Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌCtải về 2.39 Mb.
trang10/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Truyền thông với công tác xã hội (Commucation and Social Work

Mã học phần: XH 02089

Số tín chỉ: 6TC: 3-3

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA XÃ HỘI HỌC 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Phạm Hương Trà

 • Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu truyền thông; XHH lứa tuổi; Dư luận xã hội; Xã hội học nông thôn

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: Email:phamhuongtra@ajc.edu.vn

Giảng viên 2:

 • Họ và tên: Lưu Hồng Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu truyền thông, Các vấn đề về quản lý, Cơ cấu xã hội

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: Email:

Giảng viên 3:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Th,s

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu truyền thông; XHH giới

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: Email:

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Truyền thông với công tác xã hội

 • Tên học phần bằng tiếng Anh:

 • Mã học phần:

 • Học phần tiên quyết:

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 45 tiết

  • Giờ thực hành: 90 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

  1. Mục tiêu chung của môn học

Môn Truyền thông với công tác xã hội được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, xác định được vai trò, phân tích và vận dụng được các kiến thức được học trong việc phát huy vai trò của truyền thông để hỗ trợ thân chủ.

4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Nêu, hiểu được các khái niệm, đặc trưng, vai trò và xu hướng phát triển của 3 loại hình truyền thông (truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng và mạng xã hội).

CĐR 2: Xác định được vai trò của truyền thông đối với công tác xã hội

CĐR 3: Xây dựng được kế hoạch truyền thông đồng thời ứng dụng được các kỹ năng truyền thông nhằm thiết kế thông điệp (trực tiếp, thông qua PTTTĐC, mạng xã hội) để hỗ trợ nhân viên CTXH

CĐR 4: Vận dụng được các kỹ năng nhằm tuyên truyền, giáo dục, thông tin có chọn lọc, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm góp phần phát hiện, biểu dương điển hình…

CĐR 5: Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, phải dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi xemina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu các vấn đề xã hội nảy sinh trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như phân tích, đánh giá các sự kiện này.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích các dữ liệu, sáng tạo khi lựa chọn đề tài và phân tích các vấn đề phù hợp với từng nội dung nghiên cứu Xã hội học Truyền thông đại chúng.CĐR 6: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành tự chọn, nhằm cung cấp những kiến thức về hệ thống các khái niệm (truyền thông, truyền thông đại chúng, các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội…), vai trò của truyền thông đối với CTXH, kỹ năng truyền thông, thiết kế thông điệp trong hoạt động công tác xã hội.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.


 1. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

 1. Tổng quan về Truyền thông, Truyền thông đại chúng

 1. Các khái niệm

 2. Tính chất, chức năng của các phương tiện truyền thông đại chúng

 3. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của các PTTTĐC

 4. Truyền thông xã hội và xu hướng phát triển

10


10

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc trước giáo trình và các tài liệu liên quan đến nội dung được giảng viên phát

- Đọc một số bài báo khoa học:

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc


1,5,6

2. Vai trò, chức năng của truyền thông trong công tác xã hội

2.1 Vai trò, chức năng của truyền thông trực tiếp

2.2 Vai trò, chức năng của truyền thông đại chúng

2.3 Vai trò, chức năng của mạng xã hội hiện nay

10


10

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Trình bày bài tập


- Đọc giáo trình

- Đọc và bình luận một số lý thuyết mà giảng viên cung cấp trước đó

- Tự tìm tài liệu bổ sung về các vai trò và chức năng của truyền thông


2,3,4,5

3. Các kỹ năng truyền thông trong công tác xã hội

3.1 Truyền thông trực tiếp: kỹ năng truyền miệng, kỹ năng thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi

3.2 Kỹ năng truyền thông tin trên các loại hình truyền thông đại chúng

3.3 Các kỹ năng truyền thông khác (gửi mail, gửi thư tay…)
25


70

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Thực hành

- Xem video
--Đọc trước tài liệu về các kỹ năng truyền thông

- Sưu tầm 1 số cách thức truyền thông về một vấn đề của CTXH, sinh viên đọc trước, rút ra các bước tiến hành nghiên cứu, các kỹ năng được áp dụng2,3,4,5,6
45

90


Tổng

135


6. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

1. Phạm Hương Trà (2012), Báo điện tử - Hiệu quả truyền thông về bạo lực gia đình, Nxb LĐ-XH, HN

2. Tạ Ngọc Tấn (2001), Truyền thông đại chúng, Nxb CTQG, Hà Nội.

6.2 Học liệu tham khảo

1. Tạ Ngọc Tấn (1999), Từ lý luận đến thực tiễn báo chí. Nxb VHTT, Hà Nội.

2. Claudia Mast (2003), Truyền thông đại chúng – Những kiến thức cơ bản, Nxb Thông tấn, Hà Nội.

3. Phạm Hải Chung và Bùi Thu Hương (chủ biên) Truyền thông xã hội. NXB Thế Giới, Hà Nội, 2016.4. Bùi Hoài Sơn (2008), Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi văn hóa xã hội ở Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học xã hội . ( Ko có )

Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn

 2. Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận


 1. Vai trò của truyền thông đại chúng trong việc định hướng xã hội.

 2. Tác động của truyền thông đại chúng đến xã hội (nhận thức, thuyết phục, tham gia vào quá trình xã hội hóa)

 3. Các khái niệm trong nghiên cứu XHH TTĐC? Nêu các loại phương tiện truyền thông đại chúng hiện nay.

 4. Các nhóm thảo luận: những ưu điểm và hạn chế của các phương tiện TTĐC?

 5. Thảo luận về lợi thế của các phương tiện TTĐC?

 6. Vai trò của truyền thông đối với việc thực hiện công tác xã hội

 7. Tại sao nói truyền thông góp phần thúc đẩy hình thành, phát triển nguồn vốn xã hội để phát triển lĩnh vực công tác xã hội

 8. Bình luận quan điểm Truyền thông góp phần thực hiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực công tác xã hội

 9. Trình bày các ưu điểm và hạn chế của các phương tiện truyền thông đại chúng. Ứng dụng trong nghiên cứu XHH TTĐC

 10. Hãy xác định và xây dựng hình thức truyền thông phù hợp cho một thân chủ/ nhóm xã hội mà nhân viên xã hội quan tâm

 11. Vận dụng kiến thức đã học thiết kế hình thức truyền thông trực tiếp về vấn đề mà thân chủ/ nhóm xã hội cần sự hỗ trợ từ nhân viên xã hội

 12. Vận dụng kiến thức đã học thiết kế hình thức truyền thông trên mạng xã hội về vấn đề mà thân chủ/ nhóm xã hội cần sự hỗ trợ từ nhân viên xã hội

 13. Vận dụng kiến thức đã học thiết kế hình thức truyền thông thông qua phương tiện truyền thông đại chúng về vấn đề mà thân chủ/ nhóm xã hội cần sự hỗ trợ từ nhân viên xã hội

 14. Thiết kế tổ truyền thông của Phòng công tác xã hội (ở trường đại học) với chức năng là cầu nối thông tin về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên

 15. Thiết kế tổ truyền thông của Phòng công tác xã hội (ở bệnh viện) với chức năng là cầu nối thông tin tới các bệnh nhân

 16. Thiết kế tổ truyền thông của Phòng công tác xã hội (ở khu dân cư) với chức năng là cầu nối thông tin về các dịch vụ hỗ trợ cư dân tại địa bàn.HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: An sinh xã hội (Social Security)

Mã học phần: XH03013

Số tín chỉ: 2TC: 1,5-0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA XÃ HỘI HỌC 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Phạm Hương Trà

 • Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu truyền thông; XHH lứa tuổi; Dư luận xã hội; Xã hội học nông thôn

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: Email:phamhuongtra@ajc.edu.vn

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: An sinh xã hội

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Social Security

 • Mã học phần: XH03013

 • Học phần tiên quyết: Công tác xã hội nhóm

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 30 tiết

  • Giờ thực hành: 7.5 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần cung cấp hệ thống những kiến thức cơ bản về an sinh xã hội như khái niệm, lịch sử hình thành, phát triển và mô hình an sinh xã hội. Ý nghĩa, vai trò của an sinh xã hội trong đời sống cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội….Cung cấp các kiến thức và thông tin về hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Nêu, hiểu, xác định, phân tích được các khái niệm cơ bản, chức năng của an sinh xã hội. Làm rõ được mối quan hệ của an sinh xã hội với một số vấn đề khác

CĐR 2: Phân tích, so sánh về các mô hình an sinh xã hội khác nhau của một số quốc gia điển hình trên thế giới và Việt Nam

CĐR 3: Triển khai, phân tích

+ Thực trạng hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam (thành tựu, thách thức, hạn chế và những định hướng cơ bản)

+ Áp dụng xem xét hệ thống chính sách an sinh xã hội với một số nhóm xã hôi dễ bị tổn thương.

CĐR 4: Đánh giá thực trạng của một số lĩnh vực cụ thể trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. So sánh một số thay đổi trong một số chính sách an sinh xã hội đối với nhóm xã hội nhất định.

CĐR 5: Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, phải dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi xemina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu các vấn đề xã hội nảy sinh trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như phân tích, đánh giá các sự kiện này.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích các dữ liệu, sáng tạo khi lựa chọn đề tài và phân tích các vấn đề phù hợp với từng nội dung nghiên cứu Xã hội học Truyền thông đại chúng.CĐR 6: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc, nhằm cung cấp những những khái niệm, phạm trù, chức năng của an sinh xã hội; Ý nghĩa, vai trò của an sinh xã hội trong đời sống cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội…Cung cấp thông tin về hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, đồng thời cung cấp thông tin sơ lược về quá trình hình thành chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam. Phân tích các cấu phần của an sinh xã hội ở Việt Nam và tìm hiểu thực trạng các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.


 1. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

 1. Những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội

 1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học

 2. Khái niệm an sinh xã hội và một số thuật ngữ liên quan

3. Chức năng của ASXH và mối quan hệ của ASXH với một số vấn đề xã hội

4. Các lý thuyết hiện đại về an sinh xã hội5


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc trước giáo trình và các tài liệu liên quan đến nội dung được giảng viên phát

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Thảo luận nhóm

- Trình bày trước lớp1,5,6

2. Hệ thống an sinh xã hội trên thế giới

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ASXH trên thế giới

2.2 Hệ thống ASXH thế giới trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

2.3 Hệ thống an sinh xã hội của một số quốc gia điển hình
4


3

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Bể cá vàng- Đọc giáo trình và so sánh về hệ thống an sinh xã hội của một số quốc gia

- Tự tìm tài liệu bổ sung về những thách thức mới của hệ thống an sinh xã hội trên thế giới
2,3,4,5

3. Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam

3.1 Nguyên tắc, chức năng và các cấu phần của hệ thống ASXH Việt nam

3.2 Quá trình hình thành chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam

3.3 Thực trạng hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay

3.4 Hệ thống chính sách ASXH với một số nhóm xã hội dễ bị tổn thương ở Việt Nam5


3

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày
--Đọc trước tài liệu về các phương pháp nghiên cứu XHH

- Sưu tầm 1 số luận văn XHH về báo chí, TTĐC hoặc 1 báo cáo/ bài báo khoa học về XHHTTĐC có viết rõ về phương pháp nghiên cưú, sinh viên đọc trước, rút ra các bước tiến hành nghiên cứu, các PP được áp dụng2,3,4,5,6

4. Các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam

4.1 Việc làm, thu nhập và giảm nghèo

4.2 Bảo hiểm xã hội

4.3 Ưu đãi xã hội

4.4 Trợ giúp xã hội8


7

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Đóng vai

- Các nhóm trình bày, phản biện- Đọc tài liệu

- Sưu tầm các số liệu về sự khác biệt giữa các phương tiện truyền thông đại chúng với mức độ tiếp cận của công chúng

- Thiết kế được đề tài nghiên cứu

- Thu thập các bảng hỏi về XHH TTĐC cho sinh viên đọc trước, chia nhóm để bình luận2,3,4,5,6
22

16


Tổng

38


6. Học liệu

6.1 Học liệu Bắt buộc

1. Phạm Hương Trà và Phạm Trần Thăng Long (2016). An sinh xã hội – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Lao động – xã hội

2. Nguyễn Hữu hải Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội, Nxb Lao động – xã hội, 2012

3. Lê Quốc Lý (2014), Chính sách an sinh xã hội – Thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia6.2 Học liệu tham khảo

3. Lê Bạch Dương, Đặng Nguyên Anh, Khuất Thu Hồng, Lê Hoài Trung, Robert Leroy Bach (2005). Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam. NXB Thế giới.

4. Lê Ngọc Hùng (2017), Chính sách xã hội, Nxb Thế giới

5. Trần Đình Hoan (1996), Chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện, NXB chính trị quốc gia, 185tr.

6. V. G AFAXEP Con người trong quản lý xã hội, Trần Đại dịch, Nxb Khoa học xã hội, 1979

7. Mai Ngọc Cường. Chính sách xã hội nông thôn: Kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức và thực tiễn Việt Nam. H. Lý luận chính trị, 2006, 301tr.

8. Lê Thị Hoài Thu. Quyền an sinh xã hội và đảm bảo thực hiện trong pháp luật Việt Nam: Sách chuyên khảo. H. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, 317tr

9. Đinh Công Tuấn Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu: Sách chuyên khảo, H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 201310. Đặng Kim Chung, Sàn an sinh xã hội của Liên Hiệp Quốc và khả năng ứng dụng vào Việt Nam, http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?
IDNews=21023Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương