Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.39 Mb.
trang16/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản của Công tác xã hội.

Môn học gồm các bài giảng về:

1. Khởi động và định nghĩa dự án

2. Kế hoạch hóa và phát triển dự án

3.Vai trò của giám đốc dự án

4. Xây dựng và duy trì nhóm công tác dự án

5.Quản lý rủi ro và tính bất định trong dự án

6. Duy trì chế độ kiểm soát trong điều hành dự án

7. Quản lí các bên tham gia dự án

8.Thực hành PRA ( Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân)

9.SWOT ( Đánh giá điểm mạnh điểm yếu)

10.Xây dựng dự án cấp xã

11.Xây dựng dự án cấp huyện.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.

6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1.Khởi động và định nghĩa dự án

2. Kế hoạch hóa và phát triển dự án

41

- Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Làm việc nhóm- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Chuẩn bị phần trình bày cá nhân1,2,3,9

3.Vai trò của giám đốc dự án

4. Xây dựng và duy trì nhóm công tác dự án

4


1

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập nhóm nhỏ- Đọc giáo trình

-Tổng hợp thông tin trước ở nhà

- Làm việc nhóm trên cơ sở đóng góp thông tin của các cá nhân đã chuẩn bị trước.


1,2,4,5,9,11

5.Quản lý rủi ro và tính bất định trong dự án

6. Duy trì chế độ kiểm soát trong điều hành dự án4


1

-Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày, phản biện

- Tổng quan tài liệu

- Bình luận về những đóng góp của các tác giả và các trường phái


- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2,4,7,13

7. Quản lí các bên tham gia dự án

8. Kết thúc dự án4

1

-Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2,8,10,11,12

9. Phương pháp PRA trong xây dựng, quản lí và phát triển dự án

4

1

-Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2, 6,7

10. Phương pháp SWOT và họp tổ tại cộng đồng để phân bổ nguồn lực và phát triển dự án

4

1

-Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2, 7,8,9,13,14

11.Thực hành xây dựng phát triển quản lí dự án cấp xã

4

1

-Thuyết trình các phương pháp xây dựng dự án

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2,8,9,13

12.Thực hành xây dựng phát triển quản lí dự án cấp huyện

2


1,2,3

Tổng

386. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

 1. Vũ Hào Quang, Bài giảng Lí thuyết công tác xã hội, 2017

 2. Nguyễn Duy Nhiên (2015), Nhập môn công tác xã hội. H. : Đại học Sư phạm,

  1. Học liệu tham khảo

3.Nguyễn thị Như trang Giáo trình Lý luận về thực hành công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà nội, 2017

4. Vũ Hào Quang, 2017, Các lý thuyết xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia HN 1. Kerzner, H. (2017): Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. John Wiley & Sons; 12th Edition edition (2 April 2009). ISBN-10: 0470278706.

 2. Lester, A. (2017): Project management, planning, and control: managing engineering, construction and manufacturing projects to PMI, APM and BSI standards. Amsterdam; Boston; London: Elsevier/Butterworth-Heinemann.

 3. Lewis, J.P. (2007): Mastering project management: applying advanced concepts to systems thinking, control & evaluation, resource allocation. New York: McGraw-Hill

 4. Morris, R.A. (2008): Project management that works: real-world advice on communicating, problem solving, and everything else you need to know to get the job done. New York: American Management Association.

 5. Noles, S. (2007): The definitive guide to project management: the fast track to getting the job done on time and on budget. Harlow, England; New York: Prentice Hall/Financial Times.

 6. Perrin, R. (2008): Real world project management: beyond conventional wisdom, best practices, and project methodologies. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.

 7. Verzuh, E. (2008): The fast forward MBA in project management. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

8.1.Hệ thống đề tài, tiểu luận

    1. Xây dựng, quản lí phát triển dự án về biến đổi khí hậu cấp xã

    2. Xây dựng, quản lí phát triển dự án về biến đổi khí hậu cấp huyện

    3. Xây dựng, quản lí phát triển dự án xoá đói giảm nghèo cấp xã

    4. Xây dựng, quản lí phát triển dự án xoá đói giảm nghèo cấp huyện

    5. Dự án tái hoà nhập cộng đồng cho nhóm trẻ em nghiện ma tuý

    6. Dự án nước sạch cho nông thôn nghèo miền núi phía Bắc

8.2. Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Trình bày nội dung việc Khởi động và Định nghĩa dự án

2. Nội dung Kế hoạch hóa và phát triển dự án

3.Vai trò của giám đốc dự án trong việc xây dựng và duy trì nhóm công tác dự án

5.Quản lý rủi ro và tính bất định trong dự án

6. Duy trì chế độ kiểm soát trong điều hành dự án

7. Quản lí các bên tham gia dự án

8. Kết thúc dự án

9. Phương pháp PRA, SWOT trong xây dựng, quản lí và phát triển dự án

10.Thực hành xây dựng, quản lí, phát triển dự án cấp xã, cấp huyện
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Quản trị trong công tác xã hội. (Social Work Management).

Mã học phần: XH03022

Số tín chỉ: 2TC: 1,5-0.5

Khoa/Bộ môn: Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Quản trị trong công tác xã hội

1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Lưu Hồng Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa xã hội học, tiến sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Cơ cấu xã hội, Phân tầng xã hội, xã hội học đô thị, phương pháp nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu truyền thông, Xã hội học quản lý

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0913043663 Email: luuhongminh@ajc.edu.vn

 • Giảng viên 2: Họ và tên: Vũ Hào Quang

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Xã hội học, PGS, TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lý, Dư luận xã hội Biến đổi xã hội, Lịch sử xã hội học, Lý thuyết xã hội học …

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0913372726; Email: vuhaoquang@ajc.edu.vn

2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản trị trong công tác xã hội.

- Tên học phần bằng tiếng Anh: Social Work Management

- Mã học phần: XH03022

- Học phần tiên quyết: Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm

- Loại học phần : Bắt buộc

- Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 23 tiết

+ Giờ thực hành: 15 tiết

Khoa phụ trách học phần: Khoa Xã hội học3. Mục tiêu của học phần:

Nội dung môn học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị công tác xã hội từ đó có thể giúp sinh viên tham gia hoặc tự mình điều hành các hoạt động công tác xã hội tại cộng đồng.4. Chuẩn đầu ra

CDR 1: Có kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị công tác xã hội

CDR 2: Có kiến thức cơ bản để thực hiện quản trị công tác xã hội ở cấp độ nhân viên

CDR 3: Có kiến thức cơ bản để thực hiện quản trị công tác xã hội ở cấp độ tổ chức

CDR4: Hiểu được các phương pháp nghiên cứu kết hợp với các lý thuyết liên quan đến công tác quản trị công tác xã hội, đặc biệt là các lý thuyết về chu trình quản trị công tác xã hội và các mô hình quản trị công tác xã hội xác định và tiến hành nghiên cứu một số vấn đề phục vụ công tác quản trị công tác xã hội

CDR 5: Có khả năng để xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị công tác xã hội

CDR 6: Về thái độ, phẩm chất đạo đức

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo thông qua làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài..

- Trung thực, chính trực; cảm thông, sẵn sàn giúp đỡ bạn bè.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ độc độc lập

- Sẵn sàng truyền bá tri thức môn học

CDR 7: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu như: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập của mình.

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Kỹ năng tư duy hệ thống

4. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Nội dung môn học làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị công tác xã hội như: các khái niệm có liên quan đến quản trị (quản trị, quản lý, lãnh đạo tổ chức, lượng giá, biện hộ, nhóm...), các vấn đề cần nghiên cứu phục vụ công tác quản trị công tác xã hội, các lý thuyết liên quan đến công tác quản trị công tác xã hội, đặc biệt là các lý thuyết về chu trình quản trị công tác xã hội và các mô hình quản trị công tác xã hội. Thứ hai là môn học giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã được học, đặc biệt về phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội, trên cơ sở được cung cấp thông tin sinh viên xây dựng kế hoạch, xác định nguồn tài nguyên/tiềm năng của cộng đồng, tổ chức bộ máy quản lý, xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, cân đối ngân sách nguồn lực thời gian thực hiện hoạt động công tác xã hội, điều phối kết nối nhu cầu của người dân với các nguồn lực/dịch vụ trợ giúp, lượng giá, biện hộ..

5. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

 1. Khái quát chung về quản trị công tác xã hội

1.1 Khái niệm, mục đích, vai trò của quản trị CTXH

1.2 Yêu cầu và nhiệm vụ của nhà quản trị CTXH

1.3 Nguyên tắc hành động của nhà quản trị CTXH

1.4 Quy điều đạo đức nghề nghiệp với nhà quản trị CTXH
3


5

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến quản trị CTXH

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc


1,6, 7

2. Một số lý thuyết và phương pháp nghiên cứu vận dụng trong quản trị CTXH

2.1. Một số lý thuyết vận dụng trong quản trị CTXH

2.2 Vận dụng phương pháp vào thiết kế nghiên cứu trong quản trị CTXH3


8

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Trình bày bài tập được giao


- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu

-Tự tìm tài liệu bổ sung một số lý thuyết và phương pháp liên quan đến các nghiên cứu phục vụ cho quản trị CTXH

- Làm bài tập được giao về vận dụng lý thuyết và pp để xác định các đề tài nghiên cứu cho công tác quản trị CTXH


1,4,5,6,7

3. Quản trị công tác xã hội ở cấp độ nhân viên

3.1. Quản trị ca và các nhiệm vụ cơ bản của nhà quản trị CTXH

3.2 Kiểm huấn trong CTXH

3.3 Giải tỏa stress với nhà quản trị CTXH

4


7

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Trình bày bài tập được giao


- Đọc giáo trình, tài liệu được giảng viên giới thiệu.

- Làm bài tập được giao về xử lý các tình huống trong quản trị CTXH2,4,5,6,7

4. Quản trị CTXH ở cấp độ tổ chức

  1. Tổ chức trong quản trị ngành CTXH

  2. Hoạch định trong quản trị CTXH

  3. Lãnh đạo trong quản trị công tác xã hội

  4. Giao tiếp, truyền thông trong tổ chức

  5. Xử lý xung đột trong quản trị tổ chức

  6. Quản lý ngân sách

  7. Tuyển dụng nhân sự

  8. Đánh giá, giám sát trong quản trị nhân sự CTXH


5


10

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày, phản biện.

- Thực hành xây dựng một số thiết kế nghiên cứu cho quản trị CTXH- Đọc tài liệu được giao và sưu tầm thêm.

- Làm bài tập được giao về vận dụng lý thuyết về quản lý và phương pháp nghiên cứu xã hội học để xác định các đề tài nghiên cứu xã hội học và thiết kế các mô hình nghiên cứu cho một số hoạt động quản trị CTXH.- Làm bài tập được giao về xử lý các tình huống trong quản trị CTXH

1,3,4,5,6,7
23

15


Tổng

386. Học liệu

  1. 6.1. Học liệu bắt buộc:

  2. 1. Vũ Hào Quang (2002 ), Giáo trình xã hội học quản lý, NXB ĐH quốc gia HN

  3. 2. Nguyễn Duy Nhiên Nhập môn công tác xã hội, Nxb Đại học sư phạm,2015

  4. 3. Bùi Anh Tuấn: Giáo trình hành vi tổ chức, ĐH kinh tế quốc dân , 2012

6.2. Học liệu tham khảo:

 1. Giáo trình xã hội học trong quản lý ( 2005), NXB Lý luận chính trị,

 2. Nguyễn Vũ Tiến. Công tác xã hội, Đề tài khoa học, 2010

 3. Phạm Văn Quyết-Nguyễn Quý Thanh: Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2012

 4. Frannie A. Léautier Đô thị trong thế giới toàn cầu hóa : Quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững: Sách tham khảo, Ngô Hoàng Điệp dịch

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương