Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc ban tổ chức hội khỏe phù ĐỔNGtải về 87.94 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích87.94 Kb.
#4201
  1   2

UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

LẦN THỨ XIV-2018 Đắk Lắk, ngày 29 tháng 11 năm 2017

Số: 972/QĐ-SGDĐT-HKPĐQUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao tại Hội khỏe Phù Đổng

tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ XIV-2018

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học;

Căn cứ vào Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số: 3047/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV năm 2018;

Theo đề nghị của Thư ký Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Điều lệ thi đấu 16 môn thể thao tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018 gồm: Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Thể dục Aerobic, Bơi, Bắn nỏ, Karatedo, Taekwondo, Vovinam, Đẩy gậy.

Điều 2. Điều lệ thi đấu các môn được áp dụng từ Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở đến Hội khỏe cấp tỉnh lần thứ XIV-2018 (có Điều lệ từng môn kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018, Ban Tổ chức HKPĐ các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, ban, ngành có liên quan và các thành viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận GIÁM ĐỐC

- Như điều 3 (để TH); TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HKPĐ

- Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ (để BC); LẦN THỨ XIV-2018

- UBND tỉnh, BCĐ, BTC cấp tỉnh (để BC); (đã ký)

- Các Sở, Ban, Ngành liên quan (để phối hợp);

- Phòng GD&ĐT huyện, TP, TX (để TH);

- Các trường THPT, PT nhiều cấp học (để TH);

- Lưu VT, TK BTC. PHẠM ĐĂNG KHOAĐIỀU LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN

TẠI HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐẮK LẦN THỨ XIV - 2018

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SGDĐT-BTC, ngày /11 /2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIV-2018)

Chương I


NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018 là hoạt động định kỳ theo Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 14/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2001, nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức khoẻ cho học sinh các trường phổ thông, là Đại hội thể dục thể thao của học sinh phổ thông trong toàn tỉnh, thông qua đó giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

Thông qua HKPĐ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018, góp phần đánh giá chất lượng giáo dục thể chất của các trường phổ thông, phát hiện năng khiếu thể thao, đào tạo, bồi dưỡng tham gia các giải thể thao do tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Yêu cầu

Tổ chức tốt HKPĐ từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh; Công tác tổ chức phải nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng qui định, an toàn và tiết kiệm.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 26/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

II. ĐƠN VỊ DỰ THI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


  1. Đơn vị dự thi

Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, mỗi trường trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông nhiều cấp học (PTNCH) thành lập một đoàn vận động viên dự thi HKPĐ cấp tỉnh.

Học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú các huyện, thị xã, thành phố tham gia thi đấu HKPĐ cấp cơ sở tại địa phương và tham gia HKPĐ cấp tỉnh theo đơn vị phòng giáo dục và đào tạo.

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang theo học tại các trường phổ thông nhiều cấp học tham gia thi đấu cấp cơ sở theo đơn vị phòng giáo dục và đào tạo.

2. Đối tượng tham gia thi đấu

2.1. Đối tượng được tham gia

Là học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học(TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học (PTNCH), có kết quả học kỳ I năm học 2017 – 2018 xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (không áp dụng đối với HS tiểu học); có sức khỏe tốt do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.2.2. Đối tượng không được tham gia

Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh (kể cả học sinh do trường Năng khiếu, Trung tâm Huấn luyện TDTT gửi học tại các trường phổ thông).

Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định ở cấp học đó. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu 01 môn thể thao và tối đa 02 nội dung của môn đó (trừ những môn được quy định cụ thể khác theo Điều lệ từng môn).

Học sinh tham gia thi đấu các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng Ném, Thể dục được tham gia môn nội dung của các môn thi đấu cá nhân.III. ĐĂNG KÝ DỰ THI

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm có:

1. Danh sách đăng ký tổng hợp (mẫu 1) lưu vào USB, (phông chữ Times New Roman in hoa, cỡ chữ 13) nộp cho Thư ký BTC.

2. Danh sách đăng ký chi tiết từng môn (mẫu 2).

Lưu ý các mẫu đăng ký phải đúng mẫu qui định, nếu sai đơn vị đó phải làm lại.

3. Phiếu điểm có kết quả học tập và hạnh kiểm của học kỳ I năm học 2017-2018, có dán ảnh và dấu giáp lai ảnh của nhà trường. Học sinh các lớp đầu cấp như lớp 6, lớp 10 phải có giấy chứng nhận vào lớp, giấy khai sinh bản sao có công chứng hợp lệ theo qui định của Nhà nước.

4. Phiếu thi đấu theo mẫu qui định của Ban Tổ chức.

5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan Y tế huyện, thị xã, thành phố và cấp tương đương trở lên, ghi rõ có sức khoẻ tốt ( môn cờ vua và môn bắn nỏ không cần giấy khám sức khỏe).

6. Các vận động viên, huấn luyện viên, lãnh đạo đoàn tham gia HKPĐ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018 nộp 10.000đ và 01 hình 3x4 dán vào mẫu 3 theo thứ tự trong danh sách tổng hợp của cả đoàn để làm thẻ tham gia HKPĐ.

IV. MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHÁC

1. Các đoàn phải có đồng phục thể thao có in tên đơn vị, đi giày thể thao để tham gia lễ khai mạc.

2. Vận động viên tham gia thi đấu các môn bóng tập thể phải có 02 bộ quần áo thi đấu khác màu, có in số và tên đơn vị, VĐV tham gia thi đấu tuyệt đối không được đi chân đất.

3. Các ông, bà Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng đoàn tham gia HKPĐ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV-2018 phải chịu trách nhiệm về nhân sự của đơn vị mình, nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị loại khi xét điểm xếp hạng toàn đoàn .

4. Ban Tổ chức sẽ tiến hành đối chiếu hồ sơ với VĐV của 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở. Các trường hợp có nghi vấn giữa hồ sơ với hình thể thực tế, lấy biểu quyết của Hội đồng chuyên môn và HLV các đội bằng bỏ phiếu kín, nếu VĐV không đủ 51% số phiếu đồng ý cho thi đấu trở lên sẽ bị loại, đối với các môn tập thể các đội đó sẽ không được bổ sung VĐV khác, đối với các môn đối kháng cá nhân đã bốc thăm, VĐV bị loại sẽ bị xử thua tuyết đối. Địa điểm đối chiếu về nhân sự của các môn Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong cuộc họp trưởng đoàn.

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐẤU

1. Các môn thi đấu trước Đại hội chính thức:

1.1. Khối tiểu học và THCS:

- Bóng đá tiểu học.

- Bóng đá THCS.

- Bóng rổ nam, nữ THCS.

- Bóng ném nam, nữ THCS.

- Đá cầu THCS.

- Bóng bàn THCS, tiểu học.

- Võ Taekwondo THCS.

- Võ Karatedo THSC.

- Võ Vovinam THCS.1.2. Khối THPT:

- Bóng ném nam, nữ.

- Bóng bàn THPT.

- Đá cầu THPT.

- Võ Taekwondo THPT.

- Võ Karatedo THPT.

- Võ Vovinam THPT.

2. Các môn thi đấu trong Đại hội chính thức

2.1. Khối tiểu học và THCS:

- Bóng chuyền nam, nữ THCS.

- TD Aerobic THCS, tiểu học.

- Điền kinh THCS, tiểu học.

- Cầu lông THCS.

- Cờ vua tiểu học, THCS.

- Bơi tiểu học, THCS.

- Bắn nỏ THCS.

- Đẩy gậy THCS.

2.2. Khối THPT:

- Bóng đá nam, nữ THPT.

- Bóng chuyền nam, nữ THPT.

- Bóng rổ nam, nữ THPT.

- TD Aerobic THPT.

- Điền kinh THPT.

- Cầu lông THPT.

- Cờ vua THPT.

- Bơi THPT.

- Bắn nỏ THPT.

- Đẩy gậy THPT.

VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC THI ĐẤU

1. Thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở

Các đơn vị tổ chức HKPĐ cấp cơ sở giai đoạn I trước 15/01/2018.

Các đơn vị tổ chức HKPĐ cấp cơ sở giai đoạn II trước 01/03/2018.

2. Thời gian tổ chức các môn thi đấu trước Đại hội: Từ ngày 24 đến 27/01/2018.

- Thời gian đăng ký và kiểm tra hồ sơ chậm nhất ngày 18/01/2018.

- Thời gian họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00 ngày 22/01/2018 tại hội trường A trường THPT Buôn Ma Thuột (riêng các môn võ, lịch kiểm tra cân nặng và bốc thăm sẽ có thông báo riêng).

Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ XIV trước Đại hội: 08 giờ 00 ngày 24/01/2018 tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.3. Thời gian tổ chức các môn thi đấu trong Đại hội chính thức: Từ ngày 11 đến 14/03/2018.

- Thời gian đăng ký và kiểm tra hồ sơ chậm nhất 16 giờ 00 ngày 06/03/2018.

- Thời gian họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00 ngày 09/03/2018 tại hội trường A trường THPT Buôn Ma Thuột.

- Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ XIV (Đại hội chính thức): 08 giờ 00 ngày 11/03/2018 tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Việt.

VII. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG


  1. Xếp hạng toàn đoàn của từng môn

- Là tổng điểm của các nội dung thi đấu có thứ hạng từ thứ 1 đến thứ 4 cộng lại, ( Xếp thứ 1 tính 5 điểm, thứ 2 tính 4 điểm, thứ 3 tính 3 điểm, thứ 4 tính 2 điểm.

- Các đội bóng đá và bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném tham gia thi đấu vòng loại tại các bảng đều được tính 1 điểm, các đội vào vòng bán kết trở đi tính điểm theo phần trên.

- Trường hợp chỉ có 2 đội hoặc 2 VĐV đăng ký thi đấu Ban Tổ chức sẽ tính cho mỗi đội hoặc mỗi VĐV 3 điểm để tính điểm toàn đoàn môn thi đó.

- Trường hợp có nhiều đơn vị bằng điểm nhau sẽ tính đến số lượng huy chương vàng, bạc, đồng, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để xếp hạng toàn đoàn từng môn.

- Các VĐV hoặc các đội tự ý bỏ cuộc không có lý do chính đáng sẽ bị hủy bỏ thành tích trước đó và truất quyền tham gia Đại hội. Các môn có VĐV vi phạm bỏ cuộc sẽ không được tính thành tích toàn đoàn của môn đó.

2. Xếp hạng toàn đoàn Đại hội

- Là tổng điểm thứ hạng toàn đoàn của các môn tham gia cộng lại, các đơn vị tham gia từ 8 môn trở lên mới được cộng điểm để xếp hạng toàn đoàn của Đại hội.

- Điểm toàn đoàn các môn tập thể: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, TD Aerobic được nhân hệ số 5 để cộng điểm xếp hạng toàn đoàn Đại hội.

- Thứ hạng toàn đoàn Đại hội phân thành 2 khối: Khối Phòng giáo dục và đào tạo và khối các trường THPT.

- Trường hợp có nhiều đơn vị bằng điểm nhau sẽ tính đến thứ hạng toàn đoàn các môn Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, TD Aerobic.

Chương II

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN

MÔN ĐIỀN KINH
1. Nội dung:

1.1. Cấp tiểu học

- Nam: Chạy 60m, bật xa tại chỗ.

-Nữ: Chạy 60m, bật xa tại chỗ.

1.2. Cấp THCS

- Nam: Chạy 100m, 200m, 1.500m, nhẩy xa, nhẩy cao;

- Nữ: Chạy 100m, 200m, 800m, nhẩy xa, nhẩy cao.

1.3. Cấp THPT

- Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, nhẩy cao, nhẩy xa, đẩy tạ 5 kg;

- Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, nhẩy cao, nhẩy xa, đẩy tạ 3 kg.

2. Số lượng VĐV tham gia

- Ở mỗi nội dung, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV tham gia, 1 VĐV chỉ được tham gia 2 nội dung.3. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.4. Cách xếp hạng toàn đoàn môn điền kinh: Theo mục VII chương I.
MÔN BƠI

1. Nội dung:

1.1. Bậc tiểu học

- Bơi nam, nữ: Bơi tự do (trườn sấp) 50m, bơi ếch 50m, bơi ngửa 50m.1.2. Cấp THCS

- Bơi nam, nữ: Bơi tự do (trườn sấp) 50m, 100m; bơi ếch 50m, 100m; bơi ngửa 50m.1.3. Cấp THPT

- Bơi nam, nữ: Bơi tự do( trườn sấp) 50m, 100m ; bơi ếch 50m, 100m , bơi ngửa 50m, 100m.2. Số lượng VĐV tham gia

- Ở mỗi nội dung thi đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ tham gia, 1 VĐV chỉ được tham gia 2 nội dung.3. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.5. Cách tính điểm và xếp hạng (theo mục VII chương I).

MÔN BÓNG BÀN

1. Nội dung:

1.1. Bậc tiểu học

Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ phối hợp.1.2. Cấp THCS

Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ phối hợp.1.3. Cấp THPT

Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ phối hợp.2. Thể thức thi đấu

- Tuỳ theo số lượng đội, và VĐV đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu loại trực tiếp hay vòng tròn cho phù hợp.

- Cách tính điểm trong thể thức thi đấu vòng tròn : Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm, nếu có nhiều đơn vị bằng điểm nhau sẽ tính đến tỷ số hiệp thắng/hiệp thua, tổng số điểm thắng, nếu vẫn bằng điểm sẽ bốc thăm để phân thứ hạng.

- Mỗi trận thi đấu qui định cho cấp tiểu học và THCS 5 ván thắng 3; cấp THPT các trận đánh đơn và đôi 7 ván thắng 4.

- VĐV cùng một đơn vị sẽ không gặp nhau trận đầu.

3. Số lượng VĐV

Ở mỗi nội dung thi đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV thi giải đơn, 01cặp thi đấu đôi, mỗi VĐV chỉ được phép tham gia 2 nội dung.4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT.5. Một số qui định khác

- Bóng thi đấu màu trắng có đường kính 40 mm.

- Trang phục thi đấu khác màu trắng, áo ngắn tay có in tên đơn vị, quần soóc, đi giày thể thao.

6. Cách tính điểm và xếp hạng (theo mục VII chương I).
MÔN CẦU LÔNG

1. Nội dung:

1.1. Cấp THCS

Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ phối hợp.1.2. Cấp THPT

Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ phối hợp.2. Thể thức thi đấu

- Giải đơn và đôi: Mỗi trận thi đấu 3 hiệp thắng 2.

- Tuỳ theo số lượng đội, và VĐV đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu loại trực tiếp hay vòng tròn cho phù hợp.

- Trong thể thức thi đấu vòng tròn : Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm, nếu có nhiều VĐV, nhiều đội bằng điểm nhau sẽ tính đến trận đối đầu, tỷ số hiệp thắng/hiệp thua, tổng số điểm thắng, nếu vẫn bằng điểm sẽ bốc thăm để phân thứ hạng.

- VĐV cùng một đơn vị sẽ không gặp nhau trận đầu.

3. Số lượng VĐV

Ở mỗi nội dung thi đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV thi giải đơn, 01 cặp thi đấu đôi, mỗi VĐV chỉ được phép tham gia 2 nội dung.4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT.5. Một số qui định khác:

- Cầu thi đấu: Cầu Hải yến mã số 49-51.

- Vận động viên mặc trang phục thi đấu áo ngắn tay có in tên đơn vị, quần soóc, đi giày thể thao.

6. Cách tính điểm và xếp hạng (theo mục VII chương I).
MÔN ĐÁ CẦU

1. Nội dung:

1.1. Cấp THCS

Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ phối hợp.1.2. Cấp THPT

Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ phối hợp.2. Thể thức thi đấu

- Giải đội: Thi đấu 3 hiệp thắng 2.

- Giải đơn và đôi, mỗi trận thi đấu 3 hiệp thắng 2.

- Tuỳ theo số lượng đội, và VĐV đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu loại trực tiếp hay vòng tròn cho phù hợp.

- Trong thể thức thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm, nếu có nhiều VĐV, đôi, đội bằng điểm nhau sẽ tính đến trận đối đầu, tỷ số hiệp thắng/hiệp thua, tổng số điểm thắng, nếu vẫn bằng điểm sẽ bốc thăm để phân thứ hạng.

- VĐV cùng một đơn vị sẽ không gặp nhau trận đầu.3. Số lượng VĐV

Ở mỗi nội dung thi đấu, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV thi giải đơn, 01 cặp thi đấu đôi, 06 VĐV tham gia thi đấu đội, mỗi VĐV chỉ được phép tham gia 2 nội dung.4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu đá cầu hiện hành của Tổng cục TDTT.

- Cầu thi đấu: Quả cầu đá Việt Nam TLX (Thăng Long cũ).

- Trang phục thi đấu áo ngắn tay có in tên đơn vị, quần soóc, đi giày thể thao hoặc giày chuyên dụng đá cầu.5. Cách tính điểm và xếp hạng (theo mục VII chương I).

MÔN CỜ VUA

1. Nội dung:

Thi cá nhân và đồng đội nam, nữ.1.1. Cấp tiểu học (6 đến 11 tuổi, sinh từ 2007 đến 2012);

+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2012);

+ Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008).

1.2. Cấp THCS (12 đến 15 tuổi sinh từ 2003 đến 2006);

+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 01/01/2003 đến 31/12/2004);

+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2006).

1.3. Cấp THPT (16 tuổi trở lên);

+ Độ tuổi: 16 – 17 tuổi (sinh từ 01/01/2002 đến 31/12/2003);

+ Độ tuổi: 18 tuổi trở lên (sinh từ 2001 trở về trước).

2. Thể thức thi đấu

- Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ: Dưới 10 VĐV thi đấu vòng tròn 1 lượt; Từ 11 đến 20 VĐV thi đấu 7 ván; Từ 21 VĐV trở lên thi đấu 9 ván.

- Thời gian thi đấu dành cho mỗi đấu thủ 90 phút để hoàn thành ván cờ.

3. Số lượng VĐV

Mỗi đơn vị được tham gia 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ tham gia giải cá nhân, giải đồng đội là tổng số điểm của 02 VĐV cộng lại.4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành của Tổng cục TDTT.5. Một số qui định khác

Mỗi đơn vị mang theo 1 đồng hồ/2 VĐV nộp trực tiếp cho Thư ký môn cờ vua trực thuộc BTC, sau khi thi đấu xong BTC sẽ trả lại cho đơn vị.6. Cách tính điểm và xếp hạng

- Xếp hạng cá nhân: Là tổng điểm VĐV đạt được, hệ số, số ván thắng, số ván cầm quân đen, ván giữa 2 đấu thủ bằng điểm, nếu vấn bằng điểm sẽ bốc thăm để phân thứ hạng .

- Xếp hạng đồng đội: Là tổng điểm của 2 VĐV tham gia nội dung đó, nếu tham gia 1 VĐV không được tính điểm đồng đội, nếu có các đội cùng số điểm sẽ xét đến thứ hạng của 2 VĐV, nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm để phân thứ hạng.

- Xếp hạng toàn đoàn môn cờ vua (theo mục VII chương I).


MÔN BÓNG CHUYỀN

1. Nội dung thi đấu

Cấp THCS: Bóng chuyền nam, nữ ( 6-6).

Cấp THPT: Bóng chuyền nam, nữ ( 6-6).

2. Thể thức thi đấu

- Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp 25 điểm, riêng hiệp 3 thi đấu 15 điểm ( yêu cầu cách biệt ở mỗi hiệp 2 điểm).

- Tuỳ theo số lượng đội đăng ký tham gia BTC sẽ cho thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hay chia bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng loại, các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 4 tại HKPĐ lần thứ X sẽ được ưu tiên làm hạt giống ( trong thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, đội thắng 3 điểm , thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm, nếu trường hợp có các đội bằng điểm nhau sẽ xét đến tỷ số điểm thắng/điểm thua, hiệp thắng/hiệp thua, trận trực tiếp giữa 2 đội, nếu vẫn bằng điểm thì bốc thăm để phân thứ hạng).

3. Số lượng VĐV

Mỗi đội bóng được phép đăng ký 12 VĐV.4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.5. Một số qui định khác

- Cấp THCS: Sân 9m x 9m, lưới nam cao 2m24, nữ 2m20.

- Cấp THPT: Sân 9m x 9m, lưới nam cao 2m43, nữ 2m24.

- Bóng thi đấu: Bóng tiêu chuẩn thi đấu nhãn hiệu Thăng Long.6. Xếp hạng môn bóng chuyền

Xếp hạng toàn đoàn môn bóng chuyền là tổng điểm của 2 đội nam, nữ cộng lại nhân hệ số 5 để xếp hạng toàn đoàn Đại hội.7. Giải thưởng

Ban tổ chức sẽ trao cờ, huy chương kèm theo giải thưởng cho các đội đạt thứ hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.


MÔN BÓNG ĐÁ

1. Nội dung

1.1. Cấp tiểu học

Thi đấu bóng đá nam (5-5).1.2. Cấp THCS

Thi đấu bóng đá nam (5-5).1.3. Cấp THPT

- Nữ : Thi đấu bóng đá (5-5).

- Nam: Thi đấu bóng đá ( 5-5).

2. Thể thức thi đấu

Tuỳ theo số lượng đội đăng ký tham gia BTC sẽ cho thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hay chia bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng loại, các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 3 tại HKPĐ lần thứ XIII-2016 sẽ được ưu tiên làm hạt giống tại vòng đấu loại.3. Số lượng VĐV

- Tiểu học: Mỗi đội bóng được phép đăng ký 10 VĐV.

- THCS: Mỗi đội bóng được phép đăng ký 10 VĐV.

- THPT: Nam Mỗi đội bóng được phép đăng ký 10 VĐV, Nữ 10 VĐV.4. Luật thi đấu

- Luật thi đấu: Áp dụng luật Bóng đá Futsal hiện hành.

- Bóng thi đấu: Bóng số 4 (Futsal 2030)

- Các trận đấu diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

* Ban Tổ chức chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt; tùy theo số lượng đội tham gia Ban Tổ chức chọn số đội thích hợp vào thi đấu vòng chung kết  (Các trận tứ kết, bán kết, chung kết thi đấu loại trực tiếp. Nếu hoà sau 2 hiệp chính sẽ thi đấu luân lưu để xác định đội thắng).

5. Cách tính điểm xếp hạng

* Thi đấu vòng tròn: Trận thắng 03 điểm; hòa 01 điểm; thua 0 điểm.

Căn cứ vào số điểm đạt được, đội nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên.

- Trong trường hợp hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì trước hết tính kết quả của các trận thi đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

+ Số điểm.

+ Hiệu số giữa tổng bàn thắng/tổng bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

- Trường hợp vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét chỉ số phụ của các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

+ Hiệu số của tổng bàn thắng/tổng bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

- Nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm.tải về 87.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương