Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.21 Mb.
trang76/78
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích3.21 Mb.
#1729
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78

Mẫu số 7a
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN……..…

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH……


Số………../ADNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..……, ngày..…..tháng…...năm……..BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VỀ ADN

Ảnh của


người được

giám định

(nếu có)

(Cỡ 4x6)Họ và tên:

Năm sinh: Giới: Nam Nữ

Địa chỉ:

Trình độ văn hoá:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Nghề nghiệp:

Căn cứ Quyết định trưng cầu (yêu cầu) giám định pháp y số……./……, ngày…..tháng..…năm……của...................................(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)

1:……………………………………………………………………....……

2:……………………………..……………………………………......……

3:………………………………………………………………………....… ………………………………………………………………..………....…

………………………………………………………………..…………....

Đã tiến hành giám định cho……………….….………(ghi rõ họ và tên của người được giám định) vào hồi…..giờ…..phút, ngày…...tháng…...năm ….….tại………………………………(ghi địa điểm, điều kiện tiến hành giám định); với sự trợ giúp của …………………....…(ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên).


 1. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:

Tóm tắt diễn biến sự việc theo cơ quan điều tra cung cấp hoặc lời khai của người được giám định, người giám hộ.

 1. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, TÀI LIỆU:

Sơ lược lại điểm chính của quá trình điều trị theo hồ sơ bệnh án, hồ sơ của cơ quan trưng cầu giám định hoặc các tài liệu khác có liên quan.

 1. Hồ sơ tài liệu gồm: (Liệt kê các hồ sơ của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp).

 2. Nội dung yêu cầu giám định: (Ghi đầy đủ nội dung yêu cầu giám định của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

 3. Nghiên cứu hồ sơ bệnh án, bản kết luận giám định trước, v.v… (nếu có: Ghi thông tin định hướng cho khám và kết luận).

 1. TÌNH TRẠNG MẪU GỬI: (có biên bản giao nhận mẫu kèm theo)

- Niêm phong:………………………………………………...….....……………

……………………………………………………………………...……...……..

- Đựng bằng:……………..………………………………………...……………..

……………………………………………………………….…………………....

- Mẫu gửi là:

+ Máu (tươi, khô)……………………………………..……………....…

……………………………………………………………………….…...……....

+ Tóc: (số lượng,có chân hay không, màu sắc, thẳng, quăn, dài…).……....

………………………………………………………………………….....……....

+ Da: (trọng lượng, kích thước, tình trạng da)…………………….……....

…………………………………………………………………………….…....…

+ Cơ: (trọng lượng, kích thước, tình trạng cơ)…………………………….

…………………………………………………………………………………....

+ Xương: (trọng lượng, kích thước, tình trạng xương)………………….....

…………………………………………………………………………….…....…

+ Khác: (tinh dịch, tinh trùng,…) …………………………………...….....

………………………………………………………………………………….....


 1. PHẦN THU MẪU: (có biên bản thu mẫu kèm theo)

Vào hồi….....giờ…….phút, ngày……tháng……năm……tại………..…....

……………………………. đã tiến hành thu mẫu (máu, tóc, tinh dịch, tế bào, …) đối với:1. Họ và tên (người được lấy mẫu) Năm sinh Nam Nữ

2……………………………………………..…………………………...…

3………………………………………………………..………………...…

V. PHẦN GIÁM ĐNH: (Áp dụng chủ yếu theo quy trình tương ứng đã được ban hành).

1. Mẫu phân tích: (máu, tóc, da, xương, cơ, tinh dịch, tế bào,…)…………...……

………………………………………………………………………….………....

……………………………………………………………………….…………....2. Phương pháp phân tích:…………………………….………...………………...

…………………………………………………………………………….……....

3. Kết quả phân tích: …………………………..………………………………….

………………………………………………………………………………….…VI. PHẦN KẾT LUẬN:

Kết luận theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định…………….. với độ tin cậy: …………..%.GIÁM ĐỊNH VIÊN

(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Riêng phần ảnh của người được giám định pháp y, hình ảnh, dấu vết ghi nhận trong quá trình giám định nếu in trực tiếp vào bản giám định pháp y thì không phải đóng dấu giáp lai ảnh, nếu dán ảnh rời thì phải đóng dấu giáp lai ảnh.

Mẫu số 7b
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN……..…

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH……


Số………../ADNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày……tháng…...năm ……..BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VỀ AND LẦN II

Ảnh của


người được

giám định

(nếu có)

(Cỡ 4x6)Họ và tên:

Năm sinh: Giới: Nam Nữ

Địa chỉ:

Trình độ văn hoá:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Nghề nghiệp:

Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng giám định lại lần II của Bộ trưởng Bộ Y tế số….…/……, ngày……tháng…...năm………

Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)

1:……………………………………………………………………....……

2:……………………………..……………………………………......……

3:………………………………………………………………………....… ………………………………………………………………..………....…

………………………………………………………………..…………....

Đã tiến hành giám định cho…………………..……………...……(ghi rõ họ và tên của người được giám định) vào hồi…...giờ…...phút, ngày…...tháng …...năm….….tại………………..………(ghi địa điểm, điều kiện tiến hành giám định); với sự trợ giúp của …………………....…(ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên).


 1. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:

Tóm tắt diễn biến sự việc theo cơ quan điều tra cung cấp hoặc lời khai của người được giám định, người giám hộ.

 1. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, TÀI LIỆU:

Sơ lược lại điểm chính của quá trình điều trị theo hồ sơ bệnh án, hồ sơ của cơ quan trưng cầu giám định hoặc các tài liệu khác có liên quan.

 1. Hồ sơ tài liệu gồm: (Liệt kê các hồ sơ của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp).

 2. Nội dung yêu cầu giám định: (Ghi đầy đủ nội dung yêu cầu giám định của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

 3. Nghiên cứu hồ sơ bệnh án, bản kết luận giám định trước, v.v… (nếu có: Ghi thông tin định hướng cho khám và kết luận).

 1. TÌNH TRẠNG MẪU GỬI: (có biên bản giao nhận mẫu kèm theo)

- Niêm phong:………………………………………………...….....……..………

……………………………………………………………………...……....……..

- Đựng bằng:……………..………………………………………...……….……..

……………………………………………………………….…………………....

- Mẫu gửi là:

+ Máu (tươi, khô)……………………………………..……………....…

……………………………………………………………………….…...….…....

+ Tóc: (số lượng,có chân hay không, màu sắc, thẳng, quăn, dài…).……....

…………………………………………………………………………....….…....

+ Da: (trọng lượng, kích thước, tình trạng da)……………………….…....

……………………………………………………………………………….....…

+ Cơ: (trọng lượng, kích thước, tình trạng cơ)…………………………….

……………………………………………………………………………….…....

+ Xương: (trọng lượng, kích thước, tình trạng xương) ……………...….....

……………………………………………………………………………….....…

+ Khác: (tinh dịch, tinh trùng,…) ……………………………………….....

………………………………………………………………………………….....


 1. PHẦN THU MẪU: (có biên bản thu mẫu kèm theo)

Vào hồi…..giờ…….phút, ngày……tháng……năm….…tại……………....

…………… đã tiến hành thu mẫu (máu, tóc, tinh dịch, tế bào, …) đối với:1. Họ và tên (người được lấy mẫu) Năm sinh Nam Nữ

2……………………………………………..…………………………...…

3………………………………………………………..………………...…

…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..….…V. PHẦN GIÁM ĐNH: (Áp dụng chủ yếu theo quy trình tương ứng đã được ban hành).

1. Mẫu phân tích: (máu, tóc, da, xương, cơ, tinh dịch, tế bào,…)……………...…

………………………………………………………………………….………....

2. Phương pháp phân tích:…………………………….………...………………...

………………………………………………………………………….………....

3. Kết quả phân tích: …………………………..………………………………….

………………………………………………………………………………….…

VI. PHẦN KẾT LUẬN:

Kết luận theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định……………….. với độ tin cậy: ………………%.GIÁM ĐỊNH VIÊN


(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


(Ký, ghi rõ họ tên)

BỘ Y TẾ

Xác nhận tư cách pháp lý

của Hội đồng giám định lại lần II

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Ghi chú: Riêng phần ảnh của người được giám định pháp y, hình ảnh, dấu vết ghi nhận trong quá trình giám định nếu in trực tiếp vào bản giám định pháp y thì không phải đóng dấu giáp lai ảnh, nếu dán ảnh rời thì phải đóng dấu giáp lai ảnh.


tải về 3.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương