Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luậntải về 2.39 Mb.
trang20/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận

 1. Thảo luận về khái niệm gia đình, các quan niệm khác nhau về gia đình, lịch sử phát triển gia đình.

 2. Thảo luận về tầm quan trọng của gia đình đối với các cá nhân trong các độ tuổi khác nhau, những chức năng gia đình trong các xã hội khác nhau và xu hướng biến đổi các chức năng.

 3. Phân tích hệ thống trợ giúp gia đình chính thức và phi chính thức hiện nay tại Việt nam. Gia đình và các thành viên gia đình có thể tìm đến các trợ giúp gì từ các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện?

 4. Thảo luận về các loại hình gia đình hiện nay đang xuất hiện ở Việt Nam, các hình thức phân chia gia đình và xác định nhu cầu cần trợ giúp của các gia đình nói trên.

 5. Thảo luận về vai trò của nhân viên CTXH trong quá trình tham gia cùng với các hệ thống trợ giúp khác nhằm trợ giúp gia đình? Những tình huống trợ giúp nào, sự tham gia của nhân viên CTXH sẽ phát huy hiệu quả tốt.

 6. Những kỹ năng quan trọng nhân viên CTXH cần có khi phối hợp làm việc với các bên liên quan tham gia trợ giúp gia đình?

 7. Trình bày những vấn đề gia đình đô thị hiện nay đang cần ưu tiên trợ giúp và chọn 1 vấn đề, xây dựng mục đích, mục tiêu, xác định các bên liên quan cùng tham gia trong quá trình trợ giúp.

 8. Hãy chọn một vấn đề gia đình hiện nay đang có nhu cầu trợ giúp phổ biến, hãy phân tích so sánh hiệu quả trợ giúp khi có sự tham gia và không có sự tham gia của nhân viên công tác xã hội.

 9. Thảo luận về hệ thống trợ giúp sức khoẻ cho gia đình Việt Nam hiện nay và phân tích vai trò của nhân viên CTXH trong tiến trình cùng tham gia trợ giúp truyền thông tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho gia đình.

 10. Thảo luận về hệ thống trợ giúp hiểu biết pháp luật cho gia đình Việt Nam hiện nay và phân tích vai trò của nhân viên CTXH trong tiến trình cùng tham gia trợ giúp truyền thông tư vấn pháp luật cho gia đình.

 11. Thảo luận về hệ thống trợ giúp người khuyết tật cho gia đình hiện nay và phân tích vai trò của nhân viên CTXH trong tiến trình cùng tham gia trợ giúp cho gia đình có người khuyết tật và người khuyết tật

Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Hãy trình bày lịch sử phát triển gia đình và các tiếp cận nghiên cứu gia đình? Hiện nay gia đình đô thị Việt Nam đang gặp những vấn đề xã hội nào cơ bản?

2. Trình bày thuyết hệ thống trong công tác xã hội nhóm, liên hệ với thực tiễn.

3. Phân tích hệ thống trợ giúp gia đình cơ bản hiện nay. Hãy lấy một hô hình trợ giúp gia đình ở một địa phương tại một quốc gia cụ thể, từ đó phân tích và nêu ra những điểm có thể áp dụng tại Việt Nam.

4. Trình bày các vai trò trợ giúp mà nhân viên CTXH có thể tham gia phối hợp trợ giúp gia đình? Lấy một tình huống trợ giúp đối với một hoàn cảnh cụ thể và nêu các vai trò nhân viên CTXH có thể tham gia.

5. Phân tích tiến trình trợ giúp gia đình và nêu vai trò của nhân viên CTXH đối với từng giai đoạn của tiến trình trợ giúp.

6. Nêu các phương pháp đánh giá nhu cầu trợ giúp gia đình và vận dụng lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp trong một tình huống trợ giúp gia đình cụ thể.

7. Nêu các kỹ năng cần có của nhân viên CTXH khi làm việc với các bên liên quan trong tiến trình tham gia hỗ trợ và trợ giúp gia đình.

8. Hãy chọn một trường hợp trợ giúp cá nhân trong một gia đình với một tình huống trợ giúp cụ thể, sau đó:

- Mô tả sơ lược tình huống

- Xây dựng và xác định các bên liên quan trong quá trình trợ giúp

- Làm rõ mục đích hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội nhóm

- Xây dựng mục tiêu trợ giúp

- Liệt kê một số hoạt động cơ bản dự sẽ tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình trong quá trình trợ giúp.

9. Hãy chọn một trường hợp trợ giúp một gia đình với một tình huống trợ giúp cụ thể về xung đột gia đình, sau đó:

- Mô tả sơ lược tình huống

- Xây dựng và xác định các bên liên quan trong quá trình trợ giúp

- Làm rõ mục đích hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội nhóm

- Xây dựng mục tiêu trợ giúp

- Liệt kê một số hoạt động cơ bản dự sẽ tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình trong quá trình trợ giúp.

10. Hãy chọn một trường hợp trợ giúp một nhóm các gia đình có chung những vấn đề cần trợ giúp với một tình huống trợ giúp cụ thể, sau đó

- Mô tả sơ lược tình huống

- Xây dựng và xác định các bên liên quan trong quá trình trợ giúp

- Làm rõ mục đích hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội nhóm

- Xây dựng mục tiêu trợ giúp

- Phương pháp tiếp cận trợ giúp và kế hoạch trợ giúp.

- Liệt kê một số hoạt động cơ bản dự sẽ tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình trong quá trình trợ giúp.


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: KIẾN TẬP

Mã học phần: XH03036

Số tín chỉ: 2TC: 0.5-1.5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác XH


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huế

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với cá nhân, Truyền thông với CTXH, Xã hội học truyền thông đại chúng; Xã hội học lứa tuổi; Xã hội học nông thôn.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthingochue@ajc.edu.vn

ngochueajc@gmail.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: KIẾN TẬP

 • Tên học phần bằng tiếng Anh:

 • Học phần tiên quyết: CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát triển cộng đồng, Thực hành 1,2,3

 • Loại học phần: bắt buộc

Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 8 tiết

  • Giờ thực hành: 45 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần nhằm giúp cho người học thực hành những kiến thức cơ bản về công tác xã hội với cá nhân, CTXH nhóm, phát triển cộng đồng đã được học vào thực tế như: triển khai tiến trình can thiệp với cá nhân, triển khai các hoạt động thành lập, hoạt động nhóm, tiến trình CTXH với nhóm; triển khai các hoạt động hỗ trợ và phát triển cộng đồng . Đồng thời tạo điều kiện cho người học áp dụng những lý thuyết cũng như các kỹ năng, kỹ thuật đã được học vào tiến trình CTXH cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế. Từ đó, người học được trang bị kiến thức, kinh nghiệm để hoạt động nghề CTXH một cách chuyên nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Tiến hành được giai đoạn tiếp cận thân chủ (cá nhân/ nhóm/ cộng đồng)

CĐR 2: Thu thập, tổng hợp và phân loại được các thông tin liên quan đến thân chủ, bối cảnh xung quan thân chủ ( cá nhân/ nhóm/ cộng đồng)

CĐR 3: Đánh giá, xác định được thứ tự vấn đề ưu tiên của thân chủ (cá nhân/ nhóm/ cộng đồng); xác định được vai trò của nhân viên CTXH

CĐR 4: Thiết lập được kế hoạch can thiệp đối với thân chủ (cá nhân/ nhóm/ cộng đồng)

CĐR 5: Triển khai và tự điều chỉnh được kế hoạch can thiệp trong thực tế

CĐR 6: Lượng giá được bản thân và các hoạt động can thiệp đối với thân chủ (cá nhân/ nhóm/ cộng đồng)

CĐR 7 : Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, thời gian tham gia thực hành tại cơ sở; tiến độ báo cáo nội dung thực hành đối với giảng viên, kiểm huấn viên

- Tuân thủ nội quy của các cơ sở thực hành/ địa phương trong suốt thời gian thực hành tại cơ sở/ địa phương

- Tuân thủ yêu cầu của kiểm huấn viên trong quá trình thực hành nghề nghiệp- Tuân thủ các triết lý, giá trị đạo đức của nghề trong CTXH với cá nhân

- Thấu cảm, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích và thu thập các thông tin liên quan đến vấn đề của thân chủ và thân chủ; linh hoạt khi lựa chọn các kỹ thuật, kỹ năng cũng như các lý thuyết phù hợp với từng ca Công tác xã hội cá nhân cụ thể.CĐR 8: Kỹ năng mềm

- Áp dụng được các kỹ năng trong Công tác xã hội cá nhân: kỹ năng giao tiếp, phản hồi, quan sát, phỏng vấn, tham vấn, thấu cảm, biện hộ, xử lý căng thẳng, khủng hoảng; kỹ năng ghi chép…

- Áp dụng được các kỹ thuật tác nghiệp trong Công tác xã hội cá nhân: kỹ thuật vận động, thay đổi không khí, tạo sự vui vẻ; kỹ thuật giúp đối tượng nêu ra cảm nghĩ; kỹ thuật nhằm lấy ý kiến, kỹ thuật trò chơi, kể chuyện, vẽ, sắm vai…

- Vận dụng được kiến thức đã học để lập kế hoạch can thiệp, hỗ trợ và triển khai kế hoạch cũng như lượng giá được vấn đề.

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

5. Tóm tắt nội dung môn học

Đây là môn học bắt buộc đối với sinh viên theo học ngành Công tác Xã hội sau khi đã hoàn thành các học phần CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát triển cộng đồng, Thực hành 1, 2, 3 là bước đệm để thực hiện tốt quá trình thực tập năm tiếp theo.Môn học nhằm tạo điều kiện cho người học hiểu sâu sắc hơn vai trò của nhân viên CTXH và thực hiện được tiến trình CTXH cá nhân, CTXH nhóm, tiến trình phát triển cộng đồng; đồng thời áp dụng được các kỹ năng, kỹ thuật tác nghiệp, lý thuyết trong tiến trình CTXH trên thực tế; mà vẫn phải tuân thủ được các triết lý, giá trị đạo đức của nghề nghiệp6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

 1. Những yêu cầu và lưu ý khi thực hành tại cơ sở

  1. Những yêu cầu chung

  2. Những lưu ý khi thực hành tại cơ sở
3


2

- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc7,8

2. Giai đoạn 1: Tiếp nhận đối tượng

2.1. Cách thức tiếp nhận

2.2. Đánh giá nhu cầu

2.3. Thông tin với đối tượng

2.4. Đánh giá ban đầu về vấn đề

2.5. Ghi hồ sơ thông tin ban đầu
0


3

- Thực hành


- Đọc giáo trình

- Thực hành các kỹ năng, kỹ thuật để tạo niềm tin với thân chủ
1,7,8

3. Giai đoạn 2: Thu thập thông tin

3.1. Lập danh sách liên hệ, trao đổi thông tin với những người liên quan đến thân chủ

3.2. Thông tin về thân chủ

3.3. Thông tin về bối cảnh môi trường, những nguồn lực từ cộng đồng xã hội

3.4. Thông tin về luật pháp, chính sách và các dịch vụ liên quan0


5

- Thực hành

-Đọc trước tài liệu giáo trình

- thực hành các kỹ năng, kỹ thuật, tiến trình can thiệp với thân chủ
2,7,8

4. Giai đoạn 3: Đánh giá và xác định vấn đề

4.1. Thực hiện các phương pháp xác định vấn đề thân chủ (cá nhân/ nhóm/ cộng đồng)

4.2. Xác định điểm mạnh, điểm yếu

4.5. Xác định thứ tự ưu tiên5. Giai đoạn 4: Lập kế hoạch can thiệp, hỗ trợ

5.1. Xác định mục tiêu

5.2. Xây dựng các hoạt động can thiệp


0

5

- Thực hành

- Đọc tài liệu

- Ghi chép hồ sơ thân chủ3,7,8

Báo cáo giữa kỳ tại lớp học

5

5

- Thuyết trình

- Hỏi đápSinh viên báo cáo nội dung đã thực hành tại cơ sở, trình bày kế hoạch can thiệp

- Đặt câu hỏi4,7,8

6. Giai đoạn 5: Triển khai kế hoạch

6.1. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch

6.2. Hỗ trợ đối tượng thực hiện kế hoạch

7. Giai đoạn 6: Lượng giá/Chuyển giao

7.1. Lượng giá

7.2. Kết thúc hồ sơ

7.3. Chuyển giao
0

25

- Thực hành

- Thực hiện, triển khai kế hoạch can thiệp đối với thân chủ

- Thực hiện lượng giá

- Hoàn thành báo cáo môn học kèm theo đánh giá của kiểm huấn viên và cơ sở thực hành


5,6,7,8
8

45


Tổng

54


7. Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

2. Trần Đình Tuấn (2010), CTXH lý thuyết và thực hành,NXB Đại học Quốc gia Hà7.2. Học liệu tham khảo

12. Nguyễn Duy Nhiên Nhập môn công tác xã hội, H. : Đại học Sư phạm, 2015

3. Trần Đình Tuấn ( 2014 ), Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
4. Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam : Cuốn sách này được xuất bản với sự tài trợ của tổ chức SARCC / Ria Liljestron, H. : Khoa học xã hội, 1991

5. Nguyễn, Thị Thu Hà Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn, H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 20138. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

bài tập lớn…

0,6

9.Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

9.1 Hệ thống đề tài, báo cáo cuối kỳ

Lựa chon 1 ca/ trường hợp để thực hiện tiến trình CTXH thuộc 1 trong các lĩnh vực sau: 1. CTXH với trẻ em bị lạm dụng/ làm trái pháp luật

 2. CTXH trong lĩnh vực y tế

 3. CTXH với người nhiễm HIV/AIDS, mại dâm, ma túy

 4. CTXH với người già

 5. CTXH trong trường học

 6. CTXH gia đình

 7. CTXH trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần

 8. CTXH với tội phạm

 9. CTXH với người nghèo

Riêng với phát triển cộng đồng thì người học có thể lựa chọn vấn đề dựa trên vấn đề thực tế của cộng đồng đó.

Yêu cầu về nội dung báo cáo cuối kỳ :

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn


  1. Khái niệm liên quan

  2. Lý thuyết (sử dụng trong tiến trình can thiệp)

  3. Các chính sách dịch vụ liên quan đến trường hợp của thân chủ

  4. Ghi chép tóm tắt quá trình thực hành tại cơ sở

Chương II: CTXH cá nhân với vấn đề (ghi rõ vấn đề)

2.1. Tiếp cận thân chủ

2.2. Thu thập thông tin

2.3. Đánh giá, xác định vấn đề

2.4. Lập kế hoạch

2.5. Thực hiện và triển khai kế hoạch can thiệp

2.6. Lượng giá/ chuyển giao

2.7. Nhật ký, phúc trình (các kỹ năng, kỹ thuật sử dụng trong đó)

2.8. Đánh giá của kiểm huấn viên, cơ sở thực hành


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần (Tiếng việt): Thực tập nghề nghiệp

Tên học phần (Tiếng Anh): Internship

Mã học phần: XH03037

Số tín chỉ: 3 (0.5 – 2.5)

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành công tác xã hội
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Thực tập nghề nghiệp.


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Phạm Võ Quỳnh Hạnh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Thực hành công tác xã hội 1, Thực hành CTXH 2, Thực hành CTXH 3, Nhập môn Xã hội học, Thiết kế nghiên cứu, Lý thuyết phát triển, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Xã hội học đô thị.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: phothanhhuong@ajc.edu.vn

pho.thanh.huong@gmail.com

Giảng viên 2:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với HIV, tệ nạn xã hội và tội phạm, Công tác xã hội trong trường học, Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

nguyentoquyen_68@yahoo.com


 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Internship

 • Học phần tiên quyết: Thực hành CTXH 1, Thực hành CTXH2, Thực hành CTXH3, Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm, Phát triển cộng đồng.

 • Thuộc học phần: + Bắt buộc

+ Tự chọn 

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 7.5 tiết

  • Giờ thực hành: 75 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

- Giúp sinh viên thực hành các kiến thức, kỹ năng đã được học về thực hành CTXH1, THCTXH2, THCTXH3,

- Củng cố và nâng cao kỹ năng như: kỹ năng tổ chức nhóm, kỹ năng quan sát, kỹ năng ghi chép, ký năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng làm việc với cộng đồng, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng lắng nghe...

- Hiểu rõ tác dụng và ý nghĩa của hoạt động thực tập. Từ đó, hình thành thái độ mang tính chuyên nghiệp trong quá trình thực thi nghề nghiệp của một nhân viên công tác xã hội, phát triển tinh thần phục vụ vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của toàn xã hội, thực hiện nghiêm túc và chấp hành tốt các yêu cầu, quy địnhgiảng viên và cơ sở.


 1. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu được bản chất và mục đích của thực tập CTXH

CĐR 2: Nắm được bối cảnh xã hội và hệ thống các nguồn lực trong hoạt động Công tác xã hội

CĐR 3: Nắm được chức năng của thực tập CTXH

CĐR 4: Nắm chắc được tiến trình CTXH nói chung và yêu cầu cơ bản từng bước thực hiện được tiến trình.

CĐR 5: Hiểu rõ vai trò và các phẩm chất cần thiết của nhân viên xã hội trong quá trình thực tập nghề nghiệp.

CĐR 6 : Thái độ, phẩm chất đạo đức

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Kiên trì, chăm chỉ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn.

- Trung thực, biết cảm thông, chia sẻ

- Chủ động, độc lập, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Có khả năng cộng tác vì mục tiêu chungCĐR 7: Kỹ năng mềm

Sinh viên được rèn luyện tổng hợp các kỹ năng:

+ Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

+ Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, thiết lập quan hệ

+ Kỹ năng tư duy hệ thống

+ Kỹ năng lắng nghe, thấu cảm, có khả năng vận động cộng đồng

+ Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra.


 1. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành của công tác xã hội.

Đây là môn học thực hành nghệ nghiệp sau khi sinh viên đã được học các môn lý thuyết tại trường học. Môn học là một cơ hội để các em sinh viên được vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học trong nhà trường ở hoạt động thực tế ngoài xã hội.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.
 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương