Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phầntải về 2.39 Mb.
trang19/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

 1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật

  1. Một số khái niệm liên quan

  2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật

5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Vẽ tranh


- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung bài học

- Đọc một số bài báo khoa học:

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,2,6,7

2. Các lý thuyết xã hội học vận dụng trong nghiên cứu xã hội học pháp

2.1 Lý thuyết chức năng – cấu trúc

2.2 Lý thuyết xung đột

2.3 Lý thuyết dán nhãn

môi trường9


4

- Đọc tài liệu

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập tình huống


- Đọc giáo trình

- Tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển của các lý thuyết và hiểu sâu nội dung các lý thuyết.

- Hiểu được và có thể vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu các nội dung của xã hội học pháp luật.

-Tự tìm các tài liệu như bài viết, các video về vấn đề xây dựng và thực thi luật pháp và có phân tích, bình luận
3,4,6,7

3. Nội dung trọng tâm

3.1 Tính chi phối của pháp luật đối với xã hội

3.2 Tính chi phối của xã hội đối với pháp luật

3.3 Chức năng xã hội của pháp luật3.4 Điều kiện tác động của pháp luật đối với xã hội

3.5 Dự báo pháp lý
10


7

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Xem phim


- Đọc trước tài liệu về tính chi phối của xã hội đối với pháp luật, chức năng xã hội của pháp luật và các điều kiện thực thi pháp luật

- Sưu tầm 1 số luận văn XHH có nghiên cứu về pháp luật. Phân loại vấn đề xuất hiện trong các luận văn: xác định phương pháp, đối tượng, vấn đề nghiên cứu, rút ra các bước tiến hành nghiên cứu2,3,4,5,6,7
23

15


Tổng

38

 1. Học liệu

7.1 Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Thị Tố Quyên (2017), Xã hội học pháp luật – Những vấn đề lý luận, Nxb Khoa học xã hội

 2. KULCSAR KALMAN Đức Uy dịch, Cơ sở xã hội học pháp luật, Nxb Giáo dục,1999

7.2. Tài liệu tham khảo

3. Lê Ngọc Hùng, Lưu Hồng Minh, giáo trình xã hội học, Nxb Dân trí 2009

4. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, Nxb LLCT 2009

5. Bùi Quang Dũng, Lê Ngọc Hùng. Lịch sử xã hội học. H. Nxb Lý luận chính trị, 2005Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin về các cuộc điều tra xã hội và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn

 2. Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

9.1. Hệ thống đề tài, tiểu luận
1. Vấn đề thực thi luật pháp tại địa phương, cơ sở?

2. Vai trò của tổ chức cơ sở đảng với sự tuyên truyền hệ thống luật pháp?

3. Vai trò của chính quyền cơ sở với truyên truyền hệ thống pháp luật?

4. Hiểu biết của người dân về một luật cụ thể?

5. Thái độ hành vi của người dân trong việc thực thi pháp luật?

6. Vai trò của pháp luật trọng việc ổn định trật tự xã hội?

7. Ảnh hưởng của pháp luật tới hành vi của các nhóm xã hội?

8. Đánh giá của người dân về việc thực thi pháp luật của các cơ quan công quyền?

9. Nghiên cứu các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, các nhóm xã hội?

10. Đánh giá việc tuyên truyền pháp luật của các thiết chế xã hội

11. Vai trò của tuyền thông với việc giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của người dân?

9.2. Hệ thống câu hỏi ôn tập

1.Trình bày các khái niệm liên quan tới pháp luật?

2. Phân biệt khái niệm pháp luật, phạm pháp, phạm tội?

3. Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật?

4. Nêu quy trình của quá trình xây dựng pháp luật?

5. Trình bày tính chi phối của xã hội đối với pháp luât?

6. Trình bày tính quyết định của xã hội đối với pháp luật

7. Phân tích các chức năng xã hội của pháp luật?

8. Phân tích mối quan hệ giữa dư luận xã hội và pháp luật

9. Phân tích các chức năng xã hội của pháp luật?

10. Phân tích các điều kiện tác động của pháp luật đối với xã hôi?

11. Dự bào pháp lý là gì? Tác dụng của dự báo pháp lý?

12. Vận dụng lý thuyết chức năng – cấu trúc trong nghiên cứu xã hội học pháp luật?

13. Vận dụng lý thuyết xung đột trong nghiên cứu xã hội học pháp luật?

14. Vận dụng lý thuyết dán nhãn trong nghiên cứu xã hội học pháp luật?


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(XÃ HỘI HỌC)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Hệ thống chăm sóc gia đình (System care for family

Mã học phần: XH03034

Số tín chỉ: 2TC: 1,5 - 0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Dương Thị Thu Hương

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên chính

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Dư luận xã hội, công tác xã hội nhóm

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: duonghuong_xhh@yahoo.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Hệ thống chăm sóc gia đình

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: System care for family

 • Mã học phần: XH03034

 • Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội, lý thuyết công tác xã hội, thực hành công tác xã hội 1,

 • Loại học phần: tự chọn

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 30 tiết

  • Giờ thực hành: 7.5 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về gia đình, các vấn đề của gia đình và hệ thống chăm sóc gia đình trên thế giới cũng như Việt Nam. Bên cạnh đó, môn học cũng cung cấp các cách hiểu và tiếp cận công tác xã hội đối với gia đình, vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống chăm sóc gia đình.

 1. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản khái niệm gia đình, hệ thống chăm sóc gia đình, thiết chế gia đình, chức năng gia đình và xu hướng biến đổi gia đình.

CĐR 2: Hiểu các tiếp cận trợ giúp gia đình từ các tổ chức, các cơ quan chức năng, các loại hình trợ giúp, các vấn đề cần trợ giúp đối với gia đình.

CĐR 3: Nắm bắt được vai trò của nhân viên công tác xã hội tham gia vào quá trình trợ giúp chăm sóc gia đình, tiến trình trợ giúp khi làm việc với các vấn đề của gia đình cũng như với các thành viên gia đình.

CĐR 4: Nắm vững và thực hành được các kỹ năng cần thiết khi làm việc với các vấn đề cần trợ giúp của gia đình, kỹ năng phối hợp với các tổ chức, cơ quan chức năng khi trợ giúp gia đình.

CĐR56: Về thái độ

- Thái độ tích cực, nghiêm túc, cở mở, cầu tiến, tôn trọng sự khác biệt trong các quan điểm trình bày về vấn đề nghiên cứu từ các thành viên trong lớp, trong nhóm.

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Tham gia tích cực, chủ động các buổi làm việc nhóm tại lớp và thực hành cùng nhóm sau giờ học.

- Sau khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có những cách nhìn đúng đắn, không định kiến với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

CĐR 6: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển kỹ năng thảo luận, làm việc độc lập cá nhân và làm việc trong nhóm lớn, nhóm nhỏ?

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, phản biện

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, lên kế hoạch cho các chương trình làm việc của bản thân.

5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành của công tác xã hội

Môn học gồm các bài giảng giới thiệu về gia đình và chức năng, xu hướng biến đổi của gia đình, các vấn đề gia đình và nhu cầu trợ giúp, hệ thống các tổ chức, cơ quan liên quan có khả năng trợ giúp, chức năng, vai trò của họ trong quá trình trợ giúp gia đình, đồng thời cũng trang bị kiến thức và kỹ năng cho nhân viên CTXH tham gia kết nối và thúc đẩy quá trình trợ giúp gia đình.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Khái niệm gia đình, chức năng gia đình và xu hướng biến đổi gia đình

1.1 Khái niệm gia đình

1.2. Tiếp cận nghiên cứu gia đình từ các quan điểm khác nhau

1.3. Lịch sử phát triển gia đình, các loại hình gia đình

1.4. Xu hướng biến đổi gia đình50

- Thuyết trình

- Hỏi đáp nhanh

- Làm việc nhóm

- Thảo luận theo cặp.

- Thực hành


- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Lấy các ví dụ, trường hợp minh hoạ có tính thực tiễn1,5,6

2. Hệ thống trợ giúp gia đình

2.1. Hệ các vấn đề cần trợ giúp đối với gia đình trong các xã hội khác nhau

2.2. Hệ thống trợ giúp gia đình từ các tổ chức cơ quan chức năng trực thuộc chính phủ

2.3. Hệ thống trợ giúp gia đình từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội

7


2

- Thuyết trình

- Hỏi đáp nhanh

- Làm việc theo cặp

- Làm việc nhóm

- Thực hành

- Xem phim tư liệu
- Đọc giáo trình trước

- Chuẩn bị nội dung trình bày cá nhân và nội dung trình bày của từng cặp.

- Chuẩn bị đóng góp cho sự tham gia làm việc nhóm.

2, 4, 5, 63. Tiến trình trợ giúp gia đình và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong các tiến trình trợ giúp

3.1 Tiến trình trợ giúp gia đình

- Đánh giá nhu cầu cần trợ giúp

- Xác định các bên liên quan tham gia trợ giúp

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp, phương pháp tiếp cận trợ giúp

- Tiến hành trợ giúp

- Lượng giá trợ giúp

3.2. Vai trò của nhân viên CTXH trong quá trình trợ giúp

- Vai trò truyền thông, cung cấp thông tin

- Vai trò kết nối các nguồn lực

- Vai trò trợ giúp cá nhân

- Vai trò trợ giúp nhóm

- Vai trò trợ giúp cộng đồng

3.3. Các vấn đề gia đình hiện nay cần đến sự trợ giúp của hệ thống chăm sóc gia đình

- Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ thể chất, tinh thần

- Chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, hộ gia đình đơn thân, người khuyết tật, phụ nữ trước trong và sau khi sinh

- Hỗ trợ, tư vấn pháp lý, hiểu biết pháp luật

- Hỗ trợ, hoà giải trong các xung đột gia đình.

- Các trợ giúp khác.12


3,5

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập nhóm nhỏ

- Thực hành

- Xem phim minh hoạ các mô hình trợ giúp nhóm và vai trò của nhân viên CTXH- Đọc giáo trình

-Tổng hợp thông tin trước ở nhà

- Làm việc nhóm trên cơ sở đóng góp thông tin của các cá nhân đã chuẩn bị trước.

- Viết phản hồi về vai trò nhân viên CTXH nhóm sau khi xem phim.

- Thực hành làm việc theo nhóm.

- Trình bày cá nhân và nhóm


3, 5, 6


4. Các kỹ năng trợ giúp gia đình và làm việc với các bên liên quan trong quá trình trợ giúp.

4.1. Các kỹ năng trợ giúp gia đình

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng thấu hiểu, chia sẻ

- Kỹ năng truyền thông, thương thuyết

4.2. Các kỹ năng làm việc với các bên liên quan

- Kỹ năng làm việc với các cơ quan hành chính, nhà nước

- Kỹ năng làm việc với các tổ chức xã hội

- Kỹ năng làm việc, kết nối với các tổ chức bảo trợ, trợ giúp gia đình thuộc các tổ chức phi chính phủ.6

2

- Hỏi đáp

- Thuyết trình

- Thực hành nhóm nhỏ

- Thực hành trong nhóm lớn

- Xem phim tư liệu


- Đọc tài liệu

- Thực hành, làm bài tập cá nhân và nhóm

- Đóng vai.

- Tiếp xúc với các tổ chức xã hội tại địa phương và chia sẻ kinh nghiệm từ họ về những trợ giúp gia đình họ đã từng tiến hành
4, 5, 6
30

7,5


Tổng

37,5


6. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

 1. Nguyễn Thị Thái Lan, Bùi Thị Xuân Mai (2014), Công tác xã hội cá nhân và gia đình, NXB. Lao động - Xã hội, Hà Nội.

  1. Học liệu tham khảo

1. Lưu Hào Quang Xã hội học gia đình: Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm: Sách chuyên khảo, H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017

 1. Mai Huy Bích. Xã hội học gia đình. H. Nxb Khoa học xã hội, 2011, 221tr.

 2. Lê Thị Quý (2007), Bạo lực gia đình - một sự sai lệch giá trị. H.: Khoa học xã hội, 411tr

 3. Lê Ngọc Văn (2012), Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội.

 4. - Nguyễn Thị Tố Quyên Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em, Nxb Khoa học xã hội, 2017

 5. Lê Thị quý Xã hội học gia đình học. H. Nxb Chính trị - Hành chính, 2011

 6. Tương Lai Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, 1996

 7. Mai quỳnh Nam Gia đình trong tấm gương xã hội học, Nxb Khoa học xã hội

 8. Nguyễn Thị Hồng nga Giáo trình Gia đình học, Nxb Lao động – xã hội, 2009.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương