Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phầntải về 2.39 Mb.
trang21/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

 1. Giáo viên chủ nhiệm lớp xuống lớp và phổ biến về thời gian, địa điểm, nội dung, phân nhóm và phân giáo viên hướng dẫn thực tập.
5


0

- Thuyết trình

- Phát vấn- Hỏi đáp nhanh


- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

1,3,5,6

2. Xây dựng kế hoạch thực tập cho sinh viên


2.5- Làm việc độc lập


- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực tập đã phê duyệt

1

3. Các nhóm sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn thực tập nghiệp vụ trao đổi về kế hoạch công việc

0

5

Tham gia đầy đủ

4,5,6,7

4. Trao đổi và làm việc với cơ sở thực hành (yêu cầu có giảng viên đi cùng)

0

5

Mang theo quyết định và kế hoạch kiến tập

2,4,5,6,7

5. Giáo viên hướng dẫn nhóm sinh viên theo các yêu cầu (xem trong mục tổ chức thực hiện)

0

5Báo cáo lịch hoạt động tại cơ sở thực hành với giáo viên hướng dẫn

5,6,7

7.Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để chỉnh sửa và thống nhất các nội dung theo yêu cầu của buổi trước và định hướng hoạt động tại cơ sở

0

5
Tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiến tập và cơ sở kiến tập theo yêu cầu buổi trước của giáo viên.

5,6,7

8.Sinh viên kiến tập tại cơ sở

0

40
Tuân thủ nội quy và các yêu cầu của cơ sở kiến tập.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9.Gặp giáo viên/ người hướng dẫn thực tập nghiệp vụ để trao đổi về cách thức xử lý thông tin và viết báo cáo thực tập

0

5
Các nội dung liên quan đến báo cáo theo nhóm và báo cáo cá nhân

5, 6, 7

10.Xử lý thông tin, viết báo cáo và hoàn thành các sản phẩm thực tập

0

10
Xử lý chính xác thông tin thu thập được

6, 7

11.Nộp các sản phẩm thực tập

0

0
Nộp theo lớp và nộp đúng thời hạn7.5

75


Tổng

82.5


 • Học liệu

  Học liệu bắt buộc

  - Các tài liệu liên quan đến cơ sở thực tập

  - Các tài liệu liên quan đến chủ đề sinh viên lựa chọn  1. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

  Học phần này giúp sinh

  Loại hình

  Hình thức

  Trọng số điểm

  Đánh giá ý thức

  Ý thức trong quá trình tham gia thực tập tại cơ sở và làm việc với giáo viên hướng dẫn

  0,1

  Đánh giá định kỳ

  Đánh giá tiến độ làm việc của sinh viên

  0,3

  Thi hết học phần

  Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

  0,6
  1. Yêu cầu sản phẩm đầu ra của đợt thực tập nghiệp vụ

  Kết thúc đợt thực tập nghiệp vụ, sinh viên cần hoàn thành và nộp cho Khoa chủ quản những sản phẩm sau:

  Sản phẩm chung của từng nhóm:

  • Biên bản họp nhóm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm (yêu cầu họp nhóm trong suốt quá trình kiến tập nghiệp vụ ít nhất 1 tuần/ 1 lần)

  • Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm

  • Báo cáo tiến trình CTXH (cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng) theo yêu cầu tương ứng với thực hành 1, 2, 3 (xem chi tiết trong sổ tay hướng dẫn thực hành cho sinh viên CTXH).

  Lưu ý: Sản phẩm chung của nhóm: từ 25-35 trang đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5; lề trái 3,0cm – lề phải 1,5cm - lề trên 2,5cm – lề dưới 2,5cm.

  Sản phẩm của cá nhân sinh viên:

  • Lịch hoạt động cụ thể của cá nhân trong suốt quá trình kiến tập gồm: giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm, nội dung hoạt động, mục đích hoạt động.

  • Nhật ký kiến tập hàng ngày của cá nhân ( nêu rõ những cảm nhận, quan sát, đánh giá, tự lượng giá bản thân trong các hoạt động CTXH và tham gia nhóm, tất cả những hoạt động diễn ra tại cơ sở thực hành).

  • Đánh giá sự tham gia hoạt động của các cá nhân trong nhóm.

  • Đánh giá của kiểm huấn viên và giáo viên hướng dẫn về quá trình kiến tập của cá nhân sinh viên.

  Lưu ý: Sản phẩm của cá nhân : từ 15- 20 trang đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5; lề trái 3,0cm – lề phải 1,5cm - lề trên 2,5cm – lề dưới 2,5cm.

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  (CÔNG TÁC XÃ HỘI)


  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  Tên học phần: Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị-xã hội (Social Works in Politico-Social Ogranizations).

  Mã học phần: XH03038

  Số tín chỉ: 3TC: 1,5-1,5

  Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị-xã hội

  1. Thông tin về giảng viên

  Giảng viên 1:

  • Họ và tên: Lưu Hồng Minh

  • Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa xã hội học, tiến sĩ

  • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

  • Các hướng nghiên cứu chính: Cơ cấu xã hội, Phân tầng xã hội, xã hội học đô thị, phương pháp nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu truyền thông, Xã hội học quản lý

  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

  • Điện thoại: 0913043663 Email: luuhongminh@ajc.edu.vn

  • Giảng viên 2: Họ và tên: Phạm Võ Quỳnh Hạnh

  • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Xã hội học, Thạc sĩ

  • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

  • Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết Phát triển, phương pháp nghiên cứu xã hội học, Cơ cấu xã hội, Xã hội học quản lý, xã hội học đô thị …

  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

  • Điện thoại: 0912789513; Email: phamvoquynhhanh@ajc.edu.vn

  2. Thông tin chung về học phần

  - Tên học phần: Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị-xã hội

  - Tên học phần bằng tiếng Anh: Social Works in Politico-Social Ogranizations

  - Mã học phần: XH03038

  - Học phần tiên quyết: Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể, Quản trị trong công tác xã hội

  - Loại học phần : Các học phần thay thế khóa luận

  - Phân bổ giờ tín chỉ:

  + Giờ lý thuyết: 23 tiết

  + Giờ thực hành: 45 tiết

  Khoa phụ trách học phần: Khoa Xã hội học  3. Mục tiêu của học phần:

  Nội dung môn học được thiết kế nhằm cung cấp những tri thức cơ bản về mục tiêu tôn chỉ, chức năng, các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nam và cách vận dụng các hoạt động công tác xã hội vào các hoạt động này.  4. Chuẩn đầu ra

  CDR 1: Có kiến thức cơ bản về các tổ chức chính trị xã hội ở nước ta hiện nay: Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh.  CDR 2: Vận dụng được một số lý thuyết và phương pháp công tác xã hội học vào phân tích các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam: nhận biết, phân tích, bình luận, phê phán các dữ liệu nghiên cứu về các hoạt động này.

  CDR 3: Có tư duy sáng tạo để thiết kế các tiến trình công tác xã hội trong các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam:

  + Nhận diện vấn đề, thu thập thông tin, lập kế hoạch thực hiện, v.v.

  + Tổ chức bộ máy, thực hiện kế hoạch, can thiệp trong tiến trình ctxh

  + Đánh giá, lượng giá các kết quả hoạt động.  CDR 4: Có khả năng để xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội ở liên quan đến các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam:

  CDR 5: Về thái độ, phẩm chất đạo đức

  - Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo thông qua làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài..

  - Trung thực, chính trực; cảm thông, sẵn sàn giúp đỡ bạn bè.

  - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ độc độc lập

  - Sẵn sàng truyền bá thi thức môn học

  CDR 6:: Kỹ năng mềm

  - Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

  - Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

  - Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

  - Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu như: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập của mình.

  - Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

  - Kỹ năng tư duy hệ thống

  4. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này nằm trong học phần thay thế khóa luận. Môn học Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị xã hội cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay. Các tổ chức chính trị xã hội ở nước ta hiện nay là: Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh. Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức, kỹ năng nắm bắt và phân loại các nội dung hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở Việt nam gắn với nội dung của lĩnh vực công tác xã hội..

  5. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


  Nội dung

  Hình thức

  Phương pháp

  Yêu cầu sinh viên

  CĐR

  Lý thuyết

  Thực hành

  1. Tổng quan về các tổ chức chính trị xã hội

  1.1: Khái niÖm về các tổ chức chính trị xã hội

  1.2. Khái quát về hoạt động của Mặt trận tổ quốc

  1.3 Khái quát về hoạt động của Đoàn thanh niên

  1.4 Khái quát về hoạt động của Hội Phụ nữ

  1.5 Khái quát về hoạt động của Hội Nông dân

  1.6 Khái quát về hoạt động của Hội Cựu chiến binh

  1.7 Khái quát về hoạt động của Công đoàn


  5


  5

  - Thuyết trình

  - Nhóm trình bày các nội dung do giảng viên phân công

  - Thảo luận các nội dung nhóm đã trình bày

  - Phát vấn
  - Đọc giáo trình trước

  - Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

  - Đọc một số bài báo khoa học.

  - Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc  1,4,5, 6

  2. Công tác văn phòng của các tổ chức chính trị xã hội

   1. Khái quát về công tác văn phòng

   2. Nội dung các hoạt động của công tác văn phòng trong các tổ chức chính trị xã hội

   3. Vận dụng các kỹ năng của công tác xã hội trong các hoạt động của công tác văn phòng các tổ chức chính trị xã hội
  5

  5

  - Thuyết trình

  - Thảo luận nhóm

  - Phát vấn

  - Bài tập tình huống vận dụng một số kỹ năng của công tác xã hội trong các hoạt động của công tác văn phòng các tổ chức chính trị xã hội.

  - Nhóm trình bày

  - Vẽ sơ đồ  - Đọc giáo trình trước

  - Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

  - Đọc một số bài báo khoa học.

  - Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc  1,2,3,4,5, 6

  3. Công tác tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách của các tổ chức chính trị xã hội

   1. Khái quát về tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách

   2. Nội dung các hoạt động của tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách trong các tổ chức chính trị xã hội

   3. Vận dụng các kỹ năng của công tác xã hội trong về tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách trong các tổ chức chính trị xã hội
  5

  5

  - Thuyết trình

  - Thảo luận nhóm

  - Phát vấn

  - Bài tập tình huống vận dụng một số kỹ năng của công tác xã hội trong các hoạt động của công tác văn phòng các tổ chức chính trị xã hội.

  - Nhóm trình bày

  - Vẽ sơ đồ  - Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

  - Tự tìm tài liệu, đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học, khoa luận, luận văn XHH có nghiên cứu về cơ cấu xã hội: phân loại vấn đề xuất hiện trong các tài liệu, phương pháp.. từ đó lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp.  1,2,3,4,5, 6

  4. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội

   1. Khái quát về công tác kiểm tra, giám sát

   2. Nội dung các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức chính trị xã hội

   3. Vận dụng các kỹ năng của công tác xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội


  5


  5

  Thuyết trình

  - Thảo luận nhóm

  - Phát vấn

  - Bài tập tình huống vận dụng một số kỹ năng của công tác xã hội trong các hoạt động của công tác văn phòng các tổ chức chính trị xã hội.

  - Nhóm trình bày

  - Vẽ sơ đồ  - Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

  -Tự tìm tài liệu bổ sung một số lý thuyết xã hội học khác nghiên cứu về phân tầng xã hội.

  - Tự tìm tài liệu, đọc một số bài viết trên tạp chí Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học, khoa luận, luận văn XHH có nghiên cứu về phân tầng xã hội: phân loại vấn đề xuất hiện trong các tài liệu, phương pháp.. từ đó lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp.


  1,2,3,4,5, 6

  5. Thực hành công tác xã hội trong các tổ chức chính trị-xã hội

  5.1 Lựa chọn và liên hệ với các tổ chức chính trị-xã hội

  5.2 Xây dựng kế hoạch thực tập tại một tổ chức chính trị-xã hội

  5.3 Thực hiện một tiến trình CTXH tại một tổ chức chính trị-xã hội
  3


  25

  - Thảo luận nhóm

  - Các tiến hành CTXH tại thực địa  - Đọc tài liệu được giảng viên giới thiệu.

  - Viết kế hoạch về tiến trình CTXH nhóm thực hiện.

  - Viết báo cáo thực hiện tiến trình CTXH nhóm thực hiện.


  2,3,4,5, 6
  23

  45


  Tổng

  68  6. Học liệu

   1. 6.1. Học liệu bắt buộc:

  1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, NXB Chính trị quốc gia- Sự thật, 2016, 575tr

  2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, NXB Chính trị quốc gia, năm 1992

  3. ĐCSVN, Các Nghị quyết của Đảng có liên quan đến các tổ chức Chính trị xã hội.

  4. Vũ Minh Giang (CB): Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, năm 2008.

  6.2. Học liệu tham khảo:

  1. Trần Đình Hoan(CB): Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị nước ta ở Việt Nam giai đoạn 2005-2020

  2. Lê Hữu Nghĩa…: Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức Chính trị-Xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia, năm 2008.

  3. Tô Huy Rứa: Mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị một số nước trên thế giới. NXB Chính trị quốc gia, năm 2008.  7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


  Loại hình

  Hình thức

  Trọng số điểm

  Đánh giá ý thức

  Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

  0,1

  Đánh giá định kỳ

  Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

  0,3

  Thi hết học phần

  Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

  0,6  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương