Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 68.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích68.21 Kb.
#1227

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

HĐ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Số: 03/TB- HĐTTCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NỘI DUNG ÔN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC LOẠI C

NĂM 2017

 1. MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG (thi viết 180 phút)

 1. Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước

 1. Luật cán bộ công chức (Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội).

 2. Luật Tổ chức Chính phủ (Luật số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội);

 3. Luật ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật (Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc Hội).

 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội).

 5. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành Y tế, lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS

 1. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

 2. Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

 3. Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 4. Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 5. Thông tư số 02 /2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 1. MÔN THI CHUYÊN NGÀNH (Thi viết 180p và trắc nghiệm 45p)

 1. Kiến thức chung về Phòng, chống HIV/AIDS

 1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AID): Luật số 64/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc Hội.

 2. Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AID).

 3. Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

 4. Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về Phòng, chống HIV/AIDS.

 5. Thông tư số 02 /2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 6. Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc ủy ban Nhân dân Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 7. Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

 8. Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2015 của liên Bộ Công an, Quốc phòng và Bộ Y tế Hướng dẫn công tác quản lý, tư vấn, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng.

 9. Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng Vi-Rút HIV.

 10. Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án đảm báo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”.

 11. Quyết định số 288/QĐ-BY T ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

 1. Kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm:

 1. Giám sát, Đánh giá và Xét nghiệm (15.2.1):

 1. Luật Thống kê (Luật số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội).

 2. Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010 của Bộ Y tế Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

 3. Thông tư số 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

 4. Thông tư số 03/2015/TT-BYT ngày 16/3/2015 của Bộ Y tế Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS.

 5. Thông tư 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở Y tế.

 1. Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS(15.2.2):

 1. Nghị định số 109/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 2. Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 3. Thông tư số 32/2013/TT-BYT ngày 17/10/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV.

 4. Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.

 5. Quyết định số 5650 /QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế phối hợp giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 6. Quyết định số 773/QĐ-BYT ngày 08/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế hoạch phối hợp giữa công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2016 - 2020.

 1. Truyền thông và Huy động cộng đồng(15.2.4):

 1. Quyết định số 38/QĐ-TTG  ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới.

 2. Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về Phòng, chống HIV/AIDS.

 3. Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT - BTTTT- BYT ngày 20/8/2010 của liên Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Y tế hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

 4. Tài liệu đào tạo: Thông tin, giáo dục và Truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS (Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2008).

 5. Tài liệu đào tạo: Quản lý truyền thông phòng, chống HIV/AIDS (Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2008).

 6. Các thông điệp cơ bản về Phòng, chống HIV/AIDS.

 1. Đào tạo, nghiên cứu khoa học (15.2.5)

 1. Luật Khoa học và Công nghệ (Luật số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc Hội).

 2. Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

 3. Thông tư số 37/2010/TT-BYT ngày 16/8/2010 của Bộ Y tế Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế.

 4. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế.

 5. Quyết định số 111/QĐ-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở.

 6. Quyết định số 4693/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin.

 7. Quyết định 493/QĐ-BYT ngày 17/02/2012 của Bộ Y tế về việc Quy định về tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng đơn vị đào tạo liên tục cán Bộ Y tế.

 8. Quyết định 112/QĐ-AIDS ngày 01/7/2014 của Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS phê duyệt chương trình đào tạo liên tục về HIV/AIDS cho các cán bộ công tác tại cơ sở điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.

 1. Hợp tác quốc tế (15.2.6)

 1. Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

 2. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 3. Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

 4. Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong bệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

 5. Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

 6. Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

 1. Kế hoạch (15.2.7)

 1. Luật đấu thầu (Luật số 43/2013/QH ngày 26/11/2013 của Quốc hội).

 2. Nghị định số 63/2014/NĐ-Cp ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 3. Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

 4. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 5. Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 9/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 6. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 7. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đàu tư Quy định chi tiết lập hồ sư mời thầu mua sắm hang hóa.

 8. Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

 9. Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

 1. Quyết định số 5026/QĐ-BYT ngày 18/12/2012 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

 2. Quyết định số 15/2014/QĐ-AIDS của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc ban hành hướng dẫn quản lý cung ứng thuốc kháng HIV(ARV) trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

 1. Hành chính tổng hợp (15.3.1):

 1. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

 2. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

 3. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

 4. Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

 5. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 6. Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020.

 7. Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 8. Quyết định số 267/QĐ-AIDS ngày 14/12/2016 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

 9. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành kèm theo kế hoạch số 16/KH-AIDS ngày 13/3/2017 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng;

- Các thành viên Ban Đề thi;

- Lưu: VT, VP.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)
CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Long

tải về 68.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương