Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Chương 14. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNtải về 140.85 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích140.85 Kb.
#896
1   2   3   4   5   6   7   8

Chương 14. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Thời gian 3 giờ (150 phút). Trong đó lý thuyết 90 phút, thảo luận và bài tập 60 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Người học hiểu được chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân;

+ Hiểu được những công tác của Viện kiểm sát nhân dân;

+ Hiểu được hệ thống và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân.

- Kỹ năng::

+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học

+ Rèn luyện kỹ năng lập luận

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống

+ Kỹ năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi thảo luận và làm bài tập (mức độ cao).2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 9, các câu hỏi từ số 63 đến số 65 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập, các câu hỏi 57 – 61 của Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013. Chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương và Thạc sĩ Trần Việt Dũng.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II. Nội dung giảng dạy:

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

+ Những công tác của Viện kiểm sát nhân dân

+ Hệ thống và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân

- Nội dung cụ thể:

1. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau: Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

2. Những công tác của Viện kiểm sát nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau: Những công tác của Viện kiểm sát nhân dân.

3. Hệ thống và cơ cấu, tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau: Hệ thống và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân- Tình huống thảo luận và bài tập:

+ Tình huống thảo luận: Các câu hỏi số 63 - 65 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

+ Tình huống bài tập: Các câu hỏi 57 – 61 của Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận và giải bài tập, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng, câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Về Kỹ năng: Giúp cho người học phương pháp trả lời câu hỏi thảo luận và giải bài tập đồng thời xác định, lập luận về các vấn đề cần giải quyết.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 14.


HIỆU TRƯỞNG

Duyệt
TRƯỞNG KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI BIÊN SOẠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Công Cường
Trần Việt DũngĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúctải về 140.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương