Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌCtải về 2.39 Mb.
trang14/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành công tác xã hội 1

(Social work practice 1)Mã học phần: XH03017

Số tín chỉ: 2TC: 0.5-1.5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác XH


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huế

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với cá nhân, Truyền thông với CTXH, Xã hội học truyền thông đại chúng; Xã hội học lứa tuổi; Xã hội học nông thôn.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthingochue@ajc.edu.vn

ngochueajc@gmail.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: THỰC HÀNH 1

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Social work practice 1

 • Học phần tiên quyết: Nhập môn CTXH, Lý thuyết CTXH, CTXH cá nhân

 • Loại học phần: bắt buộc

Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 8 tiết

  • Giờ thực hành: 45 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần nhằm giúp cho người học thực hành những kiến thức cơ bản về công tác xã hội với cá nhân đã được học vào thực tế như: cách tiếp cận thân chủ, thu thập thông tin, đánh giá và xác định vấn đề, lập kế hoạch can thiệp, thực hiện, triển khai kế hoạch; lượng giá và chuyển giao ca . Đồng thời tạo điều kiện cho người học áp dụng những lý thuyết cũng như các kỹ năng, kỹ thuật đã được học vào tiến trình can thiệp với thân chủ cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế. Từ đó, người học được trang bị kiến thức, kinh nghiệm để hoạt động nghề CTXH một cách chuyên nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Tiến hành được giai đoạn tiếp cận thân chủ nhằm thu thập thông tin ban đầu và tạo niềm tin cho thân chủ.

CĐR 2: Thu thập, tổng hợp và phân loại được các thông tin liên quan đến thân chủ, gia đình, bối cảnh xung quan thân chủ.

CĐR 3: Đánh giá, xác định được thứ tự vấn đề ưu tiên của thân chủ; xác định được vai trò của nhân viên CTXH

CĐR 4: Thiết lập được kế hoạch can thiệp đối với thân chủ

CĐR 5: Triển khai và tự điều chỉnh được kế hoạch can thiệp trong thực tế

CĐR 6: Lượng giá được bản thân và các hoạt động can thiệp đối với thân chủ.

CĐR 7 : Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, thời gian tham gia thực hành tại cơ sở; tiến độ báo cáo nội dung thực hành đối với giảng viên, kiểm huấn viên

- Tuân thủ nội quy của các cơ sở thực hành trong suốt thời gian thực hành tại cơ sở

- Tuân thủ yêu cầu của kiểm huấn viên trong quá trình thực hành nghề nghiệp- Tuân thủ các triết lý, giá trị đạo đức của nghề trong CTXH với cá nhân

- Thấu cảm, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích và thu thập các thông tin liên quan đến vấn đề của thân chủ và thân chủ; linh hoạt khi lựa chọn các kỹ thuật, kỹ năng cũng như các lý thuyết phù hợp với từng ca Công tác xã hội cá nhân cụ thể.CĐR 8: Kỹ năng mềm

- Áp dụng được các kỹ năng trong Công tác xã hội cá nhân: kỹ năng giao tiếp, phản hồi, quan sát, phỏng vấn, tham vấn, thấu cảm, biện hộ, xử lý căng thẳng, khủng hoảng; kỹ năng ghi chép…

- Áp dụng được các kỹ thuật tác nghiệp trong Công tác xã hội cá nhân: kỹ thuật vận động, thay đổi không khí, tạo sự vui vẻ; kỹ thuật giúp đối tượng nêu ra cảm nghĩ; kỹ thuật nhằm lấy ý kiến, kỹ thuật trò chơi, kể chuyện, vẽ, sắm vai…

- Vận dụng được kiến thức đã học để lập kế hoạch can thiệp, hỗ trợ và triển khai kế hoạch cũng như lượng giá được vấn đề.

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

5. Tóm tắt nội dung môn học

Đây là môn học bắt buộc đối với sinh viên theo học ngành Công tác Xã hội sau khi đã hoàn thành các học phần Nhập môn CTXH và Lý thuyết CTXH, CTXH cá nhân là tiền đề để nghiên cứu các môn học tiếp theo như Công tác xã hội nhóm, Phát triển cộng đồng, Thực hành CTXH 2,3.Môn học nhằm tạo điều kiện cho người học hiểu sâu sắc hơn vai trò của nhân viên CTXH và thực hiện được tiến trình CTXH cá nhân đồng thời áp dụng được các kỹ năng, kỹ thuật tác nghiệp, lý thuyết trong tiến trình CTXH cá nhân trên thực tế; mà vẫn phải tuân thủ được các triết lý, giá trị đạo đức của nghề nghiệp6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

 1. Những yêu cầu và lưu ý khi thực hành tại cơ sở

  1. Những yêu cầu chung

  2. Những lưu ý khi thực hành tại cơ sở
3


2

- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc7,8

2. Giai đoạn 1: Tiếp nhận đối tượng

2.1. Cách thức tiếp nhận

2.2. Đánh giá nhu cầu

2.3. Thông tin với đối tượng

2.4. Đánh giá ban đầu về vấn đề

2.5. Ghi hồ sơ thông tin ban đầu


0


3

- Thực hành


- Đọc giáo trình

- Thực hành các kỹ năng, kỹ thuật để tạo niềm tin với thân chủ
1,7,8

3. Giai đoạn 2: Thu thập thông tin

3.1. Lập danh sách liên hệ, trao đổi thông tin với những người liên quan đến thân chủ

3.2. Thông tin về thân chủ

3.3. Thông tin về bối cảnh môi trường, những nguồn lực từ gia đình, cộng đồng xã hội

3.4. Thông tin về luật pháp, chính sách và các dịch vụ liên quan0


5

- Thực hành

-Đọc trước tài liệu giáo trình

- thực hành các kỹ năng, kỹ thuật, tiến trình can thiệp với thân chủ
2,7,8

4. Giai đoạn 3: Đánh giá và xác định vấn đề

4.1. Xây dựng sơ đồ phả hệ

4.2. Xây dựng sơ đồ sinh thái

4.3. Cây vấn đề

4.4. Xác định điểm mạnh, điểm yếu

4.5. Xác định thứ tự ưu tiên5. Giai đoạn 4: Lập kế hoạch can thiệp, hỗ trợ

5.1. Xác định mục tiêu

5.2. Xây dựng các hoạt động can thiệp


0

5

- Thực hành

- Đọc tài liệu

- Ghi chép hồ sơ thân chủ3,7,8

Báo cáo giữa kỳ tại lớp học

5

5

- Thuyết trình

- Hỏi đápSinh viên báo cáo nội dung đã thực hành tại cơ sở, trình bày kế hoạch can thiệp

- Đặt câu hỏi4,7,8

6. Giai đoạn 5: Triển khai kế hoạch

6.1. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch

6.2. Hỗ trợ đối tượng thực hiện kế hoạch

7. Giai đoạn 6: Lượng giá/Chuyển giao

7.1. Lượng giá

7.2. Kết thúc hồ sơ

7.3. Chuyển giao
0

25

- Thực hành

- Thực hiện, triển khai kế hoạch can thiệp đối với thân chủ

- Thực hiện lượng giá

- Hoàn thành báo cáo môn học kèm theo đánh giá của kiểm huấn viên và cơ sở thực hành


5,6,7,8
8

45


Tổng

54


7. Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Trần Đình Tuấn (2010), CTXH lý thuyết và thực hành,NXB Đại học Quốc gia Hà Nội7.2. Học liệu tham khảo

2. Nguyễn, Duy Nhiên Nhập môn công tác xã hội, H. : Đại học Sư phạm, 2015

3. Trần Đình Tuấn ( 2014 ), Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam : Cuốn sách này được xuất bản với sự tài trợ của tổ chức SARCC / Ria Liljestron, H. : Khoa học xã hội, 1991

5. Nguyễn, Thị Thu Hà Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn, H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá


Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

bài tập lớn…

0,6

9.Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

9.1 Hệ thống đề tài, báo cáo cuối kỳ

Lựa chon 1 ca/ trường hợp để thực hiện tiến trình CTXH cá nhân thuộc 1 trong các lĩnh vực sau: 1. CTXH với trẻ em bị lạm dụng/ làm trái pháp luật

 2. CTXH trong lĩnh vực y tế

 3. CTXH với người nhiễm HIV/AIDS, mại dâm, ma túy

 4. CTXH với người già

 5. CTXH trong trường học

 6. CTXH gia đình

 7. CTXH trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần

 8. CTXH với tội phạm

 9. CTXH với người nghèo

Yêu cầu về nội dung báo cáo cuối kỳ :

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn  1. Khái niệm liên quan

  2. Lý thuyết (sử dụng trong tiến trình can thiệp)

  3. Các chính sách dịch vụ liên quan đến trường hợp của thân chủ

  4. Ghi chép tóm tắt quá trình thực hành tại cơ sở

Chương II: CTXH cá nhân với vấn đề (ghi rõ vấn đề)

2.1. Tiếp cận thân chủ

2.2. Thu thập thông tin

2.3. Đánh giá, xác định vấn đề

2.4. Lập kế hoạch

2.5. Thực hiện và triển khai kế hoạch can thiệp

2.6. Lượng giá/ chuyển giao

2.7. Nhật ký, phúc trình (các kỹ năng, kỹ thuật sử dụng trong đó)

2.8. Đánh giá của kiểm huấn viên, cơ sở thực hànhHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần (Tiếng việt): Thực hành công tác xã hội 2

Tên học phần (Tiếng Anh): Social Works Practice 2

Mã học phần: XH03018

Số tín chỉ: 2 (0.5 – 1.5)

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành công tác xã hội
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Thực hành công tác xã hội 2.


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Phó Thanh Hương

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm, Thực hành công tác xã hội 1, Thực hành CTXH 2, Thực hành CTXH 3, Hành vi con người và môi trường xã hội, Nhập môn Xã hội học, Thiết kế nghiên cứu.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: phothanhhuong@ajc.edu.vn

pho.thanh.huong@gmail.com

Giảng viên 2:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với HIV, tệ nạn xã hội và tội phạm, Công tác xã hội trong trường học, Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

nguyentoquyen_68@yahoo.com

Giảng viên 3:


 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Thực hành Công tác Xã hội 2

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Social Works Practice 2

 • Học phần tiên quyết: Thực hành CTXH 1, Công tác xã hội nhóm

 • Thuộc học phần: + Bắt buộc

+ Tự chọn 

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 7.5 tiết

  • Giờ thực hành: 45 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần này giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức, giá trị, nguyên tắc, kỹ thuật của công tác xã hội đối với thân chủ, hướng đến thực hiện các mô hình can thiệp phù hợp với đối tượng thân chủ là các nhóm.

Giúp sinh viên có cơ hội thực hành kỹ năng nghề nghiệp như xây dựng mô hình công tác xã hội, kỹ năng tiếp xúc thân chủ, kỹ năng vận động, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng khai thác nguồn lực trong môi trường thực tiễn ngoài xã hội.
 1. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu được bản chất và mục đích của thực hành CTXH

CĐR 2: Nắm được bối cảnh xã hội và hệ thống các nguồn lực trong hoạt động Công tác xã hội

CĐR 3: Nắm được chức năng của thực hành CTXH

CĐR 4: Nắm chắc được tiến trình CTXH và yêu cầu cơ bản từng bước trong tiến trình, vai trò cơ bản của nhân viên CTXH trong từng bước của tiến trình.; vận dụng thực hành được tiến trình CTXH với nhóm đối tượng cụ thể.

CĐR 5: Hiểu rõ vai trò và các phẩm chất cần thiết của nhân viên xã hội trong quá trình thực hành nghề nghiệp.

CĐR 6 : Thái độ, phẩm chất đạo đức

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Kiên trì, chăm chỉ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn.

- Trung thực, biết cảm thông, chia sẻ

- Chủ động, độc lập, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Có khả năng cộng tác vì mục tiêu chungCĐR 7: Kỹ năng mềm

Sinh viên được rèn luyện tổng hợp các kỹ năng:

+ Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

+ Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, thiết lập quan hệ

+ Kỹ năng tư duy hệ thống

+ Kỹ năng lắng nghe, thấu cảm, có khả năng vận động cộng đồng

+ Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra.


 1. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành của công tác xã hội.

Môn học gồm có các bài giảng giới thiệu về thực hành công tác xã hội, tiến trình thực hiện CTXH với nhóm, các kỹ năng làm việc với nhóm. Đây là môn học thực hành nghệ nghiệp; môn học là một cơ hội để các em sinh viên được vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học trong nhà trường ở hoạt động thực tế ngoài xã hội.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.


 1. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

  Nội dung

  Hình thức

  Phương pháp

  Yêu cầu sinh viên

  CĐR

  Lý thuyết

  Thực hành

  1. Quan niệm về thực hành CTXH

  1.1 Thực hành CTXH là gì

  1.2 Bản chất của thực hành CTXH

  1.3 Mục đích, chức năng của thực hành CTXH
  1.5


  2

  - Thuyết trình

  - Phát vấn

  - Hỏi đáp nhanh


  - Đọc giáo trình trước

  - Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

  - Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc


  1,3,5,6

  2. Bối cảnh xã hội và hệ thống nguồn lực  1


  3

  - Thuyết trình

  - Làm việc nhóm

  - Hỏi đáp nhanh


  - Đọc giáo trình

  - Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc  2,5,6,7

  3. Tiến trình Công tác xã hội

  3.1 Xác định vấn đề

  3.2 Phân tích vấn đề

  3.3 Lập kế hoạch giải quyết vấn đề

  3.4 Thực hiện kế hoạch

  3.5 Lượng giá

  5


  5

  - Thuyết trình

  - Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày
  -- Đọc tài liệu về các lý thuyết áp dụng trong CTXH

  - Đọc trước tài liệu về CTXH với, nhóm; chuẩn bị trước các nội dung thắc mắc  4,5,6,7

  4. Thực hành tiến trình CTXH tại cơ sở  0


  25

  - Thuyết trình

  - Làm việc nhóm

  - Lắng nghe, thấu hiểu

  - Vận động cộng đồng

  - Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý

  - Theo dõi, kiểm tra
  - Vận dụng được các quan điểm cơ bản trong can thiệp ca.

  - Hiểu và xây dựng được các nguyên tắc cho bản thân trong quá trình thực hành nghề nghiệp

  - Thực hành xây dựng tiến trình CTXH với nhóm thân chủ cụ thể


  2,4,5,6,7

  5.Lượng giá hoạt động thực hành CTXH

  10

  - Các nhóm trình bày và phản biện

  - Chuẩn bị bài trình bày

  - Chuẩn bị các vấn đề nảy sinh cần giải đáp  2,4,5,6,7
  7.5

  45


  Tổng

  52.5


 2. Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Duy Nhiên (2017), Nhập môn Công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội

2. Nguyễn thị Như Trang Giáo trình Lý luận về thực hành công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia, 2017

7.2. Học liệu tham khảo

1. Bùi thị Xuân Mai Nhập môn công tác xã hội, Nxb Lao động – xã hội, 2014

2. Mr Mark E F Lymbery, Socil work: Acompanion to learning, 2007, Sage

3. Mark Dole, Modern Socil work practice, Ashgate Practice, 2005, Asgate Pubco

4. Tập bài giảng Nhập môn Công tác xã hội của khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và tuyên truyền.


 1. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Học phần này giúp sinh

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương