Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.21 Mb.
trang75/78
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích3.21 Mb.
#1729
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78

Mẫu số 6a

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN……..…

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH……


Số………../HPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..…, ngày……tháng…... năm……..

BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VỀ HOÁ PHÁP

Vụ:…………………………………………………………………….......………

Địa chỉ:…………………………………………......…………………..…………

Thu mẫu:………………………..ngày….... tháng …... năm …..…

Tại (nơi thu mẫu):……………………….....……………………………….……
Căn cứ Quyết định trưng cầu (yêu cầu) giám định pháp y số……/….…, ngày…..tháng…...năm….…của…………………..…..…..(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)

1:………………………………………………………………....…………

2:……………………..……………………………………………......……

3: …………………………..………...………………………………......…

…………………………………..……..……………………………......…

………………………………………….……………………………......…

Đã tiến hành giám định (theo mẫu………….…………….. phủ tạng, máu, nước tiểu, thức ăn, chất nôn…) vào hồi….. giờ…..phút, ngày…...tháng…...năm ….....tại……………………...……(ghi địa điểm, điều kiện tiến hành giám định); với sự trợ giúp của …………………………(ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên).I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:

Nêu tóm tắt diễn biến sự việc theo hồ sơ của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp.II. TÌNH TRẠNG MẪU GỬI

 • Niêm phong:…………………………………..…….……………….....…

 • Đựng bằng: (vật chứa đựng)…………..……...…………....…..…………

 • Mẫu gửi là:……………………………….…….......…..…………………

 • Trọng lượng mẫu:………………………………...……………….....……

 • Màu sắc của mẫu:…………………………….……………….….....……

 • Mùi:…………………………………………………………...…......……

 • Số lượng mẫu (gan, lách, …. cây, hoa, lá…):…………….…..….….....…

III. PHẦN GIÁM ĐỊNH: (Áp dụng quy trình tương ứng đã được ban hành).

 • Mẫu phân tích (lá, thân, gốc, rễ, hoa…gan, lách.. chất nôn…..)……….....

……………………………...…………………………..……………………........

- Phương pháp phân tích………………………………………..….trên máy……………………………………….……………….................……………

- Kết quả phân tích (có chất gì):…………………………………….......…

………………………………..…………………………………...……………....IV. PHẦN KẾT LUẬN:

Mẫu:

 • Có………………………………….………….....………………………

 • Không……………………………………..……….....…………………

Mẫu:

 • Có……………………………………….………….....…………………

 • Không………………………………………………………....…………GIÁM ĐỊNH VIÊN

(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

(Ký tên, đóng dấu)Ghi chú:

1. Sau khi phân tích, mẫu còn lại đã trả cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định cùng với bản giám định pháp y hoá pháp này (có biên bản giao nhận mẫu).

2. Mẫu còn lại cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định có ý kiến nhờ cơ quan giám định hủy sau khi đã giám định (đại diện cơ quan trưng cầu, người yêu cầu, cơ quan giám định có biên bản kèm theo).

Mẫu số 6b

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN……..…

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH……


Số………../HPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..……, ngày……tháng…...năm……..

BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VỀ HOÁ PHÁP LẦN IIVụ:…………………………………………………………………….......………

Địa chỉ:…………………………………….……......………………….…………

Thu mẫu: ………………..………..ngày……tháng ……năm …..…

Tại (nơi thu mẫu):……………………….....……………………………….……
Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng giám định lại lần II của Bộ trưởng Bộ Y tế số….…/…..…, ngày…..tháng……năm…..…

Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)

1:………………………………………………………………....…………

2:……………………..……………………………………………......……

3: …………………………..………...………………………………......…

…………………………………..….…..……………………………......…

………………………………………….……………………………......…

Đã tiến hành giám định (theo mẫu…………………...phủ tạng, máu, nước tiểu, thức ăn, chất nôn…) vào hồi…...giờ.…..phút, ngày…...tháng…...năm …...tại…………………………(ghi địa điểm, điều kiện tiến hành giám định); với sự trợ giúp của ………………………(ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên).I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:

Nêu tóm tắt diễn biến sự việc theo hồ sơ của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp.II. TÌNH TRẠNG MẪU GỬI:

 • Niêm phong:…………………………..…………….……………….....…

 • Đựng bằng: (vật chứa đựng)………….....………………....…..…………

 • Mẫu gửi là:……………………………..….…….....…..…………………

 • Trọng lượng mẫu:………………………..……….……………….....……

 • Màu sắc của mẫu:………………………..…….………………….....……

 • Mùi:……………………………………...………………………......……

 • Số lượng mẫu (gan, lách, …. cây, hoa, lá…)…………………….….....…

III. PHẦN GIÁM ĐỊNH: (Áp dụng quy trình tương ứng đã được ban hành).

 • Mẫu phân tích (lá, thân, gốc, rễ, hoa…gan, lách... chất nôn….)……….....

……………………………………………...…………..……………………........

- Phương pháp phân tích……………………..……………………..….trên máy……………………………………….……………….................……………

- Kết quả phân tích (có chất gì):…………………………………….......…

……………………………………………………………..……...……………....IV. PHẦN KẾT LUẬN:

Mẫu:

 • Có………………………………….………….....………………………

 • Không……………………………………..……….....…………………

Mẫu:

 • Có……………………………………….………….....…………………

 • Không………………………………………………………....…………GIÁM ĐỊNH VIÊN


(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


(Ký, ghi rõ họ tên)BỘ Y TẾ

Xác nhận tư cách pháp lý

của Hội đồng giám định lại lần II

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGGhi chú:

1. Sau khi phân tích, mẫu còn lại đã trả cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định cùng với bản giám định pháp y hoá pháp này (có biên bản giao nhận mẫu).

2. Mẫu còn lại cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định có ý kiến nhờ cơ quan giám định hủy sau khi đã giám định (đại diện cơ quan trưng cầu, người yêu cầu, cơ quan giám định có biên bản kèm theo).


tải về 3.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương