Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luậntải về 2.39 Mb.
trang22/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


8. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

8.1. Hệ thống đề tài tiểu luận

 1. Giới thiệu và phân tích về hệ thống chính trị-xã hội ở Việt Nam.

 2. So sánh về chức năng và nhiệm vụ của 6 tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.

 3. Phân tích chức năng, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.

 4. Trình bày và phân tích các hoạt động của Mặt trận tổ quốc ở Việt Nam

 5. Trình bày và phân tích các hoạt động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ở Việt Nam.

 6. Trình bày và phân tích các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh ở Việt Nam.

 7. Trình bày và phân tích các hoạt động của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở Việt Nam.

 8. Trình bày và phân tích các hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Nam.

 9. Trình bày và phân tích các hoạt động của Hội Cựu chiến binh ở Việt Nam.

 10. Trình bày và phân tích các kỹ năng công tác xã hội được vận dụng vào các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.

8.2. Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Trình bày quan niệm của một số nhà chính trị học về các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của các tổ chức đối với sự phát triển của đất nước.

2. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Mặt trận tổ quốc ở Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của các tổ chức đối với sự phát triển của đất nước.

3. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của các tổ chức đối với sự phát triển của đất nước

4. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Hội Nông dân Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của các tổ chức đối với sự phát triển của đất nước

5. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từ đó làm rõ vai trò của các tổ chức đối với sự phát triển của đất nước

6. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của các tổ chức đối với sự phát triển của đất nước

7. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Hội Cựu chiến binh ở Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của các tổ chức đối với sự phát triển của đất nước.

8. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Mặt trận tổ quốc ở Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của công tác xã hội trong các hoạt động của tổ chức này.

9. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của công tác xã hội trong các hoạt động của tổ chức này.

10. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Hội Nông dân Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của công tác xã hội trong các hoạt động của tổ chức này.

11.Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từ đó làm rõ vai trò của công tác xã hội trong các hoạt động của tổ chức này.

12.Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của công tác xã hội trong các hoạt động của tổ chức này.

13. Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về Hội Cựu chiến binh ở Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò của công tác xã hội trong các hoạt động của tổ chức này.
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHPHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Công tác xóa đói giảm nghèo (Poverty Reduction Works).

Mã học phần: XH03039

Số tín chỉ: 2TC: 1.5-0.5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Công tác xóa đói giảm nghèo

1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Lưu Hồng Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa xã hội học, tiến sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Cơ cấu xã hội, Phân tầng xã hội, xã hội học đô thị, phương pháp nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu truyền thông, Xã hội học quản lý

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0913043663 Email: luuhongminh@ajc.edu.vn

 • Giảng viên 2: Họ và tên: Phạm Võ Quỳnh Hạnh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Xã hội học, Thạc sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết Phát triển, phương pháp nghiên cứu xã hội học, Cơ cấu xã hội, Xã hội học quản lý, xã hội học đô thị …

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0912789513; Email: phamvoquynhhanh@ajc.edu.vn

2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công tác xóa đói giảm nghèo.

- Tên học phần bằng tiếng Anh: Poverty Reduction Works

- Mã học phần: XH03039

- Học phần tiên quyết: Xã hội học về cơ cấu xã hội

- Loại học phần : Các học phần thay thế khóa luận

- Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 15 tiết

+ Giờ thực hành: 30 tiết

Khoa phụ trách học phần: Khoa Xã hội học3. Mục tiêu của học phần:

Nội dung môn học được thiết kế nhằm cung cấp những tri thức cơ bản liên quan đến nghèo, đói, phân tích, làm rõ các hoạt động xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Với các kiến thức môn học có thể giúp sinh viên tham gia hoặc tự mình điều hành các hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo tự vươn lên tại cộng đồng.4. Chuẩn đầu ra

CDR 1: Có kiến thức cơ bản liên quan đến nghèo, đói: Khái niệm về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, giàu-nghèo, các chỉ báo đo lường về hộ nghèo, phân loại các hộ nghèo theo nghề nghiệp, mức độ nghèo, nguyên nhân nghèo, các lý thuyết giải thích về nghèo đói, các phương pháp nhận diện về hộ nghèo, các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của hộ nghèo.

CDR 2: Có kiến thức cơ bản về các chính sách và hoạt động của nhà nước, cộng đồng, các tổ chức xã hội giúp đỡ các hộ nghèo. Phân tích, làm rõ các hoạt động xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

CDR 3: Vận dụng được một số lý thuyết và phương pháp công tác xã hội học vào phân tích các hoạt động giảm nghèo ở Việt Nam: nhận biết, phân tích, bình luận, phê phán các dữ liệu nghiên cứu về các hoạt động này.

CDR 4: Có tư duy sáng tạo để thiết kế các tiến trình công tác xã hội trong các hoạt động giảm nghèo ở Việt Nam ở Việt Nam:

+ Nhận diện vấn đề, thu thập thông tin, lập kế hoạch thực hiện, v.v.

+ Tổ chức bộ máy, thực hiện kế hoạch, can thiệp trong tiến trình ctxh

+ Đánh giá, lượng giá các kết quả hoạt động.CDR 5: Có khả năng để xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội ở liên quan đến các hoạt động giảm nghèo ở Việt Nam.

CDR 6: Về thái độ, phẩm chất đạo đức

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo thông qua làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài..

- Trung thực, chính trực; cảm thông, sẵn sàn giúp đỡ bạn bè.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ độc độc lập

- Sẵn sàng truyền bá thi thức môn học

CDR 7:: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu như: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập của mình.

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Kỹ năng tư duy hệ thống

4. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này nằm trong nhóm học phần thay thế khóa luận. Nội dung môn học làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến nghèo, đói: Khái niệm về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, giàu-nghèo, các chỉ báo đo lường về hộ nghèo, phân loại các hộ nghèo theo nghề nghiệp, mức độ nghèo, nguyên nhân nghèo, các lý thuyết giải thích về nghèo đói, các phương pháp nhận diện về hộ nghèo, các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của hộ nghèo, các chính sách và hoạt động của nhà nước, cộng đồng, các tổ chức xã hội giúp đỡ các hộ nghèo. Phân tích, làm rõ các hoạt động xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Với các kiến thức môn học có thể giúp sinh viên tham gia hoặc tự mình điều hành các hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo tự vươn lên tại cộng đồng.

5. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Tổng quan về xóa đói giảm nghèo

1.1. Khái niÖm về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội

1.2. Khái niệm về nghèo đói và các hộ nghèo

1.3 Khái quát về phân loại các hộ nghèo

1.4 Các chỉ báo và phương pháp nhận diện hộ nghèo

1.5 Nguyên nhân nghèo, các lý thuyết giải thích về nghèo đói


3


5

- Thuyết trình

- Nhóm trình bày các nội dung do giảng viên phân công

- Thảo luận các nội dung nhóm đã trình bày

- Phát vấn
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học.

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,3,5, 6,7

2. Các vấn đề xã hội đối với hộ nghèo

  1. Đời sống của các hộ nghèo

  2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của hộ nghèo

  3. Chính sách và hoạt động của nhà nước đối với các hộ nghèo

  4. Vai trò của các tổ chức xã hội đối với các hộ nghèo

  5. Các phong tục tập quán và vai trò của cộng đồng đối với các hộ nghèo

4

5

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Bài tập tình huống vận dụng một số kỹ năng của công tác xã hội trong các hoạt động của công tác văn phòng các tổ chức chính trị xã hội.

- Nhóm trình bày

- Vẽ sơ đồ- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học.

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc2,3,4,5, 6,7

3. Công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam

  1. Khái quát về công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam

  2. Các chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo

  3. Kết quả và các mô hình xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam
4

5

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Bài tập tình huống vận dụng một số kỹ năng của công tác xã hội trong các hoạt động của công tác văn phòng các tổ chức chính trị xã hội.

- Nhóm trình bày

- Vẽ sơ đồ- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

- Tự tìm tài liệu, đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học, khoa luận, luận văn XHH có nghiên cứu về phân tầng xã hội về các hộ nghèo: phân loại vấn đề xuất hiện trong các tài liệu, phương pháp.. từ đó lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp.2,3,4,5, 6,7

4. Công tác xã hội với hoạt động giảm nghèo

  1. Vài trò của CTXH với các hoạt động giảm nghèo

  2. CTXH trong hoàn thiện chính sách giảm nghèo ở Việt Nam

  3. CTXH trong tham gia hoạt động giảm nghèo ở Việt Nam


4


15

Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Bài tập tình huống vận dụng một số kỹ năng của công tác xã hội trong các hoạt động của công tác văn phòng các tổ chức chính trị xã hội.

- Nhóm trình bày

- Vẽ sơ đồ- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

-Tự tìm tài liệu bổ sung một số công trình nghiên cứu về các hộ nghèo, cách giảm nghèo khác.- Tự tìm tài liệu, đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học, khoa luận, luận văn XHH có nghiên cứu liên quan: phân loại vấn đề xuất hiện trong các tài liệu, phương pháp.. từ đó lựa chọn tiến trình công tác xh phù hợp.

2,3,4,5, 6,7
15

30


Tổng

456. Học liệu

  1. 6.1. Học liệu bắt buộc:

  2. 1. Nguyễn Đình Tấn ( 2005 ), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội , 228tr

  3. 2. Lưu Hồng Minh(2016), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Giáo trình nội bộ.

  4. 6.2. Học liệu tham khảo:

  5. 3. Tạp chí Xã hội học: Số 3(2016); Số 1(2009); Số 1 (2015)...

  6. 4. Đinh Thế Huynh: 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, năm 2015

  7. 5. Cải thiện các dịch vụ để phục vụ người nghèo : Sách tham khảo. Báo cáo phát triển thế giới 2004 / Người dịch và hiệu đính: Vũ Cương, Dương, H. : Chính trị quốc gia, 2003

6. Trần Đức Cường Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam, H. : Khoa học xã hội, 2010.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


8. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

8.1. Hệ thống đề tài tiểu luận

 1. Giới thiệu và phân tích một số cách tiếp cận XHH về phân tầng xã hội trên thế giới và ở Việt Nam.

 2. Phân tích khái niệm hộ nghèo, đói thông qua cáh tiếp cận của xã hội học.

 3. So sánh và phân tích khái niệm hộ nghèo, đói thông qua cách tiếp cận của xã hội học và của quản lý nhà nước.

 4. Thông qua khái niệm phân tầng xã hội, hãy phân tích về một số vấn đề các hộ nghèo, đói ở Việt Nam

 5. Phân tích khái niệm và các loại hộ nghèo

 6. Trên cơ sở khái niệm về cơ cấu xã hội nhân khẩu học hãy xác định các loại thang đo, chỉ báo về hộ nghèo, ý nghĩa của các thang đo này khi nghiên cứu các vấn đề nghèo đói ở Việt Nam.

 7. Trên cơ sở khái niệm về cơ cấu xã hội nghề nghiêp hãy xác định các loại thang đo, chỉ báo về nghề nghiệp cá nhân khi xác định các hộ nghèo, ý nghĩa của các thang đo này khi nghiên cứu các vấn đề nghèo đói ở Việt Nam.

 8. Trên cơ sở khái niệm về các hộ nghèo, đói hãy xác định các mô hình và hoạt động của công tác xh nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, đói ở Việt Nam.

 9. Trên cơ sở kết quả xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hãy phân tích vai trò của công tác xã hội đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong tương lai.

8.2. Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Trình bày quan niệm của một số nhà xã hội học trên thế giới và Việt Nam về phân tầng xã hội, nghèo đói và các loại hộ nghèo.

2. Trình bày và phân tích các chỉ báo và thang đo để xác định các hộ nghèo, đói, cho ví dụ minh họa.

3. Trình bày và phân tích các lý thuyết giải thích phân tầng xã hội và nghèo, đói.

4. Phân tích các yếu tố xã hội tác động đến nghèo đói.

5. Trình bày và phân tích các chính sách và hoạt động của nhà nước đối với các hộ nghèo Việt Nam.

6. Trình bày và phân tích vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội đối với các hộ nghèo Việt Nam

7. Trình bày và phân tích các phông tục tập quán và hoạt động của cộng đồng đối với các hộ nghèo Việt Nam

8. Phân tích các thành tựu của Việt Nam đối với công tác xóa đói giảm nghèo, từ đó nêu các vấn đề công tác xã hội cần tham gia để giảm nghèo

9.Phân tích vai trò của CTXH đối với công tác xóa đói giảm nghèo.

10.Phân tích vai trò của CTXH trong hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo.

11. Trình bày một tiến trình công tác xã hội để xóa đói giảm nghèo tại một xã nông thôn.

12. Trình bày một tiến trình công tác xã hội đối với một hộ nghèo tại một xã nông thôn.

13. Trình bày một tiến trình công tác xã hội để xóa đói giảm nghèo tại một xã miền núi có nhiều dân tộc thiểu số.

14. Trình bày một tiến trình công tác xã hội đối với một hộ nghèo tại một xã miền núi có nhiều dân tộc thiểu số.

15. Trình bày một số tiến trình công tác xã hội để xóa đói giảm nghèo tại một xã miền núi có nhiều dân tộc thiểu số(ít nhất 5 tiến trình)HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(XÃ HỘI HỌC)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Công tác xã hội trong trường học (Social work in school)

Mã học phần: XH03040

Số tín chỉ: 2TC: 1-1

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA XÃ HỘI HỌC 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật; Xã hội học giáo dục; Nhập môn công tác xã hội; Xã hội học về giới, Xã hội học môi trường

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

 • nguyentoquyen_68@yahoo.com

Giảng viên 2:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Mai

 • Chức danh, học hàm, học vị: ThS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại:

 • Email: thuymai.hvbctt@gmail.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Công tác xã hội trong trường học

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Social work in school

Mã học phần: XH03040

 • Học phần tiên quyết: Xã hội học đại cương, CTXH nhóm, CTXH cá nhân, tham vấn cơ bản

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 15 tiết

  • Giờ thực hành: 30 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

  1. Mục tiêu chung của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong Công tác xã hội trong trường học, bao gồm khái niệm, đối tượng, vị trí, lịch sử hình thành môn CTXH trong trường học, hệ thống các lý thuyết vận dụng, nguyên tắc đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, cung cấp mô hình và phương pháp công tác xã hội trong trường học, đồng thời ứng dụng được các kiến thức đã học trong quá trình tiếp cận và trợ giúp các các vấn đề khác nhau trong trường học.

4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản khái niệm CTXH trong trường học, vị trí, vai trò và lịch sử hình thành CTXH trong trường học

CĐR 2: Nắm được các lý thuyết vận dụng, các nguyên tắc và đạo đức hoạt động nghề nghiệp trong CTXH trong trường học

CĐR 3: Nắm vững và ứng dụng được mô hình và các phương pháp can thiệp trong quá trình hoạt động nghề nghiệp đối với lĩnh vực CTXH trong trường học.

CĐR 4: Hiểu và giải quyết một số vấn đề cơ bản của CTXH trong trường học

CĐR5: Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu về ngành CTXH từ các dữ liệu do giảng viên cung cấp cũng như phân tích, đánh giá vai trò của nhân viên xã hội trong tiến trình CTXH.

CĐR 6: Kỹ năng mềm
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương