Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 140.85 Kb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích140.85 Kb.
#896
1   2   3   4   5   6   7   8

II. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung bài giảng

+ Nhà nước và pháp luật chủ nô

+ Nhà nước và pháp luật phong kiến

+ Nhà nước và pháp luật tư sản

- Nội dung cụ thể:

1. Nhà nước và pháp luật chủ nô

+ Nhà nước chủ nô: Bản chất, chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước

+ Pháp luật chủ nô: Bản chất, đặc trưng và hình thức của pháp luật chủ nô

2. Nhà nước và pháp luật phong kiến

+ Nhà nước phong kiến: Bản chất, chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước phong kiến

+ Pháp luật phong kiến: Bản chất, đặc trưng và hình thức của pháp luật phong kiến.

3. Nhà nước và pháp luật tư sản

+ Nhà nước tư sản: Bản chất, chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước tư sản

+Pháp luật tư sản: Bản chất, đặc trưng và hình thức của pháp luật tư sản

- Vấn đề thảo luận: Hãy so sánh nhà nước và pháp luật tư sản với các kiểu nhà nước và pháp luật: Phong kiến và chủ nô từ đó rút ra những điểm tiến bộ của kiểu nhà nước và pháp luật tư sản.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên tập hợp những câu trả lời, cách tiếp cận của sinh viên, trên cơ sở đó làm rõ những luận điểm bảo đảm tính khoa học, những hạn chế trong cách tiếp cận vấn đề của sinh viên.- Kỹ năng: Giúp sinh viên phát triển Kỹ năng phát hiện vấn đề, tư duy khoa học, phân tích và tổng hợp khoa học; phát triển Kỹ năng lập luận và trình bày vấn đề trước đám đông.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 5
Chương 6. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thời gian: 6 giờ, trong đó: Lý thuyết: 4 giờ; thảo luận: 2 giờ.I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức: Người học nắm được các khái niệm và các bộ phận cấu thành nhà nước xã hội chủ nghĩa: Bản chất nhà nước, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa, bộ máy nhà nước và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa.

- Kỹ năng: Người học hình thành khả năng liên hệ với những vấn đề cụ thể ở Việt Nam hiện nay.

- Mức độ đạt được mục đích: Người học hiểu và vận dụng các khái niệm vào với các vấn đề thực tiễn (mức độ phát hiện vấn đề).2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, tình huống thảo luận. . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Các chương 6, 7, 8 và 9 trong tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 1.

+ Tài liệu tham khảo: Các bản Hiến pháp Việt Nam: 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào các hiện tượng cụ thể trong xã hội hiện nay: Hình thức chính thể của Việt Nam, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị của Việt Nam; Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay.

+ Tham gia trả lời câu hỏi, thảo luận tình huống, làm việc cá nhân theo yêu cầu của giảng viên.

II. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa

+ Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa

+ Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa

+Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

+ Bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước

+ Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

- Nội dung cụ thể

1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa

+ Tiền đề cho sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa

+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa

3. Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa

+ Hình thức chính thể

+ Hình thức cấu trúc nhà nước

+ Chế độ chính trị


  1. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

+ Các chức năng đối nội

+ Các chức năng đối ngoại  1. Bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước

+ Khái niệm, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

+ Các cơ quan trong bộ máy nhà nước  1. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

+ Khái niệm hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

+ Các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa- Vấn đề thảo luận: So sánh chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa với chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước tư sản.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên tập hợp các câu hỏi, câu trả lời của sinh viên, đưa ra những nhận xét về điểm khoa học, điểm chưa khoa học, nhận thức chưa đúng trong cách tiếp cận vấn đề của sinh viên.

- Kỹ năng: Giúp sinh viên phát triển khả năng tư duy hệ thống, phỏng đoán khoa học, lập luận, lý giải vấn đề mang tính hàn lâm, học thuật trên cơ sở khoa học.Tổng kết chương: Giảng viên tống kết chương 6
Chương 7. BẢN CHẤT, VAI TRÒ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thời gian: 3 giờ, trong đó: Lý thuyết: 2 giờ; thảo luận: 1 giờ.I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức: Người học cần phải nắm được pháp luật xã hội chủ nghĩa là công cụ chủ yếu để điều chỉnh các quan hệ xã hội và là phương tiện xác lập trật tự xã hội. Chính vì vậy, pháp luật phải phù hợp với xã hội và do đó không chỉ thể hiện tính giai cấp, mà còn là công cụ để tạo dựng các quan hệ xã hội mới và ổn định trật tự xã hội.

Nguyên tắc pháp luật là các quan điểm chủ đạo trong suốt quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Vì thế, để đảm bảo bản chất của pháp luật, trong suốt cơ chế điều chỉnh pháp luật phải bảo đảm các nguyên tắc trong từng giai đoạn điều chỉnh.

- Kỹ năng: Người học hình thành khả năng tư duy độc lập để phân tích, đánh giá và phản biện những vấn đề pháp luật trong cái nhìn biện chứng với các hiện tượng của đời sống xã hội.

Mức độ đạt được mục đích: Người học hiểu và khả năng vận dụng các khải niệm để lý giải những hiện tượng pháp luật hiện hữu trong xã hội.

2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 4, tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 2.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Các tài liệu tham khảo trong Tập tài liệu học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào các hiện tượng pháp luật cụ thể trong xã hội.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.

II. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa

+ Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa

+ Hệ nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa

- Nội dung cụ thể:

1. Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa: Các biểu hiện của tính giai cấp và tính xã hội trong pháp luật.

2. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa: Các dấu hiệu thể hiện vai trò xã hội của pháp luật

3. Hệ nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa: Khái niệm và các nhóm nguyên tắc cơ bản của pháp luật.

- Vấn đề thảo luận: Tác động của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lên cơ chế điều chỉnh pháp luật.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên tập hợp các câu hỏi, câu trả lời, các ý kiến tranh luận của sinh viên; phân tích, đánh giá những điểm khoa học và những điểm chưa hợp lý trong cách tiếp cận vấn đề của sinh viên.

- Kỹ năng: Giúp sinh viên phát triển khả năng tư duy hệ thống, lập luận, lý giải vấn đề mang tính hàn lâm, học thuật trên cơ sở khoa học.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 7.
Chương 8. HÌNH THỨC VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thời gian: 4 giờ, trong đó: Lý thuyết: 3 giờ; thảo luận: 1 giờ.I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức:

+ Người học nắm được khái niệm hình thức của pháp luật trên hai phương diện: Dạng tồn tại thực tế của pháp luật và cấu trúc bên trong của pháp luật.

+ Nắm bắt được các dạng văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản pháp luật hiện nay của Việt Nam.

+ Nắm được khái niệm xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luật.

- Kỹ năng: Hình thành khả năng vận dụng, đánh giá hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Khả năng phân tích, đánh giá các yêu cầu trong hoạt động xây dựng pháp luật.

- Mức độ đạt được mục đích: Người học hiểu và vận dụng thực tế khi tìm kiếm nguồn luật (mức độ thấp).2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 5, tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế.

+ Tài liệu tham khảo: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2004.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào hoạt động ban hành pháp luật của các cơ quan nhà nước.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.

II. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Hình thức pháp luật xã hội chủ nghĩa:

+ Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

- Nội dung cụ thể:

1. Hình thức pháp luật xã hội chủ nghĩa

+ Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

+ Các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện hành

+ Hiệu lực của các văn bản quy pháp luật

+ Xây dựng pháp luật và hệ thống hoá pháp luật

2. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (sinh viên tự nghiên cứu)

+ Khái niệm hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

+ Cấu thành của hệ thống pháp luật

+ Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam- Vấn đề thảo luận: Tại sao Việt Nam hiện nay không coi tiền lệ, tập quán và quy tắc tôn giáo là nguồn của pháp luật?

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên tập hợp, giải thích vấn đề sinh viên tiếp cận trong quá trình thảo luận.- Kỹ năng: Thúc đẩy Kỹ năng phát hiện vấn đề, phát triển ý tưởng và lập luận khoa học của sinh viên.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 8
Chương 9. QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thời gian: 3 giờ. Trong đó: Lý thuyết: 2 giờ; thảo luận: 1 giờ.I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức:

+ Yêu cầu người học phải nắm được khái niệm quy phạm pháp luật;

+ Các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật;

+ Đặc thù của các loại quy phạm pháp luật và hình thức biểu hiện của quy phạm pháp luật trong điều luật trong các văn bản quy phạm pháp luật.

- Kỹ năng: Hình thành Kỹ năng phân tích quy phạm để áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết các tình huống thực tế.2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 7, Tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế.

+ Tài liệu tham khảo: Đọc một số văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của giảng viên

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào các quy phạm pháp luật cụ thể trong các văn bản

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.

II. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa

+ Cơ cấu của quy phạm pháp luật

+ Hình thức thể hiện quy phạm pháp luật trong các điều luật

Phân loại quy phạm pháp luật

- Nội dung cụ thể:

1. Khái niệm quy phạm pháp luật: Định nghĩa; các đặc điểm của quy phạm pháp luật

2. Cơ cấu của quy phạm pháp luật: Xác định các đặc điểm thể hiện của các bộ phận: Giả định, quy định và biện pháp tác động trong quy phạm.

3. Hình thức thể hiện quy phạm pháp luật trong các điều luật: Điều luật chỉ là phương tiện chuyển tải quy phạm pháp luật; không đánh đồng điều luật và quy phạm pháp luật.

4. Phân loại quy phạm pháp luật: Ý nghĩa của sự phân loại quy phạm và đặc điểm của từng loại quy phạm pháp luật.

- Tình huống thảo luận: Lấy ví dụ về các loại quy phạm pháp luật và phân tích các bộ phận cấu thành của các quy phạm đó.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên tổng kết, xác định ví dụ sinh viên đưa ra về cơ cấu và loại quy phạm.- Kỹ năng: Giúp sinh sinh thúc đẩy Kỹ năng phân tích quy phạm pháp luật để hiểu đúng nội dung của quy phạm pháp luật.

Tổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 9
Chương 10. QUAN HỆ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thời gian: 3 tiết, trong đó: Lý thuyết: 2 tiết; thảo luận: 1 tiếtI. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức:

+ Người học phải nắm được khái niệm quan hệ pháp luật

+ Các bộ phận cấu thành của quan hệ pháp luật: Chủ thể của quan hệ pháp luật, nội dung của quan hệ pháp luật và khách thể của quan hệ pháp luật.

+ Các điều kiện phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật bao gồm: quy phạm pháp luật, chủ thể của quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý.

- Kỹ năng: Hình thành Kỹ năng phân tích tình huống thực tế của các quan hệ pháp luật.

- Mức độ đạt được mục đích: Người học hiểu và khả năng vận dụng thực tế để xác định được quan hệ pháp luật (mức độ thấp).

2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, tình huống và phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, tình huống học tập, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 8, tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 2.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Phân tích được các tình huống quan hệ pháp luật nảy sinh trong tình huống mà giảng viên đưa ra.

+ Giải quyết tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.  1. Nội dung bài giảng

  • Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quan hệ pháp luật

+ Thành phần của quan hệ pháp luật

+ Sự kiện pháp lý

- Nội dung cụ thể:

1. Khái niệm quan hệ pháp luật

+ Khái niệm quan hệ pháp luật

+ Phân loại quan hệ pháp luật

2. Thành phần của quan hệ pháp luật:

+ Chủ thể quan hệ pháp luật: Các điều kiện chủ thể của cá nhân và tổ chức

+ Nội dung của quan hệ pháp luật: Tập trung vào các thuộc tính của quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể.

+ Khách thể của quan hệ pháp luật

3. Sự kiện pháp lý: Khái niệm sự kiện pháp lý và các tiêu chí phân loại sự kiện pháp lý- Tình huống thảo luận (do giảng viên đưa ra): Phân tích các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật trong một tình huống cụ thể và xác định sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ đó.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên tổng hợp, xác định lại những điểm sinh viên chưa chính xác và đưa ra kết luận.

- Kỹ năng: Thúc đẩy sinh viên nắm bắt được các yếu tố để một quan hệ xã hội chuyển hóa thành quan hệ pháp luật.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 10
Chương 11. HÀNH VI PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Thời gian: 6 giờ, trong đó: Lý thuyết: 4 giờ; thảo luận: 2 giờI. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức:

+ Người học nắm được các khái niệm: hành vi pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

+ Các dạng khác nhau của hành vi thực hiện pháp luật và vi phạm pháp luật; căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý.

- Kỹ năng: Hình thành Kỹ năng phân tích, đánh giá, vận dụng giữa kiến thức hàn lâm mang tính học thuật vào các trường hợp vi phạm pháp luật trong thực tế.

- Mức độ đạt được mục đích: Người học hiểu và vận dụng được trong các tình huống thực tế (mức độ thấp).2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, tình huống, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận tình huống, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 9, tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế.

+ Tài liệu tham khảo: Các tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo của Tập tài liệu học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 2.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào các tình huống cụ thể.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.


  1. Nội dung bài giảng

  • Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Khái niệm hành vi pháp luật

+ Thực hiện pháp luật

+ Vi phạm pháp luật

+ Trách nhiệm pháp lý

- Nội dung cụ thể:

1. Khái niệm hành vi pháp luật

2. Thực hiện pháp luật

+ Khái niệm thực hiện pháp luật

+ Áp dụng pháp luật: Tập trung làm rõ khái niệm áp dụng pháp luật và các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật.

+ Áp dụng pháp luật tương tự.

+ Giải thích pháp luật: Khái niệm giải thích pháp luật, hình thức và phương pháp giải thích pháp luật, trong đó trọng tâm giúp sinh viên phân biệt giải thích chính thức và giải thích không chính thức.

- Vấn đề thảo luận: Lấy ví dụ về các hình thức thực hiện pháp luật.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên xác định lại những điểm sinh viên lập luận còn thiếu tính khoa học, chưa chính xác.

- Kỹ năng: Thúc đẩy Kỹ năng lập luận, phân tích khoa học.

3. Vi phạm pháp luật:

+ Khái niệm vi phạm pháp luật: Tập trung xác định các dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật

+ Cấu thành vi phạm pháp luật: Tập trung xác định các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật; xác định các dấu hiệu bắt buộc trong các yếu tố.

+ Các loại vi phạm pháp luật.- Tình huống thảo luận (giảng viên đưa ra): Phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật trong tình huống nghiên cứu.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên hướng dẫn lại những điểm sinh viên chưa làm rõ hoặc xác định không chính xác trong tình huống.

- Kỹ năng: Thúc đẩy Kỹ năng phân tích, lập luận, áp dụng lý thuyết vào tình huống thực tế.

4. Trách nhiệm pháp lý

+ Khái niệm trách nhiệm pháp lý

+ Các loại trách nhệm pháp lýTổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 11
Chương 12. Ý THỨC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thời gian: 2 tiết, trong đó: Lý thuyết: 1 tiết; thảo luận: 1 tiếtI. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức: Người học nắm được khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa, trật tự pháp luật và ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý.

- Kỹ năng: Hình thành khả năng phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến sự điều chỉnh pháp luật.

- Mức độ đạt được của mục đích: Người học hiểu các khái niệm và có sự liên hệ được với thực tế (mức độ thấp).2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 6, chương 10, tập tài liệu Lý luận nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Tài liệu nằm trong danh mục tài liệu tham khảo trong Tài liệu học tập: Ly luận nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào các hiện tượng cụ thể trong xã hội.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.


  1. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung giảng dạy:

+ Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa

+ Pháp chế xã hội chủ nghĩa

- Nội dung cụ thể:

1. Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa

+ Khái niệm ý thức pháp luật: Định nghĩa và các đặc điểm của ý thức pháp luật

+ Chức năng của ý thức pháp luật

+ Cấu trúc và phân loại ý thức pháp luật

2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa

+ Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa

+ Những bảo đảm của pháp chế xã hội chủ nghĩa

+Vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa- Vấn đề thảo luận: Mối liên hệ giữa ý thức pháp luật, pháp chế và hiệu quả điều chỉnh pháp luật.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên tập hợp, làm rõ những vấn đề sinh viên xác định chưa đảm bảo tính chính xác và khoa học.- Kỹ năng: Phát triển ta duy trừu tượng khoa học của sinh viên khi tiếp cận các vấn đề học thuật mang tính hàn lâm.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 12
Chương 13. ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT, CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT

Thời gian: 2 giờ, trong đó: Lý thuyết: 1 giờ; thảo luận: 1 giờ.I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức: Người học nắm được khái niệm điều chỉnh pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật, các yếu tố quyết định phạm vi, mức độ và phương pháp điều chỉnh pháp luật.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá và kết nối các vấn đề lý luận mang tính học thuật thông qua trao đổi với các thành viên trong lớp, với giảng viên về các vấn đề thực tế đời sống pháp lý.

- Mức độ đạt được mục đích: Hiểu và có khả năng liên hệ vào thực tế.

2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 11, tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 2.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Tài liệu nằm trong danh mục tài liệu tham khảo trong tập tài liệu học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào các hiện tượng cụ thể trong xã hội hiện.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.

II. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung

+ Điều chỉnh pháp luật

+ Cơ chế điều chỉnh pháp luật

- Nội dung cụ thể:

1. Điều chỉnh pháp luật

+ Khái niệm điều chỉnh pháp luật

+ Đối tượng và phương pháp điều chỉnh pháp luật: Làm rõ các yếu tố chi phối phạm vi điều chỉnh của pháp luật.

+ Các giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp luật

2. Cơ chế điều chỉnh pháp luật: Tập trung làm rõ vị trí của các yếu tố trong cơ chế điều chỉnh pháp luật.- Vấn đề thảo luận: Hãy trình bày sự điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật.

- Đánh giá, tổng kết: Làm rõ những vấn đề sinh viên chưa nắm trong hoạt động thảo luận.- Kỹ năng: Giúp sinh viên tăng cường khả năng kết nối lý thuyết với thực tế và khả năng lập luận.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 13.HIỆU TRƯỞNG

Duyệt
TRƯỞNG KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Việt Dũng


NGƯỜI BIÊN SOẠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Nga

tải về 140.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương