Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.39 Mb.
trang2/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản về các khái niệm dân số, phát triển, mối quan hệ dân số và phát triển, các xu hướng biến đối dân số.

CĐR 2: Hiểu biết và nắm bắt các học thuyết dân số và phát triển, vận dụng học thuyết dân số vào giải thích các vấn đề dân số nổi bật trên thế giới và Việt Nam.

CĐR 3: Phân tích đặc trưng dân số thế giới, dân số Việt Nam, phân tích được mối quan hệ giữa dân số và các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường.

CĐR 4: Phân tích động lực dân số, các xu hướng biến đổi dân số ở Việt Nam và một số vấn đề dân số và phát triển chuyên biệt

CĐR 5: Phân tích và nắm bắt được chính sách, chiến lược dân số, truyền thông dân số và phát triển.

CĐR 6: Về thái độ

- Thái độ tích cực, nghiêm túc, cở mở, cầu tiến, tôn trọng sự khác biệt trong các quan điểm trình bày về vấn đề nghiên cứu từ các thành viên trong lớp, trong nhóm.

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích các dữ liệu, sáng tạo khi lựa chọn đề tài và phân tích các vấn đề phù hợp với từng nội dung nghiên cứu Xã hội học lứa tuổiCĐR 7: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm lớn, nhóm nhỏ, làm việc cá nhân.

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch,5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản của xã hội học

Môn học gồm các bài giảng về nhập môn dân số, đặc trưng dân số thế giới dân số Việt Nam, các học thuyết dân số, mối quan hệ giữa dân số với kinh tế, xã hội, môi trường, động lực dân số và các xu hướng biến đổi dân số trên thế giới và Việt Nam, chính sách dân số, chiến lược dân số và truyền thông dân số và phát triển.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Xã hội học.6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Nhập môn dân số và phát triển

1.1 Khái niệm cơ bản

1.2. Lịch sử nghiên cứu dân số và phát triển

1.3. Phương pháp nghiên cứu dân số và phát triển
42

- Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Làm việc nhóm- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Chuẩn bị phần trình bày cá nhân1, 6, 7

2. Việt Nam, các học thuyết dân số và phát triển

2.1. Dân số thế giới

2.2. Dân số Việt nam

2.3. Các học thuyết về dân số và phát triển

4


2

- Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp số liệu theo chủ đề nhóm- Đọc giáo trình trước

- Tổng quan số liệu, tài liệu cho phần trình bày nhóm1,2, 3,6,73. Động lực phát triển dân số

3.1 Mức sinh, mức chất, gia tăng tự nhiên

3.2. Di dân và gia tăng cơ học

3.3 Gia tăng thực tế.

4


2

- Thuyết trình

- Tự nghiên cứu

- Hỏi đáp

- Bài tập


- Đọc giáo trình

-Tổng hợp thông tin trước ở nhà

- Làm việc nhóm: chia sẻ thông tin trong nhóm trên cơ sở đóng góp thông tin của các cá nhân đã chuẩn bị trước.

1, 4, 6, 7.4. Mối quan hệ giữa dân số và kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Mối quan hệ giữa dân số với sự phát triển kinh tế - xã hội, đói nghèo, việc làm

4.2. Mối quan hệ giữa dân số với môi trường và sự phát triển bền vững6


4

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Xem phim minh hoạ

- Tổng quan tài liệu- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu và số liệu thống kê theo đề tài lựa chọn của nhóm và cá nhân

- Các nhóm chuẩn bị tham gia trình bày


1, 3, 6, 7.5. Chính sách dân số, chiến lược dân số, truyền thông dân số và phát triển

5.1. Chính sách dân số, chiến lược dân số Việt Nam

5.2. Truyền thông dân số và phát triển3


2

- Thuyết trình

- Hỏi đáp

- Trình bày kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương


- Đọc tài liệu và tổng hợp trước tài liệu

- Chuẩn bị phần trình bày cá nhân.5, 6, 7


6. Các xu hướng biến đổi dân số và một số vấn đề dân số & phát triển chuyên biệt

6.1. Các xu hướng biến đổi dân số Việt Nam

6.2. Một số vấn đề dân số chuyên biệt ở Việt Nam3


2

- Thuyết trình

- Hỏi đáp

- Làm việc nhóm nhỏ: tự chia sẻ kiến thức trong nhóm


- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu và số liệu thống kê theo đề tài lựa chọn của nhóm và cá nhân

- Các nhóm chuẩn bị tham gia trình bày

1, 4, 6, 7


24

14


Tổng

38


 1. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

 1. Giáo trình Dân số sức khỏe sinh sản và phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, 2005

 2. Dự án VIE/97/P17, UNFPA, 2000, Dân số và phát triển, một số vấn đề cơ bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội

 3. Tuyên truyền vận động về dân số & phát triển, 2000, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội

6.2 Học liệu tham khảo

1. Đào Thị Thông Giáo trình quản lý nhà nước về dân số và phát triển, 2016, 1. Lê Ngọc Văn (2000) Cưới và dư luận xã hội về cưới hiện nay

 2. Nguyễn Đình Cử Dân số học Nxb Giáo dục, 1997

 3. Vũ Hiền, Vũ Đình Hòe Dân số và phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, 1999

 4. Dân số học và truyền thông dân số, Văn hóa Thông tin, 1998

 5. Trần Cao Sơn. Dân số và tiến trình đô thị hóa – Động thái phát triển và triển vọng. Nxb Khoa học xã hội, 1995

 6. JOHN KNPDEL Tuyển tập các công trình chọn lọc trong dân số học xã hội, Nxb Khoa học xã hội, 1994

 7. Trần Thị Trung Chiến Dân số Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI, Nxb Thống kê, 2003

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận

 1. Hãy trình bày mối quan hệ giữa dân số và phát triển? Đưa ra các ví dụ minh hoạ thực tiễn về mối quan hệ này?

 2. Lựa chọn 3 quốc gia trên thế giới thuộc các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, kém phát triển, hãy trình bày về quy mô dân số của các quốc gia đó, chính sách dân số của quốc gia đó và mối liên hệ thực tiễn giữa dân số và phát triển.

 3. Hãy lựa chọn và tìm hiểu, trình bày một học thuyết/ quan điểm về dân số (Plan ton, Aistote, khổng tử, Malthus ...), từ đó rút ra những ý nghĩa, đánh giá tính đúng đắn, phù hợp của học thuyết trong bối cảnh hiện nay.

 4. Phân tích mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh một tỉnh, thành phố tại Việt Nam hiện nay hoặc một quốc gia cụ thể, từ đó rút ra những bài học, ý nghĩa thực tiễn.

 5. Hãy phân tích mối quan hệ giữa dân số và môi trường và sự phát triển bền vững: hãy đưa ra những bài học thành công cũng như hạn chế về giải quyết mối quan hệ giữa dân số và môi trường tại một địa phương hay một quốc gia cụ thể.

 6. Sưu tầm số liệu thống kê thể hiện biến động dân số Việt Nam qua các thời kỳ: gia tăng tự nhiên, gia tăng cơ học, gia tăng thực tiễn.

 7. Hãy sưu tầm số liệu về kết cấu dân số Việt Nam minh hoạ về nhận định kết cấu dân số Việt Nam là kết cấu dân số vàng? Nhằm phát huy thế mạnh này, Việt Nam cần lưu ý hay có những giải pháp cụ thể gì?

 8. So sánh chính sách hay chiến lược dân số Việt Nam trong các giai đoạn khác nhau?

 9. Tìm hiểu và đưa ra những vấn đề dân số - phát triển Việt Nam cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, minh hoạ bằng số liệu thực tiễn.

 10. Hãy phân tích vấn đề già hoá dân số ở Việt Nam và so sánh với một số nước trong khu vực, trên thế giới.

12. Hệ thống câu hỏi ôn tập

 1. Ph©n tÝch mèi quan hÖ tư¬ng hỗ gi÷a d©n sè víi m«i trưêng vµ tµi nguyªn. Muèn ®¶m b¶o mèi quan hÖ ®ã cã hiÖu qu¶ cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n nµo? Liªn hÖ víi thùc tiÔn ®Þa phương.

 2. V× sao muèn ®iÒu tiÕt sù t¨ng trưëng d©n sè hîp lý ë ViÖt Nam th× cÇn ph¶i ®iÒu tiÕt møc sinh?

 3. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a d©n sè vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. V× sao muèn ph¸t triÓn quèc gia vµ muèn n©ng cao chÊt lưîng d©n cư th× cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu tiÕt sù t¨ng trưëng d©n sè hîp lý? Liªn hÖ víi thùc tiÔn ®Þa phương.

 4. V× sao lång ghÐp chư¬ng tr×nh d©n sè víi chiÕn lưîc ph¸t triÓn quèc gia ë ViÖt Nam?

 5. Ph©n tÝch mèi quan hÖ biÖn chøng c¸c môc tiªu cña chiÕn lưîc d©n sè vµ môc tiªu chiÕn lưîc ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n ë ViÖt Nam?

 6. Ph©n tÝch t¸c ®éng cña di d©n ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh d©n sè vµ ph¸t triÓn?

 7. Phân tích bình đẳng giới trong chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản? Liên hệ với thực tiễn địa phương.

 8. Phân tích các yếu tố tác động đến mức sinh trong sơ đồ Freedman? Liên hệ với các điều kiện giảm mức sinh ở Việt Nam?

 9. Ph©n tÝch vµ so s¸nh mét sè luËn ®iÓm vµ c¸c häc thuyÕt vÒ mèi quan hÖ d©n sè vµ ph¸t triÓn?

 10. Ph©n tÝch sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a truyÒn th«ng vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi dân số/ SKSS ë ViÖt Nam./.

 11. Phân tích các yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến hiệu quả quá trình truyền thông thay đổi hành vi dân số/ SKSS ở Việt Nam

 12. V× sao ®iÒu tiÕt sù t¨ng trưởng d©n sè hîp lý cÇn ph¶i ®iÒu tiÕt møc sinh?

 13. Tại sao nói cơ cấu dân số Việt Nam hiện nay là cơ cấu dân số vàng? Phân tích những ưu điểm và hạn chế của cơ cấu dân số vàng?

 14. Ph©n tÝch sù chuyÓn híng tiÕp cËn tõ ch¬ng tr×nh DS-KHHG§ sang chiÕn lîc ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n ë ViÖt Nam?

 15. Ph©n tÝch ¶nh hëng cña kÕt cÊu d©n sè vàng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam.TRƯỞNG KHOA

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN


TS. Lưu Hồng Minh


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương