Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 140.85 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích140.85 Kb.
#896
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận.

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 9 và các câu hỏi từ số 45 đến số 46 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 1, Nxb Đại học Huế năm 2015.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Luật quốc tịch, Hiến pháp năm 2013.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.

II. Nội dung bài giảng:

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quốc tịch

+ Luật quốc tịch Việt Nam

- Nội dung cụ thể:

1. Khái niệm quốc tịch

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Khái niệm quốc tịch.

2. Luật quốc tịch Việt Nam

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Luật quốc tịch Việt Nam.

- Tình huống thảo luận: Câu hỏi số 23 - 37 ở phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 1, Nxb Đại học Huế năm 2015.

+ Bài tập tình huống: Bài tập số 2, 3, 4, 5 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 1, Nxb Đại học Huế năm 2015.- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng và câu hỏi thảo luận.

- Về Kỹ năng: Giúp cho người học phương pháp trả lời câu hỏi và xác định, lập luận vấn đề cần giải quyết.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 7.
Chương 8. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thời gian 2 giờ (100 phút). Trong đó lý thuyết 60 phút, thảo luận 40 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Người học hiểu được khái niệm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Hiểu được các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Hiểu được quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các bản Hiến pháp.

- Kỹ năng: Tập trung cho người học một số kỹ năng cơ bản sau đây:

+ Kỹ năng nghiên cứu khoa học.

+ Kỹ năng lập luận.

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Kỹ năng giải quyết tình huống.

+ Kỹ năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi thảo luận (mức độ thấp).2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận.

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 1 và các câu hỏi từ số 1 đến số 8 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013. Chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương và Thạc sĩ Trần Việt Dũng.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Hiến pháp năm 2013.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.

II. Nội dung bài giảng:

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Khái niệm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các bản Hiến pháp.

- Nội dung cụ thể:

1. Khái niệm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Nêu khái niệm bộ máy nhà nước

+ Trình bày bộ máy Nhà nước ta theo pháp luật hiện hành

2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta

3. Quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các bản Hiến pháp.

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp năm 1946

+ Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp năm 1959

+ Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp năm 1980

+ Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp năm 1992

+ Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp năm 2013

- Tình huống thảo luận: Câu hỏi số 1- 8 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng và câu hỏi thảo luận.

- Về Kỹ năng: Sinh viên rèn luyện kỹ năng lập luận, Kỹ năng nói và Kỹ năng liên hệ giữ lý luận với thực tiễn để giải quyết vấn đề khoa học.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 8.
Chương 9. QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thời gian 4 giờ (200 phút). Trong đó lý thuyết 120 phút, thảo luận và bài tập 80 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Người học hiểu được vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội;

+ Người học hiểu được nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội;

+ Người học hiểu được cơ cấu tổ chức của Quốc hội;

+ Người học hiểu được kỳ họp Quốc hội

- Kỹ năng:

+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học.

+ Rèn luyện kỹ năng lập luận.

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống.

+ Kỹ năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi thảo luận và làm bài tập (mức độ thấp).

2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận và ra bài tập cho sinh viên.

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 3, các câu hỏi từ số 24 đến số 38 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập, các câu hỏi từ số 3 đến số 11 Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013. Chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương và Thạc sĩ Trần Việt Dũng.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội 2014.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II. Nội dung giảng dạy:

Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội

+ Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội

+ Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

+ Kỳ họp Quốc hội

Nội dung cụ thể:

1. Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Vị trí, tính chất của Quốc hội

+ Chức năng của Quốc hội

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

- Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

3. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội

+ Hội đồng dân tộc và các Ủy ban

4. Kỳ họp Quốc hội

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Việc chuẩn bị và triệu tập kỳ họp Quốc hội

+ Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội

+ Trình tự xem xét và thông qua các dự án tại kỳ họp

+ Chất vấn và trả lời chất vấn

- Tình huống thảo luận và bài tập:

+ Tình huống thảo luận: Câu hỏi số 24 - 38 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

+ Tình huống bài tập: Các câu hỏi từ số 3 đến số 11 Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận và giải bài tập, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng, câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Về Kỹ năng: Giúp cho người học phương pháp trả lời câu hỏi thảo luận và giải bài tập đồng thời xác định, lập luận về các vấn đề cần giải quyết.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 9.
Chương 10. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thời gian 3 giờ (150 phút). Trong đó lý thuyết 90 phút, thảo luận và bài tập 60 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Người học hiểu được vị trí của Chủ tịch nước;

+ Hiểu được nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước;

+ Hiểu được Hội đồng quốc phòng và an ninh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Kỹ năng: Tâp trung cho người học một số kỹ năng cơ bản sau đây:

+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học

+ Rèn luyện kỹ năng lập luận

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống

+ Kỹ năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi thảo luận và làm bài tập (mức độ thấp).2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận và ra bài tập cho sinh viên.

- Đối với sinh viên:

Chương 4, các câu hỏi từ số 39 đến số 43 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập, các câu hỏi từ số 32 đến số 41 Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế. Chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương và Thạc sĩ Trần Việt Dũng.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Hiến pháp năm 2013.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên

II. Nội dung giảng dạy:

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Vị trí của Chủ tịch nước

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước

+ Hội đồng quốc phòng và an ninh

- Nội dung cụ thể:

1. Vị trí của Chủ tịch nước

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Vị trí của nguyên thủ quốc gia ở các nhà nước tư sản

+ Vị trí của Chủ tịch nước

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước

3. Hội đồng quốc phòng và an ninh

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây: Hội đồng quốc phòng và an ninh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Tình huống thảo luận và bài tập:

+ Tình huống thảo luận: Câu hỏi số 39 - 43 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

+ Tình huống bài tập: Các câu hỏi từ số 32 đến số 41 Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận và giải bài tập, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng, câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Về Kỹ năng: Giúp cho người học phương pháp trả lời câu hỏi thảo luận và giải bài tập đồng thời xác định, lập luận về các vấn đề cần giải quyết.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 10.
Chương 11. CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thời gian 3 giờ (150 phút). Trong đó lý thuyết 90 phút, thảo luận và bài tập 60 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Người học hiểu được vị trí, tính chất của Chính phủ;

+ Hiểu được nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ;

+ Hiểu được cơ cấu, tổ chức của Chính phủ;

+ Hiểu được các hình thức hoạt động của Chính phủ.

- Kỹ năng: tập trung cho người học một số kỹ năng cơ bản sau đây:

+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học

+ Rèn luyện kỹ năng lập luận

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống

+ Kỹ năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi thảo luận và làm bài tập (mức độ thấp).

2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 5, các câu hỏi từ số 44 đến số 49 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập, các câu hỏi từ số 42 đến số 52 Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013. Chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương và Thạc sĩ Trần Việt Dũng.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II. Nội dung giảng dạy:

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Vị trí, tính chất của Chính phủ

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

+ Cơ cấu, tổ chức của Chính phủ

+ Các hình thức hoạt động của Chính phủ.

- Nội dung cụ thể:

1. Vị trí, tính chất của Chính phủ

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Vị trí, tính chất của Chính phủ

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

3. Cơ cấu, tổ chức của Chính phủ

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ bao gồm:

+ Các bộ


+ Các cơ quan ngang bộ

4. Các hình thức hoạt động của Chính phủ.

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Các hình thức hoạt động của Chính phủ bao gồm:

+ Phiên họp của Chính phủ

+ Hoạt động của Thủ tướng

+ Hoạt động của các Bộ trưởng và các thủ trưởng cơ quan ngang bộ- Tình huống thảo luận và bài tập:

+ Tình huống thảo luận: Câu hỏi số 44 - 49 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

+ Tình huống bài tập: Các câu hỏi từ số 42 đến số 52 Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận và giải bài tập, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng, câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Về Kỹ năng: Giúp cho người học phương pháp trả lời câu hỏi thảo luận và giải bài tập đồng thời xác định, lập luận về các vấn đề cần giải quyết.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 11
Chương 12. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian 6 giờ (300 phút). Trong đó lý thuyết 180 phút, thảo luận và bài tập 120 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Người học hiểu được vị trí, tính chất, chức năng của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

+ Hiểu được nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

+ Hiểu được tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Kỹ năng: Tập trung cho người học một số kỹ năng cơ bản sau đây:

+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học

+ Rèn luyện kỹ năng lập luận

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về Chính quyền địa phương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống

+ Kỹ năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi thảo luận và làm bài tập (mức độ cao).2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 6, 7 các câu hỏi từ số 50 đến số 59 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập, Bài tập số 3, 4, 5, 6, 7 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II. Nội dung bài giảng:

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Vị trí, tính chất, chức năng của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

+ Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Nội dung cụ thể:

1. Vị trí, tính chất, chức năng của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Vị trí, tính chất và chức năng của Hội đồng nhân dân

+ Vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân

3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân;

+ Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào các nội dung sau đây: Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Tình huống thảo luận và bài tập:

+ Tình huống thảo luận: Câu hỏi số 50 - 59 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

+ Tình huống bài tập: Bài tập số 3, 4, 5, 6, 7 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận và giải bài tập, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng, câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Về Kỹ năng: Giúp cho người học phương pháp trả lời câu hỏi thảo luận và giải bài tập đồng thời xác định, lập luận về các vấn đề cần giải quyết.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 12.
Chương 13. TÒA ÁN NHÂN DÂN

Thời gian 3 giờ (150 phút). Trong đó lý thuyết 90 phút, thảo luận và bài tập 60 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Người học hiểu được chức năng của Tòa án nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân;

+ Hiểu được các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;

+ Hiểu được hệ thống và cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân.

- Kỹ năng: Tập trung cho người học một số kỹ năng sau đây:

+ Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học

+ Rèn luyện kỹ năng lập luận

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về Tòa án nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống

+ Kỹ năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi thảo luận và làm bài tập (mức độ cao).2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo cho sinh viên: Đề tài thuyết trình và câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 8, các câu hỏi từ số 60 đến số 62 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập, các câu hỏi 53 – 56 của Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013. Chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương và Thạc sĩ Trần Việt Dũng.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam. Nxb Công an nhân dân năm 2014. Chủ biên GS. TS Thái Vĩnh Thắng và PGS. TS Vũ Hồng Anh.

+ Văn bản pháp luật: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

- Mức độ sử dụng tài liệu của sinh viên:

+ Đọc hiểu các vấn đề.

+ Giải quyết các câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II. Nội dung bài giảng:

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Chức năng của Tòa án nhân dân

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân

+ Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

+ Hệ thống và cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân.

- Nội dung cụ thể:

1. Chức năng của Tòa án nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Chức năng của Tòa án nhân dân.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau đây: Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân.

3. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau: Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.

4. Hệ thống và cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân.

Nội dung kiến thức: Phần này tập trung vào nội dung sau: Hệ thống và cơ cấu, tổ chức của Tòa án nhân dân.

- Tình huống thảo luận và bài tập:

+ Tình huống thảo luận: Các câu hỏi số 60 - 62 ở Phần câu hỏi hướng dẫn ôn tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

+ Tình huống bài tập: Các câu hỏi 53 – 56 của Bài tập số 1 ở Phần bài tập của Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Phần 2, Nxb Đại học Huế năm 2013.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên đánh giá kết quả thảo luận và giải bài tập, giải thích các vấn đề liên quan đến bài giảng, câu hỏi thảo luận và bài tập.

- Về Kỹ năng: Giúp cho người học phương pháp trả lời câu hỏi thảo luận và giải bài tập đồng thời xác định, lập luận về các vấn đề cần giải quyết.

3. Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 13.tải về 140.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương