Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 150.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích150.94 Kb.
#792
UỶ BAN NHÂN DÂN

Thành phố Hà Nội

-----------

Số :141/2003 /QĐ- UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

V/v ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết

Khu đô thị mới Đặng Xá, huyện Gia Lâm – Hà Nội, tỷ lệ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá - huyện Gia Lâm – Hà Nội, tỷ lệ 1/500;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc,


QUYẾT ĐỊNH
Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá, huyện Gia Lâm – Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III: Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Địa chính Nhà đất, Xây dựng, Giao thông Công chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND các xã: Đặng Xá và Cổ Bi; Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên
UỶ BAN NHÂN DÂN

Thành phố Hà nội

----------


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

-----------ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẶNG XÁ

HUYỆN GIA LÂM - HÀ NỘI, TỶ LỆ: 1/500(Ban hành theo quyết định số 141 /2003/QĐ -UB ngày 29 tháng 10 năm 2003

của UBND Thành phố Hà Nội)
CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1 : Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng , sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá - Gia Lâm, Hà Nội đã được phê duyệt theo Quyết định số 140/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 2 : Ngoài những quy định trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá - Gia Lâm, Hà Nội còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3 : Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải được Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4 : Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc quản lý xây dựng tại khu đô thị mới Đặng Xá, huyện Gia Lâm theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Ranh giới và phạm vi quy hoạch chi tiết:

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đặng Xá - Gia Lâm , Hà Nội - Tỷ lệ 1/500 thuộc địa bàn hai xã Đặng Xá và Cổ Bi, huyện Gia Lâm - Hà Nội.

Phạm vi lập quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá tỷ lệ1/500 là phần đất phía nam khu quy hoạch Trâu Quỳ( ký hiệu TQ4), với diện tích 335.900m2 được giới hạn bởi:

- Phía Bắc giáp tuyến điện cao thế 110KV và đường quy hoạch.

- Phía Nam giáp quốc lộ 5.

- Phía Đông giáp đường quy hoạch.

- Phía Tây giáp đường quy hoạch và Trung tâm thể dục thể thao Huyện Gia Lâm.

Điều 6 : Khu đô thị mới Đặng Xá, tỷ lệ 1/500, được quy hoạch với các khu chức năng như sau:

Tổng diện tích : 33,59 ha  • Đất đường quốc gia giải phóng mặt bằng : 3 ha

  • Đất đường khu vực : 4,9 ha

  • Đất hành lang cách ly tuyến điện cao thế : 2,6 ha

  • Đất cây xanh cách ly bảo vệ kênh mương : 1,59 ha

  • Đất đơn vị ở: 21,5 ha

+Đất công cộng đơn vị ở: 0,970 ha

+ Đất nhà trẻ, mẫu giáo: 1,040 ha

+ Đất trường học tiểu học, trung học cơ sở: 1,540 ha

+ Đất cây xanh, TDTT, kết hợp đỗ xe: 2,208 ha

+ Đất ở(gồm đất xây dựng nhà ở

sân vườn và lối vào nhà): 13,773 ha

+ Đất đường nhánh: 1,982ha

Toàn bộ diện tích đất xây dựng khu đô thị mới Đặng Xá tỷ lệ 1/500 được chia thành 20 ô đất trong đó có 3 ô đất cây xanh không xây dựng công trình, còn lại 17 ô đất xây dựng với các chức năng sau (được thể hiện ở bản vẽ quy hoạch sử dụng đất – QH 05/B):

Đất xây dựng công trình công cộng đơn vị ở: bao gồm 3 ô đất có ký hiệu CC1, CC2, CC3 .

Đất nhà trẻ, mẫu giáo: gồm 2 ô đất có ký hiệu NT1 và NT2

Đất trường tiểu học, trung học cơ sở: bao gồm 2 ô đất có ký hiệu TH1 và TH2.

Đất cây xanh, TDTT kết hợp đỗ xe cho nhóm ở: bao gồm các 3 đất có ký hiệu CX1, CX2, CX3.

Đất ở : bao gồm 10 ô đất có ký hiệu từ NO1 đến NO5 và BT1 đến BT4 và DD.

Ngoài ra còn có đất đường khu vực, phân khu vực và đường nhánh.Điều 7:

Đất xây dựng công trình công cộng khu đô thị mới Đặng Xá có diện tích: 9700m2

Các chỉ tiêu cho từng lô đất được quy định cụ thể như sau:


TT

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích

( m2 )

Mật độ XD

( % )

Hệ số

SDD


( Lần )

Tầng cao

trung bìnhI-1

CC1

Đất công cộng đơn vị ở

2960

32%

1,6

7

I-2

CC2

Đất công cộng đơn vị ở

2960

32%

1,6

7

I-3

CC3

Đất công cộng đơn vị ở

3780

32%

1,6

7

  • Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật :

Khi thiết kế xây dựng các công trình phải đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được khống chế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hệ số sử dụng đất.

Chiều cao công trình được xem xét theo phương án thiết kế cụ thể và có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hình thức kiến trúc công trình phải đẹp, đảm bảo hài hoà với các công trình lân cận, đóng góp bộ mặt kiến trúc cho trung tâm công cộng của khu dân cư.Điều 8:

Đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo khu đô thị có diện tích: 10.490 m2.

Các chỉ tiêu cho từng lô đất được quy định cụ thể như sau:


TT


Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

( m2 )

Mật độ XD

( % )

Hệ số

SDD


( Lần )

Tầng cao

trung bìnhII- 1

NT1

Đất nhà trẻ

5370

28%

0,53

1,9

II-2

NT2

Đất nhà trẻ

5120

28%

0,53

1,9


Điều 9:

Đất xây dựng trường học, trung học cơ sở khu đô thị có diện tích: 15.240 m2.

Các chỉ tiêu cho từng lô đất được quy định cụ thể như sau:


TT

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích

( m2 )

Mật độ XD

( % )

Hệ số

SDD


( Lần )

Tầng cao

trung bìnhIII-1

TH1

Đất trường trung học cơ sở

8290

21%

0,63

3

III-2

TH2

Đất trường tiểu học

6950

21%

0,63

3


Điều 10: Đất khu cây xanh Thể dục thể thao kết hợp chỗ đỗ xe có diện tích: 22080 m2.

(Cấp đơn vị ở)Các chỉ tiêu cho từng lô đất được quy định cụ thể như sau:
TT

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

( m2 )

IV-1

CX1

Đất cây xanh

8.440

IV-2

CX2

Đất cây xanh

6.030

IV-3

CX3

Đất cây xanh

7.610
  • Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật:

Ngoài các công trình phục vụ, sân chơi, vườn hoa, thể dục thể thao đơn vị ở cũng được bố trí một phần diện tích làm chỗ đỗ xe cho nhóm ở. Khi thiết kế phải đảm bảo hệ thống thoát nước hoàn chỉnh cùng với hệ thống chiếu sáng và đường dạo, bố trí cây bóng mát, cây xanh kết hợp, tạo cảnh quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu cho khu dân cư.

Điều 11: Đất ở có tổng diện tích 137.730m2 bao gồm: 10 ô (từ NO1 đến NO9 và DD). Trong đó: đất di dân giải phóng mặt bằng vành đai 3 cầu Thanh Trì có diện tích 10000 m2 được bố trí tại ô đất DD. Phần đất di dân giải phóng mặt bằng mở rộng đường 5 được bố trí vào ô đất NO1 với diện tích 12200m2. Đất xây dựng nhà cao tầng có diện tích 73170 m2(chiếm khoảng 60% đất ở) bao gồm các ô NO1 đến NO5. Đất nhà ở thấp tầng có diện tích 54560 m2 ( chiếm khoảng 40% đất ở) bao gồm các ô từ NO6 đến NO9.

Các chỉ tiêu cho từng lô đất được quy định cụ thể như sau :
TT

Ký hiệu

Chức năng ô đất

DT đất

( m2 )

DT

XD

( m2)DT

Sàn


( m2 )

Mật độ XD

(% )

Hệ số

SDĐ


( lần )

Tầng cao

TB


V-1

NO1

Di dân GP đường 5

12200

5740

22960

47%

1,88

4

V-2

NO2

Nhà ở cao tầng

7570

3560

14240

47%

1,88

4

V-3

NO3

Nhà ở cao tầng

7470

3510

14040

47%

1,88

4

V-4

NO4

Nhà ở cao tầng (Di dân ven đường 5)

11580

5450

21800

47%

1,88

4

V-5

NO5

Nhà ở cao tầng

34350

16140

64560

47%

1,88

4

V-6

BT1

Nhà ở thấp tầng

15630

5470

16410

35%

1,05

3

V-7

BT2

Nhà ở thấp tầng

14940

5230

15690

35%

1,05

3

V-8

BT3

Nhà ở thấp tầng

11640

4080

12240

35%

1,05

3

V-9

BT4

Nhà ở thấp tầng

12350

4320

12960

35%

1,05

3

V-10

DD

DDGP cầu T. Trì

10000

4700

18800

47%

1,16

4

Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật:

+ Khi thiết kế công trình phải tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã khống chế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng , mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

+ Các công trình nhà ở cao tầng , tầng 1 được sử dụng làm cửa hàng, các dịch vụ công cộng, phục vụ dân cư trong khu vực.

+ Hình thức kiến trúc các công trình được nghiên cứu với kiểu dáng đẹp, hiện đại, màu sắc hài hoà, phù hợp với chức năng sử dụng. Tổ chức cây xanh, sân vườn và đường nội bộ kết hợp với việc bố trí nơi đỗ xe, cấp điện, cấp nước đảm bảo nhu cầu sử dụng và mỹ quan.Điều 12: Hệ thống giao thông:

- Đường Thành phố và Quốc gia: Quốc lộ 5 mở rộng về phía Bắc theo dự án của Bộ giao thông vận tải.

- Đường khu vực và phân khu vực: đường phía Bắc có mặt cắt 30m. Đường phía Nam có mặt cắt 22m. Đường phía Tây có mặt cắt 27m. Đường phía Đông có mặt cắt 22m.

- Đường nhánh : gồm đường nhánh chính có mặt cắt 17,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè 5m x 2), đường nhánh phụ có mặt cắt 15m (lòng đường 7,5m, vỉa hè 3,75mx2).

- Đường vào nhà: có mặt cắt từ 11,5 13,5m (lòng đường 5,5m 7,5m, vỉa hè 3m x 2).

- Trong khu đô thị mới các công trình công cộng, nhà vườn và nhà ở kiểu biệt thự đảm bảo chỗ đỗ xe trong công trình.

- Bố trí hai điểm đỗ xe kết hợp với hai khu cây xanh ở trung tâm nhóm nhà.
Điều 13: Các hệ thống kỹ thuật khác được xác định theo Quy hoạch chi tiết hạ tầng kỹ thuật Huyện Gia Lâm và cụ thể hoá khi có chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng.
CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 14: Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 15: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 16: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết và Điều lệ này tổ chức kiểm tra và hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định hiện hành.

Điều17: Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá tỷ lệ 1/500 và bản Điều lệ này được lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức , cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện:
- UBND thành phố Hà Nội.

- Sở Xây dựng Hà Nội.

- Sở Quy hoạch Kiến trúc.

- Sở Địa chính Nhà đất.- UBND huyện Gia Lâm.
T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH


Hoàng Văn Nghiên

tải về 150.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương