Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Các chế định điển hình của pháp luật phong kiến Việt Namtải về 140.85 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích140.85 Kb.
#896
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Các chế định điển hình của pháp luật phong kiến Việt Nam

- Nội dung kiến thức:

+ Nội dung của pháp luật hình sự;

+ Nội dung của pháp luật thuế;

+ Nội dung của pháp luật hôn nhân gia đình, thừa kế và hợp đồng;

+ Nội dung của pháp luật tố tụng tư pháp;

+ Quy chế pháp lý quan lại.

- Tình huống thảo luận:

Tình huống về chia thừa kế theo Bộ luật Hồng Đức

- Đánh giá, kết luận: Trình bày cách thức để chia thừa kế theo pháp luật Hồng Đức

- Kỹ năng:

+ Mô tả luật, phân tích quy phạm;

+ Liên hệ giữa pháp luật trong lịch sử với pháp luật hiện hành;

+ Kỹ năng tổng hợp kiến thức;

+ Kỹ năng lập luận, chứng minh các giá trị pháp lý của pháp luật phong kiến

- Tổng kết: Giảng viên tổng kết và hệ thống lại các kiến thức cơ bản, các Kỹ năng cần được rèn luyện và hình thành trong chương 8.Chương 9. CHÍNH QUYỀN VÀ LUẬT LỆ THỜI PHÁP THUỘC

Thời gian: 03 giờ. Trong đó: thuyết giảng 02 giờ, thảo luận 01 giờ.

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu

- Kiến thức: Sau khi học xong người học nắm bắt được tổ chức và hoạt động của chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1887 đến 1945; tổ chức và hoạt động của Triều đình nhà Nguyễn trong thời kỳ này; Tình hình pháp luật trong thời kỳ Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược.

- Kỹ năng:

- Hệ thống hóa kiến thức;

- Sử dụng kiến thức lý luận nhà nước và pháp luật để nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

2. Yêu cầu:

- Giảng viên: Chuẩn bị các phương pháp giảng dạy, tình huống thảo luận.

- Sinh viên: Đọc tài liệu:

+ Tài liệu bắt buộc:Chương 8 củaTài liệu học tập Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam của Khoa Luật – Đại học Huế

+ Tài liệu tham khảo (không bắt buộc):

Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Bộ Giáo dục – Trung tâm Học Liệu.

- Mức độ đọc tài liệu: Đọc hiểu và tổng hợp được thông tin pháp luật

II. Nội dung giảng dạy

1. Tổ chức và hoạt động của chính quyền thực dân Pháp;

2. Chính quyền triều Nguyễn trong thời pháp thuộc

3. Tình hình pháp luậtNội dung cụ thể

1. Tổ chức và hoạt động của chính quyền thực dân Pháp

- Nội dung kiến thức:

+ Chính sách đô hộ của thực dân Pháp;

+ Tổ chức cai trị của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ

- Câu hỏi Thảo luận: Hãy nêu sự khác biệt về tổ chức bộ máy của chính quyền của 3 kỳ mà Thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc.

- Đánh giá và kết luận: Tổng hợp ý kiến, làm rõ được những khác biệt của hoạt động cai trị ở ba kỳ, cách thức xác định tiêu chí so sánh, đồng thời làm rõ mục đích của cơ chế này.

- Kỹ năng:

+ Tổng hợp kiến thức;

+ So sánh và lập luận chứng minh luận điểm khoa học.

2. Tình hình pháp luật

- Nội dung kiến thức

+ Đặc điểm pháp luật thời kỳ này;

+ Nội dung cơ bản của pháp luật

- Kỹ năng

+ Phân tích quy phạm, mô tả pháp luật;

+ Khái quát nội dung của pháp luật

- Nội dung kiến thức:

+ Nêu rõ được tính lệ thuộc của triều Nguyễn vào Toàn quyền Đông Dương;

+ Tổ chức chính quyền trung ương

- Tổng kết: Giảng viên tổng kết kiến thức và Kỹ năng của chương 9.
Chương 10. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 8 ĐẾN NAY

Thời gian: 5 giờ. Trong đó: lý thuyết: 4 giờ; thảo luận: 1 giờ.

I. Mục tiêu, yêu cầu:

+ Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học sinh viên nắm bắt được:

+ Hoàn cảnh lịch sử hình thành, tổ chức và hoạt động của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; giá trị lịch sử và những điểm tiến bộ của Hiến pháp 1946; và nội dung các sắc lệnh do Chủ tịch nước ban hành để tổ chức và điều hành Chính phủ lâm thời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954);

+ Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các chính quyền tồn tại ở Việt Nam trong thời kỳ từ 1954 đến 1975; nội dung cơ bản của Hiến pháp 1959 của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và các bản Hiến pháp của Chính quyền Việt Nam cộng hòa;

+ Hoàn cảnh lịch sử và chính sách phát triển đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn (1976-1986); nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1986 và các văn bản luật được ban hành trong giai đoạn này.

+ Đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam về cải cách bộ máy nhà nước và hoàn thiện pháp luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những thành tựu về cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; hoạt động xây dựng pháp luật từ năm 1986 đến nay.

+ Tổ chức và hoạt động của chính quyền Việt Nam cộng hòa

- Kỹ năng:

+ Người học củng cố và nâng cao Kỹ năng sử dụng phương pháp mô tả và phân tích quy phạm; Kỹ năng thuyết trình một vấn đề khoa học pháp lý;

+ Người học củng cố và phát triển các Kỹ năng sử dụng phương pháp mô tả và phân tích quy phạm; Phân tích sự ảnh hưởng của hoàn cảnh lịch sử đến nhà nước và pháp luật.

+ Người học củng cố và phát triển các Kỹ năng phân tích pháp luật dưới góc độ lịch sử và Kỹ năng hệ thống hóa kiến thức;

+ Kỹ năng sử dụng kiến thức lý luận nhà nước và pháp luật để đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử; Kỹ năng Hệ thống hóa kiến thức; và Kỹ năng liên hệ giữa nội dung pháp luật với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

2. Yêu cầu

- Giảng viên: Chuẩn bị bài giảng và các tình huống thảo luận;

- Sinh viên: Cần đọc các tài liệu

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 9, 10, 11, 12 của Tài liệu học tập Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam của Khoa Luật – Đại học Huế;

+ Tài liệu tham khảo (không bắt buộc):

- PGS. TS. Nguyễn Đăng Dung, Tìm hiểu các bản Hiến pháp Việt Nam, Nxb. Tư pháp, năm 2007;

- Trường đại học luật Hà Nội, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb. CAND, năm 2012;

- Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992; Hiến pháp nền cộng hòa đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam cộng hòa.

+ Mức độ sử dụng tài liệu: Đọc và hệ thống hóa kiến thức

II. Nội dung

1. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1945 đến nay;

2. Tổ chức và hoạt động của chính quyền Việt Nam cộng hòa;

3. Tình hình pháp luật từ năm 1945 đến nay

Nội dung cụ thể

1. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1945 đến nay

- Nội dung kiến thức

+ Hoàn cảnh lịch sử đất nước các giai đoạn 1945 1954; 1955-1975; 1976-1986; 1990 – nay.

+ Tổ chức bộ máy nhà nước qua các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992;

+ Tổ chức và hoạt động của chính phủ lâm thời từ 1946 – 1959;

- Tình huống thảo luận

Cơ sở lịch sử và cơ sở pháp lý của Chính quyền cộng hòa miền Nam Việt Nam.

- Đánh giá và kết luận: Tổng hợp ý kiến và làm rõ cơ sở pháp lý và cơ sở lý sử của chính quyền này

2. Tình hình pháp luật từ năm 1945 đến nay

- Nội dung kiến thức

+ Nêu rõ những thành tựu lập pháp Việt Nam đặc biệt là những thành tựu pháp luật từ khi đổi mới đến nay

- Kỹ năng

+ Hệ thống hóa kiến thức;

+ Lập luận để phân tích và chứng minh những thành tựu về kỹ thuật lập pháp, nội dung pháp luật và sự phát triển của hệ thống pháp luật.

- Tổng kết: Giáo viên tổng kết kiến thức và Kỹ năng của chương 10.
HIỆU TRƯỞNG

Duyệt
TRƯỞNG KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Nga


NGƯỜI BIÊN SOẠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Công Cường

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỂ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên học phần: Lý luận Nhà nước và pháp luật

2. Mã học phần: LKT1043 3. Số Tín chỉ: 03

4. Ngành: Luật Kinh tế 5. Đơn vị phụ trách: Khoa Luật Hành chính.

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

1. YÊU CẦU CHUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG:

Hình thức kiểm tra, đánh giá

- Hình thức đánh giá kết thúc học phần: Thi viết hoặc vấn đáp; tỷ trọng điểm: 60%.

- Hình thức đánh giá thường xuyên:

+ Chuyên cần: 10%

+ Kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức bài viết, thời gian 1 tiết: 15%

+ Bài tập nhóm (có thể thay thể bằng tiểu luận): 15%

Điểm đánh giá thường xuyên được công bố cho sinh viên trước thời điểm thi kết thúc học phần là 03 ngày.

Các giờ thảo luận được tổ chức theo nhóm để trao đổi sau đó tổ chức thảo luận chung cho cả lớp.2. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG:

Chương 1. KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VÀ HỌC PHẦN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian: 2 tiết (100 phút), trong đó: Lý thuyết: 70 phút; thảo luận: 30 phútI. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức:

+ Hiểu được khái niệm khoa học lý luận nhà nước và pháp luật, với tư cách là một ngành khoa học pháp lý cơ bản, khoa học lý luận nhà nước và pháp luật có đối tượng nghiên cứu độc lập, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đặc thù.

+ Hiểu được mối liên hệ giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với các ngành khoa học xã hội và ngành khoa học pháp lý.

- Kỹ năng: Hình thành cho người học các Kỹ năng tư duy trừu tượng khoa học để kết nối giữa những vấn đề thực tiễn và lý luận.

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu khái niệm và có sự liên hệ vào thực tế (mức độ thấp).2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án và các phương tiện giảng dạy, thông báo cho sinh viên yêu cầu đối với người học (đọc bài trước, đặt câu hỏi, . . )

- Đối với sinh viên:

+Tài liệu học tập bắt buộc: Chương 1, Tập 1, Tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 1, Đại học Huế

+ Tài liệu tham khảo: Chương 1, Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Trường đại học Luật Hà Nội (không bắt buộc)

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc, hiểu các vấn đề;

+ Đưa ra những vấn đề chưa rõ khi liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.


  1. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+ Lý luận nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội

+ Đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật

+ Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật.

- Nội dung cụ thể:

1. Lý luận nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội: Các vấn đề cần tập trung:

+ Cơ sở để khoa học lý luận nhà nước và pháp luật là khoa học xã hội;

+ Các khoa học xã hội cơ bản đóng vai trò là phương pháp luận cho khoa học lý luận nhà nước và pháp luật;

+ Khoa học lý luận nhà nước và pháp luật là khoa học pháp lý cơ bản, cung cấp phương pháp luận cho các khoa học pháp lý chuyên ngành.

2. Đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật: Các vấn đề cần làm rõ:

+ Khoa học lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất của nhà nước và pháp luật như điều kiện dẫn đến sự xuất hiện nhà nước và pháp luật, các khái niệm cơ bản của nhà nước và pháp luật.

+ Các kiểu nhà nước và pháp luật trong lịch sử.

3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật: Các vấn đề cần tập trung:

+ Phương pháp luận là cơ sở lý thuyết để tiếp cận vấn đề.

+ Phương pháp nghiên cứu là cách thức khoa học lý luận nhà nước và pháp luật sử dụng để tiếp cận làm rõ đối tượng nghiên cứu.

- Vấn đề thảo luận: Tại sao khoa học lý luận nhà nước và pháp luật lại là ngành khoa học pháp lý độc lập?- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên tổng kết làm rõ những điểm sinh viên còn vướng mắc.

- Kỹ năng: Hình thành khả năng tư duy trừu tượng khi tiếp cận các vấn đề mang tính học thuật hàn lâm.Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 1
Chương 2. NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian: 3 tiết, trong đó: Lý thuyết: 2 tiết; thảo luận: 1 tiếtI. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

  • Kiến thức: Người học nắm bắt được điều kiện làm phát sinh nhà nước và pháp luật trong xã hội; khái niệm nhà nước và pháp luật; bản chất của hiện tượng nhà nước và pháp luật thể hiện trên hai phương diện: Tính giai cấp và vai trò xã hội.

- Kỹ năng: Sinh viên hình thành khả năng tư duy, phân tích khoa học đối với những vấn đề thuộc về nhà nước và pháp luật, phản ảnh tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước và pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 2, tập tài liệu Lý luận nhà nước và pháp luật 1 và chương 1 tập tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật 2. Khoa Luật, Đại học Huế.

+ Tài liệu tham khảo: Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước (Ph. Ăngghen) (không bắt buộc)

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào các hiện tượng cụ thể trong xã hội hiện tại biểu hiện tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước và pháp luật.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.II. Nội dung bài giảng

- Giới thiệu nội dung bài giảng:

+Một số học thuyết bàn về nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật

+ Nguồn gốc của nhà nước

+ Bản chất của nhà nước

+ Vai trò của nhà nước trong xã hội có giai cấp

+ Nguồn gốc của pháp luật

+ Các mối liên hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác

+ Các thuộc tính của pháp luật

+ Chức năng của pháp luật

+ Vấn đề sinh viên tự nghiên cứu:

- Nội dung cụ thể: Chương này tập trung vào các vấn đề:

1. Một số học thuyết bàn về nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật

+ Các học thuyết phi Mác xít bàn về nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật

+ Quan điểm của học thuyết Mác - Lênin về nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật

2. Nguồn gốc của nhà nước

+ Hình thức tổ chức và quản lý xã hội trong chế độ cộng sản nguyên thuỷ.

+ Các tiền đề dẫn đến sự tan rã tổ chức thị tộc và sự xuất hiện nhà nước  1. Bản chất của nhà nước: Làm rõ tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước.

- Tình huống thảo luận: Liên hệ với thực tiễn về những biểu hiện của tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước.

- Đánh giá, tổng kết: Làm rõ những vấn đề sinh viên chưa giải đáp được hoặc tiếp cận chưa chính xác.

- Kỹ năng: Hình thành khả năng tư duy, phân tích khoa học, lập luận vấn đề.

3. Nguồn gốc của pháp luật

+ Yêu cầu về sự thiết lập trật tự xã hội

+ Các điều kiện cho sự ra đời của pháp luật

5. Bản chất của pháp luật

+ Tính giai cấp của pháp luật

+ Tính xã hội của pháp luật

- Tình huống thảo luận: Liên hệ với thực tiễn về những biểu hiện của tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật.

- Đánh giá, tổng kết: Giảng viên xác định lại những vấn đề sinh viên còn vướng mắc.

- Kỹ năng: Phát triển Kỹ năng tư duy khoa học, lập luận khoa học.

6. Các mối liên hệ của pháp luật với các hiện tượng: Kinh tế, chính trị, nhà nước và các quy phạm xã hội khác

7. Các thuộc tính của pháp luật: Tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính được bảo đảm bằng nhà nước.

Tình huống thảo luận: Yêu cầu 4 sinh viên thành một nhóm đưa ra ví dụ minh họa mối liên hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác.

8. Chức năng của pháp luậtTổng kết chương: Giảng viên đưa ra tổng kết chương 2
Chương 3. KIỂU, HÌNH THỨC, CHỨC NĂNG VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Thời gian: 4 giờ, trong đó: Lý thuyết: 3 giờ; thảo luận: 1 giờ.I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Sau khi hoàn thành bài học, người học đạt được:

- Kiến thức: Người học hiểu được các khái niệm cơ bản của nhà nước: Kiểu nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước và hình thức nhà nước.

- Kỹ năng: Có khả năng tư duy, phân tích, nhận biết những vấn đề liên quan đến nhà nước đang diễn ra trong xã hội.

- Mức độ đạt được mục đích: Người học thông hiểu và nhận thức được các vấn đề về nhà nước ở mức độ chung (mức độ thấp).2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, tình huống thảo luận, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 3 tập tài liệu học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 1.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Các tài liệu tham khảo trong phần tài liệu tham khảo của tập tài liệu học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 1.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc hiểu các khái niệm

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.  1. Nội dung bài giảng

  • Giới thiệu nội dung bài giảng

+ Kiểu nhà nước

+ Chức năng của nhà nước

+ Bộ máy nhà nước

+ Hình thức nhà nước

- Nội dung cụ thể:

1. Kiểu nhà nước

+ Khái niệm kiểu nhà nước

+ Các kiểu nhà nước trong lịch sử

+ Sự thay thế kiểu nhà nước

2. Chức năng của nhà nước

+ Khái niệm chức năng của nhà nước

+ Hình thức thực hiện chức năng

+ Phương pháp thực hiện chức năng


  1. Bộ máy nhà nước

+ Khái niệm bộ máy nhà nước

+ Khái niệm cơ quan nhà nước

4. Hình thức nhà nước

+ Hình thức chính thể: Khái niệm hình thức chính thể; đặc điểm của hình thức chính thể quân chủ và đặc điểm của hình thức chính thể cộng hòa.

+ Hình thức cấu trúc nhà nước: Khái niệm; đặc điểm của hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất; đặc điểm của hình thức cấu trúc nhà nước liên bang.

+ Chế độ chính trị: Khái niệm; dấu hiệu của chế độ chính trị dân chủ; dấu hiệu của chế độ chính trị phản dân chủ- Tình huống thảo luận: Hãy lấy ví dụ một nhà nước cụ thể và phân tích các yếu tố: Hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước của nhà nước đó, đồng thời xác định nhà nước đó thuộc kiểu nhà nước nào.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên tập hợp các câu hỏi, tổng kết lại các vấn đề sinh viên đã đưa ra trong quá trình thảo luận.

- Kỹ năng: Giúp cho sinh viên phát hiện vấn đề, Kỹ năng tư duy, phân tích và nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 3
Chương 4. KIỂU VÀ HÌNH THỨC CỦA PHÁP LUẬT

Thời gian: 2 giờ (100 phút). Trong đó: Lý thuyết: 70 phút; thảo luận: 30 phútI. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

+ Kiến thức: Người học cần nắm được tương ứng với mỗi hình thái kinh tế xã hội có một kiểu nhà nước và một kiểu pháp luật. Là một hiện tượng xã hội, pháp luật có hình thức biểu hiện của mình, để phân biệt với các quy phạm xã hội khác, pháp luật có các dạng: Tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản pháp luật và luật tôn giáo; mặt khác, để nắm bắt chính xác, khoa học về pháp luật, cần phải xem xét cơ cấu bên trong của pháp luật.

+ Kỹ năng: Hình thành khả năng đánh giá, phân tích khoa học trong sự nhận diện pháp luật dưới các trạng thái khác nhau ở môi trường thực tế.

+ Mức độ đạt được mục đích: Người học hiểu được khái niệm và các dạng tồn tại của pháp luật.2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 2, Tập tài liệu học tập: Lý luận về nhà nước và pháp luật 2, Khoa Luật, Đại học Huế.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Các tài liệu ở phần tài liệu tham khảo của Tập tài liệu học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 2.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các khái niệm

+ Liên hệ vào thực tiễn để chỉ được các kiểu và dạng pháp luật cụ thể.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.


  1. Nội dung bài giảng

  • Giới thiệu nội dung bài giảng

+ Kiểu pháp luật

+ Hình thức của pháp luật

- Nội dung cụ thể:

1. Kiểu pháp luật

+ Khái niệm kiểu pháp luật

+ Các kiểu pháp luật trong lịch sử

+ Sự thay thế kiểu pháp luật

2. Hình thức của pháp luật

+ Hình thức bên ngoài của pháp luật: Sự biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật dưới các dạng: Tập quán pháp, tiền lệ pháp, luật tôn giáo và văn bản pháp luật

+ Hình thức bên trong của pháp luật: Cơ cấu bên trong của pháp luật, bao gồm: Ngành luật, chế định pháp luật và quy phạm pháp luật.- Vấn đề thảo luận: Phân tích các mặt tích cực và hạn chế của các hình thức bên ngoài của pháp luật.

- Đánh giá, kết luận: Giảng viên tập hợp các câu trả lời của sinh viên, phân tích làm rõ những điểm phù hợp và chưa phù hợp.

- Kỹ năng: Giúp cho người học đưa ra được quan điểm, phát triển luận điểm khoa học.

Tổng kết chương: Giảng viên tổng kết chương 4
Chương 5. CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHỦ NÔ, PHONG KIẾN VÀ TƯ SẢN

Thời gian: 4 giờ. Trong đó: Lý thuyết: 3 giờ; thảo luận: giờ.I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Kiến thức: Người học nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của các kiểu nhà nước và pháp luật: Chủ nô, phong kiến và Tư sản.

- Kỹ năng: Hình thành Kỹ năng tư duy, phỏng đoán khoa học trong việc nhận diện các vấn đề hàn lâm thuộc nhà nước và pháp luật trong quá khứ, dựa trên các cứ liệu lịch sử.

- Mức độ đạt được mục đích: Người học hiểu các vấn đề cơ bản của nhà nước và pháp luật trong lịch sử.


2. Yêu cầu

- Đối với giảng viên: Chuẩn bị giáo án, phương tiện giảng dạy cho bài giảng và thông báo tới sinh viên các yêu cầu (đọc tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, . . . )

- Đối với sinh viên:

+ Tài liệu bắt buộc: Chương 4, tập tài liệu học tập Lý luận về nhà nước và pháp luật 1, Chương 3, tập tài liệu học tập Lý luận về nhà nước và pháp luật 2.

+ Tài liệu tham khảo không bắt buộc: Hiến pháp Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ, Hiến pháp đệ ngũ cộng hòa Pháp; Tinh thần pháp luật của Montesquyer.

- Mức độ sử dụng tài liệu:

+ Đọc và hiểu các vấn đề

+ Liên hệ vào các hiện tượng cụ thể trong xã hội hiện tại để hiểu về nhà nước và pháp luật tư sản.

+ Giải quyết các câu hỏi, tình huống giảng viên đưa ra trong thảo luận nhóm, kiểm tra hoặc làm việc cá nhân.tải về 140.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương