

 9. Ly hôn và ảnh hưởng của nó tới gia đình và xã hội

 10. Vấn đề thoả mãn chức năng cân bằng tâm sinh lý trong gia đình hiện nay

 11. Vấn đề chăm sóc và giáo dục trẻ em trong điều kiện hiện nay?

 12. Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng?

 13. Vấn đề chăm sóc người già trong gia đình?

 14. Vai trò của gia đình với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em?

 15. Vấn đề bình đẳng giới trọng gia đình?

 16. Vấn đề bạo lực gia đình?Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương