Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 140.85 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích140.85 Kb.
#896
  1   2   3   4   5   6   7   8

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỂ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên học phần: Lịch sử Nhà nước và pháp luật

2. Mã học phần: LKT1033 3. Số Tín chỉ: 03

4. Ngành: Luật Kinh tế 5. Đơn vị phụ trách: Khoa Luật Hành chính.

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

1. YÊU CẦU CHUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG:

Hình thức kiểm tra, đánh giá

- Hình thức đánh giá kết thúc học phần: Thi viết hoặc vấn đáp; tỷ trọng điểm: 60%.

- Hình thức đánh giá thường xuyên:

+ Chuyên cần: 10%

+ Kiểm tra giữa kỳ (có thể thay thể bằng tiểu luận): 15%

+ Bài tập nhóm: 15%

Điểm đánh giá thường xuyên được công bố cho sinh viên trước thời điểm thi kết thúc học phần là 03 ngày.

Các giờ thảo luận được tổ chức theo nhóm để trao đổi sau đó tổ chức thảo luận chung cho cả lớp.

2. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG:

PHẦN I. LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

Chương 1. SỰ TAN RÃ CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC

Thời gian: 2 giờ, trong đó: Lý thuyết 02 giờ 1. Mục đích và yêu cầu:

 1. Mục đích:

+ Kiến thức:

- Sinh viên hiểu được tổ chức xã hội cộng sản nguyên thủy.

- Nắm được quá trình hình thành nhà nước thông qua ba lần phân công lao động xã hội.

- Biết được nguyên nhân và các phương thức pháp luật

+ Kỹ năng: Vận dụng kiến thức lịch sử và lý luận vào việc giải thích nguồn gốc ra đời của nhà nước.

Sử dụng kiến thức về pháp luật để phân tích nguồn gốc và con đường hình thành pháp luật.

Sử dụng kỹ năng tra cứu tài liệu, phân tích sự kiện, kỹ năng đánh giá vấn đề và kỹ năng đặt câu hỏi.


 1. Yêu cầu:

+ Đối với giảng viên: Chuẩn bị các phương tiện giảng dạy. Thông báo cho sinh viên các cau hỏi cần giải quyết.

+ Đối với sinh viên: Chuẩn bị các tài liệu mà giảng viên yêu cầu. Chuẩn bị các câu hỏi mà giảng viên đã thông báo.

Các tài liệu chuẩn bị:


 • Tài liệu bắt buộc: Tài liệu học tập Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, Khoa Luật – Đại học Huế

 • Tài liệu tham khảo (không bắt buộc): Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007

Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh (chủ biên), Nxb Giáo dục, 2000

Tìm hiểu các nền văn minh, Fernand Braudel, Người dịch: Trần Hương Liên, Hoàng Việt, Nxb KHXH, Hà Nội, 1992 1. Nội dung giảng dạy:

 1. Công xã nguyên thủy và xã hội tiền nhà nước

 2. Sự hình thành nhà nước

 3. Sự hình thành pháp luật

Nội dung cụ thể:

 1. Công xã nguyên thủy và xã hội tiền nhà nước

 • Nội dung kiến thức: Những nội dung cần làm rõ trong phần này như sau:

+ Trình bày kết cấu xã hội của thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Chỉ rõ thị tộc là tế bào của tổ chức xã hội cộng sản nguyên thủy, được tổ chức trên cơ sở huyết thống, mang tính chất khép kín và công hữu về của cải vật chất.

+ Trình bày tổ chức của thị tộc. • Kỹ năng: Sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin đặc biệt là chủ nghĩa duy vật lịch sử để giải thích kết cấu xã hội thời kỳ này

 1. Sự hình thành nhà nước

 • Nội dung kiến thức:

+ Trình bày ba lần phân công lao động xã hội và hệ quả của ba lần phân công lao động đó.

+ Trình bày kết cấu xã hội sau ba lần phân công lao động

+ Phân tích các tiền đề của sự ra đời nhà nước.

+ Chỉ rõ nhu cầu ra đời của nhà nước • Kỹ năng: Sử dụng kỹ năng xây dựng và chứng minh luận điểm khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật;

Sử dụng phương pháp so sánh lịch sử để làm rõ vấn đề.

 1. Sự hình thành pháp luật

 • Nội dung kiến thức:

+ Phân tích các quy phạm xã hội ra đời và tồn tại trong thời kỳ cộng sản nguyên thủy;

+ Phân tích các tiền đề cho sự ra đời pháp luật;

+ Chỉ rõ nhu cầu ra đời của pháp luật;

+ Phân tích các con đường ra đời của pháp luật. • Kỹ năng: Kỹ năng phân tích sự kiện;

Kỹ năng phân tích môối liên hệ giữa nhà nước và pháp luật.

Tổng kết chương: Giảng viên phân tích các ý kiến và đưa ra tổng kết chương 1


Chương 2. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHIẾM HỮU NÔ LỆ

Thời gian: 6 giờ, trong đó: Lý thuyết 4 giờ, thảo luận 2 giờ 1. Mục đích và yêu cầu:

Mục đích:

Kiến thức: Giúp sinh viên nắm được quá trình hình thành, tổ chức bộ máy nhà nước và các đặc điểm của nhà nước Chiếm hữu nô lệ; Sinh viên được tiếp cận và hiểu được thêm nhiều tư tưởng pháp luật và các bộ luật của thời kỳ này.

Kỹ năng sinh viên đạt được: Sinh viên luyện tập được Kỹ năng tra cứu tài liệu, Kỹ năng phân tích sự kiện, Kỹ năng đánh giá vấn đề, kỹ năng đặt câu hỏi và Kỹ năng thuyết trình tình huống.

Yêu cầu:

Đối với giảng viên: Chuẩn bị kỹ bài giảng, chuẩn bị nội dung các bộ luật thời kỳ cổ đại để làm tài liệu cho sinh viên

Đối với sinh viên: Phải chuẩn bị các tài liệu mà giảng viên yêu cầu. Đọc tài liệu, hiểu và đánh giá được các vấn đề: Kết cấu xã hội, tổ chức các bộ máy nhà nước, nội dung và giá trị cũng như hạn chế của các bộ luật thời kỳ cổ đại.

Các tài liệu chuẩn bị:


 • Tài liệu bắt buộc: Tài liệu học tập Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, Khoa Luật – Đại học Huế

 • Tài liệu tham khảo (không bắt buộc): Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007

Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh (chủ biên), Nxb Giáo dục, 2000

Tìm hiểu các nền văn minh, Fernand Braudel, Người dịch: Trần Hương Liên, Hoàng Việt, Nxb KHXH, Hà Nội, 1992

Giáo trình Luật La Mã


 1. Nội dung giảng dạy:

 1. Quá trình hình thành Nhà nước ở phương Đông

 2. Tổ chức bộ máy nhà nước phương Đông cổ đại

 3. Pháp luật của các nhà nước phương Đông cổ đại

 4. Quá trình hình thành nhà nước ở phương Tây cổ đại

 5. Tổ chức bộ máy nhà nước phương Tây cổ đại

 6. Pháp luật phương Tây cổ đại.

 • Nội dung cụ thể:

1. Quá trình hình thành Nhà nước phương Đông

Nội dung kiến thứcCơ sở hình thành Nhà nước.

 + Trình bày về điều kiện tự nhiên dẫn đến sự ra đời của nhà nước ở phương Đông

+ Phân tích các điều kiện kinh tế dẫn đến sự ra đời của nhà nước trong đó nhấn mạnh nền kinh tế nông nghiệp ở phương Đông xuất hiện sớm.

+ Trình bày những chuyển biến về mặt xã hội làm tiền đề cho sự ra đời nhà nước.

+ Nhà nước phương Đông cổ đại ra đời chủ yếu dựa trên hai nhu cầu: Nhu cầu trị thủy và nhu cầu chống ngoại xâm.

Quá trình hình thành, phát triển và suy vong

- Nắm được quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong của nhà nước Ai Cập cổ đại;

- Nắm được quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong của Lưỡng Hà cổ đại đặc biệt là vương quốc cổ Babilon.

- Nắm được quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong của nhà nước Ấn Độ cổ đại. Phân tích các đặc thù của nhà nước Ấn Độ cổ đại.

- Nắm được quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong của nhà nước Trung Quốc cổ đại thông qua các triều đại nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu.

Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức lý luận nhà nước và pháp luật để giải thích sự hình thành nhà nước

Sử dụng kiến thức về lịch sử để giải thích quá trình ra đời, phát triển và tiêu vong của các nhà nước phương Đông cổ đại. 1. Tổ chức bộ máy nhà nước phương Đông cổ đại

Nội dung kiến thức

 • Tổ chức bộ máy nhà nước Ai Cập cổ đại

 • Tổ chức bộ máy nhà nước của Vương quốc Babilon cổ

 • Tổ chức bộ máy nhà nước Ấn Độ cổ đại

 • Tổ chức bộ máy nhà nước Trung Quốc cổ đại.

Kỹ năng:

Mô tả được tổ chức bộ máy nhà nước

Vận dụng kiến thức để so sánh mô hình tổ chưc bộ máy nhà nước của các quốc gia này với nhau


 1. Pháp luật phương Đông cổ đại

Nội dung kiến thức

 • Phân tích các chế định của bộ luật Hammurabi

 • Phân tích các chế định của bộ luật Manu cổ đại

 • Phân tích các tư tưởng pháp luật của Trung Quốc cổ đại đặc biệt là thuyết Pháp trị

 • Rút ra được những giá trị, những hạn chế của các bộ luật đó đồng thời so sánh các bộ luật với nhau.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng mô tả luật, phân tích quy phạm

 • Kỹ năng liên hệ giữa pháp luật trong lịch sử với pháp luật hiện hành

 • Kỹ năng lập luận, chứng minh các giá trị pháp lý của các bộ luật chủ nô

 1. Quá trình hình thành nhà nước phương Tây cổ đại

Nội dung kiến thức

Cơ sở hình thành nhà nước

+ Nêu vị trí địa lý

+ Chỉ rõ các tiền đề cho sự ra đời của nhà nước Hy Lạp và La Mã

Quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong


 • Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong của nhà nước Hy Lạp. Trong đó làm rõ các thời kỳ phát triển của nó. Các cuộc cải cách dẫn đến nền dân chủ chủ nô của nhà nước ATen

 • Các giai đoạn phát triển và tiêu vong của nhà nước La Mã cổ đại. Chú ý thời kỳ nhà nức La Mã chuyển từ hình thức chính thể cộng hòa quý tộc sang hình thức chính thể quân chủ chuyên chế.

Kỹ năng:

+ Sử dụng kiến thức lý luận để làm rõ quá trình hình thành nhà nước Hy Lạp và La Mã

+ Kỹ năng hệ thống hóa, thông tin lịch sử


 1. Tổ chức bộ máy nhà nước phương Tây cổ đại.

Nội dung kiến thức

 • Làm rõ tổ chức bộ máy nhà Cộng hòa quý tộc chủ nô SPác

 • Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa dân chủ chủ nô Aten

 • Tổ chức bộ máy nhà nước La Mã thời kỳ cộng hòa quý tộc

Kỹ năng:

+ Kỹ năng hệ thống hóa kiến thức+ Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

+ Kỹ năng so sánh tổ chức các bộ máy nhà nước.

 1. Pháp luật phương Tây cổ đại

Nội dung kiến thức

+ Phân tích nội dung của pháp luật Hy Lạp trong đó chỉ rõ nguồn của pháp luật và phân tích cụ thể các chế định của pháp luật

+ Trình bày quá trình hình thành của pháp luật La Mã

+ Phân tích các chế định của Bộ luật 12 bảng

+ Phân tích các chế định của của Luật La Mã thời kỳ hậu kỳ và thời kỳ quân chủ chuyên chế.

+ Trình bày thành tựu, nguyên nhân của sự phát triển và ý nghĩa của pháp luật La Mã

Kỹ năng

+ Sử dụng kỹ năng lý luận về nguồn của pháp luật, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật để chứng minh, phân tích nội dung và đặc điểm của pháp luật Hy Lạp và pháp luật La Mã.

+ Kỹ năng so sánh pháp luật để so sánh pháp luật Hy lạp và pháp luật La Mã.

Câu hỏi thảo luận:

Chứng minh Luật La Mã là luật phát triển nhất trong kiểu pháp luật chủ nô?

Giải thích ý nghĩa của Luật La Mã đối với kinh tế và đối với thời đại?

Kỹ năng:

+ Kỹ năng chứng minh, giải thích luận điểm khoa học

+ Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

Đánh giá, kết luận:

Giảng viên tập hợp ý kiến của sinh viên và chỉ ra cách để chứng minh, giải thích một luận điểm khoa học. Đánh giá được những thành tựu của pháp luật La Mã.

Tổng kết chương:

Giảng viên hệ thống lại kiến thức và rút ra tổng kết của chương 2


Chương 3. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN

Thời gian: 5 giờ, trong đó: Lý thuyết 3 giờ, thảo luận 2 giờ 1. Mục đích và yêu cầu:

Mục đích:

Kiến thức: Giúp sinh viên nắm được quá trình hình thành, tổ chức bộ máy nhà nước và các đặc điểm của nhà nước phong kiến; Sinh viên được tiếp cận và hiểu được thêm nhiều tư tưởng pháp luật và các bộ luật của thời kỳ này.

Kỹ năng sinh viên đạt được: Sinh viên luyện tập được Kỹ năng tra cứu tài liệu, Kỹ năng phân tích sự kiện, Kỹ năng đánh giá vấn đề, kỹ năng đặt câu hỏi và Kỹ năng thuyết trình tình huống.

Yêu cầu:

Đối với giảng viên: Chuẩn bị kỹ bài giảng, chuẩn bị nội dung các bộ luật thời kỳ cổ đại để làm tài liệu cho sinh viên

Đối với sinh viên: Phải chuẩn bị các tài liệu mà giảng viên yêu cầu. Đọc tài liệu, hiểu và đánh giá được các vấn đề: Kết cấu xã hội, tổ chức các bộ máy nhà nước, nội dung và giá trị cũng như hạn chế của pháp luật phong kiến.

Các tài liệu chuẩn bị:


 • Tài liệu bắt buộc: Tài liệu học tập Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, Khoa Luật – Đại học Huế

 • Tài liệu tham khảo (không bắt buộc): Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007

Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh (chủ biên), Nxb Giáo dục, 2000

Tìm hiểu các nền văn minh, Fernand Braudel, Người dịch: Trần Hương Liên, Hoàng Việt, Nxb KHXH, Hà Nội, 1992 1. Nội dung giảng dạy:

 1. Quá trình hình thành Nhà nước phong kiến ở phương Đông

 2. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến phương Đông

 3. Pháp luật của các nhà nước phong kiến phương Đông

 4. Quá trình hình thành nhà nước phong kiến Tây Âu

 5. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Tây Âu

 6. Pháp luật phong kiến Tây Âu.

 • Nội dung cụ thể:

1. Quá trình hình thành Nhà nước phong kiến phương Đông

Nội dung kiến thứcCơ sở hình thành Nhà nước.

+ Trình bày về điều kiện tự nhiên dẫn đến sự ra đời của nhà nước phong kiến Trung Quốc.

+ Trình bày bối cảnh lịch sử của sự ra đời nhà nước đặc biệt là làm rõ cuộc cải cách của Thương Ưởng

+ Sơ lược các triều đại của nhà nước phong kiến Trung Quốc.

+ Trình bày sự ra đời của nhà nước phong kiến Nhật Bản

Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức lý luận và lịch sử vào việc giải thích quá trình ra đời và phát triển của nhà nước của nước phong kiến.


 1. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến phương Đông

Nội dung kiến thức

+ Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước Triều Tần, Triều Đường, Triều Minh

+ Làm rõ hình thức chính thể quân chủ chuyên chế ở phương Đông

+ Phân tích các đặc trưng của nhà nước Trung Quốc cổ đại

+ Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước Nhật Bản qua các thời kỳ đặc biệt là thời kỳ Mạc Phủ

Kỹ năng:

+ Kỹ năng hệ thống hóa kiến thức

+ Kỹ năng so sánh tổ chức bộ máy nhà nước

+ Kỹ năng giải thích một luận điểm khoa học 1. Pháp luật phong kiến phương Đông

Nội dung kiến thức

+ Trình bày khái quát pháp luật của các triều đại

+ Phân tích các đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến Trung Quốc

+ Làm rõ sự ảnh hưởng của pháp luật phong kiến Trung Quốc đối với pháp luật phong kiến Nhật Bản.

Kỹ năng:

+ Người học củng cố và phát triển kỹ năng phân tích pháp luật dưới góc độ lịch sử và kỹ năng hệ thống hóa kiến thức

+ Kỹ năng so sánh pháp luật qua việc phân tích pháp luật.


 1. Quá trình hình thành nhà nước phong kiến Tây Âu

Nội dung kiến thức

+ Phân tích quá trình hình thành nhà nước phong kiến Tây Âu, chỉ rõ hai yếu tố dẫn đến sự ra đời của Nhà nước phong kiến Tây Âu.

+ Trình bày quá trình phát triển và tiêu vong của nhà nước phong kiến Tây Âu

+ Trình bày trạng thái phân quyền cát cứ của nhà nước phong kiến ở Tây Âu và nguyên nhân của nó.

+ Phân tích quá trình hình thành nền cộng hòa tự trị thành phố và cơ quan đại diện đẳng cấp.

+ Trình bày quá trình thiết lập hình thức chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở một số nước Tây Âu.

Kỹ năng:

+ Kỹ năng phân tích sự kiện thông qua các sự kiện lịch sử cụ thể

+ Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

+ Kỹ năng lập luận và và giải quyết vấn đề 1. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Tây Âu

Nội dung kiến thức

+ Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Tây Âu thời kỳ chính thể quân chủ chuyên chế.

+ Chỉ rõ mô hình nhà nước trong trạng thái quân chủ phân quyền cát cứ

+ Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước phong kiến Tây Âu với giáo hội

Kỹ năng:

+ Kỹ năng mô hình hóa tổ chức bộ máy nhà nước

+ Kỹ năng phân tích mối liên hệ biện chứng của nhà nước và giáo hội

+ Kỹ năng đánh giá vấn đề thông qua quá trình lịch sử cụ thể. 1. Pháp luật phong kiến Tây Âu

Nội dung kiến thức:

+ Trình bày nguồn của pháp luật phong kiến Tây Âu

+ Phân tích các chế định của pháp luật phong kiến Tây Âu

+ Đánh giá về trình độ phát triển của pháp luật phong kiến Tây Âu

+ Trình bày vai trò và sự tồn tại của pháp luật tôn giáo

Kỹ năng:

+ Sử dụng kiến thức về pháp luật để phân tích các chế định

+ Kỹ năng đánh giá để biết được mức độ của sự phát triển pháp luật

+ Kỹ năng phân tích để tìm thấy nguyên nhân của những hạn chế.

Câu hỏi thảo luận: 1. Hãy làm rõ đời sống kinh tế, xã hội trong thời kỳ quân chủ phân quyền cát cứ ở Tây Âu?

 2. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến trạng thái phân quyền cát cứ ở Tây Âu?

 3. Làm rõ các nguyên nhân dẫn đến sự kém phát triển của pháp luật phong kiến Tây Âu?

Kỹ năng:

+ Kỹ năng phân tích sự kiện

+ Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

+ Kỹ năng liên hệ thực tiễn

Đánh giá và kết luận: Trên cơ sở các ý kiến đưa ra, giảng viên phải rút ra những kết luận của vấn đề

Tổng kết: Qua việc giảng dạy, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi giảng viên đưa ra tổng kết chuong 3
Chương 4. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TƯ SẢN

Thời gian: 6 giờ, trong đó: Lý thuyết 4 giờ, thảo luận 2 giờ


 1. Mục đích và yêu cầu:

Mục đích:

Kiến thức: Giúp sinh viên nắm được sự ra đời, tổ chức bộ máy nhà nước và các đặc điểm của nhà nước Tư sản; Người học được tiếp cận và hiểu được thêm tổ chức bộ máy nhà nước của các nước tư sản tiêu biểu. Người học nắm được các đặc điểm, các chế định pháp luật, các ngành luật của pháp luật tư sản qua các thời kỳ.

Kỹ năng sinh viên đạt được: Sinh viên luyện tập được Kỹ năng tra cứu tài liệu, Kỹ năng phân tích sự kiện, Kỹ năng đánh giá vấn đề, kỹ năng đặt câu hỏi và Kỹ năng thuyết trình tình huống.

Yêu cầu:

Đối với giảng viên: Chuẩn bị kỹ bài giảng, chuẩn bị nội dung các chế định pháp luật, các ngành luật của pháp luật tư sản.

Đối với sinh viên: Phải chuẩn bị các tài liệu mà giảng viên yêu cầu. Đọc tài liệu, hiểu và đánh giá được các vấn đề: Các tiền đề cho sự ra đời nhà nước tư sản, tổ chức các bộ máy nhà nước, nội dung và giá trị cũng như hạn chế của pháp luật tư sản.

Các tài liệu chuẩn bị: • Tài liệu bắt buộc: Tài liệu học tập Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, Khoa Luật – Đại học Huế

 • Tài liệu tham khảo (không bắt buộc): Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007

Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh (chủ biên), Nxb Giáo dục, 2000

Tìm hiểu các nền văn minh, Fernand Braudel, Người dịch: Trần Hương Liên, Hoàng Việt, Nxb KHXH, Hà Nội, 1992
 1. Nội dung giảng dạy:

 1. Nhà nước và pháp luật Tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do

  1. Quá trình hình thành nhà nước

  2. Một số nhà nước tiêu biểu

   1. Cách mạng tư sản và tổ chức bộ máy nhà nước Anh

   2. Cách mạng tư sản Hoa Kỳ và tổ chức bộ máy nhà nước Hoa Kỳ

   3. Cách mạng tư sản Pháp và tổ Nhà nước tư sản Pháp

   4. Cải cách Minh Trị và tổ chức bộ máy nhà nước Nhật Bản

  3. Pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do

 2. Nhà nước và pháp luật Tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và chủ nghĩa tư bản hiện đại.

  1. Quá trình ra đời nhà nước tư bản lũng đoạn

  2. Nhà nước Tư sản hiện đại

  3. Một số nhà nước tiêu biểu (Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước Tây Âu)

  4. Pháp luật Tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và chủ nghĩa tư bản hiện đại


tải về 140.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương